Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroPobieranie 313.44 Kb.
Strona1/3
Data02.11.2017
Rozmiar313.44 Kb.
  1   2   3

Znak sprawy: W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 1 /11

Cena specyfikacji – 30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

(procedura otwarta)

Nazwa zadania: Dostawa implantów i specjalistycznego sprzętu j. u. dla potrzeb Oddziału

Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej część 1 do 20

oraz dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej część 21 do 28.

kod CPV: 33.18.41.00-4; 33.14.00.00-3; 33.18.31.00-7


 1. Zamawiający:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskieKRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:


 1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).

  3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).

  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).

  5. Kodeks cywilny.

  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 33.18.41.00-4; 33.14.00.00-3; 33.18.31.00-7

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa implantów i specjalistycznego sprzętu j. u. dla potrzeb

Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej wg. Załącznika nr 2

część 1 do 20 dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej wg. Załącznika nr 2 część 20 do 28.
IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1- 28
V. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.
VI. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: część 1 do 19 –24 m-ce; część 20 – 12 m-cy część 21 do 28 – 24 m-ce.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:


1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:


  1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

● koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie;  1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:


Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw na wartość nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca przedłoży:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku , jeżeli wykonawca przedłoży :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:


 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr 3 do SIWZ.


 1. koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie


3) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, -w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie(np. referencje, protokoły odbioru itp.). Druk wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ
/§ 1 ust. 1 pkt. 2/ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;


/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/
5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty ); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.


5. Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art. 26 ust. 2 c).
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:


 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ;


/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/


 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;


/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/


 1. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 1. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


/§ 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/


 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


/§ 2 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).


 1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 składa:
 1. pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 1. pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 1. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Firmowych materiałów informacyjnych (opis) zawierających parametry techniczno - eksploatacyjnei specyfikację produktu z zaznaczeniem której części i pozycji oferowanego produktu dotyczy.

Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie.


2) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;
3) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;

4) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których,

oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony

zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 3


/§ 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/


 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6) SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.


Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.


 1. Pozostałe wymagania

1.Dostawy asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie maksimum 5 dni

roboczych od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego

pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i

Magazynów Zamawiającego.

2. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia wiertarki

szybkoobrotowej (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz zestawem

wierteł (różyczkowe i diamentowe)

3. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia instrumentarium do zakładania

implantów

4.Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – maximum 3 dni robocze

zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

5. Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i instrumentariuszek dotyczące

używania sprzętu z zakresu neurochirurgii, chirurgii szczękowej, ortopedii i traumatologii (tematyka

związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).

6. Czas gwarancji:

a) implanty i wszczepy minimum 36 m-cy od daty dostawy

b) asortyment sterylny minimum 12 m-cy od daty dostawy

c) pozostały asortyment minimum 24 m-ce od daty dostawy
7. Płatność:

a)dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu, przelewem na podstawie

f-ry VAT w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu – po dostawie, przelewem w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.


Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii Zamawiający wymaga przesłania treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą „PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, każdorazowo

powołując się na numer postępowania, tj. P-8/ 1 /11 oraz dopiskiem " OFERTA – IMPLANTY I

SPRZĘT J.U DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO

TWARZOWEJ ORAZ ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ


XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- sprawy proceduralne mgr Bożena Klimas tel.34 367 37 53 fax: 34/367 32 51

- sprawy merytoryczne mgr Ewa Bińczyk tel. 34 367 33 23

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska). 1. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 1. Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

 2. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

 3. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

 4. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

 5. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

 6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".


 • Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

 1. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

 2. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.


XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej
i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

" OFERTA – IMPLANTY I SPRZĘT J.U DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM

CHIRURGII SZCZĘKOWO TWARZOWEJ I ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ

- P-8/ 1 /11"Nie otwierać przed 15.12.2010 r. godz. 10:15

 1. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 15.12.2010 roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2010 roku o godzinie 10:15 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro, sala 310, pawilon D.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.


Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto


Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.


Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.XVII. Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:wartość brutto oferty 100%

- najniższa wartość brutto 100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:
Wartość brutto = najniższa wartość brutto x 100

wartość brutto badanej oferty
Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: wartość brutto oferty.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.
XVIII. Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływemterminu składania ofert, w wysokości:


część 1 - 355,00

część 10 - 200,00

część 19 - 50,00

część 2 - 30,00

część 11 - 1.500,00

część 20 - 580,00

część 3 - 550,00

część 12 - 760,00

część 21 - 370,00

część 4 - 720,00

część 13 - 560,00

część 22 - 190,00

część 5 - 390,00

część 14 - 810,00

część 23 - 45,00

część 6 - 2.800,00

część 15 - 1.600,00

część 24 - 170,00

część 7 - 1.500,00

część 16 - 530,00

część 25 - 320,00

część 8 - 650,00

część 17 - 900,00

część 26 - 35,00

część 9 - 420,00

część 18 - 3.500,00

część 27 - 260,00część 28 - 430,00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    1. pieniądzu;

    2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    3. gwarancjach bankowych;

    4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

    5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 z dopiskiem „Wadium, Przetarg, nr sprawy P-8/ 1 /11 część ……….”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego, pok. 356, II p. Paw. D, a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

 3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Zawarcie umowy:

       1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

       2. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.

       3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

       4. Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

       5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

       6. Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.


XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

 1. wzór oferty (załącznik nr 1),

 2. przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 )

 3. wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

 4. wykaz wykonanych dostaw ( załącznik Nr 4),

 5. wykaz dopuszczeń ( załącznik nr 5)

 6. wzór umowy (załącznik nr 6). Z-ca DYREKTORA

ds.Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak


Częstochowa, dnia 04.11. 2010 r.

Załącznik Nr 1


Znak sprawy P-8/ 1 /11

.............................................

pieczęć adresowa Wykonawcy
OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:


.................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy
.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy


Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................
REGON ..................................; NIP ...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji


Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
DOSTAWA IMPLANTÓW I SPRZĘTU J.U

DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO TWARZOWEJ ORAZ DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ
składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.
1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

 1. wzór ceny zamówienia dla części nie obejmujących elementów składowych
Lp.

Przedmiot zamówienia jak w SIWZ

Nazwa i typ

J.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto w złVAT

%


Wartość brutto w złRazem:

................

xxx

.............

Słownie

Brutto: ........................................................................................................................................................................

Netto: ..........................................................................................................................................................................
 1. wzór ceny zamówienia dla części obejmujące elementy składowe
Lp

Nazwa asortymentu

Nazwa handlowa

i nr.kat. zgodnie

z nazwami uzywanymi

w wystawianych f-rachJ.m.

Ilość

Cena jedn netto w zł

Wartość netto w zł

% VAT

Wartość brutto w zł

1.

Nazwa jak w SIWZ

Skład:


1.nazwa elementu

ilość


2.nazwa elementu

ilość


Nazwa .....

Skład:


1.nazwa elementu

ilość x cena

jedn. netto + % VAT

2.nazwa elementu

ilość x cena

jedn. netto + % VAT.......

..........

........

...........

......

...........2

Nazwa .....


....................

........

............

.............

............

........

..............
Razem:


Słownie

brutto:........................................................................................................................................................................

netto:..........................................................................................................................................................................

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: część 1 do 19 –24 m-ce; część 20 – 12 m-cy część 21 do 28 – 24 m-ce.


3.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT nastąpi loco magazyn Zamawiającego, stosownie do bieżących potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do .............. dni (maksimum 5) dni roboczych licząc od dnia telefonicznego lub faksowego złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika zaopatrzenia Zamawiającego.
4.Dla części XVIII na czas trwania umowy zabezpieczymy nieodpłatnie wiertarkę szybkoobrotową

............... obr/min (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz zestawem wierteł (różyczkowe i diamentowe)


5.Na czas trwania umowy zabezpieczymy instrumentarium do zakładania implantów oferowanych przez

nas w częściach .........................................


6.Zużyte elementy instrumentarium wymienimy na swój koszt w terminie do ............... dni – (max. 3 dni)

roboczych zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.


7.Zobowiązujemy się ramach umowy zabezpieczyć szkolenia personelu medycznego i instrumentariuszek

dotyczące używania sprzętu z zakresu neurochirurgii, chirurgii szczękowej, ortopedii i traumatologii

(tematyka związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).
8.Udzielamy gwarancji:

a)implanty i wszczepy ........... lat (minimum 26 m-cy) od daty dostawy (asortyment objęty

naszą ofertą w częściach ......................

b)asortyment sterylny oferowany w częściach ...................... naszej oferty - .......... miesięcy

(minimum 12 m-cy) od daty dostawy

c) pozostały asortyment oferowany w częściach ...................... naszej oferty - .......... miesięcy

(minimum 24 m-ce) od daty dostawy
9. Płatność na podstawie f-ry VAT:

a)dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu, przelewem w terminie ,,,,,,,,,,,,,,,, dni (minimum 30) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu – po dostawie, przelewem w terminie ............... (minimum 30 dni)

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.10. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.


11. Oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia

w RP których wykaz został dołączony do oferty, natomiast dokumenty zostaną dostarczone na

każde żądanie zamawiającego.


12. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.


13.Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
14.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia.


15.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.


16.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.


17.Wadium w kwocie ….....… zł zostało wniesione dnia ................................. w formie: …………………………........................................................................................... Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:.....................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.


18. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie …..…….................................................................................................. • wykonanie …………................................................................................................

19. Na .... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

...................................................................................

Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwoZałącznik nr 2 do SIWZ

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
CZĘŚĆ I
Stabilizacja przednia płytą w odcinku szyjnym kręgosłupa kpl. 40 1. płyta z blokadą wkrętów lub płyta z wkrętami blokującymi,

 2. płyty tytanowe, dostępne w rozmiarach fizjologicznych, dostosowane do anatomii kręgosłupa, z możliwością zmiany kształtu (krzywizny płytki).

 3. kpl = płyta + 4 wkręty długości 14-18 mm

 4. dostępny zestaw narzędzi do implantacji

 5. możliwość zmiany kierunku wkręcania śruby minimum 25 stopni


Uwaga: należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.
CZĘŚĆ II

Stabilizacja zęba kręgu obrotowego z dostępu przedniego /kpl. = jedna śruba/ kpl. 10


Wymagania:

 1. materiał tytan

 2. śruby o rozmiarach fizjologicznych, samogwintujące

 3. komplet narzędzi do implantacji

 4. śruba kaniulowana


CZĘŚĆ III

Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego kpl. 50

 1. materiał – PEEK

 2. klatki o rozmiarach fizjologicznych

 3. pełne instrumentarium z możliwością dystrakcji/dystraktor Caspara lub inne narzędzia o podobnej funkcji

 4. klatki posiadające znaczniki radiologiczne

 5. klatki o różnym kształcie

 6. klatki z substytutem kości

 7. zamawiający nie dopuszcza substytutu kości w postaci sproszkowanej


CZĘŚĆ IV

Klatki międzytrzonowe w odcinku lędźwiowym z dostępu tylnego kpl. 60

 1. materiał PEEK

 2. powierzchnia zapobiegająca przemieszczaniu się implantu

 3. pełen rozmiar implantów wraz z instrumentarium

 4. 1 kpl = 2 szt


CZĘŚĆ V
Zestaw do vertebroplastyki 20 szt.

 1. cement kostny przystosowany do vertebroplastyki, widoczny na zdjęciach radiologicznych

 2. urządzenie do aplikacji cementu

 3. dwie igły do nakłucia kręgu z łącznikami do aplikatora cementu

 4. urządzenie do aplikacji cementu kostnego działające na zasadzie gwintu, umożliwiajace płynne podawanie cementu kostnego


CZĘŚĆ VI
Zestaw do kyfoplastyki 30 szt.

 1. kyfoplastyka rozprężanymi balonami

 2. trokar do nakłucia 2 szt

 3. igły do podawania cementu 2 szt

 4. balon rozprążalny wielokrotnie (min 3 rozmiary) z możliwością kontrolowania ciśnienia

 5. igła do biopsji trzonu

 6. cement chirurgiczny tego samego producenta

 7. kiureta do przygotowania przestrzeni pod balon


CZĘŚĆ VII
Zestaw do leczenia naczyniaków trzonów i złamań

nowotworowych cementem o wysokiej lepkości 30 szt.
CZĘŚĆ VIII
Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki 40 szt.

 1. materiał umożliwiający plastykę dużych ubytków kostnych

 2. możliwość formowania kształtu płyty śródoperacyjnie


CZĘŚĆ IX
Protezy trzonów kręgowych odcinka szyjnego 20 kpl.

Wymagania: 1. materiał – PEEK

 2. rozmiary fizjologiczne

 3. zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów

 4. płytki graniczne o ząbkowanej powierzchni

 5. możliwość wypełnienie implantu substytutem kości


CZĘŚĆ X
Klipsy naczyniowe 50 szt.

 1. klipsy naczyniowe (do operacji wad naczyniowych) z materiału umożliwiającego wykonanie badania MR

 2. rozmiary w zależności od potrzeb w poszczególnych przypadkach klinicznych z możliwością wyboru rozmiaru i kształtu śródoperacyjnie


CZĘŚĆ XI
Zastawki komorowo-otrzewnowe z urządzeniem antysyfonowym

   1. średniociśnieniowe - 40 szt.

   2. niskociśnieniowe - 5 szt

   3. wysokociśnieniowe – 2 szt


CZĘŚĆ XII
1. Drenaże lędźwiowe kpl. 40

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym i drenem łączącym typu luer,

dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem Luer
2.Dreny lędźwiowe kpl. 15

Zestaw sterylny o składzie: dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem Luer


3.Drenaże komorowe kpl. 40

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym, dren komorowy z igłą i łącznikiem Luer,

zbiornik pośredni umożliwiający pomiar ilości płynu

4.Łącznik umożliwiający połączenie 1 lub 2 drenów zastawkowych

a. trójdrożny niemetaliczny szt. 10

b. prosty niemetaliczny szt. 10
5.Worki do drenaży komorowych z mechanizmem spustowym i łącznikiem Luer szt. 10
6.Dren komorowy, sterylny szt. 30
7.Dren zastawkowy dosercowy antyrefluksowy szt. 10
8.Dren dootrzewnowy szt. 10
CZĘŚĆ XIII
Czujniki do ICP z interfejsem oraz kompatybilny z programem bpm2k-Blood&Brain

a. komorowe szt. 8

b. podtwardówkowe szt. 20
CZĘŚĆ XIV


Directory: old -> ogloszenia
ogloszenia -> Dostawa endoprotez, zestawów I wszczepóW, implantów ortopedycznych dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej
ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
ogloszenia -> Znak sprawy : W
ogloszenia -> Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) I implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki
ogloszenia -> Nazwa, adresy I punkty kontaktowe
ogloszenia -> Supra brokers ® F178 Wrocław, dnia 09. 07. 2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im
ogloszenia -> Odpowiedzi na pytania do siwz oraz dodatkowe informacje do siwz nr 34/04/08/2009/NO/Częstochowa
ogloszenia -> Częstochowa, dn
ogloszenia -> Znak sprawy : W
ogloszenia -> Nazwa przetargu

Pobieranie 313.44 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna