Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWPobieranie 1.44 Mb.
Strona1/14
Data25.06.2018
Rozmiar1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone


w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą:UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SŁUBICACH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SŁUBICE


Znak sprawy: PP.ZP.271.2.2016Zatwierdził: Radosław Kwiatos –

Pracownik Pełnomocnika Zamawiającego 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Gmina Słubice

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

NIP: 774 321 06 26

REGON:611015968

www:ugslubice.bip.org.pl

e-mail: ugslubice@plocman.pl
Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30


Rodzaj zamawiającego – jednostka samorządu terytorialnego  1. Dane teleadresowe pełnomocnika zamawiającego

Inter – Broker Sp. z o.o.

ul. Żeglarska 31

87-100 Toruń

NIP: 879-101-30-31

REGON: 870315750

tel. 56 658 42 60

faks 56 658 42 61

e-mail: interbroker@interbroker.pl

strona internetowa: www.interbroker.pl

Pełnomocnik zamawiającego posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej

nr 404/98 wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń


 1. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

  2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39÷44 wskazanej wyżej ustawy.

  3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej również dalej „SIWZ” lub specyfikacją:

   1. ustawa Prawo zamówień publicznych - ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych;

   2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
    te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);

   3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254);

   4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2263);

   5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1481);

   6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu
    o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r., nr 223, poz. 1458);

   7. ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.);

   8. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słubice. Zakres zamówienia obejmuje:

 1. ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu


 1. ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 2. ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów

 3. ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

 4. ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka

 5. ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka

 6. ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

 7. ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 8. ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

 9. ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy

 10. ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

 11. ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego

 12. ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego

 13. ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udaru mózgu

 14. ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy

- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy


  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słubice.

  1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66511000-5 (usługi ubezpieczenia na życie), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 66512210-7 (usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), 66512220-0 (usługi ubezpieczenia medycznego).

 1. Informacje ogólne:

  1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 93 ust. 4 ustawy.

  2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

  3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

  4. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.

  5. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.

  6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  9. Zamawiający nie planuje organizowania zebrania wykonawców.

  10. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy.

  11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający ustanawia obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.

  12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zaś w przypadku podwykonawcy,
   na zasoby którego wykonawca powołuje się w trybie przepisu art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w przepisie art. 22
   ust. 1 ustawy, zamawiający żąda również podania nazwy (firmy) tegoż podwykonawcy (podmiotu).

  13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
   niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  14. Zamawiający nie przewiduje w SIWZ wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

  15. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

  16. Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Termin wykonania zamówienia

  1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. Okres wykonania zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

  2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany
za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.


   1. posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.


   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
    do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.


   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.


  1. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) skutkujące wykluczeniem
   z postępowania.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.


  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2, każdy z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.1.1. - przy czym zakres tych uprawnień musi obejmować łącznie cały przedmiot zamówienia; wspólnie lub odrębnie wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 7.1.2 – 7.1.4. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dodatkowe dokumenty  1. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw
   do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

  2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


  1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu
   i specyfikacji, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń
   i dokumentów:
   1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
    ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

   2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, tj. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.

Dokumenty lub oświadczenia wymagane na potwierdzenie wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych


  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

   1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;

   2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty lub oświadczenia, które należy przedłożyć do oferty w celu określenia przynależności bądź jej braku do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d
ustawy
Prawo zamówień publicznych

  1. W celu określenia przynależności bądź jej braku do grupy kapitałowej należy przedłożyć:

   1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
    w zależności od sytuacji wykonawcy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji.

Dokumenty lub oświadczenia wymagane od wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów

  1. W przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz dokumentów i oświadczeń wymaganych dla wykonawców, są oni zobowiązani:   1. w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów, na których potencjał się powołują do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

   2. przedłożyć dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.

Dokumenty i postanowienia dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się
o wykonanie zamówienia


  1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

   1. Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 8.3.2., 8.4.1., 8.4.2. i 8.5.1., a wspólnie lub odrębnie – oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. niniejszego rozdziału.

   2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy i do załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie wskazującego ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca
    dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

   3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

   4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.8.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


Pobieranie 1.44 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna