SpecyfikacjaStrona1/10
Data03.11.2017
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

postępowanie znak: SZ-2910-14(27/ZP/13)-13
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

UL. MEDYCZNA 19

09-400 Płock

godziny urzędowania 730 – 1500

www.wszplock.pl

w trybieprzetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

na dostawę implantów kostnych: endoprotez, protez, płyt i śrub do zespoleń, gwoździ, itp. dla potrzeb Oddziału Ortopedii WSZ w Płocku
                1. Wykaz dokumentów:

 

Nazwa

Ilość stron

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część ogólna

12

Formularz cenowy oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

1

Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

5
Opis przedmiotu zamówienia (pakiety od nr 1 do nr 24)

34

 

razem stron: 54sporządził: Zygmunt Jagodziński

dnia: 2.07.2013r

Zatwierdził:

Dnia 5.07.2013r.

Dyrektor WSZ w Płocku

mgr Stanisław Kwiatkowski

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10, 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego implantów kostnych: płyt i śrub do zespoleń dla potrzeb Oddziału Ortopedii WSZ w Płocku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pakietach od nr 1 do nr 24, załączonych do niniejszej specyfikacji. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia (pakiety od nr 1 do nr 24) są bezwzględnie wymagane i muszą być uwidocznione i potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia. Nie spełnienie przez oferowane produkty jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.


Kody opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Słownictwo główne Nazwa wg CPVGłówny 33183100-7 Implanty ortopedyczne
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż przewidziany w SIWZ sposób wykonania zamówienia oraz alternatywnych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w opisie przedmiotu zamówienia, jako pakiety od nr 1 do nr 24 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden z pakietów, na wszystkie lub na kilka wybranych pakietów. Pakiet sam w sobie stanowi całość i jest niepodzielny tzn. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały pakiet. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane odrębnie dla każdego pakietu (części zamówienia). Wykonawca składając ofertę na różne pakiety nie musi składać kilku dokumentów podmiotowych wystarczy że złoży jeden komplet dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich ofert całkowitych i częściowych zgodnie z podanymi niżej kryteriami oceny oferty.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty i dopuszczenia.

6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie nowych technik operacyjnych. Miejsce i czas szkolenia zaproponuje firma w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego – lek. Andrzejem Grabowskim. Liczba personelu biorącego udział w szkoleniu dotyczy 4 lekarzy.

7. Wymagany termin płatności - minimum 30 dni licząc od dnia dostawy towaru wraz z fakturą

8. Wykonawca zobowiązuje się oddać w użyczenie, do przeprowadzenia zabiegów wszczepienia implantów kostnych, instrumentarium :

- na stałe na czas trwania umowy – dotyczy pakietów nr 1 poz. 1 i 2, nr 2 poz. 1, nr 4, nr 5, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15 i nr 24.

- na czas operacji tzw. „na hasło” – dotyczy pakietu nr 1 poz. 3, nr 2 poz. 2, nr 6, nr 9.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna