Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 405,9 Kb.
Strona1/3
Data02.11.2017
Rozmiar405,9 Kb.
  1   2   3

ZP.271.76.2015

(2015-65246)SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy


(SIWZ)

==================================================================
PRZETARG NIEOGRANICZONY

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8


z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu
i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach

I. Informacja o postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik


ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony:
Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie
i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP.271.76.2015

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane z budżetu miasta.


Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:


„Zamawiający” Miasto Rybnik

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej


Specyfikacji

„SIWZ” niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia

„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został


w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ

„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia

„Dyrektor” dyrektor przedszkola objętego przetargiem

Dane Zamawiającego:


NIP: 642-001-07-58

Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 4224124

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam_pub@um.rybnik.plII.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją


i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach, w tym:

- dostawa i instalacja koniecznej do działania systemu infrastruktury sprzętowej,

- konfiguracja i wdrożenie systemu do potrzeb Zamawiającego, w tym przeprowadzenie szkoleń
z całości funkcjonalności systemu,

- udostępnienie systemu w okresie 01.10.2015 r. – 31.08.2016 r.


System obejmie 37 przedszkoli (to jest około 4200 dzieci), przy czym:

- w jednym przedszkolu (Przedszkole nr 39) znajdują się dwa odrębne wejścia – konieczność instalacji 2 zestawów rejestratorów,

- 13 przedszkoli ma oddziały znajdujące się poza budynkami (jest to 16 oddziałów) – konieczność dodatkowego alternatywnego sposobu rejestracji czasu pobytu dzieci z tych oddziałów w przedszkolu (tablet z aplikacją odpowiednio skonfigurowany z systemem w przedszkolu macierzystym).
Obecnie w 3 rybnickich przedszkolach (Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 37, Przedszkole nr 43) używany jest system ATMS Kids firmy Alan Systems. Instalacje składają się z rejestratorów czasu (terminali) TSCR100-U, czytników zbliżeniowych C38 UH-W26-CZ, zasilaczy z akumulatorem ZAS-13,8V/2A/7AH oraz kart zbliżeniowych RF ID typu UNIQUE (450 szt.). Oferowany system musi uwzględnić wykorzystanie w/w urządzeń. W związku z tym w kalkulacji kosztów należy uwzględnić koszt konfiguracji istniejących instalacji i kart zbliżeniowych do nowego systemu. W przypadku gdy oferowany system nie obsługuje tego typu kart lub gdy wdrożenie i prawidłowe działanie systemu nie będzie możliwe przy użyciu obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego kart, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych 480 szt. kart celem wymiany kart eksploatowanych w tych przedszkolach bez dodatkowych opłat.
Wszystkie przedszkola są włączone do sieci miejskiej. Wszystkie czytniki powinny być podłączone
w jedną, wydzieloną podsieć i dalej poprzez urządzenia dostępowe VPN zapewniające bezpieczną komunikację (np. router) do serwera Wykonawcy.

Lokalizacje przedszkoli znajdują się w poniższej tabeli.OJB

Oświatowe Jednostki Budżetowe

Miasto

Dzielnica

Kod

Ulica

Nr

Dyrektor

Uwagi

P01

Przedszkole nr 1 w Rybniku

Rybnik

Śródmieście

44-200

Tadeusza Kościuszki

12

Halina Łaganowska

+ tablet

P02

Przedszkole nr 2 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku

Rybnik

Smolna

44-200

Wodzisławska

33

Ewa Jankowska

 

P03

Przedszkole nr 3 w Rybniku

Rybnik

Paruszowiec-Piaski

44-203

Za Torem

3B

Henryka Góra

 

P04

Przedszkole nr 4 w Rybniku

Rybnik

Ligota-Ligocka Kuźnia

44-203

Karola Miarki

72

Bożena Stafarczyk

 

P05

Przedszkole nr 5 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku

Rybnik

Północ

44-200

Mariańska

1

Jolanta Rocznik

+ tablet x 2

P06

Przedszkole nr 6 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku

Rybnik

Zamysłów

44-218

Nacyńska

6

Bożena Fros

 

P07

Przedszkole nr 7 w Rybniku

Rybnik

Północ

44-200

Ludwika Solskiego

2

Jolanta Wójcik

 

P09

Przedszkole nr 9 w Rybniku

Rybnik

Śródmieście

44-200

Henryka Wieniawskiego

9

Jolanta Krzysztoporska

 

P10

Przedszkole nr 10 w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-200

Św. Józefa

9

Elżbieta Bednorz

 

P11

Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-217

Bohaterów Westerplatte

10

Helena Lorenc

instalacja eksploatowana

P12

Przedszkole nr 12 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

Rybnik

Zebrzydowice

44-217

Zebrzydowicka

182

Irena Serwotka

+ tablet

P13

Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku

Rybnik

Chwałowice

44-206

1 Maja

29

Joanna Cichecka

+ tablet

P14

Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Rybnik

Chwałowice

44-206

Śląska

1a

Henrietta Front-Sikora

 

P15

Przedszkole nr 15 w Rybniku

Rybnik

Boguszowice Osiedle

44-253

Osiedle Południe

57b

Renata Jurczyk

 

P16

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku

Rybnik

Wielopole

44-207

Gliwicka

105

Joanna Błażyca

 

P17

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku

Rybnik

Smolna

44-200

Krzyżowa

12

Janina Czaja

+ tablet

P18

Przedszkole nr 18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

Rybnik

Boguszowice Stare

44-251

Stanisława Małachowskiego

40

Teresa Uchyła

+ tablet x 2

P19

Przedszkole nr 19 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku

Rybnik

Boguszowice Osiedle

44-253

Żurawia

2

Roman Pinoczek

 

P20

Przedszkole nr 20 w Rybniku

Rybnik

Boguszowice Osiedle

44-253

Czwartaków

1

Grażyna Kupczyk

 

P21

Przedszkole nr 21 w Rybniku

Rybnik

Kłokocin

44-251

Bracka

9

Pelagia Cyrulik

 

P22

Przedszkole nr 22 w Rybniku

Rybnik

Gotartowice

44-251

Gotartowicka

24

Krystyna Merta

+ tablet x 2

P23

Przedszkole nr 23 w Rybniku

Rybnik

Niedobczyce

44-270

Górnośląska

21

Renata Brzezinka

 

P25

Przedszkole nr 25 w Rybniku

Rybnik

Niedobczyce

44-270

Obrońców Pokoju

10b

Janina Malerczyk

+ tablet

P26

Przedszkole nr 26 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku

Rybnik

Popielów

44-274

Leopolda Staffa

42a

Piotr Pysz

 

P29

Przedszkole nr 29 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Rybnik

Niewiadom

44-273

Gustawa Morcinka

18

Ewa Florczyk

+ tablet

P31

Przedszkole nr 31 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku

Rybnik

Chwałęcice

44-292

Grodzka

14

Bogusława Martyna

 

P32

Przedszkole nr 32 w Rybniku

Rybnik

Kamień

44-213

Gminna

8

Sylwia Malejka

+ tablet

P33

Przedszkole nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

Rybnik

Golejów

44-207

Komisji Edukacji Narodowej

29

Bożena Szymura

+ tablet

P35

Przedszkole nr 35 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku

Rybnik

Orzepowice

44-200

Borki

37d

Mirella Krakowczyk

+ tablet

P36

Przedszkole nr 36 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-217

Konrada Winklera

6

Aleksandra Szymczak

 

P37

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Rybniku

Rybnik

Rybnicka Kuźnia

44-207

Św. Maksymiliana

24

Iwona Porębska

instalacja eksploatowana

P39

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

Rybnik

Boguszowice Osiedle

44-253

Osiedle Południe

20

Gabriela Froehlich

dwa wejścia

P41

Przedszkole nr 41 w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-210

Chabrowa

11

Klaudia Ciupek

 

P42

Przedszkole nr 42 w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-210

Stanisława Moniuszki

3

Mirela Polska

 

P43

Przedszkole nr 43 w Rybniku

Rybnik

Maroko-Nowiny

44-217

Władysława Broniewskiego

26

Joanna Kowol

instalacja eksploatowana

P47

Przedszkole nr 47 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Rybnik

Ochojec

44-207

Bernarda Kuglera

8a

Mirosława Grajner

+ tablet

P49

Przedszkole Specjalne nr 49 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku

Rybnik

Północ

44-200

Mikołowska

21

Halina Lach-Opalkowska

 


Dostawa ma obejmować urządzenia oraz dokumentację i instrukcje (urządzeń, oprogramowania oraz powykonawczą okablowania) w tym:

 1. rejestratory czasu z funkcją kontroli dostępu (czytniki wyjść – wewnątrz budynku) – 35 szt. wraz z oprogramowaniem do konfiguracji czytników oraz dokumentacją protokołu transmisji danych z czytnika do serwera,

 2. zewnętrzne czytniki zbliżeniowe kart (czytniki wejść – na zewnątrz budynku) – 35 szt.,

 3. urządzenie dostępowe VPN zapewniające bezpieczną komunikację pomiędzy podsiecią a serwerem (np. router),

 4. karty zbliżeniowe bez nadruku – 3430 szt.,

 5. inne urządzenia niezbędne do sprawnego działania systemu (np. zasilacze buforowe),

 6. niezbędne okablowanie,

 7. tablety z aplikacją do manualnej rejestracji godzin obecności dzieci dla 16 oddziałów przedszkolnych, znajdujących się poza budynkami przedszkoli, skonfigurowane z systemami macierzystych przedszkoli – 16 szt.

Wykonawca musi zapewnić montaż urządzeń i okablowania – do czytników należy doprowadzić niezbędne okablowanie, w tym kable zasilające i sieciowe. Kable sieciowe należy doprowadzić do przełączników z sieci miejskiej i zakończyć wtyczką RJ45. 

Prowadzenie okablowania oraz miejsce i sposób montażu urządzeń muszą być uzgodnione
z dyrektorami poszczególnych przedszkoli.

Po wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za odtworzenie stanu pierwotnego, malowanie itp.
Wymagania dotyczące rejestratora czasu:

 1. Rejestrator czasu jest niezależnym urządzeniem rejestrującym wejścia i wyjścia.

 2. Każdy rejestrator czasu musi mieć możliwość połączenia z zewnętrznym czytnikiem kart.

 3. Każdy rejestrator czasu musi mieć możliwość zintegrowania z elektrozamkiem drzwi wejściowych.

 4. Każdy rejestrator czasu musi być wyposażony we własną pamięć mogącą pomieścić
  min. 5 tys. zdarzeń (pamięć zabezpieczona przed utratą danych).

 5. W przypadku braku komunikacji z serwerem rejestrator czasu powinien zbierać dane do wewnętrznej pamięci, a transfer ma być realizowany automatycznie po nawiązaniu połączenia.

 6. Import danych odczytanych lokalnie z rejestratora czasu (w przypadku braku połączenia czytnika z siecią komputerową), z wykorzystaniem portu RS232 lub USB.

 7. Wszystkie zdarzenia muszą być sygnalizowane przez system w sposób optyczny
  i akustyczny.

 8. Odczyt karty powinien odbywać się z odległości max 6-7 cm.

 9. Transmisja danych poprzez sieć komputerową w standardzie 10/100BASE-TX (wbudowany port LAN lub odpowiedni konwerter).

 10. Łatwy i szybki montaż/demontaż w celu awaryjnego importu danych odczytanych lokalnie.

Instalacje muszą posiadać możliwość pracy przez min. 8 godzin bez zasilania w trybie standby.


Wymagania minimalne dotyczące tabletów:

 1. Rozdzielczość – 1024 x 600

 2. Ilość rdzeni procesora – 2

 3. Taktowanie procesora [MHz] – 1200

 4. Pamięć wbudowana – 8 GB

 5. Pamięć RAM – 1 GB

 6. Sposób obsługi – dotykowy

 7. Dźwięk – wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon

 8. Akumulator – litowo-jonowy

 9. Pojemność akumulatora [mAh] – 3600

 10. System operacyjny – Android 4.2

 11. Łączność bezprzewodowa – Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n

 12. Złącza USB – 1x Micro USB

 13. Załączone wyposażenie – przewód USB, zasilacz


System musi posiadać co najmniej następujące cechy funkcjonalne:

 1. Rozliczenie czasu pobytu dziecka w placówce z uwzględnieniem deklaracji rodzica oraz rzeczywistego pobytu dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425) oraz Uchwałą nr 643/XLII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2014 r.

 2. Możliwość ręcznej korekty zdarzeń (wejść, wyjść, braku rejestracji).

 3. Rozliczanie posiłków dziecka w powiązaniu z jego obecnością.

 4. Obliczanie czasu pobytu dziecka z dokładnością do minuty, z możliwością zaokrąglania do pełnej godziny.

 5. Obliczanie należności za pobyt i posiłki, a także odsetki które powinni zapłacić opiekunowie.

 6. Uwzględnianie rozliczania zniżek: procentowego pobytu oraz kwotowego i procentowego posiłków.

 7. Alternatywny/dodatkowy sposób rejestracji w oddziałach przedszkolnych mieszczących się poza budynkami przedszkoli (tablet z aplikacją do manualnej rejestracji godzin obecności).

 8. Brak konieczności instalacji programów na komputerach placówek.

 9. Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową.

 10. Możliwość tworzenia przez przedszkola w formacie .pdf oraz .xls raportów zbiorczych. Wszystkie raporty w trybie do wygenerowania dla jednej, kilku lub wszystkich grup przedszkolnych, dla jednego, kilku lub wszystkich przedszkolaków. Minimalny zakres generowanych raportów:

 • dziennik obecności – przedstawia sytuację (obecność, brak zdarzenia, nieobecność) dla każdego dziecka na dany dzień kalendarzowy, dostarcza również sumaryczne zestawienie – liczbę dzieci w danej sytuacji (obecność, brak zdarzenia, nieobecność) na dany dzień kalendarzowy,

 • podsumowanie miesiąca – przedstawia zestawienie rzeczywistych kosztów, jakie powinien ponieść opiekun za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce oświatowej w danym okresie czasu, zestawienie to uwzględnia zgłoszone nieobecności, braki zdarzeń typu wejście/wyjście, dofinansowania do pobytu i posiłków (naliczenia i rozliczenia wykonywane są przez system na podstawie dostarczonych danych konfiguracyjnych).

 • wykaz wpłat – przedstawia zestawienie rzeczywistych wpłat opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci w placówce w danym okresie czasu,

 • przypisanie kart – jest to raport przedstawiający dzieci wraz z numerami kart przypisanych do nich,

 • zestawienie należności do zapłaty – jest to zestawienie należności do zapłaty przez opiekunów wraz z wyliczonymi odsetkami,

 • analiza czasu pobytu dzieci – jest to raport analizujący czas pobytu dzieci w placówce, analizowany jest zarówno czas pobytu deklarowany, jak i rzeczywisty czas pobytu dzieci,

 • paski należności – jest to raport pokazujący należności za pobyt i posiłki, a także odsetki które powinni opiekunowie zapłacić, należności za pobyt, posiłki i odsetki dla każdego dziecka są pokazane w formie paska, który można przekazać opiekunom.

 1. Możliwość tworzenia przez Miasto Rybnik raportów zbiorczych w formacie .pdf oraz .xls. Wszystkie raporty w trybie do wygenerowania dla jednej, wszystkich lub kilku, kilkunastu wybranych placówkach. Minimalny zakres generowanych raportów:

 • raport sumujący godziny pobytu dzieci wychodzące poza zakres podstawy programowej
  i przeliczający je na złotówki - zakres czasowy: dowolny przedział czasowy w ramach miesiąca rozliczeniowego,

 • raport obejmujący całość opłat za miesięczny pobyt dziecka w rozbiciu na opłaty za pobyt, żywienie i odsetki - zakres czasowy: jeden pełny miesiąc,

 • raport wykazujący nadpłaty i zaległości z danego miesiąca – zakres czasowy: jeden pełny miesiąc,

 • raport wykazujący ilości i koszty związane z pobytem i wszystkimi posiłkami,

 • analiza czasu pobytu dzieci a wykaz rzeczywistych obecności dzieci w zestawieniu
  z deklaracjami.

 1. W ramach abonamentu za udostępnienie systemu Wykonawca zapewnia dostęp dla pracowników Zamawiającego i przedszkoli, a także opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, dla których przydzielane są aktywne konta, do informacji zawartych w systemie, poprzez stronę internetową.

 2. Dostęp i uprawnienia użytkowników:

- pracownicy urzędu – dostęp do danych ilościowych i statystycznych wszystkich przedszkoli,

- pracownicy przedszkola – do danych dotyczących swojej placówki,

- opiekunowie – do wszystkich danych dotyczących swojego dziecka.
Wymagania techniczne dotyczące Systemu:


 1. Udostępnienie serwera na którym będą gromadzone dane wprowadzone do systemu.

 2. Zapewnienie ciągłości działania serwera i systemu.

 3. Archiwizowanie gromadzonych danych, wykonanie i przekazanie zamawiającemu na koniec roku szkolnego kopii zgromadzonych danych.

 4. Należyte zabezpieczenie danych na serwerze, w tym należytą ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 5. Bieżąca administracja i obsługa systemu, w tym aktualizacja oprogramowania oraz naprawa gwarancyjna ewentualnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

W ramach wdrożenia systemu Wykonawca zapewnia szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego 100 osób (pracowników Urzędu Miasta i przedszkoli) z całości funkcjonalności systemu.

Szkolenia mają się odbyć na terenie Miasta Rybnika zgodnie z harmonogramem i w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Za organizację szkoleń tj. salę, niezbędny sprzęt (komputery, rzutnik), materiały szkoleniowe, odpowiada Wykonawca.


Wykonawca zapewnia telefoniczne i mailowe wsparcie serwisowe (techniczne) w dni robocze
w godzinach 8:00-16:00 dla Zamawiającego i przedszkoli objętych wdrożeniem.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31.71.13.00-6 Elektroniczny system rejestrowania czasu

31.71.13.10-9 System do rejestrowania obecności

72.26.00.00-5 Usługi w zakresie oprogramowania

72.26.30.00-5 Usługi wdrażania oprogramowania

72.26.50.00-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

48.45.00.00-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 31 sierpnia 2016 r., w tym:

1) dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu w 37 rybnickich przedszkolach – do 30 września 2015 r.,

2) udostępnienie systemu: 1.10.2015 r. – 31.08.2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy usługi dostawy i wdrożenia systemu informatycznego rozliczania czasu i kosztów pobytu osoby
w placówce z uwzględnieniem czasu planowanego i rzeczywistego oraz rozliczania kosztów pobytu w placówce w wersji przeglądarkowej.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach, którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców.

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy),

 2. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

 1. Dowodami, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) są:

   1. poświadczenie,

   2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie,
  o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.

 3. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ).

 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania określonej w art. 26 ust. 2b Pzp.

 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 7 odpowiada solidarnie
  z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
  w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
  i określonych w Rozdziale IV pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentu zgodnego z treścią załącznika
  nr 3a
  do SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
  w stopniu nie mniejszym niż wymagany w takcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

   1. oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę;

   2. oświadczenie wymienione w pkt 2ppkt 1) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

   3. dokument wymieniony w pkt 2 ppkt 2) powinien złożyć dowolny Wykonawca / dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

   4. lista lub informacja, o której mowa w pkt 6 powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna zam_pub@um.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zam_pub@um.rybnik.pl.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.


W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym:

Piotr Tabacki Wydział Edukacji

Piotr Górka Wydział Informatyki

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Anna Jasińska – Gmerek Wydział Zamówień Publicznych

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,


z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa


w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zgodne z treścią pkt 8 Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z uzasadnieniem.Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Urząd Miasta Rybnika


: docs -> 2015
docs -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2015 -> Fundacja Żołnierzy I Funkcjonariuszy Siły Specjalnych „Szturman
2015 -> Szczegółowy zakres działania wydziałów tekst jednolity
2015 -> Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2015 -> []
2015 -> Zpk zakładowy plan kont (1)
2015 -> Przetarg nieograniczony
2015 -> Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2015 -> Przetarg nieograniczony
2015 -> Roman Daszyński, Agaton. Budowniczy Warszawy, „Gazeta Wyborcza, 06. 10. 2010


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna