Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. B w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dlaPobieranie 168,43 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar168,43 Kb.Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Nr postępowania: BWK-ZP-271-3/14/GDM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi
i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. B
w ramach projektu „Pomysł na siebie”
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Zatwierdzam:


KOMENDANT WOJEWÓDZKI

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Magdalena Andrzejak-Klecha


Rzeszów, 6 października 2014 r.


I. UWAGI OGÓLNE


 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę
  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
  z późn.zm.)
  zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 10. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


II. ZAMAWIAJĄCYPodkarpacka Wojewódzka Komenda OHP

Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
NIP: 813-12-94-791
Tel./fax.: 17 852 39 10

www.podkarpacka.ohp.pl podkarpacka@ohp.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie nie stosowania przepisów ustawy dla usług niepriorytetowych w kategorii 25 – Usługi społeczne i zdrowotne,


w zakresie terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego w formie warsztatów i treningów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla maksymalnie 70 uczestników projektu „Pomysł na siebie” z gr. B w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie skierowane jest do:Młodzieży z grupy B, która:

 • ukończyła 16 r.ż. i nie ukończyła 18 r.ż.,

 • nie posiada w ogóle lub posiada niskie kwalifikacje zawodowe,

 • nie uczestniczy w żadnej formie kształcenia/szkolenia,

 • ma ukończone gimnazjum. 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie z agresją, konfliktami
z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną
i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Ta forma wsparcia skierowana jest głównie do osób, które będą potrzebowały pomocy w przedmiotowym zakresie. Osoby, które nie będą potrzebowały korzystać z porady psychologa lub nie wykorzystają planowej liczby godzin konsultacji będą mogły „odstąpić” je komuś, kto zgłasza większe zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia.

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Zajęcia polegać będą przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz na zbudowaniu zaufania wobec grupy. Podczas zajęć młodzież nauczy się jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i/lub gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Zakłada się przykładowo, że uczestnicy będą brać udział w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogliby się zetknąć: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie itp.

Jedne zajęcia (ok. 1 h) zajmować będzie tematyka związana z gender mainstreaming w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne jest poszanowanie zasady równych szans. Prowadzący treningi psychologiczne położą nacisk m.in. na wyjaśnienie młodzieży możliwości rozwiązania zagrożeń


i sytuacji kryzysowych charakterystycznych dla rozwoju psychofizycznego obu płci.

Minimalna liczba osób niezbędnych do wykonania zamówienia to:Dla części I Przemyśl- 1 psycholog

Dla części II Jarosław- 1 psycholog

Dla części III Krosno - 1 psycholog

Dla części IV Krosno - 1 psycholog

Dla części V Sanok - 1 psycholog

Dla części VI Stalowa Wola - 1 psycholog

Dla części VII Dębica - 1 psycholog.

Zajęcia grupowe w wymiarze 10 h/grupę – realizacja do 5.12.2014 r.,

Zajęcia indywidualne w wymiarze 2h/os do 5.12.2014r. i 3h/os – od 5.01.2015 r. do 16.11.2015r.

Przez 1h rozumie się 1 godzinę szkoleniową – 45 min.

Zarówno grupowe treningi i warsztaty psychologiczne jak i indywidualne porady może przeprowadzić tylko i wyłącznie, wykwalifikowany czynny zawodowo psycholog z tytułem magistra psychologii, posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Zamawiający wymaga, aby obie formy wsparcia w tej samej grupie projektowej przeprowadziła ta sama osoba.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy (psychologa) w stosunku do wskazanego w ofercie, jedynie w przypadku, gdy taka potrzeba wynikła na skutek działania siły wyższej (wypadek losowy, choroba, itp.), a nowa osoba spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga uprzedniego pisemnego wyjaśnienia Wykonawcy wraz
z informacją o wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach proponowanego wykładowcy (psychologa).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

Sale, jakie Wykonawca ma zapewnić, powinny być wyposażone w stanowiska dla min. 15 osób oraz posiadać odpowiednie zaplecze sanitarne.

Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć również w sobotę, jeśli uczestnicy wyrażą na to zgodę.

Wykonawca po realizacji usługi wydaje wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu wsparcia. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń.

Szczegóły dotyczące każdej z części zamówienia:


Cz. 1 Hufiec Pracy 9-13 Przemyśl

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -15 osób (zrekrutowanych 10 osób)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta PrzemyślaPonadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 15 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Przemyśla.

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 2 Hufiec Pracy 9-12 Jarosław

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 15 osób (zrekrutowanych 10 osób)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Jarosławia.Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 15 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Jarosławia

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 3 Hufiec Pracy 9-9 Krosno

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -10 osób (zrekrutowanych 10 osób)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Krosna.Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 10 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Krosna.

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 4 Hufiec Pracy 9-10 Krosno

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -10 osób (zrekrutowanych 0 osób)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Krosna.Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -10 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Krosna.

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 5 Hufiec Pracy 9-8 Sanok

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -10 osób (zrekrutowanych 2 osoby)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta SanokaPonadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1- 10 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Sanoka

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 6 Hufiec Pracy 9-17 Stalowa Wola

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 10 osób (zrekrutowanych 2 osoby)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Stalowa WolaPonadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 10 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Stalowa Wola

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Cz. 7 Hufiec Pracy 9-19 Dębica

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 -10 osób (zrekrutowanych 1 osoba)

Wymiar godzin wsparcia: 5 h / osobę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP (2 h. z każdym z uczestników do 5 grudnia 2014 r. oraz 3 h. z każdym z uczestników od 5 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r.)

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Stalowa Wola.Ponadto wykonawca w/w wsparcia zobowiązany jest do:

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (dla grupy B)

Liczba uczestników: 1 - 10 osób

Wymiar godzin wsparcia: 10 h / grupę

Termin przeprowadzenia wsparcia: od podpisania umowy z PWK OHP do 5 grudnia 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia wsparcia: na terenie miasta Stalowa Wola.

Ponadto wykonawca ww. wsparcia zobowiązany jest do:

- przedstawienia w ofercie konspektu zajęć grupowych wraz z zestawem ćwiczeń, testów itp., które wykorzystane będą w trakcie prowadzenia zajęć,

- zapewnienia wszystkim uczestnikom materiałów biurowych w postaci notatnika (min. 60 kartek formatu A4) oraz długopisu,

- zapewnienia sali, w której przeprowadzane będą zajęcia (miejsce prowadzenia zajęć należy przedstawić w ofercie),

- zapewnienia i prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć, tematy zajęć,

- prowadzenia listy wydanych materiałów biurowych.Wszelkie zmiany odnośnie ww. powinny być uzgadniane z wojewódzkim koordynatorem projektu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników (zmniejszenia)


w poszczególnych częściach zamówienia, w związku z czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wykonawca winien uwzględnić fakt, iż liczba osób w poszczególnych częściach będzie wahać się od 1-10 (15) osób. W sytuacji, gdy liczba osób w grupie wyniesie poniżej 2 – zajęcia grupowe nie odbędą się, w związku z czym Wykonawca nie będzie rościć sobie wynagrodzenia


z tego tytułu. Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania grupy w danej części, jeżeli do dnia podpisania umowy nie zostanie zrekrutowana wystarczająca liczba osób, wskutek czego zajęcia w ogóle nie odbędą się – Wykonawca nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie dokładnie określić liczby uczestników, dlatego też kalkulacja cenowa Wykonawcy winna obejmować zakres uczestników od 1 do maksymalnie 10 (15)osób.

Cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia musi zawierać logo oraz tytuł projektu. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania logo wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu.

Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz.926, z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2030 roku.

W przypadku kontroli zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych w związku
z realizacją podpisanej na usługę umowy.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionego rachunku/faktury


dostarczonego/j:

- dla zajęć, których termin realizacji upływa 5.12.2014 r. – do 8.12.2014 r. Płatność do 31.12.2014 r.- dla zajęć, których termin realizacji upływa 16.11.2015 r. – Płatność do 31.12.2015 r.

Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po podpisaniu przez strony protokołu odbioru usługi.

W przypadku Wykonawców, będących osobami fizycznymi składają do umowy oświadczenie
o zatrudnieniu i osiąganiu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca będący osobą fizyczną osobiście wykonującą przedmiot umowy, w przypadku równoczesnego udziału
w innych projektach finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów w które jest zaangażowany, oraz przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie w/w ewidencję w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku Wykonawców, będących osobami fizycznymi składają do umowy oświadczenie


o zatrudnieniu i osiąganiu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Nazwy i kody stosowane w zakresie określonym w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV: 85121270 – 6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych (na jedną lub więcej części)
w podziale według miejscowości:

Cz. 1 – Przemyśl

Cz. 2 – Jarosław

Cz. 3 – Krosno HP 9-9

Cz. 4 – Krosno HP 9-10

Cz. 5 – Sanok

Cz. 6 – Stalowa Wola

Cz. 7 – Dębica.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


Lp.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ oraz w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą – złoży oświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub certyfikat MEN – załącznik nr 2.1 do SIWZ.

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia

warunek wiedzy i doświadczenia Wykonawcy będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 usług grupowego wsparcia psychologicznego dla młodzieży dla co najmniej 10 osób każda usługa, które przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z poświadczeniem ich należytego wykonania. – załącznik nr 4 do SIWZ.3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ.

4.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.: tytuł magistra psychologii oraz posiada minimum 2 letnie doświadczenie w pracy
z młodzieżą. Dla każdego psychologa biorącego udział
w prowadzeniu zajęć należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż osoby biorące udział w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne wykształcenie wraz
z informacją o prawie dysponowania wskazanymi osobami - wykaz osób - załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, zobowiązany jest on do wykazania dysponowaniem innymi (różnymi personalnie) osobami dla każdej z części zamówienia.

5.

sytuacji ekonomicznej i finansowej

warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZVII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2
do SIWZ ,

2. „Wykaz zrealizowanych usług dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z poświadczeniem ich należytego wykonania” – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. „Wykaz osób przewidywanych do realizacji zamówienia”. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w stosunku do każdego psychologa biorącego udział w prowadzeniu zajęć kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie oraz CV potwierdzające doświadczenie.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” - załącznik nr 3 do SIWZ,

 2. „Oświadczenie o braku przynależności/przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów” – załącznik nr 3.1 do SIWZ,

 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów również dokumentów wymienionych w dziale VIII SIWZ.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,


w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w dziale VIII SIWZ.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

 2. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

 3. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2.1 do SIWZ – dla Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,

 4. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

 5. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 3.1 do SIWZ,

 6. wypełniony i podpisany wykaz usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

 7. wypełniony i podpisany wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,

Wraz z formularzem oferty należy dodatkowo złożyć dokument, mający służyć wyłącznie weryfikacji prawidłowości umocowania osób działających w imieniu Wykonawcy odpowiednio:

- osoba prawna - działająca w oparciu o aktualny odpis z KRS,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - w oparciu o aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - działająca w oparciu o ustawy, rozporządzenia, uchwały lub inne akty prawne – przez wskazanie tych aktów prawnych,- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - w oparciu o dowód osobisty.

 1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

 2. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo
  do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną
  do reprezentacji podmiotu.

 4. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną
  do reprezentacji Wykonawcy.

 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

 6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być aktualne w terminie składania ofert i mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty - część niejawna", np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.

 8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

 9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną
  do reprezentacji.

 10. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi
i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Pomysł na siebie” dla młodzieży z gr. B w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
– nie otwierać przed dniem 22 października 2014 r. godz. 13:15”

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy. 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej lub faksem.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić:


Nazwa jednostki

Grupa uczestników

Termin przeprowadzenia wsparcia indywidualnego

Termin przeprowadzenia wsparcia grupowego

Cz. 1

Hufiec Pracy 9-13 Przemyśl

B

2 h / osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h / osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 2

Hufiec Pracy 9-12 Jarosław

B

2 h/ osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h / osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 3

Hufiec Pracy 9-9 Krosno

B

2 h/ osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h/ osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 4

Hufiec Pracy 9-10 Krosno

B

2 h / osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h/ osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 5

Hufiec Pracy 9-8 Sanok

B

2 h / osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h / osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 6

Hufiec Pracy 9-17 Stalowa Wola

B

2 h / osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h/ osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)


Cz. 7

Hufiec Pracy 9-19 Dębica

B

2 h / osobę w 2014 r. (od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)
3 h/ osobę w 2015 r. (w terminie od 5 stycznia 2015 r. – do 16 listopada 2015 r.)

10 h/grupę w 2014 r. ( od podpisania umowy z PWK OHP – do 5 grudnia 2014 r.)

X. JĘZYK POSTĘPOWANIA


Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert
w innym języku.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI


Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie,
Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
tel. 17/ 852 39 10
fax: 17/ 852 39 10 lub e-mail :
podkarpacka@ohp.pl
z dopiskiem :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi


i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Pomysł na siebie” dla młodzieży z gr. B w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.


 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy PZP.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem w formie pisemnej do Zamawiającego zgodnie
  z art. 38 ustawy PZP.

 4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Oferty muszą być przekazywane Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej (koperta, opakowanie).

 6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.

 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Aneta Dąbrowa - Koordynator wojewódzki projektu

Email: a.dabrowa@ohp.pl Tel. : (17 852 39 10 wew. 34) w godzinach od 7: 45 do 15: 45 od poniedziałku do piątku,

w sprawach procedury przetargowej:

Bernadetta Partyka – b.partyka@ohp.pl Tel. : (17 852 39 10 wew. 24) w godzinach od 7: 45 do 12: 45 od wtorku do piątku.


XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

 3. Zamawiający może, jeśli to konieczne, przedłużyć termin składania ofert, aby Wykonawcy mogli uwzględnić w swoich ofertach zmiany wynikające z ewentualnej modyfikacji treści SIWZ.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Podkarpacka Wojewódzka Komeda OHP, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, Sekretariat, pok. 309 (III piętro) do dnia 22 października 2014 r., godz. 13:00.

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Podkarpacka Wojewódzka Komeda OHP, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, pok. 212
(II piętro), dnia 22 października 2014 r., godz. 13:15.

 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Otwarcie ofert jest jawne.

 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
  w zapisie liczbowym .

 2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych
  i uwzględniającą wymagania techniczne, zgodnie z SIWZ przedmiotowego postępowania
  i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

 3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

 4. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny
  w sposób określony w art. 87 ustawy PZP.

 5. Płatność za wykonane zamówienia będzie następowała w formie przelewu
  po dostarczeniu rachunku wystawionego przez Wykonawcę.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT


 1. Zamawiający dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu
  o następujące kryteria : CENA
 1. Zasady oceny ofert wg ustalonego kryterium:
  1. cena – znaczenie kryterium 100 % (1% = 1 pkt)

Wartość punktowa badanej oferty:
Cena najniższa z ocenianych ofert

C = x 100 pkt

Cena ocenianej oferty
Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniając podatek od towarów i usług. Brak wypełnienia i określenia wartości pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w formularzu ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać największą liczbę punktów liczonych według kryterium ceny.


XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca w celu zawarcia umowy stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił


w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 niniejszej SIWZ.XVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

1. Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie na podstawie art. 93 ustawy.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę, oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.podkarpacka.ohp.pl.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie o wpisie do RIS

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3.1 – Oświadczenie oferenta dot. Przynależności/braku do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osóbZałącznik nr 6 – Projekt umowy zlecenia/firmą.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna