Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euroPobieranie 342,91 Kb.
Strona1/3
Data14.11.2017
Rozmiar342,91 Kb.
  1   2   3
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 95 / 2010 Lublin, dnia 2010-12-29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euro
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100


Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej pow. 193 000 euro na dostawę i wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”.
Kod CPV - 48000000 – 8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 72263000-6 – usługi wdrażania oprogramowania, 72265000- - usługi konfiguracji oprogramowania0, 72267000-4 – Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, 72268000-1- usługi dostaw oprogramowania.

W związku z otrzymanymi zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

„ Załącznik nr 3 – Wymogi dotyczące bazy danych i środowiska serwerowego
1. Dot. "Zamawiający wymaga utworzenia środowiska bazodanowego w postaci klastra"
PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie w postaci utworzonego środowiska zwirtualizowanego, które zapewnia bezpieczeństwo, skalowalność i wydajność? Przy proponowanym przez nas rozwiązaniu, nie ma ograniczenia tylko do środowiska bazodanowego, lecz wirtualizacja obejmuje również serwer aplikacyjny. Na korzyść sugerowanej koncepcji przemawia efektywne, pełne wykorzystanie mocy serwerów, gdyż w ramach jednego serwera fizycznego można uruchomić wiele maszyn wirtualnych obniżając znacząco koszty zarządzania i potencjalnej rozbudowy.
Odp.: Zamawiający wymaga utworzenia środowiska bazodanowego w postaci klastra spełniającego zadania:

- agregacji wydajności połączonych nodów

- w celu uzyskania środowiska w pełni redundantnego spełniającego założenia HA,

Zastosowanie wirtualizacji nie wpływa na poprawę funkcjonalności w tym obszarze. Może również wpływać negatywnie na wydajność klastra bazodanowego wprowadzając następną warstwę oprogramowania. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania środowiska zwirtualizowanego.

2. Dot. "Zamawiający wymaga zastosowania homogenicznego środowiska bazodanowego w oferowanym rozwiązaniu."

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie heterogeniczne (różne motory bazy danych dla części szarej i białej)? Ze względu na potrzebę integracji z oprogramowaniem nie będącym przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie będzie dysponował środowiskiem homogenicznym. Dodatkowo, Zamawiający zapisał szkolenia z baz danych dla administratorów systemu, a co za tym idzie, kadra informatyków będzie przygotowana do obsługi dostarczonych przez Wykonawcę systemów relacyjnych baz danych. Zaletą środowiska heterogenicznego dla części białej i szarej jest również brak jakichkolwiek interakcji pomiędzy nimi.

Odp.: Zamawiający wymaga homogenicznego środowiska bazodanowego ze względu na założenia z punktu 1 dotyczące budowy tego elementu jako klastra.
3. Dot. 1. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy ...
PYTANIE: Ze względu na potencjalne dopuszczenie heterogeniczności, czy Zamawiający zmieni zapis

na "Dostępność oprogramowania na 64-bitową platformę systemową"?Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dot. 13. Brak formalnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści bardzo duże ograniczenie na bazę danych powyżej 30TB?Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
5. Dot. 14. Możliwość rozbudowy klastra bazodanowego

PYTANIE: Ze względu na potencjalne dopuszczenie wirtualizacji, czy Zamawiający wykreśli ten punkt?Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Dot. 15. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.

PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli w/w część punkty ze względu na opisaną w niej funkcjonalność języka PL/SQL?Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
7. Dot. 16. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika
PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli część "jak i parametrów o typach złożonych" ze względu na opisaną funkcjonalność języka PL/SQL?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
8. Dot. 20. Silnik bazy danych umożliwia szybkie przywracanie systemu bazodanowego do stanu sprzed wprowadzenia zmiany bez potrzeby odwołania się do uprzednio wykonanej kopii bezpieczeństwa
PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli punkt ze względu na jednoznacznie opisaną funkcjonalność Oracle?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
9. Dot. 21. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online.
PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli część dotyczącą trybu offline, gdyż wskazuje to na funkcjonalność Oracle?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
10. Dot. 25. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych muszą być dostępne dla użytkowników

PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli punkt ze względu na jednoznacznie opisaną funkcjonalność Oracle?Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
11. Dot 27. Możliwość zaimplementowania polityki bezpieczeństwa regulującej dostęp do danych na poziomie pojedynczych wierszy w tabelach.

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako dodatkowo płatna opcja, gdyż mechanizmy dostępu do danych realizowane są poprzez inne funkcjonalności bazodanowe i aplikacyjne?Odp.: Dopuszczalna jest realizacja wymienionej funkcjonalności na poziomie aplikacji.
12. Dot 29. W szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel.

PYTANIE: Czy Zamawiający wykreśli część dotyczącą redefinicji tabel online, gdyż wskazuje to na funkcjonalność Oracle?Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
13. Dot 33. Możliwość zwiększenia przepustowości bazy danych poprzez uruchomienie dodatkowych serwerów obsługujących klaster bazy danych.

PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie pojęcia przepustowości bazy danych w kontekście klastrowej bazy danych lub zmianę (obsługa dodatkowych rdzeni procesora), bądź usunięcie punktu.Odp.: Zamawiający wymaga utworzenia środowiska bazodanowego w postaci klastra spełniającego zadania:

- agregacji wydajności połączonych nodów

- uzyskania środowiska w pełni redundantnego spełniającego założenia HA (High Availability)

Zamawiający wymaga, aby dodanie kolejnego serwera do klastra powodowało automatycznie możliwość pracy na bazie danych przez niego uruchamianej dla użytkowników wskazanej aplikacji bez konieczności reorganizacji, oraz modyfikacji oprogramowania jak i danych.
14. Dot 34-37
PYTANIE: Ze względu na potencjalne dopuszczenie wirtualizacji, czy Zamawiający wykreśli te punkty?

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian”.


W załaczeniu onowiązujący załacznik nr. 3


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna