SpecyfikacjaPobieranie 205,95 Kb.
Data04.11.2017
Rozmiar205,95 Kb.

sp zastawki serca 10 WSM/DZP-381-2651/S/2010

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N IA
na dostawę
sprzętu do operacji zastawek serca
dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 193.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz.U. Nr 113/2010 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia

z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości spełniający wymagane warunki dla tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu oraz na załączonych formularzach ofertowych.


Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części):
PAKIET 1: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE , DWUPŁATKOWE - 40 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 25 - 3szt.

27 - 15 szt.

29 - 15 szt.

31 - 5 szt.

33 - 2 szt.
Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb

PAKIET 2: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE - 17 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 25 - 4 szt.

27 - 6 szt.

29 - 4 szt.

31 - 3 szt.


Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET 3: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE - 95 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 17 - 8 szt.

19 - 25 szt.

21 - 30 szt.

23 - 20 szt.

25 - 10 szt.

27 - 2 szt.
Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET 4: ZASTAWKI BIOLOGICZNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE - 45 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 18 / 19 - 10 szt.

20 / 21 - 35 szt.

Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb.
PAKIET 5: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE NORMALNE - 60 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 23 - 40 szt.

25 - 10 szt.

27 - 5 szt.

29 - 5 szt.


Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET 6: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE MIĘKKIE* - 20 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 27/28 - 4 szt.

29/30 - 10 szt.

31/32 - 6 szt.
Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb.
PAKIET 7: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE * - 18 szt.

w następujących rozmiarach:

Nr: 25/26 - 5 szt.

27/28 - 7 szt.

29/30 - 6 szt.
Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb

PAKIET 8: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ MECHANICZNĄ DWUPŁATKOWĄ (KONDUITY)* - 21 szt.

w następujących rozmiarach

Nr


23 - 2 szt.

25 - 3 szt.

27 - 3 szt.

29 - 5 szt.

31 - 5 szt.

33 - 3 szt.


Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb

PAKIET 9: PROTEZY NACZYNIOWE BEZ ZASTAWKI - 26 szt.

w następujących rozmiarach

Nr 8 mm x 15 cm - 4 szt.

10 mm x 15 cm - 4 szt.

12 mm x 15 cm - 4 szt.

24 mm x 15 cm - 2 szt.

26 mm x 15 cm - 2 szt.

28 mm x 15 cm - 2 szt.

30 mm x 15 cm – 2 szt.

32 mm x 15 cm - 2 szt.

34 mm x 15 cm - 2 szt.

36 mm x 15 cm - 2 szt.
Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb

PAKIET 10: PROTEZY REKONSTRUKCJI ŁUKU AORTY - 3 szt.

w następujących rozmiarach

28 mm x 50 cm – 1 szt.

30 mm x 50 cm – 1 szt.

32 mm x 50 cm – 1 szt.Uwaga: rozmiary zamawiane w miarę potrzeb
PAKIET 11 – ŁATY FILCOWE - 20 szt.

rozm. ok. 15 x 15 cm .


PAKIET 12 – ŁATY DO ASD, VSD - 20 szt.

rozm. ok. 10 x 10 cm, grubość ok. 0,6 mm


PAKIET 13 – MEMBRANA OSIERDZIOWA TYPU GORE - TEX - 20 szt.
PAKIET 14 – PROTEZY NACZYNIOWE - 6 szt.

o średnicy 36 mm, dł. 15 cm – 2 szt.

o średnicy 38 mm, dł. 15 cm – 2 szt.

o średnicy 40 mm, dł. 15 cm – 2 szt.


PAKIET 15 – ELEKTRODY NASIERDZOWE

1. ELEKTRODY NASIERDZOWE JEDNOBIEGUNOWE - 900 szt.

2. ELEKTRODY NASIERDZOWE DWUBIEGUNOWE - 300 szt.

3. ELEKTRODY NASIERDZOWE CZTEROBIEGUNOWE - 100 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko .
UWAGA! Oferowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty w danym pakiecie.
1.2 Oferowany sprzęt winien spełniać odpowiednie warunki dopuszczenia go do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, t.j. posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie do Rejestru Wyrobu Medycznego.
1.3 Wymaga się by na każdym opakowaniu przedmiotu zamówienia podany był nr serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy.


  1. Wykonawca, winien wraz z ofertą dostarczyć wzory z każdego oferowanego asortymentu .

1.4.1 Wzory posłużą do:

a/ potwierdzenia zaoferowanych parametrów w kol. 3 formularza ofertowego (wpisu dokonuje wykonawca), które będą jednocześnie potwierdzeniem wymagań postawionych przez zamawiającego (kol. 2 formularza ofertowego) .

b/ dokonania prób użytkowych (zużycie próbek), w celu sprawdzenia czy asortyment spełnia: wymogi określone w formularzu, wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów i czy nadaje się do zabiegów zgodnie z jego przeznaczeniem .

Wykonawca może dołączyć jeden wzór na grupę asortymentową różniącą się tylko rozmiarem, pod warunkiem, że sprzęt w całej grupie będzie pochodził od jednego producenta i posiada te same cechy.Wzory w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą (Kancelaria pok. nr 239), podając na opakowaniu wzorów dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu z dopiskiem „wzory”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych wzorów, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć , którego pakietu i pozycji w danym pakiecie dotyczą.

Próbki (wzory) przechodzą na własność zamawiającego, wykonawca nie może żądać ich zwrotu ani zwrotu ich wartościWymagane jest dołączenie do oferty szczegółowych materiałów informacyjnych dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych.

1.5 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji. Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innym niż pobrane ze strony internetowej, chyba, że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale.
Uwaga! 1/ Na formularzu ofertowym w części I w kolumnie wytwórca/ producent należy wpisać nazwę wytwórcy /producenta oferowanych wyrobów w zrozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 45 powołanej wyżej ustawy o wyrobach medycznych. Nazwa ta winna odpowiadać nazwie wytwórcy/producenta wymienionego w dokumencie potwierdzającym dopuszczenie danego wyrobu do obrotu i stosowania.
1.6 Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub na wybrane przez wykonawcę pakiety, przy czym, w danym pakiecie wymagany jest pełen asortyment w nim wyszczególniony.
1.7 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.8 Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany(e) pakiet(y) – (dopuszcza się składanie ofert częściowych), przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
1.9 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.
1.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.11 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej
1.12 Ze względu na szczególny charakter niniejszego zamówienia zamawiający nie wyraża zgody na jego wykonanie przez podwykonawców.

2. Warunki wykonania zamówienia :

2.1 Miejsce dostawy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu

APTEKA

ul. Szkolna 8/12,

61-833 P o z n a ń
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko .
2.3 Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym

jednak niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).
2.4 Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, od daty doręczenia faktury zamawiającemu.
2.5 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. Termin wykonania zamówienia

Umowa z wykonawcą (lub wykonawcami), którego/ych oferta będzie wybrana zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 28.02.2012 r.


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
4.1 Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).


4.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


4.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2.2 W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.2.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku , o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 4.2.2 dotyczącej tych podmiotów.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia” , pod warunkiem, ze dokumenty te będą aktualne i kompletne.
4.3. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1i 2 ustawy Pzp.
4.3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

(UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy).


4.3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.3.5 Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.3.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.3.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia).

4.3.8 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.3.9 Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 oraz 4.3.6 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 i 4.3.6 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.4 Wymagane dokumenty oraz wzory (próbki) , potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ:
4.4.1 Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.
4.4.2 Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty),
4.4.3 Wzory (próbki) oferowanego sprzętu .

UWAGA DOT. PKT. 4.4.1 – 4.4.3:

Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach i wzorach (próbkach) należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument oraz wzór (próbka) dotyczy. Jeśli oferowany przedmiot zamówienia jest wymieniony w załączniku do dokumentu (certyfikatu), należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony.
4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia dokumentów , oświadczeń lub wzorów (próbek) – brakujących lub zawierających błędy, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA:

5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefaxu, jednak zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentu w formie pisemnej. Za dzień złożenia dokumentu uważana jest data jego przekazania e-mailem lub faxem.

Dokumenty wysyłane do zamawiającego za pośrednictwem telefaxu mogą być przekazywane wyłącznie pod nr 061 87 79 517, a pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Zamawiający będzie przesyłał korespondencję do wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzach ofertowych.

5.4 Korespondencja doręczna bezpośrednio do zamawiającego składana jest tylko do Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 i tylko w czasie pracy zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

5.5 Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz oferty cenowej i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.

 1. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI JEST:


Elżbieta Prządka - Dział Zamówień Publicznych

tel: (61) 87 39 008 fax: (61) 877 95 17, w godz. 7: 15 do 14:30e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl , w godz. 7: 15 do 14:30
7. WADIUM

7.1 Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium

w wysokości 4.824,- zł.

Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi:Nr pakietu

Kwota wadium

1

460,00

2

200,00

3

1.093,00

4

912,00

5

705,00

6

85,00

7

77,00

8

592,00

9

72,00

10

42,00

11

50,00

12

45,00

13

120,00

14

17,00

15

354,007.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert; termin wniesienia wadium upływa w dniu 24 luty 2011 r. o godz. 9.00

7.3. Wadium wnoszone może być w :
- pieniądzu przelewem na konto zakładu

PKO BP I O/M Poznań

69102040270000150200499269

z zaznaczeniem
Wadium w przetargu na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca”

Na przelewie należy podać informację na które pakiety zostało wpłacone wadium
- albo innej formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 ustawy Prawa zamówień

publicznych.
  1. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
  1. Zwrot wadium:
   1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie:

 • wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana w danym pakiecie, z zastrzeżeniem w pkt. 7.5.2. i 7.5.3 niniejszej siwz.

 • wykonawcy którego oferta została wybrana – po zawarciu umowy,

 • na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.5.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.5.3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (nie dot. niniejszego postępowania),

 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 60 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
8.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2, 3 i 4 powołanej ustawy.
9. Sposób przygotowania oferty:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować i trwale spiąć.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem:
‘’ Przetarg na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca”
na adres:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu

Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3

61-833 Poznań


  1. Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę przystępującego do postępowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na potencjale, których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
  1. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym - pod rygorem jej nieważności.

Wykonawca winien poświadczyć odpowiednimi dokumentami ważność złożonych podpisów; nie jest wymagane poświadczenie , jeśli wykonawca załączył do oferty aktualny odpis z KRS.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.


9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
9.7 Oferta (formularze ofertowe) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

9.7.5 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

9.7.6 pozostałe oświadczenia i dokumenty.
9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9,

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
9.9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:
a/ błędny wynik wyliczenia ceny jednostkowej brutto, jeżeli cena netto i stawka % VAT podane są prawidłowo

b/ błędny wynik wyliczenia wartości brutto zamówienia (z VAT) jeżeli, wartość zamówienia (bez VAT) i stawka %VAT podane są prawidłowo

c/ błąd podsumowania poszczególnych pozycji (jeśli w pakiecie występuje więcej niż jedna pozycja), przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach,

d/ rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.


9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w podaniu ceny jednostkowej netto oraz obliczeniu wartości zamówienia netto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby zamawianych jednostek.
9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
9.10 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty.
9.10.2 Nie jest możliwe poprawienie omyłek jeśli:
a/ wystąpi niezgodność opisu przedmiotu oferty z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w formularzu ofertowym, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji i będzie odsyłał do załączników.

b/ sposób przygotowania oferty nie będzie zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 1.5 oraz 9 i 12 SIWZ,

c/ w treści oferty wystąpi niezgodność w zakresie warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 SIWZ,

d/ na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty zamieszczone na ostatniej stronie tego formularza ofertowego, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.
9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


  1. Oferty należy składać w Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 (wejście D, II ptr.) w terminie do:


24 lury 2011 r. - godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.
10.2 Za dotrzymanie powyższego terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty zamawiającemu.


  1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwróci te ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.11. OTWARCIE OFERT:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego - Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu pok. 123 (wejście D, I ptr.) Dział Zamówień Publicznych w dniu:

24 luty 2011 r. o godz. 1300
11.2 Otwarcie ofert jest jawne
11.3 Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, ceny ofert w poszczególnych pakietach, podane w części II w kolumnie 8 „Wartość zamówienia brutto (z VAT)” w poz. OGÓŁEM oraz terminy dostaw.
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem i w poszczególnych pakietach.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do Zamawiającego (transportu i ubezpieczenia).


  1. Cenę oferty należy obliczyć w sposób następujący:


- w kolumnie 4 (cena jednostkowa netto (bez VAT) – należy wpisać odpowiednio cenę 1 szt. – bez podatku VAT tj. cenę 1 szt bez podatku VAT, podaną do drugiego miejsca po przecinku

- w kolumnie 5 (cena jednostkowa brutto (z VAT) należy podać cenę jednostkową z kolumny 4 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do drugiego miejsca po przecinku,- w kolumnie 6 (wartość zamówienia netto (bez VAT) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 4 i liczby zamawianych jednostek z kolumny 3, obliczonej do 2-giego miejsca po przecinku

- w kolumnie 7 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 8 (wartość zamówienia brutto (z VAT) – należy podać wartości netto zamówienia podane w kol. 6 powiększone o stawkę procentową VAT z kolumny 7, obliczone do 2-giego miejsca po przecinku

- w poz. „ogółem” (jeżeli dot.) należy podsumować wartości podane w kolumnach 6 i 8 w każdym pakiecie, w którym występuje więcej niż jedna pozycja, podana do 2-giego miejsca po przecinku
12.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

12.4 Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.

12.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.


13. KRYTERIA, JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
a/ cena oferty 70 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych 30 pkt. znaczenia w ocenie

13.2 Oceny dokona Komisja Przetargowa. Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie. Do rozpatrzenia zostaną dopuszczone tylko te oferty które spełniają wszystkie wymagania opisane w formularzu ofertowym.

13.3 Obliczenie punktacji w kryterium określonym w pkt. 13.1a (cena oferty) przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:
cena najniższa

------------------------------- x 70 pkt.

cena badanej oferty
Do obliczeń przyjęta zostanie wartość oferty podana w poz. „wartość zamówienia brutto (z VAT)” formularza ofertowego (część II, kolumna 8) dla każdego pakietu odrębnie.


  1. W ocenie kryterium określonego w pkt. 13.1 b/ (ocena parametrów technicznych i użytkowych) podlegać będą własności użytkowe sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie dostarczonych wzorów zgodnie z pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji oraz załączonych materiałów informacyjnych.

Własności użytkowe sprzętu ocenione zostaną wg cech sprawdzonych doświadczalnie.

Możliwa do uzyskania punktacja 0 – 30 pkt.

Pod uwagę będą brane następujące cechy:
Pakiet 1, 3 – zastawki mechaniczne:

1/poręczność implantacji – możliwa do uzyskania punktacja do 5 pkt.;

2/ łatwość rotacji – możliwa do uzyskania punktacja do 10 pkt.;

3/ podatność pierścienia zastawki na dociąganie – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.


Pakiet 2, 4, 5 - zastawki biologiczne :

1/ poręczność implantacji – możliwa do uzyskania punktacja do 10 pkt.;

2/ podatność pierścienia zastawki na dociąganie – możliwa do uzyskania punktacja do 15 pkt.;

3/ łatwość odłączenia holdera – 5 pkt.


Pakiet 6, 7 – pierścienie do plastyk zastawek mitralnych i trójdzielnych:

1/ łatwość manewru chirurgicznego – możliwa do uzyskania punktacja do 10 pkt.;

2/ przejrzysty sposób usuwania elementu mocującego –do 5 pkt.;

3/ struktura zapewniająca adaptację kształtu pierścienia podczas cyklu pracy serca – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.


Pakiet 8 – protezy aorty wstępującej z zastawką mechaniczną dwupłatkową:

1/stopień przepuszczalności (całkowita nieprzepuszczalność sprawdzona doświadczalnie) – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.;

2/łatwość manewru chirurgicznego protezy - możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.; 3/elastyczność, miękkość, rozciągliwość - możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.

4/ typ zastawki - możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.


Pakiet 9, 10, 14 – protezy naczyniowe:

1/ stopień przepuszczalności (całkowita nieprzepuszczalność sprawdzona doświadczalnie) – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.;

2/ łatwość manewru chirurgicznego protezy - możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.;

3/ elastyczność, miękkość, rozciągliwość - możliwa punktacja do uzyskania do 10 pkt.


Pakiet 11, 12 – łaty do ASD, VSD; filcowe :

1/ wysoka wytrzymałość mechaniczna – możliwa punktacja do uzyskania do 10 pkt.;

2/ niska trombogenicznośc - możliwa punktacja do uzyskania do 10 pkt..;

3/ zredukowane krwawienie z linii szwów – możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.;

4/ niestrzępienie się – możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.
Pakiet 13 – membrana osierdziowa typu Gore - Tex :

1/ nieprzepuszczalna – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.;

2/ po ok. 2 tygodniach robi się przeźroczysta co umożliwia robienie reoperacji bez uszkodzeń jatrogennych - – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.;
Pakiet 15 – elektrody nasierdziowe :

1/ element zapobiegający przypadkowemu wypadaniu igły z mięśnia sercowego – możliwa punktacja do uzyskania do 15 pkt.

2/ łamliwa igła do przekłuwania przez skórę – możliwa punktacja do uzyskania do 10 pkt.

3/ łatwość otwierania opakowania - możliwa punktacja do uzyskania do 5 pkt.


14. ZAWARCIE UMOWY:
14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcy, którego oferta została wybrana w poszczególnych pakietach , umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.
14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
14.7.1 zamiany asortymentu objętego zawartą umową, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zmiana wartości umowy,

14.7.2 jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów,

14.7.3 przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jeśli nie zostanie wykupiony

cały asortyment objęty tą umową,14.7.4 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu Stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA:


  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

  6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności; na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 powołanej ustawy.

15.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt. 5.3 SIWZ.

15.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

15.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.7 i 15.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

15.10 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

15.11 Szczegółowe zasady postępowania dot. odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW WYMIENIONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A TAKŻE WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 , JEŻELI ZAISTNIEJĄ WSKAZANE TAMŻE OKOLICZNOŚCI

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .


17. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA (w całości lub w poszczególnych pakietach) NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, M. IN. JEŚLI:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,


- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można zakwalifikować, jako omyłki rachunkowe i poprawić na podstawie pkt. 9.9 SIWZ

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 9.10 SIWZ w terminie tamże wskazanym

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI PRZETARG (w całości lub w poszczególnych pakietach) Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W ART. 93 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba, że będzie możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie 9nie dot. tego postępowania),

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą , uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.


19. Oferty (formularze ofertowe), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu dostawy (wykonania zamówienia) i okresu udzielonej gwarancji (nie dot. tego postępowania), zawarte w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia ( art. 93 ust.3 ustawy Pzp).Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców; zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Do zapytań pkt. 5.3 , 5.4 i 5.5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................Sporządziła: /-/ Elżbieta Prządka Zatwierdziła:Z-ca Dyrektora

ds. Opieki Zdrowotnej

/-/ lek. med. Aleksandra Stamm
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna