Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona2/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 9.2. i 9.3.:

- pisemnie: na adres zamawiającego

- faksem na nr: 041 266-10-10- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ostrowiec.net.pl.

  1. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5/ informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

  2. Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ponadto zobowiązanie podmiotu trzeciego należy składać w oryginale.

  3. Dokumenty podlegające uzupełnieniu przez Wykonawcę należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że zobowiązanie podmiotu trzeciego należy składać w oryginale, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania faksem lub drogą elektroniczną ze wskazaniem daty otrzymania pisma oraz imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub Zamawiającego.

  5. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

  6. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione
   z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.

  7. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej. SIWZ można także odebrać w siedzibie pełnomocnika zamawiającego, w godzinach jego pracy.

  8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
   o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
   po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
   o którym mowa w pkt. 9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,
   bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagi.ostrowiec.net.pl.

  11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej
   pod adresem: www.wodociagi.ostrowiec.net.pl.

  12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  13. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy stosuje się odpowiednio.

  14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   o którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  15. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji wykonawcom jest

- w sprawach formalno – prawnej postępowania o zamówienie: Dariusz Gawroński (d.gawronski@ostrowiec.net.pl), Ilona Chachuła (i.chachula@ostrowiec.net.pl) Justyna Borkowska-Korpikiewicz,

- w sprawach merytorycznych: Małgorzata Ślusarz

przy współpracy firmy Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, która reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Radosław Kwiatos, tel. (56) 6584 280.


 1. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i na cały zakres zamówienia określony w niniejszej SIWZ.

  3. Ofertę należy opracować według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz oferta).

  4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  5. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się
   na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  6. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

  7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (reprezentantów zgodnie z odpisem KRS lub pełnomocnika), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

  9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

   1. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 i 12 SIWZ, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ;

    2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem załącznika nr 3a
     do SIWZ;

    3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym,
     że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w zależności od sytuacji wykonawcy – zgodnie ze wzorem załącznika nr 3b do SIWZ;

    5. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie
     z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;

    6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
     w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
     o udzielenie zamówienia;

    7. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

  10. Koszt sporządzenia oferty ponosi wykonawca.

  11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

  12. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje
   w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), pod warunkiem jednakże, że wykonawca wraz z zastrzeżeniem informacji wykaże, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty
   i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany.

  14. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  15. Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 91,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco:Oferta przetargowa na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim – nie otwierać przed dniem 19.04.2016 r., godz. 11.15”


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 91,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Sekretariat


  1. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 19.04.2016 r., o godz. 11.00.

  2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2016 r., o godz. 11.15, w siedzibie zamawiającego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokoju nr 012.

  4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
   z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
   1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
    a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

   3. Informacje, o których mowa w pkt 13.5.1 i 13.5.2 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 1. Opis sposobu obliczania ceny

  1. Cenę oferty należy obliczyć za cały okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach do specyfikacji.

  2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające
   z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.

  3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


1) cena oferty - 10%

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 40%

3) wysokość świadczeń – 50 %  1. Opis kryteriów:

   1. Cena oferty:

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:


Cmin
Cn =

----------------

× 10 pkt
C
gdzie:

Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”

C – cena badanej oferty

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert


Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć, że poziom miesięcznej składki w stosunku do jednej osoby dla Grupy nr 1 może wynieść nie więcej niż 36,00 zł, a dla Grupy nr 2 nie więcej niż 43,00 zł.


   1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40 pkt

Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie (w Załączniku nr 2), z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane.

Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:


Imp
Pp =

---------

× 40 pkt
Impmax
gdzie:

Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”,

Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,

Impmax – największa ilość „małych” punktów przyznana spośród badanych ofert za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywneUWAGA: W przypadku niezaakceptowania żadnej klauzuli dodatkowej lub postanowienia szczególnego w Załączniku Nr 2 – ofercie zostanie automatycznie w tym kryterium przypisana liczba punktów 0.

Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych

Lp.

Rodzaj klauzuli dodatkowej lub postanowienia szczególnego

Punkty

1

Klauzula obniżenia karencji

4

2

Klauzula zniesienia karencji

5

3

Definicja zawału serca

5

4

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej

5

5

Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego

6

6

Klauzula maksymalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

4

7

Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby

10

8

Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

11

9

Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zastosowania leczenia specjalistycznegoGrupa nr 1

4
Grupa nr 2

4

10

Klauzula dodatkowego świadczenia z tytułu zwrotu kosztów zakupu lekówGrupa nr 1

4
Grupa nr 2

4

11

Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych (dotyczy Grupy nr 1)

6

12

Klauzula dodatkowa rozszerzająca odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

4

13

Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy

4

14

Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony

4

15

Klauzula zagranicznej konsultacji medycznej

5

16

Klauzula dodatkowej gwarancji indywidualnej kontynuacji

6

17

Klauzula dodatkowa zniżek indywidualnych

5

RAZEM

100


UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych oznacza zgodę na ich definicje, które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt 5.


   1. Wysokość świadczeń – 50 pkt

Ocena ofert w kryterium „Wysokość świadczeń” zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie (w Załączniku nr 2), przyznając danej ofercie za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru:


Dla Grupy nr 1:


Pwś(n)1 =

wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1

x Pkt

najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1


UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.

gdzie:


n – nr pozycji z pkt.15.2.3.1 od 1 do 27

Min. wś(n)1 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie


z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 1

Pwś (n)1 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)


w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 1

Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 15.2.3.1 od 1 do 27.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna