Specyfikacja techniczna d – 05. 00 Odbudowa nawierzchni cpv 45110000-1Pobieranie 184,71 Kb.
Strona1/3
Data30.06.2018
Rozmiar184,71 Kb.
  1   2   3

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychD-05.00 Odbudowa nawierzchni

Str.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D – 05.00
ODBUDOWA NAWIERZCHNI


CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE.

CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGÓW

RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.SPIS TREŚCI

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 146

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 146

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 146

1.3 Zakres robót 146

1.4 Zakres prac tymczasowych i towarzyszących. 146

1.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. 146

1.6 Określenia podstawowe 147

1.7 Ogólne wymagania 1482. wyroby BUDOWLANE 148

3. SPRZĘT 148

4. TRANSPORT 149

5. Warunki ogólne wykonania robót 150

5.1 Warunki ogólne wykonania robót 150

5.1.1 Roboty rozbiórkowe 150

5.1.2 Podbudowa z kruszyw łamanych 151

5.1.3 Nawierzchnia asfaltowa 151

5.1.4 Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych 152

5.1.5 Nawierzchnia betonowa 152

5.1.6 Nawierzchnia dróg i chodników z kostki betonowej. 153

5.1.7 Nawierzchnia tłuczniowa 154

5.1.8 Krawężniki i obrzeża betonowe. 154

5.1.9 Obsiew trawą 155

5.1.10 Bilans robót ziemnych 155

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 155

5.2.1 Opis ogólny 155

5.2.2 Wytyczne wykonania robót 156

5.2.3 Konstrukcja nawierzchni 157

5.2.4 Ilości nawierzchni do odbudowy 158

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 158

7. OBMIAR ROBÓT 158

8. ODBIÓR ROBÓT 159

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 159

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 159

10.1 Normy 159

10.2 Inne 160
 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej


Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z odbudową nawierzchni po budowie i przebudowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami w rejonie ulic: Zacisze i Polna oraz 22 Lipca i Wodnej w Mikołowie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
  1. Zakres robót


Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny, rysunki i obejmują wszystkie czynności związane z:

 • zdjęciem humusu bądź rozebraniem istniejącej nawierzchni drogowej,

 • wykonywaniem korytowania dróg i chodników,

 • zabezpieczeniem w miejscach kolizyjnych istniejących budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

 • odwodnieniem wykopów,

 • wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię,

 • wykonanie nawierzchni dróg i chodników,

oraz wszystkich innych, nie wymienionych wyżej robót budowlanych, jakie mogą wystąpić przy realizacji Zadania w zakresie pkt. 1.1
  1. Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.


Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. Ogólne informacje dotyczące robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Należy ująć konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiarów, obserwacji, oznakowań, zabezpieczeń i wygrodzeń terenu budowy. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie: finansowym, transportowym i organizacyjnym.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.


  1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r.


Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robót: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Klasa robót: 445110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie robót: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112310-1 - Podsypywanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

74313130-6 - Usługi techniczne nadzoru budowlanego

  1. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. a także podanymi poniżej:

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R = 40 MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R).

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzieląca duże powierzchnie konstrukcyjne obiektu lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronią powierzchnie przed przypadkowymi rysami i pęknięciami.

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt i zawarta w nim woda gruntowa. Średnia głębokość przemarzania to ok. 0.8m. Wielkość ta zależy od strefy klimatycznej (w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o głębokości, na której posadawia się obiekty.

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, nasyp zagęszczony lub podkład na który nakłada się wyprawę lub el. prefabrykowany.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

Materiał siewny – nasiona traw.

Poziom wód gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonośnej, pozostająca tylko pod wpływem ciśnienia atmosferycznego.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna