Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona11/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

59. Złamanie mostka:
a) bez zniekształceń

1-3

b) z obecnością zniekształceń

3-10

60. Złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami - ocenia się wg poz. 58-59, zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o:

1-15

61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płuc­nej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):
a) uszkodzenie płuc i opłucnej bez cech niewydolności oddechowej

1-5

b) z objawami niewydolności oddechowej niewielkiego stopnia

5-10

c) z objawami niewydolności oddechowej średniego stopnia

10-25

d) z niewydolnością oddechową znacznego stopnia

25-40

62. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc - w zależności od stopnia niewydolności oddechowej:

40-80

UWAGA: Przy ocenie wg punktów 55, 58, 61 i 62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki płucnej i stopnie niewydolności oddechowej muszą być potwierdzone badaniem spirometrycznym i/ lub badaniem gazometrycznym.

W przypadku gdy następstwa obrażeń klatki piersiowej są oceniane z kilku punktów tabeli, a niewydolność oddechowa towarzyszy tym następstwom, trwały uszczerbek na zdrowiu wynikający ze stopnia niewydolności oddechowej ustala się wyłącznie w oparciu o jeden z tych punktów.

STOPNIE UPOŚLEDZENIA WYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ:

- niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej - VC 70 –80%, FEV1 70 -80 %, FEV1%VC – 70-80% - w odniesieniu do wartości należnych,

- średniego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej - VC 50 – 70%, FEV1 50 –70 %, FEV1%VC 50 - 70 % - w odniesieniu do wartości należnych,

- znaczne zmniejszenie wydolności oddechowej – VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, FEV1%VC poniżej 50 % - w odniesieniu do wartości należnych.63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a) z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55 %, powyżej 10 MET, bez zaburzeń kurczliwości

5-10

b) I klasa NYHA , EF 50 - 55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości

10-20

c) II klasa NYHA, EF 45% -55% 7-10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości

20-40

d) III klasa NYHA, EF 35%– 45 %, 5-7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości

40-60

e) IV klasa NYHA, EF <35 %, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości

60-90

UWAGA: Stopień wydolności układu krążenia musi być oceniony na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych serca i/ lub badania EKG wysiłkowego. Przy zaliczaniu następstw do poszczególnych podpunktów, muszą być spełnione co najmniej dwa kryteria.

KLASYFIKACJA NYHA - KLASYFIKACJA NOWOJORSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO WYRÓŻNIA NASTĘPUJĄCE STANY CZYNNOŚCIOWE SERCA:
Klasa I.

Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca i bólów wieńcowych.

Klasa II.

Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa III.

Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa IV.

Choroba serca, która przy jakiejkolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort.
DEFINICJA EF – FRAKCJA WYRZUTOWA LEWEJ KOMORY:

Frakcja wyrzutowa lewej komory - ilość krwi wypływająca z lewej komory do układu krążenia podczas skurczu serca. Frakcja wyrzutowa jest zwykle wyrażana w procentach, jako stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Frakcja wyrzutowa określa zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności serca. W przypadku choroby serca prowadzącej do jego niewydolności, frakcja wyrzutowa wynosi zwykle poniżej 50%.DEFINICJA RÓWNOWAŻNIKA METABOLICZNEGO – MET, STOSOWANEGO PRZY OCENIE PRÓBY WYSIŁKOWEJ:

MET-y (MET - równoważnik metaboliczny jest jednostką spoczynkowego poboru tlenu , ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę) uzyskuje się, dzieląc objętość tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciała (w kg) x 3,5. Liczbę 3,5 przyjmuje się jako wartość odpowiadającą zużyciu tlenu w spoczynku i wyraża w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę.64. Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji prze­wodu pokarmowego, oddychania i krążenia:
a) bez zaburzeń funkcji – np. po leczeniu operacyjnym

1-5

b) zaburzenia niewielkiego stopnia

5-10

c) zaburzenia średniego stopnia

10-20

d) zaburzenia dużego stopnia

20-40

F. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA
65. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej - w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia:

a) blizny, niewielkie ubytki tkanek

1-5

b) rozległe przerośnięte, ściągające blizny, ubytki mięśniowe, przetrwałe przepukliny

5-15

c) przetoki

15-30

UWAGA: Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych. Nie podlegają orzekaniu przy ustalaniu następstw nieszczęśliwego wypadku przepukliny do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego lub dźwignięcia ciężaru.

66. Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita:
a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego

1-5

b) z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywiania

5-15

c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania

5-40

d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania -odżywianie jedynie pozajelitowe

50

67. Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny - w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki:
a) jelita cienkiego

30-80

b) jelita grubego

20-70

68. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy nie powodujące upośledzenia funkcji innych narządów w zależności od rozległości uszkodzenia naczyń:

1-10

69. Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu:
a) blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości

1-5

b) powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów

60

70. Uszkodzenia odbytnicy :
a) pełnościenne uszkodzenie - bez zaburzeń funkcji

1-5

b) wypadanie błony śluzowej

5-10

c) wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania

10-30

71. Uszkodzenia śledziony:
a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)

2

b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu

5

c) utrata u osób powyżej 18 roku życia

15

d) utrata u osób poniżej 18 roku

20

72. Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki - w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji:

a) bez zaburzeń funkcjonalnych, utrata pęcherzyka żółciowego

1-5

b) zaburzenia czynności wątroby w stopniu A wg Childa- Pugha , zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu

5-15

c) zaburzenia czynności wątroby w stopniu B wg Childa- Pugha , zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu

15-40

d) zaburzenia czynności wątroby w stopniu C wg Childa- Pugha, ciężkie zaburzenia czynności zewnątrz - i wewnątrzwydzielniczej trzustki

20-60

UWAGA: Przetokę trzustkową oceniać wg – ilości wydzielanej treści, stopnia wydolności zewnątrzwydzielniczej oraz zmian wtórnych powłok jamy brzusznej wg punktu 72 b-d.

Przetokę żółciową oceniać wg ilości wydzielanej treści oraz zmian wtórnych powłok brzusznych wg punktu 72 b-d.

Zwężenia dróg żółciowych – orzekać wg częstości nawrotów zapaleń dróg żółciowych oraz zmian wtórnych w wątrobie wg punktu 72 b-d.

KLASYFIKACJA CHILDA –PUGHA- w odniesieniu do wartości należnych


Parametr

Liczba punktów
1

2

3

Albumina (g/dl) w sur.

>3,5

2,8-3,5

<2,8

Bilirubina (umol/l) w sur.

<25

25-40

>40

Czas protrombinowy (sek. ponad normę)

<4

4-6

>6

Wodobrzusze

brak

niewielkie

nasilone

Nasilenie encefalopatii

brak

I - II°

III- IV°


GRUPA A – 5-6 pkt, GRUPA B – 7-9 pkt, GRUPA C – 10-15 pkt


G. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH

73.Uszkodzenie nerek:
a) uszkodzenie nerki bez zaburzeń funkcji (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)

1-5

b) uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji

10-25

74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej:

35

75. Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki:

40-75

76. Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła:
a) nie powodujące zaburzeń funkcji

1-5

b) z zaburzeniem funkcji układu moczowego

5-20

77. Uszkodzenie pęcherza - w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych

a) bez zaburzeń funkcji

1-5

b) niewielkiego i średniego stopnia zaburzenia funkcji

5-15

c) znacznego stopnia zaburzenia funkcji

15-30

78. Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej:
a) upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu średnim

10-25

b) upośledzające jakość życia (w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych) w stopniu znacznym

25-50

79. Zwężenia cewki moczowej:
a) powodujące trudności w oddawaniu moczu, bez nawracających zakażeń

5-15

b) z nawracającymi zakażeniami

15-30

c) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu

30-75

UWAGA: Stopień zaburzeń w oddawaniu moczu powinien być potwierdzony badaniami urodynamicznymi.
80. Utrata prącia:

40

81. Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia - w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji:

5-30

82. Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nie ujętych w pozostałych punktach tabeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:

5-20

83. Utrata obu jąder lub obu jajników;

40

84. Pourazowy wodniak jądra:
a) wyleczony operacyjnie

2

b) w zależności od nasilenia zmian

2-10

85. Utrata lub uszkodzenie macicy:
a) uszkodzenie lub częściowa utrata

5-20

b) utrata w wieku do 50 lat

40

c) utrata w wieku powyżej 50 lat

20

86. Uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:
a) blizny, ubytki, deformacje

1-10

b) wypadanie pochwy

5-10

c) wypadanie pochwy i macicy

30

H. OSTRE ZATRUCIA, NAGŁE DZIAŁANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH

87. Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi:
a) ze stwierdzoną utratą przytomności, obserwacją szpitalną lecz bez trwałych wtórnych powikłań

1-5

b) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu średnim

10-20

c) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu

d) uszkodzenie układu krwiotwórczego

15-25

88. Inne następstwa zatruć oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) - w zależności od stopnia uszkodzenia:

a) ze stwierdzoną utratą przytomności, obserwacją szpitalną lecz bez trwałych wtórnych powikłań

1-5

b) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu średnim

5-15

c) powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu
UWAGA: Uszkodzenie wzroku i słuchu oceniać wg odpowiednich tabel 26a,31,41.

Miejscowe następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych oceniać według punktów odpowiednich dla danej okolicy ciała.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna