Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 37 / 2018Pobieranie 169.9 Kb.
Strona1/3
Data01.12.2019
Rozmiar169.9 Kb.
RodzajReferat
  1   2   3

Gmina Miejska Kraków

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

31-319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16________________________________________________


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Postępowanie Nr 37 / 2018


Świadczenie usług w zakresie utrzymania i czystości i porządku:

a) na budynkach – maksymalna powierzchnia 59.582,00 m2,

b) na zewnętrznych terenach utwardzonych – maksymalna powierzchnia 106.700,00 m2,

c) terenów zielonych – maksymalna powierzchnia 96.000,00 m2,

oraz pielęgnacja terenów zielonych

pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 7 części.Referat Zamówień Publicznych i Umów

www.zbk.krakow.pl, fax. 12-616-62-29

zamowienia@zbk.krakow.pl1. Informacje ogólne:
Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, zwany w dalszym ciągu „Zamawiającym”, działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i czystości i porządku:

a) na budynkach – maksymalna powierzchnia 59.582,00 m2,

b) na zewnętrznych terenach utwardzonych – maksymalna powierzchnia 106.700,00 m2,

c) terenów zielonych – maksymalna powierzchnia 96.000,00 m2,

oraz pielęgnacja terenów zielonych

pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 7 części.
Niniejsze zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 221.000,00 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania i czystości i porządku:

a) na budynkach – maksymalna powierzchnia 59.582,00 m2,

b) na zewnętrznych terenach utwardzonych – maksymalna powierzchnia 106.700,00 m2,

c) terenów zielonych – maksymalna powierzchnia 96.000,00 m2,

oraz pielęgnacja terenów zielonych

pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na 7 części.


Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt stanu zaopatrzenia wszystkich niezbędnych materiałów, środków czystości, środków transportowych, łącznościowych, urządzeń, narzędzi, sprzętu itp. (w tym niezbędnej ilości piasku i innych środków koniecznych do utrzymania we właściwym stanie ulic i chodników w okresie zimowym) oraz zatrudnienia osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.
Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.). Substancje i preparaty muszą być nieszkodliwe dla otoczenia, dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach dla ludzi, bezzapachowe lub o delikatnym zapachu.

Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie nieczystości, odpady, z wyłączeniem odpadów nietypowych, znajdujących się w budynkach. Informację o odpadach nietypowych Wykonawca winien zgłosić niezwłocznie administratorowi (telefonicznie, e-mail).

Pracownicy Wykonawcy w celu prawidłowego realizowania swoich obowiązków mogą korzystać z wody dostępnej w budynku w części wspólnej (jeżeli jest taka możliwość), a także z pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania sprzętu potrzebnego do sprzątania (wiadra, szczotki itp.) jeśli takie pomieszczenia znajdują się na terenie budynku.
Zamawiający szacuje średnio 5% dostępności pomieszczeń i wody w sprzątanych budynkach. W przypadku udostępnienia pomieszczenia Wykonawcy zobowiązany jest on do dbania o porządek w pomieszczeniu.
Wykonawca ma obowiązek umieścić w gablotach znajdujących się na terenie nieruchomości informację z podaniem nazwy firmy sprzątającej oraz numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na danej nieruchomości.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną na czas trwania przedmiotowej umowy umowę zawartą z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK na odbiór odpadów biodegradowalnych (zielonych) kod 20 02 01 oraz złożyć oświadczenie, że każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca po wykonaniu usługi związanej z powstaniem odpadów biodegradowalnych (zielonych) tj. po koszeniu, przycince drzew i krzewów itp.) dostarczy kartę przekazania odpadów do punktu unieszkodliwiania odpadów.
Mapki terenów nie będą dołączone do umów, Wykonawca odbierze teren prac od poprzedniego Wykonawcy. Ponadto Wykonawca ma możliwość bieżącej konsultacji z Zamawiającym w przypadku wątpliwości dotyczących zakresu prac.

Główny kod 90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków

Dodatkowy kod CPV:

90.60.00.00-3 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich

90.62.00.00-9 usługi odśnieżania

77.31.41.00-5 usługi w zakresie trawników

77.34.20.00-9 przycinanie żywopłotów

90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń


2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1: Rejon I: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 10.000,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 12.000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 16.500,00 m2,

Część 2: Rejon II: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 3.300,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 7.200,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 2.500,00 m2,

Część 3: Rejon III: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 18.000,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 27.500,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 23.500,00 m2,

Część 4: Rejon IV: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 2.300,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 7.000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 1.500,00 m2,

Część 5: Rejon V: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 7.800,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 19.000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 12.500,00 m2,

Część 6: Rejon VI: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 18.000,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 11.000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 3.500,00 m2,

Część 7: Przychodnie: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 182,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 23.000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 36.000,00 m2.
Podane powyżej, przy opisie poszczególnych części zamówienia, wielkości powierzchni zasobów (budynków, terenów) są wielkościami maksymalnymi, nieprzekraczalnymi w całym okresie realizacji przyszłej umowy.
Faktyczne wielkości powierzchni w poszczególnych częściach zamówienia, aktualne na dzień 15 lutego 2018 r. zawiera Załącznik Nr 1 do wzoru umowy „Wykaz zasobów”.
W trakcie realizacji przyszłej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zasobów określonych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy. W przypadku zmiany wielkości zasobu w danym okresie rozliczeniowym, każdorazowo będzie ona dokumentowana nowym Załącznikiem Nr 1 do umowy „Wykaz zasobu”, w drodze aneksu.
W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zasobu maksymalnie o 60%. W przypadku zmniejszenia zasobu powyżej 60% Zamawiający zobowiązuje się zwiększyć wynagrodzenie Wykonawcy poprzez zwiększenie o 10% stawek określonych w umowie.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:

- Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Wykaz nieruchomości z określeniem powierzchni

- Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Zakres obowiązków Wykonawcy
2.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
2.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób fizycznych wykonujących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku.
2.5.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy:

a) W odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących niniejszą umowę, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, złożyć pisemne oświadczenie, że warunek dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników jest spełniony. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie składał w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, oświadczenie podpisane przez Wykonawcę, że warunek dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników jest spełniony.

b) Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania. Niewykonanie niniejszego zobowiązania stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia.

c) W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Brak dostarczenia traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę.

d) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (za każdy miesiąc) w przypadku braku zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w wykazie.

e) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianach personalnych poprzez złożenie aktualnego wykazu osób w terminie do 5 dni roboczych od powstania zmiany.

f) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody osoby zatrudnionej na przekazanie do wglądu Zamawiającemu jej danych osobowych, pozyskanych przez Wykonawcę w związku z jej zatrudnieniem. Zatrudnianie osoby, która nie wyraziła takiej zgody będzie uważane za niewykonanie warunku zatrudnienia.
2.5.3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w SIWZ przy realizacji niniejszego zamówienia.

W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.5.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy:

Zamawiający przewiduje w umowie kary umowne z tytułu niewypełnienia/niedotrzymania zobowiązań wynikających z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przewidzianych do wykonania zamówienia wskazanych przez Zamawiającego czynności na podst. art. 29 ust. 3a Ustawy w zakresie realizacji zamówienia.


2.6. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w pkt 7 SIWZ.


3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego w mniejszej SIWZ warunki udziału w postępowaniu.

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie aktualnym na dzień składania ofert zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych (co najmniej na odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji) zgodnie z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawcy występujący wspólnie, których udział w realizacji zamówienia polega na wykonywaniu innych czynności niż transport odpadów, np. obsługa logistyczna (koordynacja dostaw), nie są zobowiązani do posiadania ww. zezwolenia.


2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 zł.,


3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykazać się, że wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę zrealizowaną (realizowaną) przez okres co najmniej 12-stu kolejnych miesięcy dotyczącą sprzątania:

a) budynków,

b) zewnętrznych terenów utwardzonych,

c) terenów zielonych.
Każda z usług – wymienionych powyżej w lit. a), b), c) – może być zrealizowana (realizowana) w ramach jednej umowy lub w ramach wielu umów, przy czym muszą być one wykonywane w tym samy czasie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą przewidzianą do koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia (będącą równocześnie osobą do kontaktów z Zamawiającym), posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie (wykonywane w sposób ciągły) w nadzorowaniu osób sprzątających, co najmniej budynki i zewnętrzne tereny utwardzone. W przypadku gdy oferta Wykonawcy będzie uznana za najkorzystniejszą na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania dysponowania tyloma (różnymi) osobami, na ile części składa ofertę.
4.3. W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wynikać będzie kwota wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją wg średniego kursu NBP z daty wystawienia danego dokumentu.

4.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

5.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.

5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16–20 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.3 SIWZ.

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.6. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. JEDZ należy złożyć w formie pisemnej (JEDZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ).

6.2.1. Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/tools/espd

6.2.2. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

6.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

6.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych (co najmniej na odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji) zgodnie z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 100.000,00 zł.,

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ,

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na podstawie Załącznika Nr 4 do SIWZ.

6.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716).

6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2):

1) lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2) lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.2) lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.8. stosuje się odpowiednio.

6.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 6.7.1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

6.13. Wykonawca wskaże dostępność tych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty.

6.14. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.12. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia i dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.15. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na podstawie Załącznika Nr 5 do SIWZ).

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy.

7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zamówienie (lub jego część), do realizacji którego te zdolności są wymagane.

7.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ.

7.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

7.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie (lub jego część), których wskazane zdolności dotyczą.

7.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.

c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

7.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców.

7.11 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca na etapie realizacji umowy będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a także będzie przekazywał informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie będzie powierzał realizację robot budowlanych lub usług w ramach realizacji umowy.

7.12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne / konsorcja):
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.2 SIWZ,

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ składa każdy z tych Wykonawców,

d) są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ, przy czym:

d.1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.6.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 SIWZ.

d.2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.6.2 ) składa każdy z nich

8.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian w składzie konsorcjum po terminie składania ofert.

9. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9.3. – 9.6. SIWZ.
Wykonawcy mogą kontaktować się ( w godz. pn.-pt. 8.00 – 15.00):Pobieranie 169.9 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna