Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 0,82 Mb.
Strona1/9
Data28.10.2017
Rozmiar0,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Opis: Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup

Identyfikator: EZP-271-2/99/2016
 1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010
Strona internetowa, na której dostępna jest siwz: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 135 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – 12 grup

 1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:33.14.00.0-3 Wyroby medyczne

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZE CENOWE – załączniki nr 3/1-3/12

 3. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

 4. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez min. 12 miesięcy

 5. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

 6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
  o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie
  o wyrobach medycznych.

 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.

 1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 12 grup

Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
GRUPA 1 Zestaw do stabilizacji długoodcinkowej kręgosłupa w deformacjach piersiowo-lędźwiowych

GRUPA 2 Zestaw do skoliozy z dostępu tylnego

GRUPA 3 Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego

GRUPA 4 Zestawy do skoliozy z dostępu tylnego zawierające sztuczny substytut przeszczepu kości

GRUPA 5 Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji złamań kręgosłupa z dostępu tylnego zawierające sztuczny substytut przeszczepu kości
w postaci pasków

Grupa 6 Implant międzytrzonowy typu TLIF

Grupa 7 System do wczesnodziecięcej tylnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego

Grupa 8 System stabilizacji kręgosłupa w odcinkach piersiowo-lędźwiowych do zabiegów stabilizacji w urazach, nowotworach,


kręgozmykach i skoliozach

Grupa 9 Drut typu Kirschner

Grupa 10 Gwoździe, zestaw do złamań, śruby kaniulowane

Grupa 11 Płytki, śruby


Grupa 12 Wiertła


 1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7

 2. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 24 MIESIĄCE OD DATY PODPISANIA UMOWY

  1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 24 miesiące od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.

  2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 dni robocze od przyjęcia zamówienia (fax lub e-mail).

  3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem.

  4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

  5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216) .

  6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 5.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

A/ nie podlegają wykluczeniu

B/ spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej


działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

C/sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

D/ zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

E/Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy): Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie


w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go


z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

   1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) do specyfikacji.

   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

   4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji, dotyczące każdego podwykonawcy.

   5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji, dotyczące tych podmiotów.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. i 24 ust. 5 pkt. 1

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD).

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej.

Zamawiający wypełnił dokument JEDZ stosownie do wymagań stawianych w specyfikacji i zapisał wygenerowany w serwisie eESPD plik w formacie xml. Plik można pobrać ze strony http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w dokumentach dla przetargu Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup EZP-271-2/99/2016. Formularz wstępnie przygotowany zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego (zalecane). W przypadku gdy wykonawca chce skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD, Tak przygotowany formularz, po jego wydrukowaniu i podpisaniu, może zostać załączony do ofertyZamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

    1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

    4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

a) dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.


6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany
będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  1. punkcie 1 nin. rozdziału specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
   równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
   zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
   14 i 21.

  1. punkcie 2-4 nin. rozdziału specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 i 7.2. a) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 specyfikacji stosuje się.

 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 1 nin. rozdziału specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 7.1. specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

 3. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.  W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie


Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie X.2. specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać
umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

  3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej na adres: zp@usdk.pl

  4. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie XI.3 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

  5. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.

  6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

W sprawach przedmiotu przetargu:

mgr Joanna Jackowska - Janda – Kierownik Apteki


w sprawach formalnych:

Marta Chmurska – Sekcja Zamówień Publicznych

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona w wadium. Wadium na całość zamówienia wynosi : 41 600,00 słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100Wadium na poszczególne grupy:

GRUPA 1 – 4740,00 zł słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100

GRUPA 2 – 3630,00 zł słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100

GRUPA 3 – 1030,00 zł słownie: tysiąc trzydzieści złotych 00/100

GRUPA 4 – 3700,00 słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100

GRUPA 5 - 3590,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100

Grupa 6 – 140,00 zł słownie : sto czterdzieści złotych 00/100

Grupa 7  - 6530,00 zł słownie : sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100

Grupa 8 – 4730,00 słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100

Grupa 9 - 390,00 zł słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100

Grupa 10 - 6730,00 zł słownie : sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100

Grupa 11 – 4580,00zł słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100

Grupa 12 – 1810,00zł słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/100

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
BGK o/Kraków, 49 1130 1150 0012 1146 4720 0009

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,


c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/99/2016 Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup, GRUPA…………… .
W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie XII muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli zabezpieczenie było wymagane.


10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje odrzuceniem oferty.

  4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. (art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy oraz stanowiące integralną część oferty załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane.

3. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

4. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy.


ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

2. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załączn. nr 3/1 – 3/12 do SIWZ (w zależności od tego, na którą grupę Wykonawca składa ofertę)

3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

4. Stosowne Pełnomocnictwo.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami


o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 24.11.2016r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – 12 grup, GRUPA ………….. nr EZP-271-2/99/2016 – nie otwierać przed …………...2016r. godz. ……….(wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca

Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem

pocztowym.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.11.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 2H-06b

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT)] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


  1. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  2. Cena oferty ma być podana w zł.

  3. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

11.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Waga Kryterium

Zasady oceny

(ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)

1.

Grupa 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12

Cena (C)

Skład depozytowy (D)


60%
40%

(najniższa cena zaoferowana /cena badanej oferty x 10 x waga kryterium)


10 pkt za utworzenie depozytu u Zamawiającego x waga kryterium,
0 pkt za brak oferty utworzenia depozytu u Zamawiającego


Razem dla każdej z w/w grupy
C + D

2.

Grupa 9
Cena (C)

100%

(najniższa cena zaoferowana /cena badanej oferty x 10 x waga kryterium)3. Obliczenia w kryterium dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4. Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 2. niniejszego rozdziału SIWZ.XX. TRYB OCENY OFERT, WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  2. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie

 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Pouczenie:

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki.UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

1.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679,);

Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1


i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w pkt 1 powyżej, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły


po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w pkt 1 powyżej.

Zamawiający odrzuca ofertę: 1. Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub

 2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp.WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. (art. 24 ust.4 Pzp).

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust. 3 ustawy PzpUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

C) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

D) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa powyżej w pkt A i D na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.XXI. NFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU
ZAWARCIA UMOWY.


  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych
   w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

  2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf).

  3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  5. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.
XXVII. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.XVIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,XXIX. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna