Specyfikacja technicznaPobieranie 3,83 Mb.
Strona1/16
Data29.12.2017
Rozmiar3,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Załącznik nr 8 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Remont budynku nr 23w Jastrzębiu

Spis treści :

 1. SST - B-00.00 Wymagania ogólne

 2. SST - B-01.00- Roboty rozbiórkowe

 3. SST - B-02.00- Roboty murowe

 4. SST - B-03.00- Roboty tynkarskie

 5. SST - B-04.00- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 6. SST - B-05.00- Roboty malarskie

 7. SST - B-06.00-Elementy betonowe

 8. SST - B-07.00- Roboty posadzkowe

 9. SST - B-08.00- Roboty ciesielskie

 10. SST - B-09.00-Roboty w zakresie pokryć dachowych

 11. SST - B-10.00- Roboty instalacji elektrycznych

 12. SST - B-11.00- Roboty instalacji odgromowych

 13. SST - B-12.00- Instalacja wentylacji

 14. SST - B-13.00- Licowanie ścian

 15. SST - B-14.00- Roboty instalacji sanitarnych

 16. SST - B-15.00- Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Inwestor :

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102, 50-984 WrocławSporządził:

Krzysztof Łanochalistopad, 2016 r.
SPIS TREŚCI


1.

WSTĘP ..........................................................................................................................................

3

1.1

Przedmiot ST............................................................................................................................

3

1.2

Zakres stosowania ST ..............................................................................................................

3

1.3

Zakres robot objętych ST ........................................................................................................

3

1.4

Przekazanie terenu budowy ...................................................................................................

3

1.5

Zabezpieczenie terenu budowy ..............................................................................................

4

1.6

Zaplecze dla potrzeb budowy ..............................................................................................

4

1.7

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ................................................................

4

1.8

Ochrona przeciwpożarowa ..............................................................................................

4

1.9

Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................

4

1.10

Bezpieczeństwo i higiena pracy ..............................................................................................

5

1.11

Ochrona i utrzymanie robót ..............................................................................................

5

2.

MATERIAŁY ..................................................................................................................................

5

3.

WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................

6

4.

SPRZĘT..........................................................................................................................................

6

5.

TRANSPORT .................................................................................................................................

7

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................................

7

7.

OBMIAR ROBÓT ...........................................................................................................................

8

8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI ...............................................................................................................

8

9.

ODBIOR ROBÓT ............................................................................................................................

8

10.

UWAGI DLA WYKONAWCÓW ......................................................................................................

10

11.

PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................

10

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanychKod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru


 1. WSTĘP

  1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku nr 23 w Jastrzębiu k/Namysłowa.


  1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


  1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Zakres prac zgodny z przedmiarem robót w tym:


A. Dach:

 1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych

 2. Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

 3. Wymiana deskowania dachu z desek o grubości min 25 mm na styk - przyjęto 30% powierzchni dachu

 4. Wymiana deskowania okapu z desek profilowanych o grubości 25 mm na styk lakierowanych

 5. Odgrzybianie części deskowania i wiązarów z dwukrotną dwustronną impregnacją ogniochronną i grzybobójczą preparatami solowymi np. Fobos M4 całej powierzchni deskowania i wiązarów

 6. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na dachu

 7. Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną gr. 5 cm

 8. Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej (kolor zielony mat RAL6020 lub inny ustalony przez Zamawiającego)

 9. Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej

 10. Montaż obróbek blacharskich: pasów podrynnowych i nadrynnowych, murów ogniowych (kolor zielony mat RAL6020 lub inny ustalony przez Zamawiającego)

 11. Montaż kominków wentylacyjnych na dachu dla wentylacji przestrzeni ponad sufitem podwieszanym z blachy (kolor zielony mat RAL6020 lub inny ustalony przez Zamawiającego)

 12. Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 150 mm łączenie z wykonaniem kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu- wentylacja pomieszczenia sanitarnego i WC w dobudówce

 13. Wykonanie instalacji odgromowe naprężanej niskiej łącznie z nowym uziomem otokowym

B. Elewacja

 1. Skucie występów i uzupełnienie i naprawienie uszkodzonych cegieł w murze

 2. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni

 3. Ukształtowanie spadków pod parapety z zaprawy cementowej

 4. Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych i metodą smarowania - przyjęto ok. 20% na ścianach zewnętrznych

 5. Przygotowanie starego podłoża pod tynki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

 6. Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianach płaskich, ościeżach i powierzchniach poziomych

 7. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji (kolor zielony mat RAL6020 lub inny ustalony przez Zamawiającego)

 8. Malowanie oznaczenia (numeru) na budynku

 9. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego

 10. Wymiana drzwiczek do ZK

 11. Montaż drzwiczek o wymiarach 1,25x1,60 cm osadzone w ścianie szczytowej

 12. Rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku z wymianą ścieków betonowych.

 13. Wykonanie nawierzchni betonowej przed bramą z wykończeniem poprzez miotełkowanie (beton szczotkowany)

C. Stolarka okienna

 1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien

 2. Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych aluminiowych z obróbką obsadzenia. W oknach zastosować cięgna umożliwiające uchył z poziomu posadzki

 3. Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych

D. Bramy

 1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż bram

 2. Montaż bram segmentowych podnoszonych mechanicznie z furtką serwisową

E. Sufit podwieszany z blachy trapezowej

 1. Rozebranie ocieplenia z płyt wiórowo-cementowych przybijanych do rusztu od spodu łącznie z rusztem drewnianym

 2. Wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej w dobudówce i pomieszczeniu głównym (kolor do ustalenia z Zamawiającym) z wykonaniem ocieplenia wełną mineralną gr. 10 cm na ruszcie drewnianym

F. Posadzka w lakierni

 1. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 2 cm dla wyrównania poziomów

 2. Czyszczenie strumieniowo ścierne krat kanału i malowanie farbami epoksydowymi

 3. Wykonanie obramowania z kątownika kanału dla ułożenie zdemontowanych krat.

 4. Wykonanie posadzki betonowej z betonu min. B 30 o grubości 20 cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym. W zakresie prac projekt wykonawczy posadzki betonowej.

 5. Ułożenie posadzki z żywic antyelektrostatycznych z listwą wyobleniową i cokolikiem wysokości 10 cm (kolor do ustalenia z Zamawiającym)

G. Roboty tynkarskie, malarskie, okładziny ścian w lakierni

 1. Naprawienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

 2. Ługowanie, zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu głównym, dobudówce, sanitariacie.

 3. Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych i metodą smarowania

 4. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

 5. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac)

 6. Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian do wysokości 1,80 m z jednokrotnym szpachlowaniem (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac)

H. Instalacje elektryczne

 1. Dobór i wymiana opraw przemysłowych oświetleniowych w lakierni w wykonaniu przeciwwybuchowych dla osiągnięcia natężenia 1000 lux

 2. Przestawienie opraw przemysłowych w lokomotywowni w związku z montażem bramy.

I. Instalacja wentylacji w lakierni

 1. Demontaż istniejącej instalacji wentylacji lakierni: kanały, wentylatory, filtry i pozostałe elementy starego systemu

 2. Wykonanie instalacja wentylacji lakierni spełniającej obowiązujące przepisy i normy. Instalacja wentylacja musi zapewnić obsługę procesu przygotowania do lakierowania i fazy lakierowania pojazdów.

J. Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w lokomotywowni wg załączonego schematu.


  1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Osprzęt elektryczny i sanitarny zdemontować i powtórnie zamontować lub odpowiedni zabezpieczyć.


  1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.


  1. Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej.


  1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące opróżnianie. Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych

e) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: • zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami,

 • materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

 • zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

 • przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

 • możliwością powstawania pożaru.
  1. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.


  1. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.


  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  1. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.


 1. MATERIAŁY

  1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

 3. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:

 • określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,

 • identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT,

 • numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

 • numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

 • inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,

 • nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

 1. Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

 2. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót.  1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
  1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna