Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,43 Mb.
Strona10/14
Data24.10.2017
Rozmiar1,43 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
b) dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku

1-10

c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej

38

UWAGA: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

Wartość uszczerbku w punkcie 26 c obejmuje również oszpecenie związane z wyłuszczeniem gałki ocznej.

27. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:
a) jednego oka

15

b) obu oczu

30

UWAGA: W przypadku pseudosoczewkowatości bez zaburzeń ostrości wzroku oceniać wg punktu 27, w przypadku nie dających się skorygować zaburzeń ostrości wzroku wg punktu 34.

28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:
a) z zaburzeniami ostrości wzroku

wg tabeli 26a

b) z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki - bez zaburzeń ostrości wzroku

1-5

29. Uszkodzenie gałki ocznej- wskutek urazów drążących oraz nieusunięte ciało obce oczodołu:
a) z zaburzeniami ostrości wzroku

wg tabeli 26a

b) z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej, blizny rogówki - bez zaburzeń ostrości wzroku
c) nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku

wg tabeli 26a + 10%

d) nieusunięte ciało obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku

10

e) nieusunięte ciało obce oczodołu

1-5

30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną:
a) w zależności od zaburzeń ostrości wzroku

wg tabeli 26a

b) bez zaburzeń ostrości wzroku

1-5

31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia oceniać wg poniższej tabeli 31 w zależności od - mniej lub bardziej korzystnej lokalizacji zwężenia pola widzenia:

Tabela 31

Zwężenie doPrzy nienaruszonym drugim oku

W obu oczachPrzy ślepocie drugiego oka

60

50


40

30


20

10


poniżej 10

0

1- 5%


5- 10%

10 - 15%


15 - 20%

20 - 25%


25 - 35%

0

10 -15%


15- 25%

25- 50%


50 - 80%

80 - 90%


90 - 95%

20 -35%

35- 45%


45 -55%

55-70%


70 -85%

85- 95%


95-100%
32. Połowicze i inne niedowidzenia:
a) dwuskroniowe

60

b) dwunosowe

30

c) jednoimienne

30

d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne)

1-5

33. Bezsoczewkowość bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:
a) w jednym oku

25

b) w obu oczach

40

UWAGA: W przypadku gdy współistnieją nie dające się skorygować zaburzenia ostrości wzroku ocenia się dodatkowo wg tabeli 26a z ograniczeniem do 35 % dla jednego oka i 100 % za oba oczy.

34. Pseudosoczewkowość przy współistnieniu nie poddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku:
a) w jednym oku

wg tabeli 26a

w granicach 15-35b) w obu oczach

wg tabeli 26a

w granicach 30-10035. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) – w zależności od stopnia i natężenia:
a) w jednym oku

5-10

b) w obu oczach

10-15

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – oceniać wg tabeli 26a i 31 nie mniej niż:

15

37. Jaskra:
a) bez zaburzeń pola widzenia i ostrości wzroku

2

b) z zaburzeniem pola widzenia i ostrości wzroku oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) oraz tabeli koncen­trycznego zwężenia pola widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent uszczerbku nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oba oczy.

38. Wytrzeszcz tętniący - w zależności od stopnia:

50-100

39. Zaćma urazowa - oceniać wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a).
40. Przewlekłe zapalenie spojówek, uszkodzenia powiek (oparzenia, urazy itp.) :
a) niewielkie zmiany

1-5

b) duże zmiany, blizny i zrosty powiek powodujące niedomykalność

5-10

UWAGA: Suma orzeczonego uszczerbku na zdrowiu z tytułu uszkodzeń poszczególnych struktur oka nie może przekroczyć wartości uszczerbku przewidzianej za całkowitą utratę wzroku w jednym oku (35 %) lub w obu oczach (100 %).

Jeżeli uraz powiek wchodzi w skład uszkodzeń innych części twarzy oceniać według punktu 19 lub 22.

C. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU
41. Upośledzenie ostrości słuchu,
a) Przy upośledzeniu ostrości słuchu, trwały uszczerbek ocenia się wg niżej podanej tabeli:
Tabela 41a

Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)

Ucho prawe

Ucho lewe0 - 25 dB

26 - 40 dB

41 - 70 dB

Pow. 70 dB

0 - 25 dB

0

5%

10%

20%

26 - 40 dB

5%

15%

20%

30%

41 - 70 dB

10%

20%

30%

40%

pow. 70 dB

20%

30%

40%

50%
UWAGA: Oblicza się oddzielnie średnią dla ucha prawego i lewego biorąc pod uwagę częstotliwości dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 HZ jest większa niż 40 dB, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów : 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów 500, 1000, 4000 Hz

b) pourazowe szumy uszne - w zależności od stopnia nasilenia

1-5

UWAGA:

Jeżeli szum uszny towarzyszy deficytowi słuchu należy oceniać wyłącznie według tabeli 41a, natomiast jeżeli towarzyszy zaburzeniom równowagi to oceniać wg punktu 47.42. Urazy małżowiny usznej:
a) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) lub utrata części małżowiny - w zależ­ności od stopnia uszkodzeń

1-10

b) całkowita utrata jednej małżowiny

15

c) całkowita utrata obu małżowin

30

43. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu:

oceniać wg tabeli 41a

44. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:
a) jednostronne

5

b) obustronne

10

45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha - w zależności od stopnia powikłań:
a) jednostronne

5

b) obustronne

10

46. Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych:
a) bez upośledzenia słuchu, w zależności od blizn, zniekształceń

1-5

b) z upośledzeniem słuchu

oceniać wg tabeli 41a

47. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:
a) z uszkodzeniem części słuchowej

oceniać wg tabeli 41a

b) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności, niewielkie zaburzenia równowagi)

1-20

c) z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się, nudności, wymioty)

20-50

d) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej - w zależności od stop­nia uszkodzenia

30-60

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:
a) jednostronne - w zależności od stopnia uszkodzenia

10-25

b) dwustronne

25-60

D. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
49. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji

5-10

50. Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej - w zależności od stopnia uszkodzenia:

a) niewielka okresowa duszność, chrypka

5-10

b) świst krtaniowy, duszność przy umiarkowanych wysiłkach, zachłystywanie się

10-30

51. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:
a) z zaburzeniami głosu - w zależności od stopnia

35-50

b) z bezgłosem

60

52. Uszkodzenie tchawicy - w zależności od stopnia jej zwężenia:
a) bez niewydolności oddechowej

1-10

b) duszność w trakcie wysiłku fizycznego

10-20

c) duszność w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagająca okresowego zatrzymania się w celu nabrania powietrza

20-40

d) duże zwężenie potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznością spoczynkową

40-60

53. Uszkodzenie przełyku :
a) ze zwężeniem bez zaburzeń w odżywianiu

1-5

b) z częściowymi trudnościami w odżywianiu - w zależności od stopnia upośle­dzenia stanu odżywiania

5-30

c) odżywianie tylko płynami

50

d) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową

80

54. Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń - w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy:

a) zmiany niewielkiego stopnia

15

b) zmiany średniego stopnia

5-15

c) rozległe blizny, w znacznym stopniu ograniczona ruchomość szyi z niesymetrycznym ustawieniem głowy

15-30

UWAGA: Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego - oceniać wg punktu 89.

E. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA
55. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu - w zależności od zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:
a) zniekształcenia, ubytki i blizny nie ograniczające ruchomości klatki piersiowej

1-5

b) mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej- blizny, ubytki mięśniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolności oddechowej

5-10

c) średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej- blizny, ubytki mięśniowe ze średnim zmniejszeniem wydolności oddechowej

10-25

d) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej

25-40

UWAGA: Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.

56. Utrata brodawki:
a) częściowa w zależności od rozległości blizn

1-10

b) całkowita utrata brodawkiw zależności od płci i wieku

10-15

UWAGA: Stopień uszczerbku na zdrowiu po całkowitej utracie brodawki oceniać również wg przewidywanej utraty funkcji.

57. Uszkodzenie lub utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn:
a) częściowe uszkodzenie lub częściowa utrata w zależności od wielkości ubytku

5-15

b) całkowita utrata sutka – w zależności od płci i wieku

20-25

c) utrata sutka z częścią mięśnia piersiowego w zależności od płci i wieku

30-35

UWAGA: Stopień uszczerbku na zdrowiu po całkowitej utracie sutka oceniać również wg przewidywanej utraty funkcji.
58. Złamania żeber:
a) żebra - bez zniekształceń

1

b) żeber - bez zniekształceń, bez zmniejszenia wydolności oddechowej

2-5

c) żebra lub żeber z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia wydolności oddechowej

2-10

d) złamania żeber z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej

5-10

e) złamania żeber ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej - ze średniego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej

10-25

f) złamania żeber ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej

25-40

UWAGA: Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po punkcie 62.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna