Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót spis treśCI: WstępPobieranie 224 Kb.
Strona1/5
Data28.03.2018
Rozmiar224 Kb.
  1   2   3   4   5


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


SPIS TREŚCI:
1. Wstęp

1.1. Nazwa nadania zamówieniu przez Zamawiającego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Nazwy i Kody: grup robót i kategorii robót

1.4. Zakres robót objętych SST

1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. Pojęcia ogólne

1.5.2. Kanały i przepusty

1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.4. Elementy studzienek

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych

1.6.1. Rozbiórka nawierzchni

1.6.1a. Remont nawierzchni asfaltowej

1.6.1b. Remont nawierzchni szutrowej

1.6.2 Zagospodarowanie terenu przy przepompowni

1.6.3. Obniżenie poziomu wód gruntowych

1.6.4. Zmiana organizacji ruchu

1.7. Informacje o terenie budowy

1.8. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

1.12. Warunki organizacji ruchu

1.13. Ogrodzenie placu budowy2. Sprzęt

3. Transport

3.1. Transport rur kanałowych PVC

3.2. Transport rur PE

3.3. Transport kręgów betonowych

3.4. Transport włazów kanałowych

3.5. Transport mieszanki betonowej

3.6. Transport kruszyw

3.7. Transport cementu i jego przechowywanie

3.8. Transport stali zbrojeniowej

4. Składowanie materiałów

4.1. Rury PVC

4.2. Rury PE

4.3. Kręgi

4.4. Włazy kanałowe i stopnie

4.5. Kruszywo


5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

5.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

5.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

7. Wymagania dotyczące środków transportu

8. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych

8.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

8.2. Roboty przygotowawcze

8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie

8.2.3. Obniżenie poziomu wód gruntowych

8.3. Roboty ziemne

8.3.1. Wykopy, zasypki

8.3.2. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury

8.3.3. Podsypka

8.4. Roboty montażowe

8.4.1. Rury kanałowe – warunki ogólne

8.4.2. Rury kanałowe PVC

8.4.3. Rury PE

8.4.4. Montaż rur metodą przecisku

8.4.5. Montaż rur metodą przewiertu sterowanego

8.4.6. Studzienki kanalizacyjne

8.4.6.1. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych

8.4.7. Przepompownia ścieków sieciowa

8.4.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie

8.4.9. Likwidacja placu budowy

9. Kontrola jakości robót

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

9.2. Kontrola, pomiary i badania

9.3. Badania przed przystąpieniem do robót

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robót

9.4.1. Badanie wykonywania wykopów

9.4.2. Badanie prawidłowości wykonywania podłoża naturalnego

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

9.4.4. Badanie szczelności odcinka przewodu

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu

9.4.6. Badanie grubości nawierzchni asfaltowych

10. Obmiar robót

11. Odbiory robót

11.1. Ogólne zasady odbioru robót

11.2. Odbiory międzyoperacyjne

11.3. Odbiory częściowe

11.4. Odbiór końcowy

12. Podstawa płatności

13. Przepisy związane


1. Wstęp

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Zamawiający:

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Poprzeczna 50,

05-506 Lesznowola.


Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka, PAN Jastrzębiec i

Wola Mrokowska. Etap II. Zakres robót nr 1 i nr 2
Nazwa:

Kanalizacja sanitarna.


1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka i Jastrzębiec.1.3. Nazwy i Kody: grup robót i kategorii robót

Grupa robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej.

Klasa robót:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, wyrównywanie terenu)

Kategoria: 45232440-8 (roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

do odprowadzania ścieków)

Klasa robót:

45233252-0 Roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni drogowych

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Garbatce i Jastrzębcu i obejmują: • kanał sanitarny grawitacyjny PVC-U o długości L= 2860 m,

 • przyłącza grawitacyjne PVC Ø160 mm L= 119 m.,

 • kanały tłoczne PE Dn 90 L= 109 m, Dn 75 L= 427 m, Dn 63 L= 83 m

 • przepompownia ścieków GP-2 kpl. = 1

 • studnia zbiorcza z zasuwami odcinającymi na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni w ilości 1szt., uszczelnienie otworów- łańcuch typ INTEGA

 • studnia czyszczakowa Dn 1200 w ilości 1 szt.,

 • studnie Dn 1200 połączeniowe (rewizyjne) w ilości 85 szt.

 • rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

 • odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

 • renowacja nawierzchni szutrowej i zielonej

 • zagospodarowanie terenu przy przepompowni GP-2


Zamówieniem objęty jest zakres robót nr 1 i nr 2 , który został przedstawiony w sposób graficzny na dołączonych planach sytuacyjnych i dołączonym zamiennym schemacie montażu urządzeń przy przepompowni GP-2.
Przyłącza energetyczne do projektowanych przepompowni ścieków ujęte zostaną w odrębnym opracowaniu robót budowlanych.

1.5.Określenia podstawowe

1.5.1. Pojęcia ogólne

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera;

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej;

Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi;

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót;

Parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów budowlanych;

Podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli;

Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;

Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót;

Wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem n umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u góry;

Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości ścieków zostały odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;

Głębokość przykrycia - jest to grubość warstwy ziemi od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury;

1.5.2. Kanały i przepusty

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych;

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych;

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych;

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy;

1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych;

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy;

Studzienka czyszczakowa – studnie z zamontowaną armaturą umożliwiającą opróżnianie i płukanie kanałów;

Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy;

1.5.4. Elementy studzienek

Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej;

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy;

Płyta przykrycia studzienki lub komory - pokrywa odciążająca, stanowiąca monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego;

Podstawa studni - dennica z kinetą monolityczną w technologii PERFECT, dennica z kinetą wykonana jest z betonu samozagęszczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu produkcyjnym, parametry betonu są jednakowe w całym elemencie, również w kinecie;
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych

1.6.1. Rozbiórka nawierzchni

Przedmiotowy ciąg jezdny na ulicy Postępu posiada nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnię szutrową i gruntową.

1.6.1a. Remont nawierzchni asfaltowej

Należy wymienić pół szerokości jezdni asfaltowej na nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na całym odcinku ulicy asfaltowej, pod którym znajduje się kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa. Parametry nowej nawierzchni asfaltowej i podbudowy zostały wykazane w kosztorysie przetargowym.

1.6.2b. Remont nawierzchni szutrowej

Po wykonaniu zasypki wykopu należy wyrównać i zagęścić ulicę. Następnie należy ułożyć i zagęścić tłuczeń kopalniany. Parametry i warstwy tłucznia zostały podane w kosztorysie przetargowym.1.6.2 Zagospodarowanie terenu przy przepompowni

Po zamontowaniu przepompowni i studni towarzyszących należy teren wokół przepompowni wyłożyć nawierzchnią z kostki betonowej i ogrodzić ogrodzeniem panelowym stalowym . Pod ogrodzeniem należy zamontować cokół z obrzeży bet. na ławie betonowej. Parametry ogrodzenia i warstwy podbudowy pod nawierzchnię z kostki zostały podane w kosztorysie przetargowym.1.6.3. Obniżenie poziomu wód gruntowych

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wcześniej obniżyć poziom wód gruntowych w obrębie wykopów przy pomocy igłofiltrów. W gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopu może zachodzić potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze żwiru lub grysu grubości 10-14 cm z ułożeniem drenażu Dn 50 do 100 na geowłókninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odległości do 50m. Warstwa drenująca powinna prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb robót.1.6.4. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać zmian organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, który powinien być uzgodniony z właściwymi jednostkami administracyjnymi.1.7.Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjne w przeważającej większości będzie realizowane w pasie drogowym.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Projektowane kanały sanitarne krzyżują się z trasami istniejącego uzbrojenia podziemnego: • Przewody wodociągowe i drenażowe

 • Przewody gazowe,

 • Kable energetyczne,

 • Kable telefoniczne.

1.8. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętów Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Z danych zawartych w projekcie można stwierdzić, że uciążliwości dla środowiska mogą wystąpić tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

 • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 • możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.


1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasów drogowych wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.

Należy także przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu – zagrożenie wpadnięcia do wykopu. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do: • zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

 • utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, w szczególności wywozu ziemi i wykopów.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna