Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona8/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Rekonwalescencja (w tym również rehabilitacja poszpitalna) – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 14 dni i kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. (dotyczy: ubezpieczenia leczenia w szpitalu Ubezpieczonego w związku z: chorobą, zawałem serca lub udarem mózgu, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy, doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy),

 • Warunki fakultatywne i dodatkowe postanowienia szczególne fakultatywne:

  1. Klauzula obniżenia karencji – Wykonawca skraca okres karencji do 3 miesięcy dla wszystkich rodzajów świadczeń, dla których karencja miałaby zastosowanie i dla których byłaby dłuższa niż 3 miesiące.

  2. Klauzula zniesienia karencji – Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem na życie pracowników bez okresu karencji w pełnym zakresie niezależnie od momentu przystąpienia do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa.

  3. Definicja zawału serca – Tylko taki zawał serca, który powoduje:

  a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej jednego z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  - objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

  - zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  - nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych,

  (dotyczy: ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),

  Lub


  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI),

  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),

  Lub

  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy , przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:  - nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

  - udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

  - udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.

  (dotyczy: ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego),

  W przypadku ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego definicja zawału serca obejmuje zarówno zawał pierwszorazowy, jak i każdy następny, jednakże pod warunkiem, że w przypadku kolejnego zawału, w badaniu lekarskim stwierdzono wystąpienie nowego załamka Q.


   1. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej – w przypadku wystąpienia w zdrowiu ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia choroby śmiertelnej, Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Choroba śmiertelna oznacza nieuleczalna chorobę nie rokującą przeżycia przez osobę ubezpieczoną okresu dłuższego niż 12 miesięcy..

   2. Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego - zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego zostaje rozszerzony o co najmniej 5 poważnych zachorowań podlegających wypłacie świadczenia spośród następujących: zgorzel gazowa, borelioza, zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, porażenie kończyn, wada serca, gruźlica, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, przewlekłe zapalenie wątroby, chirurgiczne leczenie jelita cienkiego i grubego, pierwotne nadciśnienie płucne, zespół apaliczny, dystrofia mięśniowa, utrata kończyn, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, reumatoidalne zapalenie stawów, paraliż, choroba Alzheimera, żółta gorączka, cholera, gorączka denga, dur brzuszny, malaria, schistosomatoza, utrata słuchu, wada serca, stwardnienie rozsiane.

   3. Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia leczenia w szpitalu poprzez wydłużenie maksymalnego okresu pobytu w szpitalu, za który Wykonawca wypłaci świadczenie z 90 dni na 180 dni.

   4. Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby – świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu następstwie choroby będą wypłacane w przypadku hospitalizacji, jeżeli pobyt trwa co najmniej 2 dni.

   5. Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu – świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu w choroby oraz w następstwie nieszczęśliwego wypadku będą wypłacane w przypadku hospitalizacji, jeżeli pobyt trwa co najmniej 1 dzień.

   6. Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zastosowania leczenia specjalistycznego (dotyczy Grupy nr 1 i/lub Grupy nr 2) - rozszerzenie zakresu ochrony o wypłatę świadczenia z tytułu przebytego leczenia specjalistycznego, niezależnie od czasu pobytu w placówce medycznej.

  Zastosowanie leczenia specjalistycznego:

  a) podanie pierwszej dawki leku – w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej,

  b) podanie pierwszej dawki promieniowania jonizującego – w przypadku radioterapii,

  c) wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, wykonanie ablacji,

  Definicje:

  ablacja – zabieg wykonywane za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca,

  chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową,

  kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub wystąpił epizod nagłego zatrzymania krążenia,

  radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego,

  rozrusznik serca (stymulator serca, kardiostymulator) – urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego,

  terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu, jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C,

  Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 3 000,00 zł.   1. Klauzula dodatkowa zwrotu kosztów zakupu leków (dotyczy Grupy nr 1 i/lub Grupy nr 2) – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wypłatę dodatkowego świadczenia do wypłaconego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego. Świadczenie wynosi każdorazowo 200 zł (nie więcej niż 3 razy w roku polisowym) i jest wypłacane albo w formie karty lub w formie dodatkowego świadczenia w złotych polskich. Wybór formy wypłaty leży w gestii Wykonawcy. Funkcją powyższego świadczenia jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu leków

   2. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych (dotyczy Grupy nr 1) – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje w okresie odpowiedzialności wykonanie operacji chirurgicznej. Ustalenie wysokości świadczenia w przypadku konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami OWU danego Ubezpieczyciela. Przy czym dla grupy operacji chirurgicznych, które w OWU danego Ubezpieczyciela zostały sklasyfikowane jako operacje chirurgiczne, którym przysługuje wypłata świadczenia w najwyższej kwocie, Wykonawca zapewni, że kwota tego świadczenia wyniesie 1 500,00 zł.

   3. Klauzula dodatkowa rozszerzająca odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej zostaje rozszerzona o wypłatę świadczenia za zabiegi chirurgiczne i operacje, które nie znajdują się w katalogu operacji funkcjonującym w OWU Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca decyduje do której kategorii zostanie przypisany dany zabieg chirurgiczny czy operacja.

   4. Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy - pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:

  - zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,

  - zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,

  - zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.

  Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie podstawowym jest zdrowie ubezpieczonego.   1. Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony - pomoc (opieka) medyczna w przypadku nieszczęśliwego wypadku w domu polegająca co najmniej na:

  - zorganizowaniu transportu medycznego z domu do najbliższego szpitala danej specjalności,

  - zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 15 w domu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni,

  - zorganizowaniu wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia pomocy.

  Przedmiotem ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym jest zdrowie ubezpieczonego i wszystkich współubezpieczonych - współmałżonek lub pełnoletnie dziecko.   1. Klauzula zagranicznej konsultacji medycznej - Wykonawca zapewni możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji, przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ośrodków medycznych w Europie Zachodniej oraz USA, na podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego.

   2. Klauzula dodatkowej gwarancji indywidualnej kontynuacji – Wykonawca przez 1 rok trwania indywidualnej kontynuacji gwarantuje zachowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz wysokości składki na identycznym poziomie jak w ubezpieczeniu grupowym. Po tym okresie ubezpieczenie indywidualne kontynuowane realizowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.15.

   3. Klauzula dodatkowa zniżek indywidualnych - Wykonawca gwarantuje specjalną zniżkę dla osób posiadających certyfikat grupowego ubezpieczenia na życie zawartego w drodze niniejszego postępowania w wysokości co najmniej 5% dla ubezpieczeń komunikacyjnych (ubezpieczenie OC, ubezpieczenia AC, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażera), ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych oraz OC w życiu prywatnym.  Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta”

  ……………………………..………………………  (pieczątka firmowa Wykonawcy)

  FORMULARZ O F E R T A

  I. Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców):

  Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a nie jego oddziału, przedstawicielstwa lub innej jednostki organizacyjnej):

  Firma (nazwa):

  .............................................................................................................................................................

  Adres:

  .............................................................................................................................................................

  Telefon/faks:

  .............................................................................................................................................................

  NIP:

  .............................................................................................................................................................

  REGON:

  .............................................................................................................................................................

  e-mail:

  .............................................................................................................................................................

  Jednostka organizacyjna Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (należy wpisać dane oddziału, przedstawicielstwa lub innej jednostki organizacyjnej Wykonawcy - jeśli dotyczy):

  Firma (nazwa):

  .............................................................................................................................................................

  Adres:

  .............................................................................................................................................................

  Telefon/faks:

  .............................................................................................................................................................

  Osoba uprawniona przez Wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy):

  Imię i nazwisko:

  .............................................................................................................................................................

  Stanowisko:

  .............................................................................................................................................................

  Telefon/faks:

  .............................................................................................................................................................

  e-mail:

  .............................................................................................................................................................

  II. Dane dotyczące Zamawiającego:

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

  ul. Sienkiewicza 91

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  NIP: 661-00-00-438

  REGON: 290513358

  Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
  .......................................... PLN, słownie złotych ......................................................................................................................

  /usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)/


  wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
  Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od 01.06.2016r.

  Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia

  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.  Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami SIWZ.

  1. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 1:
  2. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 25 osób):
  3. Składka miesięczna łącznie za 1 osobę – Grupa nr 2:
  4. Łączna cena oferty – Grupa nr 2 (składka miesięczna łącznie za 1 osobę x 36 miesięcy x maksymalna przewidywana liczba osób – 166 osób):
  5. Łączna cena oferty – Grupa nr 1 oraz Grupa nr 2 (suma pozycji: 2 + 4 )
  - akceptujemy następujące klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne


  Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

  Akceptacja

  Klauzula obniżenia karencji
  Klauzula zniesienia karencji
  Definicja zawału serca
  Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej
  Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego
  Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
  Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby
  Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
  Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zastosowania leczenia specjalistycznego
  Grupa nr 1
  Grupa nr 2
  Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zwrotu kosztów zakupu leków
  Grupa nr 1
  Grupa nr 2
  Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych (dotyczy Grupy nr 1)
  Klauzula dodatkowa rozszerzająca odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
  Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy
  Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony
  Klauzula zagranicznej konsultacji medycznej
  Klauzula dodatkowej gwarancji indywidualnej kontynuacji
  Klauzula dodatkowa zniżek indywidualnych

  W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.


  - oferujemy następujące wysokości świadczeń:  L.p.

  Zakres świadczeń – Grupa nr 1

  Wymagana

  minimalna

  wysokość świadczenia

  Oferowana

  wysokość

  świadczenia

  przez Wykonawcę

  1

  Śmierć Ubezpieczonego

  20 000,00 zł
  2

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  40 000,00 zł
  3

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

  60 000,00 zł
  4

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

  60 000,00 zł
  5

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

  80 000,00 zł
  6

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

  40 000,00 zł
  7

  Śmierć współmałżonka

  8 800,00 zł
  8

  Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  16 800,00 zł
  9

  Śmierć rodziców lub teściów

  1 600,00 zł
  10

  Śmierć dziecka

  2 400,00 zł
  11

  Urodzenie się dziecka

  800,00 zł
  12

  Urodzenie martwego dziecka

  1 600,00 zł
  13

  Osierocenie dziecka

  3 200,00 zł
  14

  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

  240,00 zł
  15

  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku)

  360,00 zł
  16

  Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy

  8 000,00 zł
  17

  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  3 500,00 zł
  18

  Pobyt Ubezpieczonego na OIOM

  300,00 zł
  19

  Rekonwalescencja Ubezpieczonego

  15,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni

  20

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

  30,00 zł
  21

  Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu

  45,00 zł
  22

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  150,00 zł
  23

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

  156,00 zł
  24

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

  156,00 zł
  25

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

  171,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

  26

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

  30,00 zł
  27

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  30,00 zł


  L.p.

  Zakres świadczeń – Grupa nr 2

  Wymagana

  minimalna

  wysokość świadczenia

  Oferowana

  wysokość

  świadczenia

  przez Wykonawcę

  1

  Śmierć Ubezpieczonego

  32 000,00 zł
  2

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  64 000,00 zł
  3

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

  84 000,00 zł
  4

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

  84 000,00 zł
  5

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

  104 000,00 zł
  6

  Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

  40 000,00 zł
  7

  Śmierć współmałżonka

  8 800,00 zł
  8

  Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  16 800,00 zł
  9

  Śmierć rodziców lub teściów

  1 800,00 zł
  10

  Śmierć dziecka

  2 400,00 zł
  11

  Urodzenie się dziecka

  900,00 zł
  12

  Urodzenie martwego dziecka

  1 800,00 zł
  13

  Osierocenie dziecka

  3 200,00 zł
  14

  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

  320,00 zł
  15

  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku)

  360,00 zł
  16

  Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy

  8 000,00 zł
  17

  Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  4 400,00 zł
  18

  Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

  1 600,00 zł
  19

  Pobyt Ubezpieczonego na OIOM

  400,00 zł
  20

  Rekonwalescencja Ubezpieczonego

  20,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni

  21

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

  40,00 zł
  22

  Leczenie w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu

  60,00 zł
  23

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  160,00 zł
  24

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

  168,00 zł
  25

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

  168,00 zł
  26

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

  188,00 zł
  Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

  27

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

  40,00 zł
  28

  Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  40,00 zł


  Uwaga: W kolumnie „Oferowana wysokość sumy ubezpieczenia” w wierszu dotyczącym danej Grupy należy wpisać wartość proponowanej sumy ubezpieczenia. Brak wpisanej wartości sumy ubezpieczenia oznacza zaakceptowanie wartości minimalnej. Wpisanie wartości niższej niż wymagana minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w danej pozycji będzie oznaczało niezaakceptowanie warunku obligatoryjnego, a tym samych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

  Oświadczamy, że:

  1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

  2. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,

  3. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  4. przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane,

  5. wyrażamy zgodę na przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w specyfikacji,

  6. zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia:
  Zakres usług

  * niepotrzebne skreślić.  Oświadczamy, że (dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)

    1. statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa;

    2. w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, jako osobie niebędącej członkiem towarzystwa;

    3. zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

  Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący:  …………………………………………………………………………………………………

  ** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną
  W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków (należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty):


  Lp.

  Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia

  Data zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy

  Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

  Lp.

  Wyszczególnienie

  nr strony


  Zastrzeżenie:

  Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
  * Uwaga: w przypadku wskazania informacji podlegających tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca musi wykazać zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
  Miejscowość i data: …………………

  …………………………………………………………………

  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

  do reprezentowania Wykonawcy)  Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  ……………………………………………………….

  (pieczęć firmowa Wykonawcy)

  Miejscowość ................................................ Data ...........................

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

  OŚWIADCZENIE
  w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
  Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:


  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  ..............................................................................................


  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

  do reprezentowania Wykonawcy)  Załącznik nr 3a do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  ……………………………………………………….  (pieczęć firmowa Wykonawcy)

  Miejscowość ................................................ Data ...........................


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  OŚWIADCZENIE
  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

  ..........................................................................................


  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej
  do reprezentowania Wykonawcy)

  Załącznik nr 3b do SIWZ – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

  …………………………………….…..………………  (pieczęć firmowa Wykonawcy)

  Miejscowość ................................................ Data ...........................


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  INFORMACJA
  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24 b ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przedkładam niniejszą informację:


  • oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej.

  ............................................................................................


  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

  do reprezentowania Wykonawcy)


  Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  UMOWA Nr…………..

  Zawarta w dniu ……………………… w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

  ……………………….., z siedzibą przy ul. …………………………, Nr ewidencyjny NIP: ……………………………, Regon: …………………….., reprezentowaną przez:

  ……………….. - …………………………………..

  a

  ........................................................................................................., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ..................................................................... pod  numerem KRS: ........................................................, NIP: ......................................................, REGON: ......................................................  posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia nr: ……........... z dnia ........................, reprezentowanym przez:

  1. .............................................................................................................................,

  2. .............................................................................................................................

  zwanym dalej „Wykonawcą”

  w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim - przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) - została zawarta umowa o następującej treści:

  Postanowienia ogólne • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna