Specyfikacje technicznePobieranie 1,74 Mb.
Strona1/23
Data15.04.2018
Rozmiar1,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2521 D

PRZEZ CZERNICĘ

W GMINIE JEŻÓW SUDECKI


INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W JELENIEJ GÓRZEul. Sudecka 38

58-500 JELENIA GÓRA


Sporządzono: 28 LIPIEC 2009r.
SPIS TREŚCI

D-M.00.00.00. Wymagania ogólne……………………… ………………………………3


ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie

równinnym 21

D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków 24

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 29

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I÷V 33

D.03.01.03. Czyszczenie urządzeń odwadniających 39

D.03.01.03a. Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karb……..…..44

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 57

D.04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające 63

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 69

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 73

D.04.08.01. Wyrównanie nawierzchni mieszankami min.-asf. 83

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 87

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 99

D.05.03.09. Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 110

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchnia asfaltowych na zimno 116

D.06.01.01 Umocnienie skarp brukowcem lub elementami prefabrykowanymi 121

D.06.03.01. Ścinanie i uzupełnianie poboczy 124

D.06.04.01. Rowy 128

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 132

D.08.05.03. Ściek uliczny z kostki kamiennej 136


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót drogowych. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących remontu drogi powiatowej nr 2521D przez Czernicę w gminie Jeżów Sudecki.


1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

CZĘŚĆ DROGOWA

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie

równinnym

D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I÷VD.02.03.01 Wykonanie nasypów

D.03.01.03. Czyszczenie urządzeń odwadniającychD.03.01.03a. Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowane

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D.04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.08.01. Wyrównanie nawierzchni mieszankami min.-asf.

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

D.05.03.09. Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalanaD.05.03.11. Frezowanie nawierzchnia asfaltowych na zimno

D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01 Umocnienie skarp brukowcem lub elementami prefabrykowanymi

D.06.03.01. Ścinanie i uzupełnianie poboczy

D.06.04.01. Rowy

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.05.03. Ściek uliczny z kostki kamiennej


1.4. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

 1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

 2. Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wy­nagrodzenie należne Wy­konawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu).

 3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

 4. Data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie).

 5. Data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera (Kierownika Projektu) o gotowości Robót budowlanych do odbioru

 6. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu).

 7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

 8. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

 9. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

 10. Inżynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik Zamawiającego), wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez spra­wowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz po­stanowieniami warunków umowy. (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane - Inżynierem określa się inspektora nadzoru - koordynatora).

 11. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca upraw­nienia wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonywa­nia badań, przeglądów konstrukcji lub innych robót.

 12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

 13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 14. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

 15. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 16. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

 17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

 18. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

 19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

 20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

 21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

 22. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
 1. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

 2. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

 3. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

 4. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

 5. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

 6. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

 7. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

 8. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

 9. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

 1. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

 2. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

 3. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

 4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 5. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

 6. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

 7. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod do głębokości przemarzania.

 8. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

 9. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

 11. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

 12. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

 13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

 14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

 15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

 16. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

 17. Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

 18. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realiza­cji robót budowlanych.

 19. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

 20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

 21. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

 22. Umowa (Kontrakt) - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

 23. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy,

 24. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni.

 25. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

 26. Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

 27. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazana Wyko­nawcy na piśmie przez Inżyniera (Kierownika Projektu)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna