Specyfikacje technicznePobieranie 52,9 Kb.
Data05.06.2018
Rozmiar52,9 Kb.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


ROBOTY DROGOWE


CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej związanej z wykonaniem
NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZY BUDYNKACH POWIATOWEJ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W PILE


1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Nawierzchnie z kostki betonowej których dotyczy specyfikacja stanowią stabilną trwałą nawierzchnię placu wjazdowego przy budynkach Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
- Nawierzchnie z kostki betonowej winny spełniać wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Dróg i Mostów

1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto

wyko­nuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być

zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające

dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz

niezbędne do jego wykonania.
2. MATERIAŁY
2.1. Kostka betonowa-brukowa
Winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów a w szczególności :

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości – 3mm

- dopuszczalne odchyłki na wysokości – 5mm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu poniżej 8cm i 3 mm przy grubości elementu powyżej 8 cm.

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 mPa

- nasiąkliwość nie większa niż 5% badana wg PN 88/B-06250

- mrozoodporność-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego -do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.2. Woda


Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za­wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.


2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

2.4. Zaprawy budowlane cementowe

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe".


• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szyb­

ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy j należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy

PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru

można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbu­

dowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

3. SPRZĘT


3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zasto-

sować taki sprzęt który nie spowoduje pogorszenie jakości wykonywanych robót.


4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z nor­mą BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić do­wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoce­niem.
- Kostka betonowa-brukowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed

przemieszczanien i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę.


- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie­

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć niezagęszczoną ,nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni, ukształtować i zagęścić(ubić),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 – 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym.

5.2. Przygotowanie podbudowy


5.2.1. Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną , filtracyjną ,zabezpieczać przed mrozem i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna z warstwy odsączającej piaskowej gr. 20cm i podbudowy właściwej betonowej gr. 10cm.

5.3. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej


5.3.1. Kostkę brukową-betonową należy układać na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm lub na podsypce grysowej lub żwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.3.3. Odpowiedniej grubości kostkę brukową należy układać na niezagęszczonej podsypce piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W miarę potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej.


5.3.4. Spoiny w ułożonej kostce brukowej. wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Badania przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki brukowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać analizy materiałów jakie należy zastosować do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5
Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny być zgodne z Polskimi Normami i posiadać Aprobaty Techniczne.
6.2. Badania w czasie odbioru robót
6.2.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonaw­czej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,- prawidłowości ułożonej nawierzchni(bez wybrzuszeń , szpar większych niż spoiny

między kostkami)- grubości kostki

- wyglądu powierzchni z ułożonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna

tekstura, wichrowatość powierzchni licowej.

- prawidłowość wykonania dylatacji

.

7. OBMIAR ROBOT


7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości ułożonej nawierzchni
7.2. Ilość nawierzchni w m² określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na­turze.

8. ODBIÓR ROBOT


8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie­niem do

układania nawierzchni. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać.


8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaga­niami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.


Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej

Nie powinna być odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest możliwe podane wyżej rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie ją wykonać .
8.3. Odbiór nawierzchni z kostki brukowej
8.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się dostrzec różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni z kostki brukowej według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przygotowanie podłoża,

- przygotowanie podsypki

- wykonanie nawierzchni

- wyspoinowanie nawierzchni

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe..Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Brylicki W – Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego.Polski Cement,Kraków 1998.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna