Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona4/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu.

 3. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 • Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy. Ze względu na obszerność przepisów prosi się wykonawców o dokładne zapoznanie się z przepisami zawartymi
  w ustawie, zwłaszcza art. 179-198g ustawy.
  2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

  1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 964),

  2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
  i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
  3. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

  4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  A. Informacja o naruszeniach ustawy

  1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego


  lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

  2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
  art. 180 ust. 2 ustawy.
  B. Odwołanie

  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.


  2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę;

  2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  4) odrzucenia oferty odwołującego.
  3. Odwołanie powinno zawierać:

  1) wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się niezgodność


  z przepisami ustawy;

  2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

  3) określenie żądania;

  4) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.


  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
  albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
  za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  5. Odwołanie wnosi się na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
  w art. 27 ust. 2 ustawy.

  7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a jeżeli postępowanie jest prowadzone
  w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  na stronie internetowej.

  9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu


  lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie


  3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
  w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

  13. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  14. Instytucję opozycji, odpowiedzi na odwołanie oraz sprzeciwu regulują szczegółowo przepisy ustawy w dziale VI.
  C. Skarga do sądu

  1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.

  3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

  zamawiającego.

  4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529) jest równoznaczne


  z jej wniesieniem.


  1. Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji:

  Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Załącznik nr 2: Formularz „Oferta”

  Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 3a: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 3b: Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 4: Wzór umowy

  Załącznik nr 5: Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
  ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

  A. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych:
  Ubezpieczający

  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

  ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  NIP: 661-00-00-438

  REGON: 290513358


  Ubezpieczeni – pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Liczba pracowników: 157, liczba ubezpieczonych pracowników: 150, liczba ubezpieczonych współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci: 34

  Struktura wiekowa pracowników (157)

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  mężczyzn

  kobiet

  mężczyzn

  kobiet

  mężczyzn

  kobiet

  1939  1958

  3

  1

  1977

  1

  2

  1940  1959

  6

  2

  1978

  1
  1941  1960

  3

  6

  1979

  1

  1

  1942  1961

  10
  1980

  2

  4

  1943  1962

  13

  2

  1981

  1
  1944  1963

  8
  1982  1945  1964

  9
  1983
  1

  1946  1965

  5

  2

  1984

  1

  1

  1947  1966

  5
  1985

  2
  1948  1967

  3

  2

  1986

  1
  1949  1968

  4

  1

  1987

  1
  1950  1969

  4
  1988  1951

  1
  1970

  1
  1989  1952

  1
  1971

  3
  1990  1953

  9

  1

  1972

  1

  1

  1991

  1
  1954

  3
  1973

  2
  1992  1955

  2

  2

  1974

  2

  1

  1993  1956

  1
  1975

  1
  1994  1957

  7

  1

  1976

  5

  2

  1995

  Struktura Zawodowa (157)

  Wykonywane zawody

  Ilość osób

  Dyrektorzy

  3

  Kierownicy działów, wydziałów

  10

  Zastępcy kierowników, mistrzowie

  10

  Inspektor ds. BHP

  1

  Informatyk

  1

  Pracownicy laboratorium

  5

  Pozostali pracownicy biurowi

  30

  Inkasent - odczytywacz

  8

  Operator urządzeń diagnostycznych – kierowca

  2

  Operator urządzeń uzdatniania wody

  3

  Operator urządzeń uzdatniania wody – elektromonter

  7

  Operator urządzeń oczyszczalni ścieków

  13

  Operator urządzeń oczyszczalni ścieków – elektromonter

  5

  Mechanik napraw pojazdów samochodowych

  2

  Kierowca

  6

  Operator sprzętu budowlanego – kierowca

  9

  Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  32

  Spawacz – ślusarz

  1

  Elektromonter

  2

  Ślusarz – tokarz

  1

  Malarz

  1

  Stolarz

  1

  Ślusarz

  1

  Sprzątaczka

  3  Struktura wiekowa współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci (34)

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  Rok

  urodzenia

  Liczba

  mężczyzn

  kobiet

  mężczyzn

  kobiet

  mężczyzn

  kobiet

  1939  1958  1977
  1

  1940  1959
  1

  1978  1941  1960  1979  1942  1961

  1
  1980
  2

  1943  1962

  1
  1981  1944  1963
  1

  1982  1945  1964  1983

  1
  1946  1965  1984  1947  1966  1985

  1
  1948  1967
  3

  1986
  2

  1949  1968  1987

  1
  1950  1969
  2

  1988  1951  1970  1989

  2

  1

  1952
  1

  1971

  1

  1

  1990

  1

  1

  1953

  1

  1

  1972
  1

  1991  1954

  1
  1973  1992  1955
  1

  1974
  1

  1993  1956
  1

  1975
  2

  1994  1957  1976  1995


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna