Specyfikacja technicznaPobieranie 0,49 Mb.
Strona1/7
Data10.01.2018
Rozmiar0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Tom 1. Specyfikacje techniczne, Część B

CZĘŚĆ B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓLNE

Specyfikacje szczególne dotyczą warunków wykonania systemu kanalizacji grawitacyjnej z kanałami bocznymi oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi dla:

Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki – Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec”,

Zadania:


 • Słonawy,

 • Nowołoskoniec,

 • Bąbliniec.

w ramach aglomeracji Oborniki.

Powyższe miejscowości położone są na obszarze aglomeracji Oborniki.

Ścieki sanitarne ze wszystkich miejscowości objętych niniejszą specyfikacja kierowane będą do systemu kanalizacji miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Zestawienie szczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:
Kodyfikacja

Treść specyfikacji

ST-01

Kanalizacja sanitarna dla zadania: Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec


UWAGA!

Poniższe długości sieci dotyczą długości rur licząc od zewnętrznej średnicy studni (poprzedzającej) do zewnętrznej średnicy studni następnej lub od zewnętrznej średnicy rurociągu do zewnętrznej średnicy studni - dotyczy odgałęzień bocznych z trójników. W taki też sposób będą prowadzone rozliczenia długości poszczególnych kolektorów w podziale na średnice.

Rzeczowy zakres dla KontraKtu wynosi:
Zadanie: Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec
KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Kolektory główne

DN 400 PVC………………………………………………..870,0 m.

DN 315 PVC………………………………………………..3 133,0 m.

DN 250 PVC………………………………………………..2 322,0 m.

DN 200 PVC………………………………………………..1 647,0 m.

Przykanaliki

DN 160 PVC………………………………………………..806,0 m.

W tym:

Przewierty w rurach osłonowych • DN400 rura osłonowa stalowa DN 600, L= 7,0 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 4,5 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 31,0 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 13,0 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 13,0 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 17,0 m

 • DN315 rura osłonowa stalowa DN 500, L= 8,0 m

 • DN250 rura osłonowa stalowa DN 400, L= 8,0 m

 • DN250 rura osłonowa stalowa DN 400, L= 16,5 m

 • DN200 rura osłonowa stalowa DN 315, L= 7,0 m

 • DN200 rura osłonowa stalowa DN 315, L= 13,0 m

 • DN160 rura osłonowa stalowa DN 250, L= 216,5 m – 34 przyłącza.

RAZEM kanalizacja grawitacyjna…………………………………8 778 m.

KANALIZACJA TŁOCZNA

Rurociągi tłoczne

DN 63 PE……………………………………………….....599,0 m.

DN 125 PE………………………………………………..1 222,0 m.

DN 150 PE………………………………………………..1 310,0 m.

W tym:


Przewierty w rurach osłonowych

DN160 rura osłonowa stalowa DN 300, L= 17,0 m

RAZEM kanalizacja tłoczna……………………………………..3 131,0 m.
POMPOWNIE

Sieciowe…………………………………………………….3 szt.

Przydomowe minipompownie……………………………12 szt.

Oborniki, marzec 2010r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.


KANALIZACJA SANITARNA
Zadanie: Słonawy, Nowołoskoniec, Bąbliniec

Spis treści:

Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Tom 1. Specyfikacje techniczne, Część B 5 1

Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Tom 1. Specyfikacje techniczne, Część B 6 6ST-01.00 Wymagania Ogólne 7

Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Tom 1. Specyfikacje techniczne, Część B 31 10

1. Opis stanu istniejącego 7

2. Projektowe rozwiązania techniczne 7

3. Organizacja robót 8

ST-01.01 Roboty przygotowawcze 8

1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 8

1.1. Zakres robót zasadniczych 8

1.2. Warunki techniczne wykonania robót 9

1.3. Wyznaczenie punktów wysokościowych 9

1.4. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 9

1.5. Wyznaczenie położenia obiektów - pompowni 9

1.6. Dokumentacja powykonawcza 10

2. Roboty rozbiórkowe 10

3. Drogi montażowe. 10ST-01.02 Roboty ziemne 10

1. Charakterystyka hydrogeologiczna podłoża gruntowego 10

1.1. Położenie i morfologia 10

1.2. Budowa geologiczna 10

1.3. Warunki wodne 11

2. Roboty przygotowawcze 11

3. Roboty odwodnieniowe 11

4. Wykopy 11

5. Zasypka 12

ST-01.03 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 12

1. Rurociągi sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej 12

2. Kolektory boczne - przykanaliki 14

3. Studzienki na kolektorach i przykanalikach 14

4. Odbiór robót 16

ST-01.04 Rurociągi kanalizacji tłocznej 16

ST-01.05 Skrzyżowanie ciągów kanalizacyjnych z drogami i przeszkodami naturalnymi oraz kolizje z infrastrukturą miejską 18

1. Skrzyżowania rurociągów z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i torami kolejowymi. 18

2. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 19

3. Przewierty sterowane w rurach ochronnych 19ST-01.06 Przepompownie ścieków 20

1.1. Przepompownia 20

1.2.1. Ogrodzenie 21

1.2.2. Drogi na terenie przepompowni 22

1.2.3. Przyłącze wodociągowe 22

1.2.4. Oświetlenie 22

2.1. Przepompownia 22

2.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni 24

2.2.1. Ogrodzenie 24

2.2.2. Drogi na terenie przepompowni 24

2.2.3. Przyłącze wodociągowe 24

2.2.4. Oświetlenie 24

3.1. Przepompownia 24

3.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni 26

3.2.1. Ogrodzenie 26

3.2.2. Drogi na terenie przepompowni 26

3.2.3. Przyłącze wodociągowe 26

3.2.4. Oświetlenie 26ST-01.07 Odbudowa nawierzchni dróg i chodników 27

1. Stan istniejący 27

2. Odtworzenie nawierzchni 27

ST-01.08 Linie kablowe niskiego napięcia, zasilanie przepompowni 29

1. Przepompownie sieciowe 29

1.1. Przepompownia P1 29

1.2. Przepompownia P2 30

1.3. Przepompownia P3 31

1.4. Przepompownie przydomowe MP 31

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna