Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych projekt sposobu usunięcia usterek nazwa I adresPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/10
Data30.06.2018
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot – Projekt sposobu usunięcia usterek w budynku przy ul. Osmańczyka 8, Polonii Wrocławskiej 1-7 we Wrocławiu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT SPOSOBU USUNIĘCIA USTEREK


NAZWA I ADRES Wrocław, ul. Osmańczyka 2-8, Polonii Wrocławskiej 1-7

BUDOWY:


INWESTOR: Zarząd Zasobu Komunalnego, 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3

JEDNOSTKA INSTYTUT BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

PROJEKTOWA: 50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 11

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO


AUTORZY

OPRACOWANIA: mgr inż. Radosław Rams, modyfikacja Piotr Kulka
KATEGORIE ROBÓT
CPV 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45321000-3 - izolacja cieplna

CPV 45410000-4 - tynki zewnętrzne

CPV 45442300-0 - roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45262212-0 - roboty ziemne

CPV 45442200-9 - izolacje

CPV 45453100- 8 - roboty renowacyjne

Wrocław, Marzec 2008r. Wrzesień 2009 r
SPIS TREŚCI
I Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. 09. 2004 r.)

1. Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót

II Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - część budowlana


 1. CPV 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

 2. CPV 45321000-3 - izolacja cieplna

 3. CPV 45410000-4 - tynki zewnętrzne

 4. CPV 45262212-0 - roboty ziemne

 5. CPV 45442200-9 - izolacje

 6. CPV 45453100- 8 - roboty renowacyjne


SPECYFIKACJA TECHNICZNAI

WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000-7 – roboty budowlane

 1. PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKUDane ogólne
a) Inwestor – Zarząd Zasobu Komunalnego, 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3

b) Obiekt – Budynek wielorodzinny

c) Adres Obiektu –Wrocław, ul. Osmańczyka 2-8, Polonii Wrocławskiej 1- 7

d) Opracowanie – Projekt sposobu usunięcia usterek

e) Branża – budowlana

f) Stadium – projekt wykonawczy

g) Jednostka projektowa – Instytut Budownictwa PWr Zakład Budownictwa Ogólnego 50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 11

h) Projektant – dr inż. Zygmunt Matkowski

Uprawnienia projektowe 491/87/UW; 28/84/UW

2. SKRÓCONY OPIS STANU TECHNICZNEGO


Opis stanu technicznego został sporządzony w tabeli 2.1 na podstawie wizji lokalnych budynku mieszkalnego przy ul. Osmańczyka 2-8, Polonii Wrocławskiej 1 - 7 we Wrocławiu, przeprowadzonych od grudnia 2007r. do marca 2008r. i udokumentowana fotograficznie w Załączniku A. Widoki elewacji przedmiotowego budynku pokazano na fotografiach 1 – 4 w Załączniku A.

Ocena niniejsza obejmuje jedynie elementy budowlane obiektu związane w powstawaniem nadmiernego skraplania się pary wodnej w mieszkaniach, zawilgoceń oraz powstawania grzybów pleśniowych. Nie dotyczy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji.

Poniższa ocena, w postaci tabelarycznej stanowi syntetyczne zestawienie wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej oceny stanu technicznego. Szczegółowy opis proponowanych metod naprawy istniejącej sytuacji znajduje się w dalszej części opracowania, w której podano zakres robót remontowych oraz zalecane sposoby jego wykonania.

Proponowane etapowanie robót w celu usunięcia usterek związanych z zagadnieniami cieplno-wilgotnościowymi

Ze względu na dużą liczbę powiązanych ze sobą przyczyn powstania aktualnie występujących uszkodzeń w budynku nr 1 proponuje się wykonanie poszczególnych robót w następujących etapach:Etap I:

 • wymiana luksferów na okna 30 x 90 cm w łazienkach w mieszkaniach w bud. nr 1 zaznaczonych na rys. 4, ( Osmańczyka 1-8)

 • wykonanie drenażu zewnętrznego,

 • skucie tynków wewnętrznych w piwnicach i ułożenie tynków renowacyjnych,


Etap II:

 • docieplenie od zewnątrz ścianek szczytowych na poddaszach wg rys. 7 pokazanych na rys. 3-5 ( Osmańczyka 1-8)

 • docieplenie wnęk przy klatkach schodowych wg rys. 7 pokazanych na rys. 4 ( Osmańczyka 1-8)


Etap III:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (jak na rys. 7) ( Osmańczyka 1-8)
Docieplenie ścianek szczytowych od zewnątrz


Docieplenie ścianek szczytowych na poziomie poddaszy od zewnątrz należy wykonać metodą lekką mokrą z wełny mineralnej grubości co najmniej 12 cm zgodnie z rysunkiem nr 7 w Załączniku B. Montaż docieplenia powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta danego systemu ociepleniowego, np. Baumit, Isover, Atlas itp., w oparciu o instrukcję: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Instrukcja 418/2006 ITB, 2006.

Zabezpieczenia przeciwwodne


Z uwagi na fakt, że w piwnicach budynkach przy ul. Osmańczyka 2-8 i Polonii Wrocławskiej 1-7 okresowo pojawia się woda zaprojektowano rozwiązanie tego problemu.
I – drenaż opaskowy
Drenaż opaskowy jest najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem rozwiązania problemu zalewania piwnic wodą. Zaproponowane rozwiązanie (pokazane na rys. 13) należy traktować jako wstępne, ustalające warunki wykonania drenażu. Przy wykonaniu drenażu należy uwzględnić następujące fakty:

- poziom drenów powinien być o ok. 5 cm wyższy od poziomu posadowienia budynku,

- na powierzchni zewnętrznej ścian fundamentowych należy wykonać izolację pionową z wodoszczelnej wyprawy mineralnej,

W przypadku, wykonania drenażu opaskowy dodatkowo należy:

- skuć istniejące tynki wewnętrzne na ścianach nośnych wewnętrznych i na ścianach zewnętrznych, do wysokości ok. 50 cm ponad występujące aktualnie uszkodzenia (średnio do wysokości ok. 1 m ponad posadzkę piwnic),

- dokładnie oczyścić podłoże,

- wykonać nowe tynki tzw. tynki renowacyjne spełniające wymogi WTA,

- pomalować naprawiane powierzchnie farbami silikatowymi.Określenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

[3]

Atest

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4]

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[6]

Budynek

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[7]

Certyfikat

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[8]

Dokładność wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

[9]

Dokumentacja budowy

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

 • Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

 • Dziennik budowy

 • Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

 • Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

 • Operaty geodezyjne

 • Książki obmiarów

[10]

Dziennik budowy

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

[11]

Elementy robót

Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[15]

Klasa betonu

Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[16]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

[17]

Kosztorys

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[18]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny przedmiar robót

[19]

Kosztorys powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

[20]

Materiały budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

[21]

Nadzór autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[22]

Nadzór inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[23]

Norma zużycia

Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót

[26]

Pod stemplowanie

Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

[27]

Polska Norma

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[28]

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[29]

Protokół odbioru robót

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[30]

Przedmiar

Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu

[31]

Przepisy techniczno-wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

[32]

Roboty budowlane

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[33]

Roboty zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

[34]

Roboty zanikające

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót

[35]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

[36]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[37]

Zadanie budowlane

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

[38]

Złącze kablowe

Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania odbiorców

[39]

Znak bezpieczeństwa

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat


 1. WYMAGANIA OGÓLNE.
  1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Projektem Usunięcia Usterek przedmiarami robót oraz poleceniami Zamawiającego, a w szczególności Inspektora Nadzoru.
  1. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaże wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.
  1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i jednostkę nadzoru.
  1. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, z także nadzorem.
  1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej.
  1. Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom:

 • odbiorom częściowym

a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania

obiektu,


 1. dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość,

 • odbiorowi końcowemu:

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie.


  1. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

 1. ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone

 2. dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów : certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną

 3. wyniki badań laboratoryjnych lub badań kontrolnych

 4. ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji

 5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  1. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska.  1. Podstawa płatności:

 • podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót

 • ceny jednostkowe (lub kwoty ryczałtowe) będą obejmować:

 1. robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi,

 2. wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu,

 3. wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi,

 4. koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

 5. podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  1. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny koszt.
  1. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac remontowych. 1. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT.
  1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.


  1. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.


  1. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – konserwatorskimi.
 1. MATERIAŁY.

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.


Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:


 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 1. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.


Wariantowe zastosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.


 1. KONTROLA JAKOŚCI.

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.


Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

 1. część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót

- metody zapewnienia przepisów BHP

- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację

- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość

wykonania robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót

- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń
 1. część szczegółową :

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie

- rodzaj i ilość środków transportu

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości

- sposób i procedurę pomiarów i badań

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymaganiom.


Zasady kontroli jakości.
 1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość

materiałów.

 1. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

 2. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

 3. Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny.

 4. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe.

 5. inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a także ich badań.

 6. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo.


 1. DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.
 1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy – który jest przedstawicielem wykonawcy. 1. Zapisy będą wykonywane w dzienniku budowy na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

 1. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby

dokonującej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

 1. Załączniki do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

 2. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

 • datę przekazania wykonawcy placu budowy

 • datę przekazania dokumentacji projektowej

 • uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości o harmonogram robót

 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót

 • przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

 • uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta

 • data wstrzymania robót z podaniem przyczyny

 • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

 • wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy

 • dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził

 • inne istotne informacje o przebiegu robót

 1. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika

Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się .

 1. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

 2. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy za pośrednictwem kierownika budowy. 1. NORMY.

Podstawa norm lub ich źródła, dotyczące wykonywania poszczególnych asortymentów robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.Pobieranie 0.51 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna