Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona3/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dla Grupy nr 2:

Pwś(n)2 =

wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2

x Pkt

najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2


UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.

gdzie:


n – nr pozycji z pkt. 15.2.3.2 od 1 do 28

Min. wś(n)2 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie


z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 2

Pwś (n)2 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)


w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 2

Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.2 od 1 do 28.15.2.3.1 Rodzaje świadczeń – Grupa nr 1

Lp.

Rodzaj świadczenia

Punkty

1

Śmierć Ubezpieczonego

6,5

2

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2

3

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

1

4

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

1

5

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

0,5

6

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

2

7

Śmierć współmałżonka

3

8

Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,5

9

Śmierć rodziców lub teściów

2

10

Śmierć dziecka

0,5

11

Urodzenie się dziecka

1

12

Urodzenie martwego dziecka

0,5

13

Osierocenie dziecka

0,5

14

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

4

15

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu(za 1% uszczerbku)

2

16

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy

1

17

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

5

18

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM

1,5

19

Rekonwalescencja Ubezpieczonego

1

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni

20

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

3

21

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu

2

22

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3

23

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

1

24

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

1

25

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

0,5

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

26

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

2

27

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2

RAZEM__50,0___15.2.3.2_Rodzaje_świadczeń_–_Grupa_nr_2'>RAZEM

50,0


15.2.3.2 Rodzaje świadczeń – Grupa nr 2

Lp.

Rodzaj świadczenia

Punkty

1

Śmierć Ubezpieczonego

4

2

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2

3

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

1

4

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

1

5

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

0,5

6

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

2

7

Śmierć współmałżonka

2

8

Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

0,5

9

Śmierć rodziców lub teściów

2,5

10

Śmierć dziecka

0,5

11

Urodzenie się dziecka

1

12

Urodzenie martwego dziecka

0,5

13

Osierocenie dziecka

0,5

14

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

5,5

15

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu(za 1% uszczerbku)

2,5

16

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy

0,5

17

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

5

18

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

1,5

19

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM

1,5

20

Rekonwalescencja Ubezpieczonego

1

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni

21

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

3

22

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu

2

23

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3

24

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

1

25

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy

1

26

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy

0,5

Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni

27

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą

2

28

Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

2

RAZEM

50,0

Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Wysokość świadczeń” (Pwś) stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji według wzoru:

(∑ Pwś(n)1 +∑ Pwś(n)2 )

Pwś = -------------------------------- x 50 pkt

100 pkt  1. Wynik oceny ofert

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznawanych w kryterium „Cena oferty” (Cn), ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „Wysokość świadczeń”.Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

 1. Badanie ofert, wezwania kierowane do wykonawców, wybór najkorzystniejszej oferty

  1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

  3. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

   1. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

   2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy.

  4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z zastrzeżeniem poprawiania przez zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w ofercie

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
   z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

   1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2008);

   2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.

  3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach, o których mowa
   w art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy
   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  5. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy.

  6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

  7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
   lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera niższą cenę.

  8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania
  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

 2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 17.1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
   niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

  3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
   przed upływem terminów, o których mowa w pkt.17.3, jeżeli:

 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, albo

 2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
  na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
   w art. 93 ust.1 ustawy.

  2. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego.

  3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu stanowiącego jej załącznik, określającego szczegółowy sposób obliczenia składki,
   tzn. zastosowane stawki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia.

  4. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami.

  5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna