Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych I sprzętu peryferyjnego do siedziby ioś-pib przy ul. Kruczej 5/11D w WarszawiePobieranie 0,52 Mb.
Strona1/5
Data05.07.2018
Rozmiar0,52 Mb.
  1   2   3   4   5


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych i sprzętu peryferyjnego do siedziby IOŚ-PIB przy
ul. Kruczej 5/11D w Warszawie

(4 części zamówienia)

Nr postępowania PZ/24/2017

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

30200000-1 urządzenia komputerowe

30232000-4 sprzęt peryferyjny

30213300-8 Komputer biurkowy

30231310-3 Wyświetlacz płaski

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213100-6 Komputer przenośny

30232110-8 Drukarki laserowe

30232150-0 Drukarki atramentowe

30216110-0 Skanery komputerowe
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

pod numerem: 2017/S 206-424739 w dniu: 26.10.2017 r.

 1. Zamawiający

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

NIP: 525-000-73-07

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.


 1. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”.

 1. Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych i sprzętu peryferyjnego do siedziby IOŚ-PIB przy ul. Kruczej w Warszawie. Nr postępowania PZ/24/2017.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

dla Części 1:

 • Komputer Biurkowy – 5 szt.

 • Komputer przenośny typ 1 – 2 szt.

 • Monitor do laptopa – 4 szt.

 • Komputer przenośny typ 2 – 1 szt.

 • Komputer przenośny typ 3 – 1 szt.

 • Stacja robocza – 3 szt.

dla Część II • Oprogramowanie biurowe – 9 szt.

 • Serwerowy system operacyjny – 1 szt.

 • Pakiet zarządzania projektami – 2 szt.

dla Część III • Drukarka kolorowa laserowa – 2 szt.

 • Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt

 • Skaner – 3 szt.

 • Projektor - 1 szt

 • Dysk HDD – 4 szt.

 • Monitor do laptopa – 3 szt.

 • Dysk NAS – 1 szt.

dla Część IV • CurveExpert Pro – 3 szt.

 • CurveExpert Basic - 3 szt.

 • GraphExpert – 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 1. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 27 grudnia 2017 r.

 1. Składanie ofert częściowych

Przedmiot zamówienia składa się z czterech części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.


 1. Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 1. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

 2. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

dla Części 1:

2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego
w dniu podpisania umowy na wykonanie zamówienia).

dla Części 2:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie dla tej części.dla Części 3:

2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu peryferyjnego o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego
w dniu podpisania umowy na wykonanie zamówienia).

dla Części 4:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie dla tej części.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
  w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
  o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 1. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać,
  że warunki określone w pkt 1.1 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
  W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać,
  że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), a warunek określony
  w 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 warunki udziału
  w postępowaniu wykonawca spełnił.

 6. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.

 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978,z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
   na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
   w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
  w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:

 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia formularza utworzonego przez Zamawiającego, ponownego wykorzystania formularza utworzonego wcześniej lub samodzielnego utworzenia nowego formularza. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” wykonawca ma możliwość:

  1. zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD;

  2. połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez Zamawiającego dla danego postępowania oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu;

  3. stworzenia odpowiedzi.

Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić
w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD.

Tak przygotowany formularz, po jego podpisaniu, może zostać przekazany Zamawiającemu.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) zostało udostępnione przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd


(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl)

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD dostępna jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ) dotyczące tych podmiotów;

 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

 2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
  w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

  1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
   w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
   w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

  6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

  7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
   o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

  8. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega
   na zasobach podmiotu trzeciego;

  9. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ).

 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt 3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. pkt 3.2 – 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.

 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
  i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 4 stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń
  lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
  w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych
  w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio,
  w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 6. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1.4 należy złożyć w formie oryginału.

 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:

 1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku, w którym oświadczenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych
  i ogólnodostępnych baz danych, zostały w tych bazach przedstawione w języku innym niż polski, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

 2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.

 1. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna