SpecyfikacjaPobieranie 1,12 Mb.
Strona1/11
Data03.11.2017
Rozmiar1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

postępowanie znak: SZ-2910-02(4/ZP/12)-12
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

UL. MEDYCZNA 19

09-400 Płock

godziny urzędowania 730 – 1500

www.wszplock.pl

w trybieprzetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

na dostawę: Implantów kostnych: endoprotez, protez, zespoleń, wkrętów, płytek,
gwoździ itp. dla potrzeb Oddziału Ortopedii WSZ w Płocku.        1. Wykaz dokumentów:

 

Nazwa

Ilość stron

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część ogólna

11

Formularz cenowy oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

1

Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

4
Opis przedmiotu zamówienia (pakiety od nr 1 do nr 32)

44

 

razem stron: 62Zatwierdził:

Dnia 25.01.2012 r.

Dyrektor WSZ w Płocku

mgr Stanisław Kwiatkowski

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10, 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego Implantów kostnych: endoprotez, protez, zespoleń, wkrętów, płytek, gwoździ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pakietach od nr 1 do nr 32, załączonych do niniejszej specyfikacji. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia (pakiety od nr 1 do nr 32) są bezwzględnie wymagane i muszą być uwidocznione i potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia. Nie spełnienie przez oferowane produkty jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.


Kody opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Słownictwo główne Nazwa wg CPV

Główny 33183100-7 Implanty ortopedyczne
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż przewidziany w SIWZ sposób wykonania zamówienia oraz alternatywnych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pakiety ustalone w opisie przedmiotu zamówienia, jako pakiety od nr 1 do nr 32 niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich ofert całkowitych i częściowych zgodnie z podanymi niżej kryteriami oceny oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden z pakietów, na wszystkie lub na kilka wybranych pakietów.

4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty i dopuszczenia.

5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia ewentualnego szkolenia w zakresie nowych technik operacyjnych. Miejsce i czas szkolenia zaproponuje firma w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego – lek. Andrzejem Grabowskim. Liczba personelu biorącego udział w szkoleniu dotyczy 4 lekarzy.

6. Wymagany termin płatności - minimum 30 dni licząc od dnia dostawy towaru wraz z fakturą

7. Wykonawca zobowiązuje się oddać w użyczenie, do przeprowadzenia zabiegów wszczepienia implantów kostnych, instrumentarium :

- na stałe na czas trwania umowy – dotyczy pakietów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 8, nr 9, nr 14, nr 15, nr 20, nr 22.

- na czas operacji tzw. „na hasło” – dotyczy pakietów nr 6, nr 7, nr 10, nr 11, nr 12, nr 18, nr 21.  1. III. Wymagany termin wykonania zamówienia


15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w tym czasie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków – nie dokonuje się szczegółowego opisu.

Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o załączone do oferty dokumenty wymagane w pkt. VIII A SIWZ.

Spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie ocenione odrębnie dla każdego pakietu (części zamówienia).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim skutków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.B. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
V. Instrukcja dla Wykonawców :

  1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ,2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,

3.  Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców,

4.  Pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia będzie ponosił Wykonawca.

5. Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy.
 VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej trwałą i czytelną techniką.

 • Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę;

 • Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy;

 • Podpisy złożone w ofercie należy opatrzyć pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji lub podpis musi być czytelny - imię i nazwisko lub nazwisko;

 • Zapisane strony oferty (w tym kserokopie) należy opatrzyć podpisem osoby upoważnionej, z zastrzeżeniem, iż kserokopie powinny zawierać poświadczenie „za zgodność z oryginałem”.

 • Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich rozłączenie bez naruszenia integralności oferty;

 • Oferta winna zawierać spis treści z podaniem numerów stron;

 • Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. W przypadku braku numeracji wykonawca nie może powoływać się na okoliczność braku stron oferty lub braku dokumentu;

 • Poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;

 • Jeżeli wykonawca będzie dołączał do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;

 • Do ofert muszą być dołączone wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty (w tym załączniki do SIWZ), bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. Jeśli wykonawca nie wypełni w formularzu oferty określonych pól, w odniesieniu do których są postawione w SIWZ wymogi minimalne lub maksymalne, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca złożył ofertę odpowiednio na wymóg minimalny lub maksymalny.

 • Błędy formalne w sposobie przygotowania oferty, nie wpływające na jej treść, nie stanowią podstawy do odrzucenia oferty ze względu na to, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 • Sposób obliczenia ceny: Cena oferty jak również wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacja musi być podana wyłącznie w złotych polskich (w PLN) brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

Cena w ofercie przetargowej wpisana do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ oraz w odpowiednim pakiecie) ma obejmować wszystkie koszty, podatki oraz zastosowane rabaty i upusty finansowe i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w szczególności koszty dostawy). Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena jest ceną ryczałtową tj. nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. • W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie SIWZ w wersji papierowej poniesie on koszt nabycia SIWZ w kwocie 36,- zł.


VII. Wprowadzanie zmian, wycofanie i zwrot oferty. 

  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  2. Powiadomienie / oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. Jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

  3. Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

  4. Oferty złożone po upływie terminu składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania. W przypadku oznaczenia oferty nie pozwalającego na ustalenie nadawcy i dokonanie jej zwrotu bez otwierania oferty Zamawiający będzie musiał dokonać jej otwarcia. Otwarcie takie nastąpi komisyjnie z zastrzeżeniem, że oferta taka nie będzie brała udziału w postępowaniu, a informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.


VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, które wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty: 


 1. dokumenty na podstawie których będzie dokonywana ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i pkt. IV SIWZ

 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg zał. nr 2 do SIWZ) – na potw. warunku z pkt. IV A pkt. 1-4 SIWZ
 1. dokumenty na podstawie których będzie oceniany brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert

 3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert

 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert

 5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert

 6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punktach od B1 do B6.


C. dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    • Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.


D. dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:


 1. Do oferty na wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych tj.

 • certyfikat zgodności CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych, jeśli certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej, (jeśli dotyczy)

lub

 • deklarację zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi wystawioną przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela

oraz

 • dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub wpisu wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania /druk zgłoszenia lub urzędowe potwierdzenie wpisu/ lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (o wprowadzeniu do obrotu lub używania wyrobu), jeżeli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia lub powiadomienia, a w przypadku wyrobów nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia lub powiadomienia – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/powiadomienia, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy o wyrobach medycznych.

 1. Wykonawca musi dołączyć do oferty materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia (materiały promocyjne) będące oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu zamówienia lub spełnianie wymogów z danymi producenta. Brak opisu wymaganych parametrów w załączonych do oferty materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia, ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanym produkcie o ile brak ten będzie nieusuwalny zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy dany parametr czy warunek wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ) nie jest opisany w materiałach informacyjnych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora, importera potwierdzające spełnianie wymogów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w oferowanym przedmiocie zamówienia.

 2. wypełniony załącznik z opisem przedmiotu zamówienia (kolumna nr 10) – w pakiecie, na który jest składana oferta (pakiety od nr 1 do nr 32) – oraz złożenie podpisu przez osobę upoważnioną pod tymi pakietami na każdej stronie.


E. inne

 1. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, zamawiający wymaga by jego zgodność z oryginałem poświadczył notariusz.

 2. Potwierdzenie wniesienia wadium (np. wydruk dokonanego przelewu). Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna – wymagana kopia dokumentu wadialnego poświadczona za zgodność z oryginałem dołączona do oferty oraz oryginał dokumentu wadialnego dołączony do oferty w taki sposób aby możliwe było jego odesłanie do Wystawcy bez konieczności naruszania oferty.

 3. Wypełnione w całości i podpisane załączniki do SIWZ (bez projektu umowy), w tym formularze cenowe pakietów od nr 1 do nr 31, na które jest składana oferta.


Forma dokumentów

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia określonego w pkt. VIII A1 i B6 SIWZ wymaganego w formie oryginału oraz innych dokumentów, co do których określono wyżej wymogi szczególne.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów trzecich, na zasobach których polega wykonawca, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia i co do których wymaga się przedstawienia dokumentów określonych w pkt. B, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty składane w języku obcym.

Jeżeli wykonawca będzie dołączał do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.


Skutki braku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów z pkt. VIII A, B i C lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub treści (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ww. nie dotyczy sytuacji opisanej w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, gdy po wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, pełnomocnictw lub do złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów, wykonawca dokona uzupełnienia braków lub złoży wyjaśnienia pozwalające zamawiającemu na uznanie, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie ma podstaw do wykluczenia.

Brak wymaganych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a nie uzupełnionych we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Zastrzeżenie informacji niejawnych.
Wykonawca może zastrzec w złożonej ofercie, jako niejawne informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm. /, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże, jako niejawne, inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający ujawni je do publicznej wiadomości.

Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz winny być one zabezpieczone w odpowiedni sposób przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej zwłaszcza podczas otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako tajne.


IX. Sposób oceny oferty: 
Oferta oceniana będzie pod względem: 

1.  formalnym tj. dołączenia wymaganych SIWZ odpowiednich dokumentów

2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami oraz oceny zgodności złożonej oferty z wymogami zamawiającego.
X. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru


Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

1.

Cena

100%

Ocena będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdego pakietu (części zamówienia)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww. kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium będzie mogła otrzymać maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów za dane kryterium. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
ad. 1. Kryterium - cena

Cena w ofercie przetargowej wpisana do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ oraz w odpowiednim pakiecie) ma obejmować wszystkie koszty, podatki oraz zastosowane rabaty i upusty finansowe i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Muszą być podane, jako wartości brutto i netto. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tj. wykonawca tak w załączniku do SIWZ – w formularzu cenowym, jak i w pakiecie nie wpisał stawki i kwoty podatku od towarów i usług oraz wartości brutto), zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak obliczona cena będzie stanowiła podstawę do oceny i porównania ofert w kryterium „cena oferty brutto.

 

Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły: 


Ocena kryterium cena = cena brutto oferty najtańszej danego pakietu x 100 x 100%

cena brutto oferty badanej danego pakietu


Ocena kryteriów liczona będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenie ofert dodatkowych. Ceny w ofertach dodatkowych nie będą mogły być wyższe niż w złożonej ofercie.

W przypadku złożenia jednej oferty w postępowaniu otrzyma ona maksymalną ilość punktów.


XI. Wadium
1. Kwota wadium dla oferty całkowitej wynosi: 21 078,00 PLN, a dla ofert częściowych:

pakiet nr 1 –

384 PLN

pakiet nr 2 –

2 398 PLN

pakiet nr 3 –

2 335 PLN

pakiet nr 4 –

439 PLN

pakiet nr 5 –

1 287PLN

pakiet nr 6 –

595 PLN

pakiet nr 7 –

299 PLN

pakiet nr 8 –

2 000 PLN

pakiet nr 9 –

658 PLN

pakiet nr 10 –

434 PLN

pakiet nr 11 –

351 PLN

pakiet nr 12 –

507 PLN

pakiet nr 13 –

635 PLN

pakiet nr 14 –

2 646 PLN

pakiet nr 15 –

321 PLN

pakiet nr 16 –

140 PLN

pakiet nr 17 –

582 PLN

pakiet nr 18 –

378 PLN

pakiet nr 19 –

569 PLN

pakiet nr 20 –

303 PLN

pakiet nr 21 –

165 PLN

pakiet nr 22 –

620 PLN

pakiet nr 23 –

730 PLN

pakiet nr 24 –

265 PLN

pakiet nr 25 –

707 PLN

pakiet nr 26 –

790 PLN

pakiet nr 27 –

pakiet nr 29 –

pakiet nr 31 –153 PLN

43 PLN

89 PLNpakiet nr 28 –

pakiet nr 30 –

pakiet nr 32 –


145 PLN

78 PLN

32 PLN

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach może być dołączone do oferty lub złożone przed złożeniem oferty w miejscu oznaczonym w SIWZ do składania ofert. Analiza i ocena wniesienia wadium zostanie dokonana dla każdej części zamówienia z osobna.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

  1. w pieniądzu przelewem bankowym na rachunek: BANK PEKAO S.A. I Oddział w Płocku

nr 33124031741111000028900083 z dopiskiem : „wadium na dostawę Implantów kostnych:

endoprotez, protez, zespoleń, wkrętów, płytek, gwoździ itp. dla potrzeb WSZ w Płocku

  1. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego tj. Kasy WSZ Płock lub dołączona do oferty.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia, o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności (patrz punkt 5), w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

4. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Ustawie lub niniejszej SIWZ, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Wadium w całości musi znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upływem terminu do składania ofert.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

6. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie pobiera się
XIII. Termin związania ofertą - 60 dni liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie należy wnieść w terminach określonych w ustawie.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
XV. Wyjaśnienia treści SIWZ.

W kwestiach budzących wątpliwości, co do zapisów SIWZ, Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 

XVI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz sposób oceny ofert.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują w formie faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiającemu korespondencję należy przekazywać pod nr 024/364 63 41 lub 024/364 63 13 lub e-mail b.kowalska@wszplock.pl, m.karpicz@wszplock.pl. Dokumenty złożone w tej formie będą wywierały skutki prawne od chwili wniesienia ich w formie faksu lub drogą elektroniczną . Na żądanie jednej strony druga jest zobowiązana potwierdzić otrzymanie korespondencji w formie faksu. Korespondencję przekazaną w formie faksu lub drogą elektroniczną należy następnie potwierdzić pisemnie tj. wysłać dokument oryginalny na adres zamawiającego.

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

a/ w sprawach formalno-prawnych:

– Zygmunt Jagodziński tel./faks 024/364 63 23

– Bożena Kowalska tel. 024/ 364 63 39 lub tel./faks 024/364 63 41, e-mail: b.kowalska@wszplock.pl

– Monika Karpicz: tel./faks 024/364 63 13, e-mail: m.karpicz@wszplock.plb/ w sprawach merytorycznych

- Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego lek. Andrzej Grabowski tel. 024/ 364 61 86.3. Wyjaśnienia na pytania, modyfikacje SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego (www.wszplock.pl – zakładka „Zamówienia publiczne”), a wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej również zostaną przesłane pisemnie (wyjątek ustawowy od pkt. 1).

4. W trakcie postępowania Zamawiający wezwie pisemnie wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VIII A, B, C ,D i E1 SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o ofertach odrzuconych jednocześnie w formie pisemnej oraz zamieszczając informacje na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie szpitala (zgodnie z art.92 Ustawy Pzp).

8. Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu zostanie przekazane wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego z wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania (zgodnie z art.185 ust 1 Ustawy Pzp).

9. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu / wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
XVII. Składanie i tryb otwarcia ofert. 

1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych :

Oferta ostateczna - postępowanie na dostawę Implantów kostnych... - nie otwierać przed dniem ……..….. 2012 r. godz. 11 00 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy ul. Medycznej 19 do godz. 1000 w dniu …….…. 2012 r. w pokoju nr 35, 37 (Sekcja Zaopatrzenia) – budynek administracji

2. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez rozpatrywania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu ………... 2012 r. w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy ulicy Medycznej 19 o godzinie 1100 na Sali Narad Szpitala (sala 19 Budynek Administracji)


XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do stawienia się na wezwanie w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umów.

2. Konsorcjum/spółka cywilna przed podpisaniem umowy musi przedstawić zamawiającemu umowę łączącą podmioty występujące wspólnie. 

3. W przypadku przesłania umowy drogą pocztową do Wykonawcy, zobowiązany jest on odesłać podpisany egzemplarz umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty odbioru.


XIX. Oferta wspólna (łączna) – dotyczy np. konsorcjum i spółki cywilnej.

 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez złożenie oferty wspólnej (łącznej). Jeżeli oferta jest ofertą wspólną musi z niej wynikać:

  1. jakie podmioty tworzą konsorcjum/sp. cywilną - pełna nazwa i adres siedziby

  2. cel wspólnych działań, jako złożenie oferty łącznej oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia

 • Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.

 • Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) ze skutkiem dla mocodawców. • Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum/sp. cywilnej, a nie pełnomocnika.

 • Umowę konsorcjum/sp. cywilnej wybrany wykonawca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne (w przypadku wygrania postępowania) pod rygorem, iż odmawia on podpisania umowy z Zamawiającym.

 • Zakazuje się zmian uczestników podmiotu składającego ofertę wspólną.

 • Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w rozdziale VIII A, B i C niniejszej SIWZ. Dokumenty określone w pkt. VIII B składa oddzielnie każdy z podmiotów tworzących konsorcjum/sp. cywilną, dokumenty określone w pkt. VIII A1 składa co najmniej 1 z wykonawców lub wszyscy wspólnie.

Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

 1. dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot.

 2. w imieniu wszystkich członków konsorcjum/sp. cywilnej oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy może złożyć pełnomocnik, jednak z treści tego oświadczenia musi wynikać, iż pełnomocnik składa je w imieniu każdego z podmiotów. Oświadczenie to może złożyć też jeden z wykonawców, jeśli on spełnia warunki.

 3. dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. IV A 1- 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. IV B musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z dnia 09.02.2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm./
XX. Załączniki: 

 1. formularz cenowy oferty – załącznik nr 1

 1. oświadczenie – załącznik nr 2

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

 2. projekt umowy – załącznik nr 4

 3. opis przedmiotu zamówienia – pakiety od nr 1 do nr 32

załącznik nr 1 do SIWZ

 

FORMULARZ CENOWY OFERTYDla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

ul. Medyczna 19

O9-400 Płock

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................................

tel/fax......................................................................................e-mail:....................................................................... REGON.......................................................................................NIP..........................................................................

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania SZP-2910-02(4/ZP/12)-12, którego przedmiotem jest dostawa Implantów kostnych: endoprotez, protez, zespoleń, wkrętów, płytek, gwoździ itp. dla potrzeb Oddziału Ortopedii WSZ w Płocku.

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodne z wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ za następującą cenę:
Cena zamówienia brutto:.…………..………………………….................................

słownie:………………………………..................................................................................................................................

w tym podatek VAT wynosi .....................................................................

Cena zamówienia netto ...........................................................................

słownie:……………………………….........................................……....................................................................................

w tym:


pakiet nr 1 - wartość brutto .............................. pakiet nr 2 - wartość brutto ..................................

pakiet nr 3 - wartość brutto .............................. pakiet nr 4 - wartość brutto ..................................

pakiet nr 5 - wartość brutto .............................. pakiet nr 6 - wartość brutto ..................................

pakiet nr 7 - wartość brutto .............................. itd.

Oświadczamy, że:

1) powyższa cena jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji umowy,

2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją i wszelkimi załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

5) płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT ogółem w ciągu …………..dni / nie mniej niż 30 dni /; przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

6) niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /,

7) zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy dostarczyć wszelkie dokumenty, których nie dołączyliśmy do oferty, a które zamawiający zezwala w SIWZ przedstawić po dokonaniu wyboru wykonawcy, 

8) oświadczamy, iż oferowane produkty są wprowadzone do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz, że posiadają aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty/ świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

9) Oświadczamy, iż przy realizacji zamówienia posłużymy się podwykonawcą do następujących części zamówienia /opisać/: …………..............................................................................................…………………………………….

…………………………………………………………………………….........................................................................…………………………


Miejsce........................Data...................

.............................................................................................(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................................

(pieczęć wykonawcy/ nazwa, firma)

 

  
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna