Specyfikacja wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej I sportuPobieranie 58 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar58 Kb.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/O/2015


Wójta Gminy Wielka Wieś
z dnia 2 stycznia 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2015 roku.

Informacje Ogólne

§ 1

 1. Organizatorem konkursu na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania jest Wójt Gminy Wielka Wieś, zwany dalej Zlecającym.

 2. Konkurs ogłaszany jest na podstawie „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.”


§ 2

 1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie wsparcia organizacjom pozarządowym
  i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), prowadzącym działalność w zakresie kultury
  i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej.

 2. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań zapisana w budżecie na rok 2015 wynosi:

- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 37 000 zł.

- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –  30 000 zł.

- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 20 000 zł.

- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 8 000 zł.

- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 10 000 zł.

- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000 zł.

- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 4 000 zł.

3. Zadaniami objętymi konkursem są zadania:

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności organizacja
i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy; edukacja kulturalna
i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy; upowszechnienie
i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej.

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacja


i koordynacja przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy,

- w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w szczególności działania mające na celu zwiększanie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty szkolnych kół zainteresowań oraz innych aktywnych form zajęć pozaszkolnych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; wspieranie działań aktywizujących kształcenie ustawiczne mieszkańców Gminy Wielka Wieś; organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie); organizacja przeglądów, warsztatów i konkursów; organizacja konferencji, sesji i seminariów naukowych; wspierania imprez i przedsięwzięć edukacyjnych.

- w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w szczególności upowszechnianie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa publicznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy, organizacja i koordynacja współzawodnictwa zmierzającego do podnoszenia kwalifikacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności organizacja i koordynacja przedsięwzięć turystycznych i krajoznawczych na terenie Gminy; budowa, rozwój


i promocja produktów turystycznych Gminy; rozwój agroturystyki w Gminie; rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych na terenie Gminy.

- w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności organizowanie konkursów oraz akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

- w zakresie pomocy społecznej, w szczególności działania na rzecz dzieci i osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi poprzez organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, warsztatów artystycznych, podnoszenie aktywności społecznej
i umiejętności osób niepełnosprawnych, szkolenia dla kadry nauczycieli z zakresu nauczania kreatywnego dzieci pełnosprawnych oraz dzieci z dysfunkcjami, inspirowanie organizacji do opracowywania projektów integracyjnych.
§ 3

Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.Warunki i zasady składania ofert

§ 4

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 5

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania powinien przedstawić ofertę zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 2. Oferty należy składać na formularzu ofert zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Formularz oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielka Wieś, oraz w Urzędzie Gminy Wielka Wieś w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu.

 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) nazwę i siedzibę oferenta;

b) dokładny adres oferenta wraz z innymi danymi kontaktowymi;

c) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest oferent;

d) numer NIP i REGON;

e) nazwę banku i numer rachunku bankowego;

f) rodzaj i cel zadania;

g) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;

h) kosztorys zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania


z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy;

i) wysokość wnioskowanej dotacji;

j) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje
są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

k) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta. 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tego dokumentu;

b). Oświadczenia. 1. W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie oferenta.

 2. Każdy z podmiotów może złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie.

 3. Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę.

Termin i miejsce składania ofert

§ 6

Oferty zawierające komplet wymaganych załączników i dokumentów należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wielka Wieś w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą pocztową na adres:Urząd Gminy Wielka Wieś

32–089 Wielka Wieś

ul. Wesoła 48

w zaklejonych kopertach do dnia 26 stycznia 2015 roku (liczy się data wpływu).


Tryb wyboru ofert

§ 7

  1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową
   i wyznacza jej przewodniczącego.

  2. Do członków komisji konkursowej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) o wyłączeniu pracownika.


§ 8

Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi,


po czym złożone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
§ 9

1. Komisja Konkursowa  • stwierdza poprawność ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert

  • otwiera koperty z ofertami

  • ogłasza nazwę i adres oferenta oraz proponowaną cenę osobom obecnym i odnotowuje
   w protokole postępowania konkursowego

  • przyjmuje do protokołu zgłaszane przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia

2. Obecność oferentów przy otwarciu kopert nie jest obowiązkowa

3. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty

4. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową pod względem :


   • formalnym – poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników

   • merytorycznym – podczas oceny Komisja będzie uwzględni w szczególności kryteria:

 1. społeczne (dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne, stopień aktywizacji dzieci i młodzieży)

 2. merytoryczne (nowatorstwo projektu, planowany sposób i zasięg działania, mierzalne cele, miejsce wykonania działania, cykliczność przedsięwzięcia, stopień oddziaływania na środowisko naturalne, potencjalne znaczenie dla promocji Gminy Wielka Wieś)

 3. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena celowości, oszczędności
  i efektywności, udział wkładu własnego oraz środków z innych źródeł, spójność kosztorysu z przewidywanym sposobem realizacji zadań)

 4. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu objętego ofertą, dotychczasowe osiągnięcia, referencje, dotychczasowa współpraca z Gminą Wielka Wieś, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień)

 1. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie przyznając odpowiednio punkty od 1 do 10 oceniając poszczególne kryteria wymienione w ust.1. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

 2. Dla uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest osiągnięcie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów.

 3. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół, który powinien zawierać
  w szczególności:

a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert;

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

c) liczbę zgłoszonych ofert;

d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia ofert nie

spełniających warunków formalnych;

e) wykaz ofert wybranych przez komisje z podaniem uzyskanych ocen;

f) propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych przewidzianych do rozdysponowania w konkursie;

g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

h) podpisy członków komisji konkursowej.

8. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.

9. Protokół z konkursu ofert komisja przedkłada Wójtowi.
§ 10

1. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia.

2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu.
§ 11

Konkurs unieważnia się, jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie wpłynęła


ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wykorzystanie dotacji

§ 12

1. Dotacja może być wykorzystana na zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją zadania, które jest skierowane dla mieszkańców Gminy Wielka Wieś.

2. Uzyskana dotacja nie może być w szczególności wykorzystana na :


  1. bieżącą działalność oferenta;

  2. remonty budynków;

  3. zadania i zakupy inwestycyjne;

  4. zakup nieruchomości;

  5. działalność gospodarczą;

  6. wypłaty wynagrodzeń, premii i stypendiów dla adresatów zadania;

  7. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot realizujący zadanie;

  8. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.


Warunki realizacji zadania

§ 13

 1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Wielka Wieś a podmiotem, którego oferta została wybrana, której wzór został ogłoszony w Rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych). Wzór obowiązkowego opisu faktury – stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wydatkowane są z nieoprocentowanego subkonta. Zleceniobiorca zobowiązany jest do otwarcia subkonta dla każdego zadania przed terminem rozpoczęcia zadania.§ 14

W przypadku nie przestrzegania warunków zawartej umowy, w szczególności wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwanie dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego, może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania zadania oraz zwrot już przekazanych środków finansowych.


§ 15

W przypadku wystąpienia, po podpisaniu umowy, okoliczności uniemożliwiających realizację umowy lub mających wpływ na rzetelność i terminowość wykonania umowy, Zleceniobiorcy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy


o zaistniałych faktach.
§ 16

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej


z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207), na warunkach określonych w umowie.

Załącznik nr 1 do regulaminu

OBOWIĄZKOWY OPIS FAKTURY/RACHUNKU/UMOWY*


Na każdej fakturze/rachunku/umowie*, bądź innym dokumencie finansowym, powinien znaleźć się opis:

Faktura/rachunek/umowa* dotyczy zadania pt. „....................” (nazwa projektu zgodnie z umową). Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr ............ zawartej w dniu .............. pomiędzy Gminą Wielka Wieś, a …………………… .

(Jeśli cały wydatek sfinansowany z dotacji)

Kwota ................ – w całości sfinansowana ze środków Gminy Wielka Wieś

(Jeśli część sfinansowana z dotacji, a część środki własne)

Kwota ................. – sfinansowana ze środków Gminy Wielka Wieś, natomiast pozostała kwota …………. pokryta ze środków własnych.

Wydatek zgodny z pozycją nr ........... w kosztorysie

np. „wyżywienie” - wg kategorii kosztów (zgodnie z ofertą lub korektą) – należy podać opis np. „zakup wyżywienia dla uczestników szkolenia”.


Sprawdzono pod względem merytorycznym. Stwierdzam, że wydatek jest legalny, celowy, oszczędny. Zakupiony towar faktycznie dostarczony, usługa zrealizowana.

……………………..data……………………………..

Pieczątka imienna i funkcja lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS

Zakup, usługa zrealizowana zgodnie z Prawem zamówień publicznych

……………………..data……………………………..

Pieczątka imienna i funkcja lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS

Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym

……………………..data……………………………..

Pieczątka imienna i funkcja lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS


Data.........................................
Podpis (wystarczy jednej osoby reprezentującej stowarzyszenie) .........................

Na każdej fakturze/rachunku/umowie* musi znaleźć się pieczęć ogólna stowarzyszenia oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej do podpisywania w imieniu stowarzyszenia – w przypadku braku pieczęci imiennej – czytelny podpis wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej w stowarzyszeniu.

Kopia faktury na każdej stronie potwierdzona za zgodność z oryginałem

- jeśli faktury płacone są przelewem, należy dołączyć kserokopie przelewu lub wyciągu z konta

- przy umowach zlecenia i umowach o dzieło – do rachunku, dołączyć kserokopie przelewu odprowadzanych składek na podatek dochodowy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna