Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pobieranie 337,5 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2018
Rozmiar337,5 Kb.
  1   2   3


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


poniżej  209 000 EURO na

dostawę oprogramowania

Nr postępowania PZ/7/9/2017

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48000000-0 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.05.2017r.

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 509637-N-2017
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ ZASADY KOMUNIKACJI


 1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

 1. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwroty mają następujące znaczenie:

a) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ, załącznikach
i umowie;

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w SIWZ,

e) „Zamawiający” – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, dalej IOŚ-PIB.


 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy) dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

6. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych/e-mailowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest p. Michał Hermanowski nr tel. (22) 3750579, faks (22) 3750501 e-mail: michal.hermanowski@ios.gov.pl.

 3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa
  w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. dostawę oprogramowania, spełniającego wymogi określone i opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z opisanym w ww. Załączniku, z podziałem na części;

 2. wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do siedziby IOŚ-PIB, mieszczącej się przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie oraz do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie w ramach wynagrodzenia, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.06.2017 roku.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części.


III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym wykazać, że posiadają doświadczenie w wykonaniu min. 2 dostaw oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż:

dla części 1 – 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto każda dostawa,

dla części 2 – 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00) brutto każda dostawa,

w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część może złożyć dla każdej z części wykaz tych samych dostaw.

B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust 5 pkt 1 Ustawy. 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ.  1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wynikającym ze wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, będące wstępnym potwierdzeniem,
  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także dowód wniesienia wadium, stosownie do pkt VI.7 SIWZ.


 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

 4. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:


 1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku, gdy wartość dostaw będzie podana w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według średniego kursu podawanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia;

 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentu, o którym mowa ppkt 5. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 5.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

VI. WADIUM

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w wysokości:
  Dla części 1 – 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100)

Dla części 2 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).

 1. Wadium powinno obejmować okres związania ofertą tj. minimum 30 dni. Wykonawcy przy obliczaniu terminu, od którego zaczyna bieg termin związania ofertą powinni uwzględnić również dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

   • pieniądzu;

   • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
    z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

   • gwarancjach bankowych;

   • gwarancjach ubezpieczeniowych;

   • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. .359 ze zm..).
 1. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę oprogramowania dla części ……… , Nr postępowania PZ/7/9/2017”.

 1. Zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium przelewem bankowym został dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert.

 2. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale.

 3. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy podać Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:   1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

   2. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

   3. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;

   4. w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

   5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;

   6. zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

   7. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na każdą z części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

 2. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek podać czy wybór oferty będzie prowadził do powstania
  u zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podaje ich wartość bez podatku VAT.


 3. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

 4. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy
  w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika
  z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

 5. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
  w oryginale.


Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

 2. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.

 3. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

 4. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym/zaklejonym opakowaniu/kopercie. Zaleca się aby na opakowaniu/kopercie umieścić nazwę Wykonawcy oraz oznaczyć jako „Oferta do postępowania na dostawę oprogramowania”, nr PZ/7/9/2017”. Dodatkowo zaleca się aby na opakowaniu/kopercie umieścić zastrzeżenie „Nie otwierać do dnia 26 maja 2017 r. przed godz. 13:15”.

 5. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „oferta oraz numerem referencyjnym postępowania PZ/7/9/2017.

 6. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił wykonawca.

 7. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.

 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

 4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY

  1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

  2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. zgodnie z pkt 9 z uwzględnieniem pkt 10-11 Rozdział VIII SIWZ, z zaznaczeniem na kopercie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Koperta oznaczona „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy
i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2017 r., o godzinie 13:00.

 2. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – w godz. 8.00. – 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) w pokoju nr 216 lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W tym ostatnim przypadku o zachowaniu terminu decyduje moment wpływu oferty, a nie moment wysłania.

 1. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 maja 2017 r., o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego.

 2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane udziałem w publicznej sesji otwarcia ofert, powinni zgłosić się do siedziby Zamawiającego do sali nr 13.

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym kwoty na poszczególne zadania.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy. 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.


   1. BADANIE I OCENA OFERT

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Zamawiający poprawi w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,

  2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.

4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa Ustawy.   1. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY 1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający dokona ich oceny na podstawie następującego kryterium oceny ofert:L. p.

Opis kryteriów oceny ofert

Znaczenie

1.

Cena oferty brutto w PLN (C)

100 %


Kryterium ceny oferty wyliczone będzie wg poniższego wzoru:
C= (Cmin : Cb) x 100 x 100 %

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny oferty w pkt,

Cmin - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert,

Cb - cena oferty badanej.

Cena oferty brutto w PLN obejmuje koszt wykonania całego zakresu zamówienia w danym zadaniu.

Cenę oferty podaje się w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy wykonawczej pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najtańsza.
 1. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 2. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku.   1. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.   1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania, nr PESEL lub NIP.

 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części, Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 5. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.

 6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej


z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:

  1. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  2. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  3. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 1. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
  z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy podać Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

 2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:

 1. 70% zabezpieczenia od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru oprogramowania i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

 2. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy z dnia 29.01.1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).XIX. ZMIANA UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

 1. dopuszczalne jest zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wynikających z postępu technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

 2. jeżeli wprowadzenie zmian umowy wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów;

 3. zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych.

 1. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.


XX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z poniższym wzorem:
Umowa nr ……

zawarta w dniu ............................. w Warszawie, pomiędzy:


Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP: 525-000-73-07, REGON: 001240700

reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym

a
(w przypadku spółek)

……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, posiadającą numer NIP …………… numer REGON …………… i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

………………………………………………….


(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)

............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: ............... numer REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”.


zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) numer postępowania ……………………………….

§1


 1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa oprogramowanie spełniające wymogi i standardy prawem przewidziane dla tego typu oprogramowania, którego szczegółowe dane
  i specyfikacja techniczna są zawarte w Załączniku nr 1 do umowy stanowiącym jej integralną część – Opis przedmiotu zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, mieszczącego się przy ul. Kruczej 5/11D i do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami mieszczącego się przy ul. Chmielnej 132/134
  w Warszawie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku, przy czym Zamawiający dopuszcza dostarczanie przedmiotu zamówienia w częściach, wraz z przygotowanym przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 2


Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności i oświadcza, że:

 1. posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy gwarantujące należyte wykonanie umowy – zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ);

 2. wykona umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności;

 3. rozporządzanie lub korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, w tym oprogramowania nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej lub innych praw osób trzecich; nie spowoduje naruszenia praw, warunków licencji, warunków gwarancji lub serwisu oprogramowania komputerowego wchodzących w zakres infrastruktury Zamawiającego, w szczególności oprogramowania systemowego i narzędziowego eksploatowanego przez Zamawiającego na dzień zawarcia umowy lub nabytego podczas realizacji umowy;

 4. zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń od Zamawiającego w związku z nieprawdziwością złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w powyższym punkcie „c)”.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna