Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona9/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.


§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.§ 3

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

 1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

 2. rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy,

 3. wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

 1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia;

  2. zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

  3. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowego podmiotu (w tym wydzielonego z podmiotu objętego zamówieniem), rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem lub włączenia go w struktury innego podmiotu co związane będzie ze zmianą podmiotu przekazującego składki ubezpieczeniowe w części lub całości, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

  4. zmiany (skrócenia) czasu trwania umowy, w przypadku gdy do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy oraz w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia.

 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę, lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

 3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot i zakres zamówienia
§ 5

 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów

4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka

6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka

7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy

11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

12) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego

13)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu

14) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 1. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Po zawarciu niniejszej umowy broker będzie nadzorował jej realizację.


Warunki wykonania zamówienia

§ 6

 1. Warunki wykonywania zamówienia określa:

  1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

  2. niniejsza umowa,

których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami,

  1. oferta złożona przez Wykonawcę,

 1. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie mają ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca: 1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaakceptowane warunki fakultatywne i uznaje je za niezmienne,

 2. gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 3. gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,

 4. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób,

Termin wykonania zamówienia

§ 8

 1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 36 miesięcy począwszy od 01.06.2016 roku.

 2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia.


Podwykonawcy

§ 9

 1. Wykonawca powierza Wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.


lub zapis: Wykonawca wykona zamówienie swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców.

Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie.

Forma wykonania zamówienia

§ 10

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i będzie przekazywał składki ubezpieczeniowe Wykonawcy.Składka i warunki płatności

§ 11

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma składkę
  ubezpieczeniową za ubezpieczenie:

a) dla Grupy nr 1, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego,

b) dla Grupy nr 2, w wysokości ……. PLN ( słownie: ……………………) miesięcznie za jednego Ubezpieczonego, 1. Faktyczne wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznych składek, stanowić będzie suma iloczynów zaoferowanej miesięcznej składki za jednego Ubezpieczonego i faktycznej liczby Ubezpieczonych w danym miesiącu dla Grupy od nr 1 do nr 2.

 2. Miesięczna składka za ubezpieczenie finansowana będzie w całości przez ubezpieczonego pracownika, a tym samym nie będzie pochodzić ze środków finansowych Zamawiającego lub Ubezpieczającego.

§ 12

 1. Składka będzie płacona miesięcznie przelewem z podaniem w tytule przelewu nr polisy na rachunek Wykonawcy.

 2. Terminy przekazywania składek określa się na 15 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Postanowienia końcowe

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty, obowiązujące wg następującej kolejności: 1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 2. oferta złożona przez Wykonawcę z dnia ………………………………….,

 3. ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy wymienić): …………………………………………………..,

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.§ 15

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu Stron umowy.§ 16

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.Załącznik nr 5 do SIWZTABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

A. USZKODZENIA GŁOWY

Procent uszczerbku na zdrowiu

1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

a) uszkodzenie powłok czaszki – w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

1-10

Pozbawienie owłosienia (w zależności od obszaru):

b) poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej

1-10

c) od 25% do 75 % powierzchni skóry owłosionej

11-20

d) powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej

21-30

UWAGA:

W przypadku uzupełnienia ubytku skóry owłosionej przeszczepem skóry oraz odtworzenia własnego owłosienia należy oceniać wg punktu 1 a. W przypadku skutecznej replantacji skalpu oceniać wg punktu 1a.

2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) – w zależności od rozległości uszkodzeń:

a) bez wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego

1-10

b) z nawracającym płynotokiem nosowym i/lub usznym

10-30

3. Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni - w zależności od rozmiarów:

a) poniżej 10 cm ²

1-10

b) od 10 do 50 cm ²

11-15

c) powyżej 50 cm²

16-25

UWAGA: Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, odsetek trwałego uszczerbku na zdrowiu oceniony za pierwotny ubytek - należy zmniejszyć o połowę.

Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz.1.

4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań:

1-25

5. Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego:

a) porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0- 1° wg skali Lovette’a

100

b) głęboki niedowład połowiczy lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn 2° lub 2/3° wg skali Lovette’a

60-80

c) średniego stopnia niedowład połowiczy lub niedowład obu kończyn dolnych 3° lub 3/4° wg skali Lovette’a

40-60

d) nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczy lub obu kończyn dolnych 4 ° lub 4/5° wg skali Lovette’a

10-40

e) porażenie kończyny górnej 0- 1° wg skali Lovette’a z niedowładem kończyny dolnej 3-4° wg skali Lovette’a:
- prawej

70-90

- lewej

60-80

f) niedowład kończyny górnej 3- 4° wg skali Lovette’a z porażeniem kończyny dolnej 0- 1° wg skali Lovette’a:
- prawej

70-90

- lewej

60-80

g) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0 - 1° wg skali Lovette’a:
- prawa

40-50

- lewa

30-40

h) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2° -2/3° wg skali Lovette’a:
- prawa

30-40

- lewa

25-30

i) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 3- 4° wg skali Lovette’a:
- prawa

10-30

- lewa

5-20

j) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 0° wg skali Lovette’a:

50

k) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 1- 2° wg skali Lovette’a:

30-50

l) monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 3- 4° wg skali Lovette’a

10-30

UWAGA: W przypadku współistnienia zaburzeń mowy o typie afazji oceniać dodatkowo wg punktu 11, uwzględniając, że całkowity uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.

W przypadku współistnienia deficytu ruchowego z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.

W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi, należy oceniać wg punktu 5 g oddzielnie dla każdej kończyny.

SKALA LOVETTE’A

0º - brak czynnego skurczu mięśnia - brak siły mięśniowej,

1º - ślad czynnego skurczu mięśnia – 10 %  prawidłowej siły mięśniowej,

2º - wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego – 25 % prawidłowej siły mięśniowej,

3º - zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka – 50 % prawidłowej siły mięśniowej,

4º - zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem – 75% prawidłowej siły mięśniowej5º - prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100 % prawidłowej siły mięśniowej

6. Izolowane zespoły pozapiramidowe:
a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich

100

b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, itp.

40-80

c) zaznaczony zespół pozapiramidowy

5-30

7. Zaburzenia równowagi i inne poza niedowładem zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria, inne objawy zespołu móżdżkowego) pochodzenia mózgowego:
a) uniemożliwiające chodzenie

100

b) utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

50-80

c) utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

10-40

d) utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową

1-10

8. Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu:
a) padaczka z bardzo częstymi napadami -3 napady w tygodniu i więcej

50-60

b) padaczka z napadami - powyżej 2 na miesiąc

30-50

c) padaczka z napadami - 2 i mniej na miesiąc

10-30

d) padaczka z napadami o różnej morfologii - bez utrat przytomności

1-10

UWAGA: Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja z przebiegu leczenia, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego.

W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.

9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych:

a) ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemożliwiające samodzielną egzystencję

80-100

b) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub dużym deficytem neurologicznym

50-80

c) encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub deficytem neurologicznym o średnim nasileniu

30-50

d) encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym

10-30

UWAGA: Rozpoznanie encefalopatii powinno być potwierdzone występowaniem deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane badaniem psychiatrycznym, psychologicznym i neurologicznym oraz zmiany w obrazie EEG, TK lub NMR.

10. Nerwice i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub po ciężkim uszkodzenia ciała:

a) skargi subiektywne związane z urazem głowy lub z ciężkim uszkodzeniem innych części ciała w zależności od stopnia zaburzeń (nawracające bóle i zawroty głowy, męczliwość, nadpobudliwość, osłabienie pamięci, trudności w skupieniu uwagi, bezsenność itp.)

1-5

b) zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym lub po ciężkim uszkodzeniu ciała - w zależności od stopnia zaburzeń, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego

5-20

11. Zaburzenia mowy:
a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją

100

b) afazja całkowita motoryczna

60

c) afazja średniego i znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się

20-40

d) afazja nieznacznego stopnia

10-20

12. Zespoły podwzgórzowe i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.):

a) znacznie upośledzające czynność ustroju

40-60

b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju

20-30

13. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:

a) z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji

20-35

b) z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki

10-20

c) z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki

5-15

d) zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynności mięśni wewnętrznych oka

1-15

14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia:

a) czuciowe (w tym neuralgia pourazowa )

1-10

b) ruchowe

1-10

c) czuciowo – ruchowe

5-20

15. Uszkodzenie nerwu twarzowego:
a) obwodowe całkowite z niedomykaniem powieki

20

b) obwodowe częściowe w zależności od nasilenia dolegliwości

5-15

c) izolowane uszkodzenie centralne

5-10

UWAGA: Współistnienie uszkodzenia nerwu twarzowego z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48.

Uszkodzenie centralne nerwu twarzowego współistniejące z innymi objawami świadczącymi o uszkodzeniu mózgu oceniać wg punktu 5 lub 9.

16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego:

a) niewielkiego stopnia

5-10

b) średniego stopnia

10-25

c) dużego stopnia

25-50

17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:

3-15

18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia:

5-20

UWAGA: Jeżeli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzyszą inne uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.

19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):
a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy

1-10

b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji

5-30

c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji

30-60

20. Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, uszkodzenia chrząstki, ubytki części miękkich):
a) uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – blizny i/lub niewielkie zniekształcenie nosa

1-5

b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – znacznego stopnia deformacja nosa lub utrata części nosa

5-15

c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu

15-20

d) utrata lub zaburzenia powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki

1-5

e) utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita (łącznie z kością nosa)

20-30

UWAGA: O ile znacznej deformacji nosa towarzyszą blizny nosa oceniać łącznie wg punktu 20.

O ile uszkodzenia nosa, warg, powiek wchodzi w zespół uszkodzeń objętych punktem 19, należy stosować ocenę wg tego punktu (tj. wg punktu19).

21. Uszkodzenia w obrębie zębów:
a) utrata częściowa korony zęba bez uszkodzeń miazgi - siekacze lub kły

1

b) utrata częściowa korony zęba bez uszkodzeń miazgi -pozostałe zęby

0,5

c) utrata częściowa korony zęba z uszkodzeniem miazgi -siekacze lub kły

1,5

d) utrata częściowa korony zęba z uszkodzeniem miazgi- pozostałe zęby

1

e) całkowita utrata korony zęba z zachowaniem korzenia - siekacze lub kły

2

f) całkowita utrata korony zęba z zachowaniem korzenia - pozostałe zęby

1,5

g) całkowita utrata zęba - siekacze lub kły

3

h) całkowita utrata zęba - pozostałe zęby

2

i) pourazowe rozchwianie zęba

0,5

22. Uszkodzenia (złamania, zwichnięcia) kości oczodołu, szczęki, kości jarzmowej, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, niesymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, rozwierania jamy ustnej, zaburzeń czucia:

a) nieznacznego stopnia

1-5

b) średniego stopnia

5-10

c) znacznego stopnia

10-25

UWAGA W przypadku urazu oczodołu z dwojeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku, należy oceniać dodatkowo wg punktu 26 b, w przypadku zaburzeń ostrości wzroku według tabeli 26 a.

W przypadku pojawienia się dużych deficytów neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy orzekać dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu.

Jeżeli uszkodzeniom kości twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie oceniać jedynie wg punktu 19.

W przypadku złamania żuchwy z innymi kośćmi twarzoczaszki, następstwa uszkodzeń żuchwy oceniać oddzielnie od złamania pozostałych kości twarzoczaszki - dodatkowo z punktu 22 lub 23.

23. Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów – w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań:

a) częściowa

15-35

b) całkowita

40-50

24. Ubytek podniebienia:
a) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

10-25

b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

25-40

25. Urazy języka, przedsionka jamy ustnej, warg, ubytki - w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu:

a) uszkodzenie języka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej, warg w zależności od wielkości uszkodzeń – zmiany i ubytki niewielkiego stopnia

1-5

b) ubytki języka, uszkodzenia przedsionka jamy ustnej i warg – zmiany i ubytki średniego stopnia upośledzające odżywianie

5-15

c) duże zmiany i ubytki języka – upośledzające mowę i odżywianie w zależności od stopnia

15-40

d) całkowita utrata języka

50

B. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
26. Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu:
a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwały uszczerbek ocenia się wg poniższej tabeli:
Tabela 26a

Ostrość wzroku oka prawego

1,0

(10/10)


0,9

(9/10)


0,8

(8/10)


0,7

(7/10)


0,6

(6/10)


0,5

(5/10)


0,4

(4/10)


0,3

(3/10)


0,2

(2/10)


0,1

(1/10)


0

Ostrość wzroku oka lewego

Procent trwałego uszczerbku

1,0 (10/10)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

0,9 (9/10)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

0,8 (8/10)

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

0,7 (7/10)

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

0,6 (6/10)

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0,5 (5/10)

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,4 (4/10)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,3 (3/10)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2 (2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,1 (1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

0

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna