Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naPobieranie 356,62 Kb.
Strona1/4
Data14.11.2017
Rozmiar356,62 Kb.
  1   2   3   4

AZP/PN/p-200/9/2012
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zatwierdził:

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Lublin, dnia 13.07.2012r

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

siedziba: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

REGON 000001896, NIP 712-010-37-75

adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: http://up.lublin.pl/szp/Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza równowartości w PLN kwoty 200.000 euro.2.3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ” została przygotowana zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

2.4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/p-200/9/2012.Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ,

3.1.2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z projektu „Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna-Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie” współfinansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. VIII Oś Priorytetowa: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych”.

3.2. Nazwy i kody z Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

30213000-5 –komputery osobiste

30213300-8 –komputery biurowe

48620000-0–systemy operacyjne

48000000-8 –pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Ponadto serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę serwisową (należy w ofercie podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej). Koszt transportu przedmiotu zamówienia podlegającego serwisowaniu w okresie gwarancji w obie strony pokrywa Wykonawca.

2/ Udzielił minimum 5 letniej gwarancji na zestaw A, NBD24/7. Gwarancja liczona będzie od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń.

3/Dokonał montażu i konfiguracji urządzeń zgodnie z wierszem „BIOS, Zdalne zarządzanie” w załączniku 1A do SIWZ,

4/ 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

5/ Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT.Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:
5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch dostaw stacjonarnych zestawów komputerowych o wartości minimum 100 000,00. zł brutto każda (słownie: sto tysięcy zł brutto) lub co najmniej jednej dostawy stacjonarnych zestawów komputerowych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł brutto)


5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:
5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem zasad określonych w pkt 5.3.1.

5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.
6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.
6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.
6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie.
6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych, osobowych),
6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot będący podmiotem zbiorowym.
6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


6.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .
6.2.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.3.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.

6.3.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, (w zakresie określonym w pkt-cie 5.1.2.), zgodnie z treścią formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, składając jeden dokument.

6.3.3. Dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw mogą być złożone wspólnie.
6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

   1. zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzające, że deklarowana emisja hałasu dla jednostki "A" wg. normy ISO 7779 oraz wykazana z normą ISO 9296 lub równoważnej wynosi maksymalnie 26 dB,

   2. Oświadczenia wykonawcy, że jednostki centralne "A", spełniają wymogi normy ENERGY STAR 5.0,

   3. Oświadczenia wykonawcy, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001,

   4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami zamawiającego w zakresie możliwości szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego w sposób opisany w SIWZ.

   5. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowany procesor osiąga minimalną wydajność obliczoną z 80 prób na poziomie 5000 punktów w teście Passmark CPU Mark.Dopuszcza się by wynik testu Passmark CPU Mark został przedstawiony w formie wydruku potwierdzającego wynik ze strony producenta programu Passmark Software http://www.passmark.com/index.html.6.4.2. opisu urządzeń technicznych tj. wypełniony i podpisany załącznik nr 1A do SIWZ
6.5. Ponadto oferta Wykonawcy musi zawierać także:
6.5.1. wypełniony i podpisany załącznik nr 1B do SIWZ, zawierający wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny przez Wykonawcę,

6.5.2. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.
6.5.3. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt. 8.2. SIWZ.

6.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

6.5.5. Jeśli Wykonawca złoży ofertę równoważną o nie gorszych parametrach opisanych w SIWZ, na oferowany przedmiot zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niż wymienione w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w celu umożliwienia Zamawiającemu oceny oferty równoważnej. Należy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych stosowanych równoważników z załącznika wzorując się odpowiednio we własnym opisie na załączniku 1A do specyfikacji zawierającym wymagania techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia.
6.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczyć przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.


6.8. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
6.9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6.10. Oferty, których treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
6.11. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp:
6.11.1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.11.3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e).

Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.
6.11.4. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dn. 30.12.2009 r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna