Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powyżej 211 000 euro Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 324,16 Kb.
Strona1/4
Data29.11.2017
Rozmiar324,16 Kb.
  1   2   3   4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-210, fax (012) 64-68-930,

________________________________________________________________________________
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
powyżej 211 000 euro
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego


na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów,

zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zwanej dalej „specyfikacją”.

/kod CPV: 33413111-9/.Podstawa prawna :

Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w imieniu którego występuje :

Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych

Adres : 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

tel. (012) 64-68-210, fax (012) 64-68-930,

REGON: 001270210 NIP: 678-268-04-71

Adres internetowy :

 • www.rydygierkrakow.pl

 • rydygier.przetargi@wp.pl
II. ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie.III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów, zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /kod CPV: 33413111-9/:


PAKIET I - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, zwijalnych, akrylowych, jednoczęściowych, hydrofobowych lub hydrofilnych, o stopniu uwodnienia nie większym niż 26 %, o mocy od 6D do +30D w ilości 3.700 sztuk wraz z oprzyrządowaniem do zwijania oraz niezbędnym instrumentarium.
W ramach instrumentarium Wykonawca dostarczy na Oddział Okulistyki:
1). Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do zabiegu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (tzw. zestaw operacyjny). Elementy wchodzące w skład zestawu:

- prześcieradło z wycięciem na oko, folią zabezpieczającą i workiem na płyn 140 x 160 cm – 1 sztuka

- kompresy 70 x 90 cm – 1 sztuka

- fartuchy z ręcznikiem – 2 sztuki

- nóż do wejścia do komory – 1 sztuka

- nóż do paracentezy – 1 sztuka

- tip – 1 sztuka

- kaseta - 1 sztuka

- dreny do i/a – 1 komplet

- komora testowa – 1 sztuka

- osłonka irygacyjna – 1 sztuka

- kaniule – 5 sztuk

- cystotom – 1 sztuka

- strzykawka nr 2 – 3 sztuki

- strzykawka nr 5 – 1 sztuka

- strzykawka nr 10 – 1 sztuka

- strzykawka nr 20 – 1 sztuka

- seton – 1 sztuka

- oczko gazowe – 1 sztuka

- plaster – 2 paski

- rękawice do ustawienia mikroskopu nr 7,5 – 1 sztuka.


2). Aparat do fakoemulsyfikacji wyposażony w witrektomię przednią i tylną oraz diatermię wraz
z elementami wielorazowego użytku zapewniającymi sprawne funkcjonowanie aparatu przez cały okres trwania umowy.

Wymagania dotyczące aparatu:

 • pompa perystaltyczna lub/ i Venturiego (W przypadku zaoferowania aparatu zawierającego obie ww. pompy, urządzenie musi posiadać możliwość przełączania pompy perystaltycznej na Venturiego w trakcie zabiegu),

 • programy do fakoemulsyfikacji, witrektomii przedniej i tylnej, diatermii,

 • system stabilizacji ciśnienia w komorze,

 • regulacja liczby cięć witrektomu

 • kompresor,

 • witrektom tylny wraz z oprzyrządowaniem (źródło światła Endo, możliwość injekcji gazu oraz oleju silikonowego)

Elementy wielorazowego użytku:

 • głowice do faco – 3 sztuki

 • końcówki do i/a monomanualne – 6 sztuk lub bimanualne – 12 sztuk

 • pinceta do diatermii z kablami – 2 sztuki

 • witrektom przedni jednorazowy – 200 sztuk lub wielorazowego użytku – 3 sztuki

 • klucze do tipów – jednorazowe lub wielorazowe - 3 sztuki
 • aparat do fakoemulsyfikacji musi być dostarczony do Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą soczewek.

 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elementy wielorazowego użytku zgodnie z opisem powyżej
  w terminie 2 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania, potwierdzonego faksem.

 • wymagania dotyczące serwisu aparatu:

 • czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili zgłoszenia - maksymalnie do 48 h,

 • w przypadku przewidywanej naprawy dłuższej niż 48 h - dostarczenie równorzędnego aparatu zastępczego na czas naprawy;

 • w dniu dostarczenia aparatu przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla bezpośrednich użytkowników tj. pracowników medycznych Oddziału Okulistyki.


PAKIET II - Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, zwijalnych, akrylowych, jednoczęściowych, hydrofobowych lub hydrofilnych, z filtrem UV o mocy od 6D do +30D w ilości 200 sztuk wraz z oprzyrządowaniem do zwijania.
PAKIET III - Dostawa soczewek przedniokomorowych o mocy od + 10D do + 24D, w ilości 100 sztuk.


 1. Opis zamówienia:

a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: pakiet I, pakiet II, pakiet III,

b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie I, pakiecie II, pakiecie III zostaną odrzucone.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania żadnej z części niniejszego zamówienia przez podwykonawców (art. 36 ust. 4 ustawy).
IV. NUMER SPRAWY : 9/ ZP/2008


Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY


V.WYMAGANY TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawy sukcesywne przez okres 4 lat od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Sekcji Monitoringu Materiałowego.

 2. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na zasadzie “banku soczewek” tzn. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać soczewki w oparciu o zamówienia ilościowo-asortymentowe, składane przez Zamawiającego po wyczerpaniu danego asortymentu. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury tylko na zużyte przez Zamawiającego soczewki.

W depozycie będzie znajdowało się na stałe 200 sztuk soczewek (Pakiet I - 180 sztuk, Pakiet II - 5 sztuk, Pakiet III - 15 sztuk).

 1. Dla pakietu I: Wykonawca dostarczy 180 soczewek wraz z 50 sztukami zestawów operacyjnych. Po wszczepieniu soczewki i zużyciu zestawu operacyjnego, Wykonawca uzupełni stan banku o soczewkę wraz z zestawem operacyjnym.

 2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie.

 3. Możliwość dostaw awaryjnych do 48 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem.

 4. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

VI.1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

VI.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia
w zakresie dostaw soczewek wewnątrzgałkowych lub/i tzw. zestawów operacyjnych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.1.

b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.2.

c) W zakresie warunków wskazanych w punkcie VI.1.a i VI.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.3.


VI.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji – wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia /minimum 2 dostawy/; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie /minimum 2 dokumenty/- według załącznika nr 2 do specyfikacji.

Wartość wykazanych dostaw: dla pakietu I - nie mniej niż 200 tys. zł, dla pakietu II - nie mniej niż 5 tys. zł, dla pakietu III - nie mniej niż 500 zł. Wartość wykazanych dostaw nie jest sumowana, każda dostawa musi wartością odpowiadać wytycznym powyżej. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca musi wykazać minimum 2 dostawy odpowiadające wartością najbardziej wartościowemu pakietowi na jaki złoży ofertę, odpowiednio do wytycznych określonych powyżej.

1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji - do oferty każdy
z Wykonawców musi załączyć:  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna