Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę sprzętu specjalistycznego dla kliniki ortopedii I traumatologii narządu ruchu”Pobieranie 0.64 Mb.
Strona1/3
Data18.01.2018
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3

Wrocław, dn. 11.10.2010r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA

DOSTAWĘ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
DLA KLINIKI ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU”CPV 33.10.00.00-1

Nr sprawy: ASK/DZP/PN-107/2010
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej powyżej 125.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ) – zwanej dalej: ustawą.


Zatwierdził :


-----------------------------------------

(data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego )Informacje wstępne

 1. Numer i tytuł postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ASK/DZP/PN-107/2010 oraz tytułem: „DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak i tytuł.
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi :

- podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,

- integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:
Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 20
Rozdział II - Formularz oferty,
Rozdział III - Wzór umowy

 • Załącznik nr 1 – formularze cenowe


Rozdział IV - Wzór oświadczenia Wykonawcy (dot.art.22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych )
Rozdział V - Wykaz wykonanych dostaw
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia.

Adres strony internetowej Zamawiającego – ( www.aszk.wroc.pl).

Adres poczty e-mail Zamawiającego – ask.dzp@wp.pl

ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, tel.071 733 11 40 , zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
 • Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 • Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

 • Składane sobie nawzajem przez Zamawiającego i wykonawców oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne dokumenty dla swej ważności winny być przekazywane w języku polskim.

 • W związku z uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy, postanawia się, że uczestnicy niniejszego postępowania mogą przesłać sobie nawzajem, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne związane z tym postępowaniem dokumenty (patrz wyjątek pkt 20.4 SIWZ – środki ochrony prawnej) w formie faksu lub pocztą elektroniczną. Za doręczenie faksu lub wiadomości elektronicznej będzie uznane jego zwrotne potwierdzenie przez adresata.

 • Fakt ten musi być potwierdzony przesłaniem oryginału adresatowi pisma, pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na jego adres.


2. Przedmiot zamówienia:

2.1 Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (ASK/DZP/PN-107/2010).

2.1.1 Do oferty należy dołączyć wycenione pakiety w wersji elektronicznej.2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy.

2.3 Zamawiający przewiduje 20% zamówień uzupełniających.

2.4 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

2.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania od 1 do 21.

2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia:

24 miesięcy od dnia podpisania umowy.


4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

   1. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać uprawnienia do wykonywania objętych przedmiotem niniejszego postępowania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz musi spełniać wszystkie bez wyjątku warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie wg załączonego wzoru.

   1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 (słownie: dwóch) dostaw o zakresie rodzajowym i wartości odpowiadającej, co najmniej 50% wartości sumy zadań (pakietów) każda, na które składa ofertę dany wykonawca lub wykonawcy (oferta wspólna) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opinie, referencje).

   1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na kwotę w zależności od zadania/ń (pakietów), na które składa ofertę, lub jej równowartości w innej walucie wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia wyznaczonego na składanie ofert.
Lp.

Numer pakietu

Wartość polisy (min.)Pakiet nr 1

168 000Pakiet nr 2

294 880Pakiet nr 3

19 200Pakiet nr 4

38 400Pakiet nr 5

75 200Pakiet nr 6

212 000Pakiet nr 7

39 200Pakiet nr 8

91 200Pakiet nr 9

236 800Pakiet nr 10

235 200Pakiet nr 11

224 000Pakiet nr 12

68 480Pakiet nr 13

18 000Pakiet nr 14

32 000Pakiet nr 15

120 000Pakiet nr 16

316 800Pakiet nr 17

1 027 080Pakiet nr 18

197 360Pakiet nr 19

48 000Pakiet nr 20

14 400Pakiet nr 21

91 200

Razem:

3 567 400,00
   1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

   1. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

   1. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

   1. Warunki określone w niniejszym dziale SIWZ pkt 4.2 i 4.3 musi spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów lub kilku z nich łącznie.5. Wymagane dokumenty podmiotowe:

5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

    1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenie w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

   1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

   1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

   1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5:

5.6.1 w pkt. 5.2, 5.3 i 5.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

5.6.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

5.6.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.6.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

5.6.2 w pkt. 5.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.6.1.1, 5.6.1.3 oraz 5.6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.6.1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższych punktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.9 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia:

Oferta powinna zawierać:   1. Wypełniony formularz oferty – Rozdział II SIWZ.

   1. Wypełniony formularz cenowy.

   1. Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie dyspozycji wykonania przelewu lub kopia innego dokumentu, gdy wadium wniesione zostało w innej formie niż pieniądz).

   1. Zaparafowany wzór umowy, znajdujący się w Rozdziale III SIWZ z adnotacją: „akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń”.

   1. Wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inne dokumenty dopuszczające oferowany przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu asortyment do obrotu określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
    (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896).

6.6 Oświadczenie, że Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, oryginalne katalogi producenta do wglądu, w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia określone w niniejszej SIWZ parametry.
Dokumenty z punktu 6.5 muszą być oznaczone, którego pakietu dotyczą. Oznaczenie – w prawym górnym rogu strony.


 • Oświadczenia i dokumenty w językach obcych winny być bezwzględnie dla swej ważności dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

 • Wszystkie składające się na ofertę dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę posiadającą stosowne pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu i na jego rzecz. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie dołączone do oferty.


7. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie:

7.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych przez dwa lub więcej podmiotów. Wykonawcy składający ofertę wspólną wyznaczają spośród siebie reprezentanta, w tym celu do oferty wspólnej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich składających ofertę wspólną.

7.2 Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego reprezentanta, z nim prowadzona będzie wszelka korespondencja oraz rozliczenia.
8. Wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,


o którym mowa w art. 38 ust 1.

8.2 Forma zadawania zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

8.2.1 Pytania przesłane listem - drogą pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu (patrz punkt 8.1.1) - wiążąca jest data wpływu zapytania do siedziby Zamawiającego.

8.2.2 Pytania przesłane za pomocą drogi elektronicznej – adres poczty e-mail ask.dzp@wp.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu (patrz punkt 8.1.1) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

8.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym udostępnił odpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej ( www.aszk.wroc.pl).

8.4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dla Wykonawców.

8.5 Dzień w którym upływa termin na zadawanie pytań- 04.11.2010
9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ( od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00) są :


Kontakt merytoryczny:

Andrzej Kamiński
Kontakt formalno – prawny

Paulina Liszyk
10. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym udostępniono odpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej (www.aszk.wroc.pl).

10.2 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia doprowadzi do

zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych

Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o

niekompletnej procedurze lub sprostowanie, drogą elektroniczną.10.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym udostępniono odpłatnie SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej ( www.aszk.wroc.pl).
11. Czas związania ofertą

11.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.


12. Wymogi formalne ofert i załączonych dokumentów

12.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2 Złożenie przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego wykonawcy.

12.3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

   1. Ponadto oferta musi odpowiadać poniższym wymaganiom:

Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracji firmy). Wszystkie strony oferty składające się na jej treść muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz danego wykonawcy. Miejsca w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być spięta trwale i posiadać ponumerowane strony.

   1. Powyższe wymogi określone w pkt 12.4 dotyczą również dokumentów stanowiących załączniki do oferty.

   1. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  1. Wszystkie dokumenty składające się na treść oferty muszą być przedstawione w

formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę.12.8 Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu z art. 8 ust. 3 ustawy z związku z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane winny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy lub jakichkolwiek innych informacji nie odpowiadających definicji z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Wadium

13. 1 Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla całości zamówienia w kwocie
89 185,00 słownie: (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych

00/100) lub w rozbiciu na poszczególne pakiety:
Lp.

Numer pakietu

Wartość wadiumPakiet nr 1

4 200,00Pakiet nr 2

7 372,00Pakiet nr 3

480,00Pakiet nr 4

960,00Pakiet nr 5

1 880,00Pakiet nr 6

5 300,00Pakiet nr 7

980,00Pakiet nr 8

2 280,00Pakiet nr 9

5 920,00Pakiet nr 10

5 880,00Pakiet nr 11

5 600,00Pakiet nr 12

1 712,00Pakiet nr 13

450,00Pakiet nr 14

800,00Pakiet nr 15

3 000,00Pakiet nr 16

7 920,00Pakiet nr 17

25 677,00Pakiet nr 18

4 934,00Pakiet nr 19

1 200,00Pakiet nr 20

360,00Pakiet nr 21

2 280,00


13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

13.2.1 pieniądzu,13.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   1. gwarancjach bankowych,

   2. gwarancjach ubezpieczeniowych,

   3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy
    z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść do dnia 25.11.2010 r. przelewem na konto Zamawiającego prowadzone w Alior Bank nr konta
37 2490 0005 0000 4600 9817 4624


13.4 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 12:00

  1. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

  2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
   o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
   z przyczyn nieleżących po jego stronie

  6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

   2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez zamawiającego.

   3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie wykonawcy.

13.12 Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą.

14. Sposób, termin i miejsce składania ofert

14.1 Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej podwójnej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:


Przetarg nieograniczony – DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

ASK/DZP/PN-107/2010

Ilość stron........................ ( określić ilość stron znajdujących się w ofercie)

Nie otwierać przed 25.11.2010 r. godz. 13:00


14.2 Ofertę należy złożyć w: Dziale Zamówień Publicznych Akademickiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213, 50 - 556 Wrocław, pokój 5.01, piętro IV, budynek H, nie później niż do 25.11.2010 r. do godz. 12:00

14.3 W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, oraz zwróci mu ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

14.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
15. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 25.11.2010 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław


16. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert

16.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie


L.p.

KRYTERIUM

RANGA

1

Cena

100%


16.2 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione
w formularzu cenowym, do którego składa ofertę:

   1. wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową,

   2. cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane
    z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

   3. wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

16.3 Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty

16.4 W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza

   1. Wystawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji lub jej niepodanie spowoduje odrzucenie oferty.

   1. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego
    w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

   1. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytwarzania.

   1. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego
    z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

   1. Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego brutto.

16.10 Dla porównania ofert, cenę brutto podaną w ofercie oblicza się wg wartości punktowej podanej poniżej w punkcie 16.11.

16.11 Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru:
C min.

wartość punktowa ceny R = x 100C o

gdzie:


R – ranga

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

Co – cena oferowana
16.12 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

 • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

 • jest zgodna z treścią SIZW,

 • została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.


17. Informacja o wyborze oferty:

17.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

   2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

   3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

   4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18. Informacje dotyczące umowy:

   1. W Rozdziale III SIWZ przedstawiony jest wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia i nie podlega negocjacjom.

   1. Dopuszcza się w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zmian przedstawionych
    w ofercie warunków umowy określonych w SIWZ.

   1. Termin płatności minimum 60 dni.

  1. Transport na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.

  2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie

określonym ustawowo, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp.

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu o którym mowa w pkt. 18.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

zostanie złożona tylko jedna oferta.  1. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia dokumentu potwierdzającego iż jest on umocowany do podpisania

umowy.


19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


20. Informacja o przysługujących środkach ochrony prawnej

20.1 Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

20.1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego: • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • odrzucenia oferty odwołującego.

20.2 Przepisy dotyczące odwołania zawarte zostały od art. 180 do art.198 ustawy Pzp.

20.3 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

20.4 Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do 198g ustawy pzp

ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY

……………………, dniaDane Wykonawcy:
Nazwa: ........................................................................................................................................
Siedziba: ......................................................................................................................................
Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….....................................
Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: .............................................................................
Strona internetowa: ..................................................................................................................
Numer NIP ................................................. Numer REGON ........................................
Bank i numer konta ...................................................................................................................
Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu:
.......................................................................................................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ASK/DZP/PN-107/2010, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:
Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi:


Pakiet

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Pakiet nr 1


Pakiet nr 2


Pakiet nr 3


Pakiet nr 4


Pakiet nr 5


Pakiet nr 6


Pakiet nr 7


Pakiet nr 8


Pakiet nr 9


Pakiet nr 10


Pakiet nr 11


Pakiet nr 12


Pakiet nr 13


Pakiet nr 14


Pakiet nr 15


Pakiet nr 16


Pakiet nr 17


Pakiet nr 18


Pakiet nr 19


Pakiet nr 20


Pakiet nr 21
WARTOŚĆ CAŁEJ OFERTY
........................................................... netto

........................................................... brutto

Słownie: ............................................................................................................................ netto

..........................................................................................................................................brutto

Jednocześnie oświadczamy, że:


 1. wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …….. dni ( min. 60 dni)*
 1. okres stałości cen netto – cały okres obowiązywania umowy.
 1. czas realizacji zamówienia wynosi ............... (max. 24 godz.) *
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
 1. Akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 1. Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić).
 1. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia

..........................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).


 1. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
 1. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
 1. Wadium w kwocie ………………………………zł zostało wniesione w dniu ……………………. w formie ……………………………………………
 1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) .......................................


(2) .......................................
............................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)ROZDZIAŁ III WZÓR UMOWY
Umowa Nr ASK/DZP/PN-107/2010
zawarta w dniu ................................. we Wrocławiu pomiędzy:
Akademickim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu ul. Borowska 213,
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,
a ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

p. .............................................................

p. .............................................................


§ 1

STRONY UMOWY
Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa dotyczy dostawy sprzętu specjalistycznego, określonego szczegółowo
w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1, zgodnie z ofertą wraz z rozładunkiem u Zamawiającego.
§3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY


  1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy ASK/DZP/PN-107/2010) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt specjalistyczny w asortymencie i w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

  2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości asortymentu wyszczególnionego w zadaniu nr ……, przez cały okres obowiązywania umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obwiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi. Towar, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na swój koszt wraz
   z rozładunkiem, w terminie do ….. dni od chwili złożenia zamówienia.

  4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

  5. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3, Wykonawca pokryje wszystkie koszty (transport, różnica w cenie itp.) związane z zakupem sprzętu specjalistycznego będącego przedmiotem umowy u innych dostawców.


§ 4

SKŁADNIKI UMOWY
Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

 1. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: ASK/DZP/PN-107/2010.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do


art. 581. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

TERMINY UMOWNE


 1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …………………. do dnia …………………………………..

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 6

WARTOŚĆ UMOWY

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW UMOWY


 1. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi ………….…… zł netto, .....……….….. zł brutto

słownie: ..............……………………………………………………………….............

netto

słownie: .............................................................................................................. brutto

 1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych ustalonych w wyniku postępowania przetargowego.

 2. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz załączy kopię zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura VAT ma obejmować zbiorczo wszystkie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego w okresie siedmiu dni poprzedzających wystawienie faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na rzecz Zamawiającego nie wcześniej niż siódmego dnia od pierwszej dostawy objętej daną fakturą. Wykonawca dołączy fakturę w wersji elektronicznej na płycie CD.

 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

 4. Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy nastąpić może jedynie w przypadkach:

 • zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

 • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • gwałtownej dekoniunktury,

 • ograniczenia dostępności surowców.

Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

 1. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.


§ 7

REGULOWANIE NALEŻNOŚCI


 1. Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
  w ............................................................ nr …………………………………………………...... w terminie 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej (zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3) faktury VAT oraz dostarczenia do Zamawiającego partii zamówionego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy. Do czasu doręczenia Zamawiającemu faktury VAT spełniającego wymogi umowy termin zapłaty nie biegnie.

 2. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

 3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz faktoringu.

§8

REKLAMACJE


 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury i towaru. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

 2. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru
  i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad.


§9

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY


 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy.


§ 10

KARY UMOWNE

 1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy
  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

 2. Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5 % wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

 3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy dostaw wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy
  w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.


§ 11

KWESTIE SPORNE
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 12

ANEKSY
Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca Zamawiający


Pobieranie 0.64 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna