Specyfikacja istotnych warunków zamówienia spalarnia odpadów medycznych GryficePobieranie 236,65 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar236,65 Kb.

Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach


NR SPRAWY 9/15


ZAMAWIAJĄCY:

SAMODZIELNY PUBLICZNY


ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

GRYFICE


ul. Niechorska 27

72 – 300 Gryfice

TEL. 091 38 421 27

FAX 091 38 421 27

www.medicam.pl

e-mail:zamowienia@medicam.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8

na:
Dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach”Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33.18.41.00-4 Implanty chirurgiczne
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zatwierdzam


Data 27.03.2015 r.INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Tel/faks 91 384 21 27

e-mail. zamowienia@medicam.pl

www.medicam.pl


 1. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej ustawą.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach w ilościach określonych w załączniku do formularza ofertowego.

  2. Przedmiot dostawy będzie dostarczony ze specyficznym instrumentarium przeznaczonym do implementacji stabilizatorów.

  3. Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
   Po wygaśnięciu umowy na zakup Zamawiający zwróci niewykorzystane implanty.

  4. Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do używanych implantów.

  5. Podana przez Zamawiającego ilość implantów jest orientacyjna i maksymalna (wskazana na potrzeby niniejszego postępowania), natomiast rozliczenie następować będzie wg rzeczywistego ich zużycia.

 1. Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – 7 pakietów.

 1. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
 1. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, zgodnie z art.22 ust 1 dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony ZGODNIE Z REGUŁĄ SPEŁNIA -NIE SPEŁNIA
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy.

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ).

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

 5. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ).

 6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 7. Aktualny katalog z opisem oferowanego sprzętu medycznego z zaznaczeniem przez wykonawcę nr katalogowych oferowanego sprzętu.

 8. Kserokopia certyfikatu CE w języku polskim.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

   2. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

   3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2, musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo zawierać powinno zakres umocowania: do reprezentowania w postępowaniu, lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

   4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Pełnomocnikiem Zamawiającego w toku postępowania; zwraca się do niego z wszelkimi sprawami i do niego kieruje informacje, korespondencję, itp.

   5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

 • oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,

 • dokumenty, dotyczące własnej działalności np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z Wykonawców w imieniu swojej firmy w ramach oferty wspólnej,

 • dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

 • wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

   1. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,

 • określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

 • czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz trwania rękojmi.

 • upoważnienie osoby do reprezentacji konsorcjum.

   1. Zgodnie z art. 141 P.z.p Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.10. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.11. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (złoty polski – zł, PLN) 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Wymagania podstawowe.

   1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

   2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

   3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

   4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

   5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

   6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

   7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 P.z.p.
  1. Forma oferty.

   1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone przez Wykonawcę. W przypadku składania tłumaczeń Zamawiający wymaga, aby każda strona tłumaczenia była podpisana/ parafowana przez Wykonawcę.

   2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

   3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

   4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

   5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

   6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

   7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

   8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

 1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

     1. Wykonawca może zwrócić sie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

     2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzieli wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

     3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

     4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wniosek, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego

     5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
 1. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wniosek oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego

  3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami staja sie integralna częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

  4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  2. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego

 • drogą elektroniczną e-mail: zamowienia@medicam.pl

 • faksem: 91 38 421 27

 • pisemnie: SP ZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

  1. Oferty należy składać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, budynek administracyjny – Sekretariat II piętro pokój 51 w terminie do dnia 08.04.2015 r. do godz. 10.00.

  2. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego w sposób następujący: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice, oferta Przetargowa na: „Dostawę implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach” (nie otwierać przed dn. 08.04.2015 r. godz. 10.15) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.

 2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

  3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 08.04.2015 r., o godz. 10.15 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, budynek administracyjny Sala konferencyjna pok. 22.

 1. Tryb otwarcia ofert

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

  4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym i odnotuje w protokole postępowania:

  • nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

  • informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów)

  1. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje.

 1. Zwrot oferty

Zamawiający zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 1. Termin związania ofertą

  1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

  4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 2. Opis sposobu obliczenia ceny.

  1. Podana w ofercie całkowita cena brutto za dany pakiet musi być wyrażona w złotych polskich – zł, do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

  2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca obliczy cenę za wykonanie całości zamówienia podając wartość brutto. Wartość brutto obliczamy mnożąc ilość/sztuk/opakowania/kg razy cenę jednostkową brutto. W rubryce razem wykonawca wpisuje sumę wszystkich pozycji wartości brutto.

  4. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia według wzorów podanych w Formularzu oferty.

  5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa spowoduje odrzucenie oferty.

  6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego.

  7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierowała się przy wyborze oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:L.p.

Kryterium oceny ofert

Znaczenie procentowe – waga kryterium

1.

Cena

95 %


2.

Termin realizacji zamówienia

5 %

Przyznawanie punktów w kryterium „Cena” odbywać się będzie na podstawie wzoru:x waga %

Cc - otrzymane punkty

Cn - cena oferty najtańszej spośród złożonych ofert

Cb - cena badanej ofertyWykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 95 punktów,
inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.


 1. Przyznawanie punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia (min. 1 dzień, max. 5 dni)” odbywać się będzie na podstawie wzoru:

x waga %

Cc - otrzymane punkty

Cn - termin dostawy najkrótszy

Cb - termin badanej oferty


Wykonawca, który przedstawi w ofercie najkrótszy (1 dzień) termin dostawy otrzyma 5 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.


Zamówienie zostaje udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów z dwóch kryteriów. Punktację i wszelkie wyliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Oferta z rażąco niską ceną.

  1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę:

  • Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

  • jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 P.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 1. Tryb oceny ofert.

 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył oferty. 1. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 P.z.p.

 1. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i próbek.

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) P.z.p.

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2) P.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.


 1. Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1. Odrzucenie oferty

  1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 P.z.p.

  2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 2. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

  1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  3. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

  4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże i opublikuje zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 92 P.z.p.

 3. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Zgodnie z art. 139 P.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

 1. zostanie zawarta w formie pisemnej;

 2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

 3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

 4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

 5. jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;

 6. jest nieważna:

  • jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 P.z.p.,

  • w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części – wzór umowy - niniejszej SIWZ.

 1. Unieważnienie postępowania

  1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a P.z.p.

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 2. Środki ochrony prawnej

 1. Informacje ogólne.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5. 1. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 33.1 niniejszej SIWZ są:

  1. odwołanie,

  2. skarga do sądu.

 1. Odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180 - 198 P.z.p. 1. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Szczegółowo kwestie odnoszące się do skargi przedstawione są w art.198a – 198g P.z.p.

 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego.

a) drogą elektroniczną e-mail: zamowienia@medicam.pl

b) pisemnie: SPZZOZ w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, lub fax na nr 91 38 421 27. 1. Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji umowy przez podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 1. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3) udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

…………………………………………

/pieczątka Wykonawcy/ Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Gryficach


OFERTA

na:


Dostawę implantów do operacji kręgosłupa dla w SPZZOZ w Gryficach”.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, zamieszczone

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych

 • na stronie internetowej Zamawiającego: www.medicam.pl

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

a także po zapoznaniu się ze:

 • Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

 • Opisem przedmiotu zamówienia,

 • Postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 • Innymi dokumentami, dotyczącymi wykonania w/w zamówienia,

niżej podpisani, reprezentujący:

/Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax., nazwa banku, nr konta, NIP, Regon, e-mail/


Oświadczamy, że:

   1. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń

4. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
- Wartość brutto oferty dla pakietu nr …… ........................................ zł.

Wartość brutto słownie: .................................................................................................... złotych.- Termin realizacji zamówienia .........................

6. Termin płatności – do 60 dni.

7. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych
w SIWZ.

8. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

10.Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe


(za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK).

11.Oświadczamy, że zawarty w S.I.W.Z. wzór umowy został przez nas zaakceptowany


i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), strony od ……………. do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

 2. Zamierzamy /nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

a)…………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………….. 1. Pozostałe informacje:

Nazwisko i imię pracownika upoważnionego do kontaktów w sprawie oferty:
……………………………………………………………………..
Nr kierunkowy ………………….. Tel………………………… fax……………………..
Adres e-mailowy……………………………………………………………

Miejsce i data ............................ .........................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................Pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę implantów do operacji kręgosłupa dla w SPZZOZ w Gryficach”.

oświadczam(y), że:

................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)
spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907)

dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dnia...................................

...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółkiZałącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawę implantów do operacji kręgosłupa dla w SPZZOZ w Gryficach”.

Ja (imię i nazwisko):


w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy):

oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Dnia................................... ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego lub zaśw.

o wpisie do ewid. gosp., albo umowy spółki

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu …………………………………… działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………..(należy wpisać nazwę wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert:


nie należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);
należę do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………


………………………………………….

(miejscowość i data)……………….……………………………….

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)
Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa 9/…./15
zawarta w dniu …………….. w Gryficach

pomiędzy:Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Gryficach

ul. Niechorska 27,

72-300 Gryfice,

NIP 857 – 168 – 85 – 60

figurującym w KRS pod nr 0000001803

reprezentowanym przez:Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej – „Zamawiającym” ,

a

firmą


…………………………

…………………………

NIP ………………………….

figurującym w KRS pod nr ………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1


Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy przyjęta w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych na „Dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach

§ 2


 1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów na potrzeby oddziału neurochirurgicznego w ilości, cenie i na warunkach płatności zgodnych z załącznikiem – ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.

 2. Zamawiający określa wielkość dostawy częściowej przez złożenie u Wykonawcy zamówienia
  w formie pisemnej – faxem lub e-mailem.

 3. Koszt dostarczenia towaru do magazynu Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia, określonego umową.

6. Umowę zawiera się na czas określony – 12 miesięcy.

7. Przedmiot dostawy będzie dostarczony z instrumentarium.

8. Rozliczenie zużytych stabilizatorów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia.
Po wygaśnięciu umowy na zakup Zamawiający zwróci niewykorzystane implanty.

9. Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie instrumentarium do używanych stabilizatorów.


§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w następujących kryteriach czasowych:

 • do ..... dni, przy czym jeżeli termin dostawy wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy SPZZOZ, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

 1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:

 • przy zwłoce do .... dni w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

 • przy zwłoce powyżej ... dni w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

 1. Jako zwłokę w dostawie Zamawiający traktował będzie również wszelkie niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowe, jakościowe, uszkodzenie towaru, itp.)

§ 4


Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy winien posiadać stosowne certyfikaty.
§ 5

Wykonawca zachowa parametry jakościowe zgodne z ofertą, a w przypadku dostawy przedmiotu


o niższych parametrach jakościowych lub wadliwego zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy w terminie do 2 dni roboczych.
§ 6

 1. Strony określają maksymalną wartość umowy na kwotę: ………………………. brutto (słownie: …………………………………………. złotych). Zapłata za wykonanie przedmiotu określonego w §2 niniejszej umowy uregulowana zostanie w formie przelewu na wskazany nr konta na fakturze, w terminie 60 dni liczonych od daty wykonania zadania, na podstawie faktury dokumentującej realizację każdej części zamówienia. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 2. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217).

 4. Wykonawca zrzeka się dochodzenia odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli nie wystąpi z roszczeniem o ich zapłatę (wystawienie noty odsetkowej) w terminie 30 dni od uregulowania należności głównej.

 5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy.

 6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

 7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie , bez odsetek, należnych podwykonawcy.

§ 7


 1. Wykonawca zachowa parametry jakościowe zgodne z ofertą, a w przypadku dostawy przedmiotu
  o niższych parametrach jakościowych lub wadliwego zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy w przeciągu 3 dni od zgłoszenia przekazanego w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.

 2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę. Trzykrotne niedotrzymanie terminu dostawy lub niezgodnego z zamówieniem będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wywiązywanie się z umowy.

 3. Za towar niezgodny z zamówieniem Zamawiający będzie traktował wszelkie niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia ( ilościowe, jakościowe, uszkodzenie towaru ).

 4. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym okresie Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji zamówień przekraczających niezbędne wielkości zapotrzebowania dla zapewnienia ciągłości pracy Zamawiającego.

 5. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany zakresu działalności w czasie obowiązywania umowy lub istotnej zmiany umowy z instytucją finansującą działalność Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy na dostawę każdego
z produktów osobno w przypadku zmian dotyczących jego stosowania w oparciu o wiedzę

medyczną, i w przypadkach powyższych dopuszcza się możliwość zmiany poszczególnych

produktów (na nowe) po uprzednim zawarciu stosownego aneksu do niniejszej umowy.
§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:

a/ W przypadku braku dostępności zaoferowanego przedmiotu umowy (np. z powodu zakończenia produkcji) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innego przedmiotu o parametrach co najmniej równych lub lepszych od przedstawionego w ofercie.

b/ Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli do opóźnienia w jego realizacji doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub siły wyższej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen podanych w ofercie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, w szczególności w przypadku: 1. zmiana cen urzędowych

 2. zmiana stawek podatkowych lub stawek celnych

 1. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, nie dających się przewidzieć, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec. O przypadkach zaistnienia siły wyższej strony bezzwłocznie przekażą sobie związane z tym informacje.

§ 9


W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10

 1. W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy druga strona zastrzega sobie możliwość jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy Zamawiający uznaje m.in. nieterminowość dostawy powyżej 21 dni od daty przekazania zamówienia.

 2. W takim przypadku strona z winy, której doszło do rozwiązania umowy w tym trybie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.

§ 11


Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późń zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12

Spory mogące wyniknąć w związku realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Zamawiający: Wykonawca:........................... .........................
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna