Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zamówienia Filmoteki NarodowejPobieranie 0,81 Mb.
Strona2/2
Data13.06.2018
Rozmiar0,81 Mb.
1   2

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

3) Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
 1. Wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców.

22.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.


22.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 a ust. 1.


 1. Oferta wspólna.

23.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że oferta taka spełniać będzie następujące wymagania:


23.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
23.1.2. oryginał pełnomocnictwa (lub poświadczona kopia) będzie załączony do oferty i zawierać będzie w szczególności wskazanie:

a) postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy;

b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,


23.1.3. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców.
23.2. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W tym celu wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenie wymienione w pkt. 6.2 oraz 6.3 SIWZ dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie z pkt. 6.3 nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
23.3. Warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców składających ofertę wspólną.
23.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
23.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.


 1. Informacje dodatkowe.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
2) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

nr 1 – wzór umowy,

nr 2 – formularz oferty,

nr 3 – formularz cenowy,

nr 4 – wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

nr 5 – wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania,

nr 6 – wzór oświadczenia o braku lub ewentualnej przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert),

nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

nr 8 - wzór wykazu oferowanych urządzeń (zadanie nr 1 i nr 2).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.
Zadanie nr 1 oraz nr 2.

UMOWA Nr .............................…………
Zawarta w Warszawie w dniu ……………….. pomiędzy:
Filmoteką Narodową w Warszawie ul. Puławska 61 reprezentowaną przez:

...................zwaną dalej Zamawiającym,

a

........................zwanym/zwaną dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest zawierana w wyniku udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym.
§ 1
Przedmiot umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz wykonanie usługi według specyfikacji, a w szczególności:

- Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej (zadanie nr 1),

i/ albo

- Zakup na potrzeby systemu Katalogu Centralnego, serwera wraz z macierzą w celu uruchomienia migracji zbiorów ikonograficznych (zadanie nr 2).

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 2. Załącznikiem nr 2 do umowy jest oferta Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.


§ 2

Termin wykonania umowy


 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia zamówionego sprzętu Zamawiającemu oraz wykonania usługi w ściśle zakreślonym i nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania umowy.

 2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.

 3. Instalacja sprzętu odbędzie się w jednostkach Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy i obejmować będzie w szczególności:

 1. rozpakowanie,

 2. zainstalowanie (jeżeli charakter przedmiotu tego wymaga),

 3. wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów danego urządzenia,

 4. konfigurację dostarczonego sprzętu według wskazań Zamawiającego.

  1. Dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy i będzie posiadał wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje w języku polskim.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności.

  3. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowaną ofertą.

  4. Dostawa powinna odbyć się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o planowanej dostawie z co najmniej dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem drogą telefoniczną lub e-mailową.

  5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny i pozbawiony wad.

  6. Wraz z dostarczanym sprzętem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowód, iż producent dostarczanego sprzętu udziela gwarancji na zasadach i o długości określonej w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy.


§ 3

Cena i warunki płatności


 1. Całkowita wartość przedmiotu Umowy opisanego w §1, wynosi netto .....................: (słownie: ............... ) i obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą i wykonaniem usług opisanych w §1 Umowy. Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 2. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Cena określona w §3 ust. 1 obejmuje wszystkie czynności składowe łącznie z ceną dostawy jak i zwrotów gwarancyjnych. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie, a podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego w protokole odbioru, iż przedmiot umowy został odebrany bez zastrzeżeń zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ofercie, stanowiącymi podstawę jej wyboru.

 4. Po zrealizowaniu dostawy Wykonawca wystawi fakturę VAT, a podstawą jej wystawienia będzie odebranie przez Zamawiającego przedmiotu dostawy oraz wykonanych usług bez zastrzeżeń, potwierdzone protokolarnie.

 5. W przypadku zwłoki w płatnościach faktur WYKONAWCA nie będzie naliczał ustawowych odsetek za okres zwłoki nie dłuższy niż 60 dni od terminu ustalonego na zapłatę.

 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oryginały faktur VAT. Faktury VAT muszą być wystawione z zachowaniem numeracji i nazewnictwa użytego w Umowie oraz zawierać co informacje odnośnie wyceny poszczególnych elementów zamówienia.

 7. Faktura VAT lub rachunek powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę do Sekretariatu Zamawiającego - ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, pokój 101 - I piętro.

 8. Dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 4

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy


 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo, z zachowaniem terminu podanego przez Zamawiającego podczas realizacji umowy, a sprzęt będzie spełniał obowiązujące normy.

 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczony sprzęt nie jest zgodny ilościowo lub jakościowo z umówionym przedmiotem umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dokonanie wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad lub na uzupełnienie brakujących, pod rygorem odstąpienia od umowy.

 3. Do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad prawidłowym wykonaniem zamówienia wyznacza się:

 1. ze strony Zamawiającego: …………………………………………

 2. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………

lub inne wskazane pisemnie osoby.

  1. Sprzęt zostanie dostarczony do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Warszawy.


§ 5

Gwarancja


 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

 3. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ...................................................

 4. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia.

 6. Gwarancja będzie obowiązywać zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 przez okres ...........


§ 6

Kary umowne


 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu;

  2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1;

  3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1., przez co rozumie się w szczególności niedotrzymanie terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.1.

 1. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w § 3 ust. 1.

 2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne oraz potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.


§ 7

Warunki odstąpienia od umowy
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części:

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia,

b) w przypadku nie usunięcia wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze,

c) w sytuacji kiedy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy,

d) w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
§ 9

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

 2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

- nr 2 - oferta Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
* zapisy oznaczone kolorem czerwonym zostaną wprowadzone odpowiednio dla części zamówienia, którego będzie dotyczyć umowa.

Załącznik nr 2 do SIWZwzór formularza oferty.
Postępowanie 1/2017 Miejscowość, data …………………

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Filmoteki Narodowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
ZADANIE NR .........
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
Nazwa Wykonawcy: ……………………

adres: ……………………

telefon/faks: ……………………

email: ……………………

osoba do kontaktu:

Wykonawca jest: małym/ średnim / dużym przedsiębiorcą


W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, składam/składamy ofertę wykonania zamówienia publicznego w ww. postępowaniu. Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”).
1. Formularz cenowy oferty.

W formularzu cenowym podane jest całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w złotych polskich – tj. wraz podatkiem VAT. Formularz został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.


Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w czasie obowiązywania umowy za wynagrodzenie podane w formularzu.
2. Oświadczenia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.


2.1 Oświadczenie o związaniu ofertą.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.


2.2. Oświadczenie w sprawie Wzoru Umowy.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Tym samym akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


3. Podwykonawstwo.

Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
Cześć zamówienia powierzana podwykonawcy

Firma podwykonawcy


lub

Oświadczam, że żadna część zamówienia nie zostanie powierzona podwykonawcy.

Załączniki do formularza oferty:

Nr 1 - Formularz cenowy oferty,

Nr 2 - Dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie 5 i 6 SIWZ,

Nr 3 – Wykaz oferowanego sprzętu (zadanie nr 1 / Zadanie nr 2).

................................................................Podpisy osób (osoby) upoważnionych

oraz pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór formularza cenowego oferty.
Postępowanie 1/2017
FORMULARZ CENOWY OFERTY
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
ZADANIE nr 1
OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zaproszeniu do składania ofert za cenę:Opis

Cena netto w PLN za 1 szt.

Liczba

Cena netto w PLN w odniesieniu do ilości

Skaner dedykowany do materiałów przezroczystych
2 szt.
Monitor 1
4 szt.
Monitor 2
3 szt.
Notebook
2 szt.
Stacja graficzna
2 szt.
Jednostka centralna
1 szt.
Drukarka laserowa kolorowa
1 szt.
UPS
1 szt.
Duplikator płyt z funkcją nadruku
1 szt.
Urządzenie do identyfikacji kolorów
1 szt.
RAZEM

----------

----------

cenę netto w PLN (bez podatku VAT): ............... zł (słownie PLN:.....................................)

plus podatek VAT w wysokości: ..... %, tj. ................zł (słownie PLN: .................)

tj. za łączną cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT):...... zł (słownie PLN:.............).
Gwarancja:

- notebook – …… lat,

- stacja graficzna - …… lat,

- jednostka centralna – …… lat,

- duplikator płyt – …… lat,

- monitor 2 (pkt. 3 Załącznik nr 7) – …… lat.
Określona w ofercie cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

................... dn. ................... .........................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy


ZADANIE 2
OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zaproszeniu do składania ofert za cenę:
cenę netto w PLN (bez podatku VAT): ............... zł (słownie PLN:.....................................)

plus podatek VAT w wysokości: ..... %, tj. ................zł (słownie PLN: .................)

tj. za łączną cenę brutto w PLN (łącznie z podatkiem VAT):...... zł (słownie PLN:.............).
Gwarancja: …………. lat
Określona w ofercie cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

................... dn. ................... .........................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy


Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Postępowanie 1/2017

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)


Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ tj.:Zadanie nr 1:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia obejmujące dostawę sprzętu komputerowego. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 50 000 zł brutto;

- dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- jedną osobą z co najmniej półrocznym doświadczeniem w pracy przy dostawach sprzętu komputerowego;


Zadanie nr 2:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę serwera wraz z macierzą. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000 zł brutto;

- dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:- jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w instalacji i konfiguracji systemu Suse Linux.

Jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich (w przeciwnym razie należy wykreślić poniższe stwierdzenie):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 5.3 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
................... dn. ................... .........................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania.
Postępowanie 1/2017
Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)
Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Jeśli zachodzą poniższe przesłanki (w przeciwnym razie należy wykreślić poniższe stwierdzenie):

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………
Jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich (w przeciwnym razie należy wykreślić poniższe stwierdzenie):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Jeśli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami (w przeciwnym razie należy wykreślić poniższe stwierdzenie):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................... dn. ................... .........................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy


Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku lub ewentualnej przynależności do grupy kapitałowej (oświadczenie nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert).
Postępowanie 1/2017

Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
OŚWIADCZENIE
Nazwa i adres Wykonawcy

..............................................................................................................................................................................................................................................................(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oświadczam/my, iż:
- nie należę/my do grupy kapitałowej,*
- należę/my do grupy kapitałowej w skład, której wchodzą następujący Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

..............................................................................

(nazwa, adres podmiotu):*
* należy zaznaczyć (wybrać) odpowiednie oświadczenie, a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

................... dn. ..................... .........................................................................podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
* Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie 1.
MINIMALNE WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU:
1.: Skaner dedykowany do materiałów przezroczystych – 2 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Technologia

CCD

2

Źródło światła

LED

3

Rozdzielczość maksymalna wej.

10600 dpi

4

Rozdzielczość maksymalna wyj.

5300 dpi

5

Głębia barw – kolor

48 bitów wej./ 24/48 bitów wyj.

6

Głębia barw – skala szarości

16 bitów wej./ 8/16 bitów wyj.

7

Zakres dynamiczny

4.01

9

Obszar skanowania (szer. x dł.)

60 mm x 120 mm

10

IT8 Target

Zawarty dla dokładności kolorów

11

Skanowanie filmów

rozmiar 33mm oraz 120/220mm.

12

Wsparcie dla klatek (wielkość)

6x4.5, 6x6, 6x7, 6x9 i 6x12.

13

Korekta

Wbudowany kanał podczerwieni do wykrycia kurzu i zadrapań na oryginalnych negatywach.

14

Podajnik

podajnik filmów 120/220mm z możliwością regulacji, który zabezpiecza zamontowany negatyw przed przypadkowym przesunięciem, wyposażony w silniczek, transporter filmów do automatycznego skanowania większej partii filmów.

15

Dołączone ramki na filmy

35 mm slajdy (5 klatek), 35 mm film (12 klatek), 120 6x4.5 (4 klatki), 120 6x6 (3 klatki), 120 6x7 (3 klatki), 120 6x9 (2 klatki), 120 6x12 (1 klatka)

16

Zasilacz

24 Vdc / 0.75 A

17

Podłączenie

USB 2.0

18

System operacyjny

W pełni kompatybilny z Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 systemami posiadanymi przez Zamawiającego

19

Dołączone oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie do skanowania w pełni współpracujące ze skanerem zgodne z normą ISO 21550:2004 lub równoważną. Posiadające m.in. następujące cechy:

- Adaptacyjna rekonstrukcja kolorów

- Inteligentne usuwanie defektów (kurzu i zadrapań)

- Korekcja w czasie rzeczywistym

- Eliminacja ziarna i szumów

- Wielokrotne próbkowanie

- USM (Unsharp Masking)

- Proste zarządzanie kolorem CMS

- Automatyczne usuwanie rastra

- Funkcja autokalibracji, która w przeciągu ok. 2 minut kalibruje urządzenie.
2.: Monitor 1 – 4 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Kolor obudowy

Czarny

2

Matryca

IPS

3

Przekątna

21,3" / 54 cm

4

Naturalna rozdzielczość

1600 x 1200 (4:3)

5

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)

432 x 324 mm

6

Rozmiar piksela

0.270 x 0.270 mm

7

Liczba kolorów

16.77 mln

9

Kąty widzenia (pionowo / poziomo)

178°, 178°

10

Rodzaj podświetlenia

LED

11

Jasność

420 cd/m2

12

Kontrast

1500:1

13

Czas reakcji (typowy)

6 ms (półtony)

14

Wejścia sygnałowe

D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)

15

Cyfrowa częstotliwość odświeżania

31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

16

Analogowa częstotliwość odświeżania

24 - 80 kHz, 49 - 76 Hz

17

Funkcje USB

1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB

18

Standard USB

2.0

19

Zasilacz

AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz

20

Zarządzanie energią

Power Save (VESA DPM i DVI DMPM), Eco Timer

21

Dodatkowe funkcje

- Auto EcoView / BrightRegulator

- Predefiniowane tryby pracy - FineContrast (User1, User2, sRGB, Paper, Movie)

- Języki na wyświetlaczu OSD – angielski

- Regulacja ekranu (zegar, faza, położenie, rozdzielczość, (Auto)), wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny), regulacja koloru (jasność, kontrast, poziom czerni, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset), ustawienia menu OSD, informacje o produkcie, blokada ustawień, kontrolka zasilania, pełny reset ustawień22

Regulacja wysokości

Min. 80 mm

23

Pochylenie

40° góra, 0° dół

24

Obrót

35° prawo, 35° lewo

25

Obrót

35° prawo, 35° lewo

26

Piwot

90°

27

Gwarancja producenta

60 miesięcy


3.: Monitor 2 – 3 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Przekątna ekranu

23.8"; 60.5cm

2

Format obrazu

16 : 9

3

Panel

AMVA LED, matowe wykończenie

4

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

5

Jasność

250 cd/m2 typowa

6

Kontrast

3 000 : 1 typowy

7

Kontrast (ACR)

12 000 000 : 1

9

Czas reakcji

4 ms

10

Kąt widzenia CR>10

poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

11

Wyświetlane kolory

24-bit, 16.7 mln

12

Redukcja niebieskiego światła

tak

13

Flicker free

tak

14

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.275 x 0.275 mm

15

Częstotliwość pozioma

30 - 80 KHz

16

Częstotliwość pionowa

55 - 75 Hz

17

Synchronizacja

Separate sync

18

Analogowe wejście sygnału

VGA

19

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D, HDMI

20

HDCP

tak

21

Wyjście słuchawkowe

tak

22

Koncentrator USB

UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

23

Regulacja parametrów

przy pomocy On-Screen-Display w języku polskim

24

Parametry regulowane

autoregulacja, jasność, kontrast, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor, menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD), język, przywróć, różne (ostrość, DDC/CI, informacje, ACR, tryb wyświetlania, OD, logo startowe), wybór wejścia, audio (głośność, wycisz, HDMI audio)

25

Głośniki

2 x 2 W (Stereo)

26

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny ze standardem zabezpieczeń urządzeń elektronicznych przed kradzieżą kensington-lock

27

Stopka z regulacją wysokości

Tak

28

Regulacja wysokości

Min. 130 mm

29

Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")

90°

30

Kąt obrotu

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

31

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

32

Standard VESA

100 x 100 mm

33

Kolor

Czarny

34

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi

35

Zasilanie

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

36

Zasilacz

Wewnętrzny

37

Klasa efektywności energetycznej

B

38

Gwarancja

Producenta, 36 miesięcy, door-to-door


4.: Notebook – 2 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Klasa produktu

Komputer przenośny – laptop

2

Procesor

Liczba rdzeni – 2; Liczba wątków – 4; Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w laptopach, osiągający wynik co najmniej 3930 pkt PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (stan na dzień 20.01.2017)

3

Rodzaj dysku twardego

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

4

Pojemność dysku twardego

256GB

5

Zainstalowana pamięć

8192 MB

6

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR4

7

Maksymalna wielkość pamięci

16384 MB lub więcej

9

Ilość banków pamięci

2 szt.

10

Ilość wolnych banków pamięci

1 szt.

11

Wyświetlacz

LCD

12

Przekątna ekranu LCD

14 cali

13

Typ ekranu

TFT Full-HD [LED] anti-glare (matowy)

14

Maksymalna rozdzielczość LCD

1920 x 1080

15

Karty graficzna

Zintegrowany; osiągający wynik co najmniej 846 pkt PassMark G3D Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ (stan na dzień 20.01.2017)

16

Karta dźwiękowa

Zintegrowany

17

Czytnik kart pamięci

SecureDigital Card

18

Urządzenia wskazujące

TouchPad

19

Podświetlana klawiatura

Tak

20

Interfejsy / Komunikacja

2x USB 3.0

1x USB 3.0 - Power Share

1 x HDMI

1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)

1x RJ-45 (LAN)

1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe

1 x docking connector

1x Kensington Lock konektor21

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

22

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

23

Bluetooth

Tak

24

Zainstalowany moduł WWAN/3G

Tak

25

Łączność LTE/4G

Tak

26

Rodzaj baterii

Li-Ion (4 Cells)

27

Wyposażenie standardowe

zasilacz sieciowy

1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)

Głośniki

Mikrofon


Kamera internetowa

Czytnik linii papilarnych28

System operacyjny

Oferowany model musi posiadać system operacyjny, do którego będzie dołączony certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 32bit i 64 bit i Windows 10 Pro 64 bit.

Licencja na zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla zainstalowanego systemu, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej29

Gwarancja

36 miesięcy on-site next business day

30

Waga netto

Maks. 1,8 kg

31

Kolor

Czarny lub srebrny

32

Stacja dokująca

Bezprzewodowa stacja dokująca;

łączność IEEE 802.11n;

Złącze USB 3.0 - 3

Złącze USB 2.0 - 2

Złącze HDMI - 1

Złącze DisplayPort - 1

Złącze RJ-45 - 1

Złącze Audio Jack (Mic in/out, combo jack) - 1
5.: Stacja graficzna – 2 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Typ

Stacja graficzna. Zastosowanie: Stacja graficzna będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych np. CAD/CAM, Adobe, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna .

2

Płyta główna

Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express x4 (mech. X16), 2 złącza PCI Express x1, 4 złącza DIMM DDR4 2133MHz non-ECC/ECC pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 64GB pamięci RAM, zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2, możliwość dezaktywacji w BIOS, zintegrowany kontroler 6x SATA 3.0 z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5, obsługa czterordzeniowych procesorów serwerowych

3

Chipset

Dostosowany do oferowanego procesora

4

Procesor

Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, wyposażony pamięć Cache o pojemności  8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 10029 punktów w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

(stan na dzień 20.01.2017)5

Pamięć RAM

16 GB DDR4 2133 MHz non-ECC/ECC. Obsługa do 64 GB pamięci RAM.

6

Dysk twardy

Min. 512GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników,

Min. 4TB SATA III/II 7200 obr./min cache, fabrycznie przystosowany do pracy ciągłej.7

Karta graficzna

Dedykowana karta graficzna do profesjonalnych zastosowań graficznych wydajnościowo osiągająca wynik co najmniej 4337 punktów w teście PassMark GPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net

(stan na dzień 20.01.2017)9

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition, obudowa wyposażona w głośnik

10

Karta sieciowa

   • 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

   • Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE

11

Porty

   • Audio: line-in / microphone 1szt.

   • Audio: line-in 1szt.

   • Audio: line-out 1szt.

   • Przód obudowy audio: microphone 1szt.

   • Przód obudowy audio: headphone 1szt.

Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco:

-Z przodu obudowy 4 szt. w tym co najmniej 2 szt. USB 3.0

-Z tyłu obudowy 6 szt. w tym co najmniej 2 szt. USB 3.0

-Wewnątrz obudowy 2 szt. USB 2.0 + 1 szt. USB 3.0   • RS-232 1 szt

   • DisplayPort 2 szt.

   • DVI-D 1 szt.

   • Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt.

   • Ethernet (RJ-45) 1szt.

12

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty

13

Mysz

Mysz optyczna USB z rolką (scroll)

14

Napęd optyczny

Nagrywarka BDRW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt np. Nero lub równoważnym

15

Obudowa, zasilacz

 • Typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym wyposażona w zatoki: 2x 5,25” zewnętrzne, 2x 3,5” zewnętrzne, 1x 2,5” wewnętrzne, 2x 3,5” wewnętrzne,) umożliwiające montaż co najmniej 3 dysków.

 • Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych);

 • Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)

 • Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington)

 • Zasilacz o mocy max. 300W Active PFC i sprawności co najmniej 87% (co najmniej 90% przy 50-procentowym obciążeniu)

 • Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 990 mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175 mm

 • Czytnik kart smart

16

System operacyjny

Oferowany model musi posiadać system operacyjny, do którego będzie dołączony certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 32bit i 64 bit i Windows 10 Pro 64 bit.

Licencja na zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla zainstalowanego systemu, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej17

BIOS

 • Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej,

 • rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

 • W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego

 • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

 • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych

18

Bezpieczeństwo i zarządzanie

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

- Funkcje bezpieczeństwa w obudowie:

-czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń)

-slot Kensington

- Funkcje bezpieczeństwa w BIOS:

-hasło użytkownika i administratora

-blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

-możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

-zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie)

-zdalna kontrola urządzeń USB

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera:

-odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera

- wersja i model płyty głównej, wersja BIOS;

- model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego,

- model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego

- sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości)19

Oprogramowanie dodatkowe

Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na:

 • Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS,

 • W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu

 • Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem

20

Gwarancja

36 miesięcy na miejscu u klienta z czasem reakcji min. drugi dzień roboczy

Firma serwisująca musi posiadać posiadać autoryzacje producenta komputera Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.21

Wsparcie techniczne producenta

- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.

- Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy.
6.: Jednostka centralna – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Typ

Komputer stacjonarny

2

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

3

Procesor

Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 6643 punktów w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net

(stan na dzień 24.01.2017)4

Pamięć operacyjna

8GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB

5

Parametry pamięci masowej

Min. 250 GB SATA SSD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

6

Wydajność grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 3 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.

7

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik.

9

Obudowa

- Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne.

- Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%, przy 50% obciążeniu.

- W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;


10

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8.1 64bit oraz Windows 10 64bit

11

BIOS

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

wersji BIOS,

dacie produkcji BIOS,

ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM,

modelu płyty głównej

nazwie komputera

typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania

pojemności zainstalowanego dysku twardego

rodzajach napędów optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera

Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze

Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo

Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,

Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.

Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie była możliwa wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach:

- Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej

- Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu

- Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB.

Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express


12

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

Tworzenie raportów stanu jednostki,

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,

Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,

Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami

Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,

Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB

W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu

Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności:

- automatyczna aktualizacja BIOS z serwera zdefiniowanego przez klienta

- odtworzenia systemu z kopii zapasowej bez udziału dodatkowego oprogramowania

- możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne.


13

Ergonomia

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych)

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 759 mm.14

Wymagania dodatkowe

Oferowany model musi posiadać system operacyjny, do którego będzie dołączony certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 32bit i 64 bit i Windows 10 Pro 64 bit.

Licencja na zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla zainstalowanego systemu, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej15

Wbudowane porty minimalnie:

- 1 x DVI

- 1 x D-Sub


- 1 x Display Port
- 2 x PS/2
- 1 x RJ-45
- 1 x Audio: line-in
- 1 x Audio: line-in/mikrofon
- 1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
- 10 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

16

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)

17

Płyta główna

- 1 złącze PCI-Express 2.0 x1
- 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16

Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA18

Inne

Klawiatura USB w układzie QWERTY US

Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt

Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych 24in1 wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt)

Dołączony nośnik ze sterownikami


19

Gwarancja

Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,

Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego

Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego20

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
7.: Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Prędkość drukowania

Kolorowe: 10 str./min

Czerń: 12 str./min2

Dopuszczalne obciążenie

Do 30 000 stron miesięcznie

3

Pamięć drukowania (standardowa)

128 MB

4

Podłączenie

High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n

5

Maksymalna rozdzielczość wydruku

Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality

6

Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie

Od 19 pt-pt kolor / 19 pt-pt czarno-białe

7

Języki opisu strony (PDL)

GDI

9

Funkcje drukowania

Automatyczne rastrowanie (standardowe, dokładność, gradacja), Sterownik dwukierunkowy, Układanie, Regulacja równowagi kolorów, Niestandardowy rozmiar strony, Tryb roboczy, Dopasowanie do strony, Opcje obrazu (zawartość standardowa, zdjęcia, prezentacja, projekt, POP), Monitorowanie zadań, N-stron, Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych PANTONE, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie

10

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP, IPv6, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Bezpieczny protokół IPP, WEP(klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany)

11

Obsługa systemów operacyjnych

Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP – systemy posiadane przez Zamawiającego

12

Pojemność

Taca (Taca główna): 150 arkuszy papieru

13

Rozmiar papieru

Taca (Taca główna): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

14

Pojemność wyjścia

100 arkuszy

15

Zużycie energii

Tryb pracy: 220/230V

oczekiwanie: 45 WPower save: 10 W

16

Tonery

4 szt.; wydajność ok. 2000 str.(czarny), ok. 1000 str. (kolorowe)


8.: UPS – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Moc

800VA / 480W

2

Wejście napięcie znamionowe

~230V

3

Prąd znamionowy

5,0A

4

Próg przełączenia sieć-UPS

~162V ÷ ~290V

5

Częstotliwość wejściowa

50 Hz/60Hz (auto sensing)

6

Wyjście zakres napięcia wyj. (AVR)

230V +/- 10%

7

Częstotliwość wyjściowa akum.

50 Hz +/- 1%

9

Kształt przebiegu

czysta sinusoida

10

czas przełączenia

2 - 6 ms

11

Typ akumulatorów

szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy

12

Czas podtrzymania

P max.- 1min.; P 0,5 – 5min.; P 0,25 18 min

13

czas ładowania

4 godziny do 90% pełnej pojemności

14

rodzaj akumulatora

12V / 9Ah x 1

15

zabezpieczenia

auto-test po każdorazowym włączeniu i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora

16

Wskaźniki

optyczne LCD: napięcie wejścia, napięcie wyjścia, wskażnik zasilania z sieci, wskażnik zasilania z akumulatora, wskażnik poziomu obciążenia. wskażnik poziomu naładowania akumulatora.

Dźwiękowe: zasilanie awaryjne: dźwięk co 6-10 sek. akumulator bliski rozładowaniu: dźwięk co 1 sek., przeciążenie ups: dźwięk co 0,5 sek. awaria akumulatora: dźwięk co 2 sek. inne usterki: dźwięk ciągły.17

Ochrona elektryczna

zabezp. przed udarem prądowym - 440 Jouli; zabezp. przed przeciążeniem: >100% - ciągły alarm, >110% zasilacz wyłącza się automatycznie po 10 sekundach; bezpiecznik na wejściu 5A / 250V; filtracja napięcia: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI

18

ochr. modem/sieć

RJ-11

19

komunikacja z komputerem

Interfejs USB

20

oprogramowanie nadzorujące

W pełni kompatybilne z Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Windows 2000 (32-bit), Windows Server 2003, 2008, SBS 2011 – systemami posiadanymi przez Zamawiającego

21

Gniazda wtykowe SIN-830E

4 gniazda IEC 320 zasilane awaryjnie

22

Poziom hałasu

do 30 dB z odległości 1 metra

23

Gwarancja

36 miesięcy na produkt , 24 miesiące na akumulator


9.: Duplikator płyt z funkcją nadruku – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Ilość płyt w zasobniku

100 płyt

2

Liczba napędów

1

3

Nagrywarki

nagrywarka Blue-ray z możliwością zapisu CD i DVD

4

Metoda nadruku

drukarka atramentowa

5

Rozdzielczość nadruku

do 4800 dpi

6

Głowica drukująca

Semi-permanent; wymieniana przez użytkownika

7

Zasobniki z atramentem

Osobne pojemniki o dużej pojemności dla poszczególnych kolorów: Cyan, Magenta, Yellow i Black (CMYK)

9

Liczba kolorów

16.7 mln

10

Zgodność kolorów

profil w zestawie

11

Robotyka

Szybki napęd taśmowy

12

Ostrzeganie o niskim poziomie atramentu

System oblicza przewidywaną liczbę nadruków w oparciu o zużycie atramentu dla aktualnie drukowanej grafiki

13

Wskaźniki świetlne

Zewnętrzny: zasilanie

Wewnętrzny: oświetlenie wnętrza za pomocą niebieskiej diody LED włączone podczas normalnej pracy; pulsujące przy niskim poziomie materiałów eksploatacyjnych; miga w przypadku wystąpienia błędu14

Systemy operacyjne

W pełni kompatybilne z Windows: Vista/7/8/10 – systemami posiadanymi przez Zamawiającego

15

Karta eSATA

Karta powinna działać z dowolnym komputerem PC posiadającym gniazdo PCI Express.

16

Interfejs transmisji danych

szybki interfejs eSATA dla nagrywarki BD-R

17

Zasilacz

Uniwersalny, z automatycznym przełączaniem, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A

18

Oprogramowanie

Umożliwiające obsługę i zarządzanie duplikatorem. Firmowane przez producenta duplikatora

19

Gwarancja

Producenta, 24 miesiące


10.: urządzenie do identyfikacji kolorów – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Technologia połączenia

Bluetooth

2

Wbudowana biblioteka kolorów

Ponad 8000

3

Integracja z programami graficznymi

Photoshop, Illustrator

4

Opis kolorów

Dyktafon oraz przypisanie czasu pobrania próbki

5

Pamięć

Przechwytywanie i przechowywanie do 100 kolorów

6

Masa

170g

7

Wyświetlacz

1,75-calowy, kolorowy wyświetlacz

9

Rozpoznawanie kolorów

Harmonijne odcienie oraz identyfikuje przybliżone kolory

10

Zasilanie

litowy akumulator, ponad tysiąc pomiarów przy jednorazowym naładowaniu

11

Rozpoznawanie

Wyodrębnia, wyświetla i sugeruje cztery najbliższe kolory

12

Inne

- Pozwala na własne tworzenie ulubionych palet lub palet tworzonych z myślą o konkretnych projektach

- Kompensacja dowolnego typu podłoża

- Podgląd próbek na ekranie urządzenia w czasie rzeczywistym

- Krzyżowe dopasowanie dowolnego materiału i powierzchni

Zadanie 2.
MINIMALNE WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU:


 1. Serwer – 1 szt.

LP

Parametr lub warunek

Minimalne wymagania (minimalne)

1

Obudowa

 1. Typu Rack, wysokość maksymalnie 2U;

 2. Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;

 3. z możliwością instalacji minimum 4 dysków Hot-Plug

2

Płyta główna

 1. Wieloprocesorowa (z możliwością zainstalowania minimum 2 procesorów),

 2. wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera oraz oznaczona jego znakiem firmowym;

 3. Minimum 2 złącza PCI Express x16 generacji 3

 4. Zintegrowany układ TPM 2.0;

3

Procesory

 1. Zainstalowane dwa procesory,

 2. co najmniej 8-rdzeniowe w architekturze x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, każdy osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 400 pkt;

lub

 1. wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 9050 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net nie wcześniej niż 02.11.2016

 2. w ofercie należy wpisać kod procesora

4

Pamięć RAM

 1. Zainstalowane co najmniej 32 GB pamięci RAM DDR4 typu 2400Mhz w kościach o pojemności co najmniej 8GB

 2. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC

 3. co najmniej 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej,

 4. obsługa co najmniej 256GB pamięci RAM

5

Kontrolery dyskowe, I/O

 1. Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID 0,1,5,6,50,60

 2. Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache;

 3. Zainstalowany kontroler umożliwiający obsługę napędów SAS

6

Dyski twarde

 1. Zainstalowane min. 4 dyski typu HotPlug

 2. z interfejsem co najmniej SAS 2.0

 3. o prędkości obrotowej 10K RPM

 4. o pojemności co najmniej 300 GB każdy,

 5. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;

7

Inne napędy zintegrowane

Zintegrowany napęd DVD-RW

8

Kontrolery sieciowe

 1. min. 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;

 2. interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB

 3. zainstalowana karta 2 portowa nie gorsza niż typu SAS 6Gb/s lub 12Gb/s lub FC4 8Gb/s, dostosowane do podłączenia wraz z dostarczaną macierzą, porty wyprowadzone na zewnątrz serwera

9

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024

10

Porty

 1. 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym)

 2. min 4 x USB (w tym co najmniej 2 w wersji USB 3.0), minimum 2 na panelu przednim

 3. 1x RS-232;

11

Zasilanie, chłodzenie

 1. Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% o mocy maksymalnej co najmniej 450W.

 2. Redundantne wentylatory hotplug;

12

Zarządzanie

 1. Wbudowany wyświetlacz informujący o stanie serwera

 2. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

  1. niezależny od systemu operacyjnego,

  2. umożliwiający pełne zarządzanie,

  3. zdalny restart serwera;

  4. dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

  5. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

  6. szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

  7. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, IPv6, Dynamic DNS

  8. zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

  9. zarządzanie alarmami (wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej)

  10. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

  11. możliwość przejęcia konsoli tekstowej

  12. przekierowanie konsoli graficznej

  13. możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów

  14. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB

 3. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dostarczone przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).

13

Oprogramowanie zarządzające

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dostarczone przez producenta serwera, które posiada następujące możliwości:

 1. konfigurację kontrolera RAID

 2. instalację systemów operacyjnych

 3. zdalne zarządzanie

 4. diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).

 5. zarządzanie dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

 6. oskryptowywanie procesu wykrywania urządzeń

 7. generowania raportów ze szczegółowymi opisami (w tym nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, adresy IP kart sieciowych) wykrytych systemów oraz ich komponentów (zapis do CSV, HTML, XLS)

 8. filtrowanie raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

 9. szybki podgląd stanu środowiska oraz podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

 10. generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia ( w tym uszkodzenia) i wysyłanie ich mailem do administratora

 11. integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej w celu zdalnych napraw

 12. automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu

 13. zarządzanie dostarczonymi serwerami oraz instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

 14. automatyczne przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)

14

Wspierane OS

Windows 2008 R2 Hyper-V lub nowsze , VMWare, Suse SLES11SP3, (Zamawiający dysponuje/korzysta z tych technologii i kompatybilność jest niezbędna)

15

Gwarancja

 1. Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji

 2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera.

 3. Dostępna ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera w języku polskim, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365,

 4. w ofercie należy podać nr telefonu

 5. gwarantowany czas zakończenia naprawy w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego

 6. Jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa, w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników informacji (zapisanych danymi Zamawiającego) lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy (dyski pozostają u Zamawiającego).

 7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych.

 8. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia ponosi Wykonawca.

16

Dokumentacja, inne

 1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta,

 2. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.

 3. Serwer musi posiadać deklarację CE.

 4. Musi istnieć możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

 5. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
 1. Macierz – 1 szt.

LP

Komponent

Minimalne wymagania

1

Obudowa

 1. Łączna wysokość macierzy nie może przekroczyć 2 jednostek zajętości w szafie rack (2U) wraz z zainstalowane w obudowie z kontrolerami macierzowymi oraz dyskami wymaganymi przy dostawie

 2. Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy

2

Pojemność

 1. Macierz dyskowa musi być dostarczona z minimum 12 dyskami, każdy o pojemności min. 4TB, typu NL-SAS , SAS 6Gb/s lub 12Gb/s i prędkości obrotowej co najmniej 7.2 tys. RPM lub typu SSD. Dyski muszą być zainstalowane w obudowie z kontrolerami.

 2. Dyski muszą pracować w technologii hot-plug tak by była możliwa ich wymiana w trakcie pracy macierzy.

 3. Musi być możliwość zdefiniowania dysków zapasowych (spare). Dyski zapasowe muszą być dostępne dla wszystkich grup RAID zdefiniowanych w obrębie macierzy. Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie rozpoczynać odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym.

3

Możliwości rozbudowy

 1. Kontrolery macierzy dyskowej muszą obsługiwać minimum 96 dysków.

 2. Macierz dyskowa musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych dysków twardych typu NL-SAS, SAS lub SSD z możliwością mieszania dysków o różnych prędkościach.

 3. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o minimum typy półek:

 4. półka z zatokami na 12 dysków NL-SAS, SAS oraz SSD,

 5. półka z zatokami na 24 dyski NL-SAS, SAS oraz SSD,

 6. półka z zatokami na 60 dysków NL-SAS, SAS oraz SSD

 7. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy

4

Kontrolery macierzy

 1. Macierz dyskowa musi być złożona z jednej pary identycznych kontrolerów RAID zainstalowanych w pojedynczej obudowie i pracujących w trybie active/active. Każdy kontroler musi posiadać identyczną konfigurację, tzn. liczbę i parametry CPU, parametry i pojemność pamięci cache, parametry i liczbę portów we/wy.

 2. Kontrolery muszą pracować ze swoją maksymalną możliwą wydajnością, a w przypadku programowego lub sprzętowego ograniczenia wydajności kontrolerów, musi być dostarczona licencja umożliwiająca zdjęcie tego ograniczenia.

 3. Kontrolery macierzy muszą oferować funkcjonalność automatycznego przejmowania funkcjonalności, zasobów i zadań drugiego kontrolera w przypadku jego awarii w tej samej parze kontrolerów.

 4. Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 2 rdzeniami.

5

Pamięć cache macierzy

 1. Nie mniej niż 4GB pamięci RAM cache dla pojedynczego kontrolera, (łącznie min. 8GB na 2 kontrolery). Typ pamięci minimum DDR3.

 2. Obszar pamięci cache przeznaczony do zapisów danych, musi posiadać lustrzaną kopię (ang. mirror) w identycznej pamięci cache drugiego kontrolera z tej samej pary, Cache zapisu danych musi być podtrzymywany bateryjnie a wydajność baterii musi gwarantować bezpieczne zapisanie zawartości cache na dyskach w sposób gwarantujący zachowanie spójności danych. Za równoważne rozwiązanie zamawiający uznaje zabezpieczenie pamięci cache metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania. Rozwiązanie musi gwarantować bezpieczne zapisanie zawartości cache na dyskach w sposób gwarantujący zachowanie spójności danych, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera lub zasilania zachowana była spójność danych.

6

Wydajność odczytu

Minimalna przepustowość min. 250 MB/s przy długotrwałym odczycie (co najmniej 100 GB danych) w konfiguracji RAID 6 z 12 dysków z jednym dyskiem przeznaczonym na Spare.

7

Interfejsy macierzy

 1. Każdy kontroler macierzy musi posiadać minimalnie następujące porty wbudowane:

 2. co najmniej 4 porty typu 8Gb FC lub 16Gb FC lub SAS 6Gb lub SAS 12 Gb do podłączania hostów, z czego co najmniej 1 para portów powinna być zgodna z interfejsem dostarczanego wspólnie z macierzą serwera.

 3. co najmniej 2 porty typu SAS 6GB lub SAS 12Gb do podłączenia półek dyskowych.

8

Poziomy RAID

 1. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnej obsługi wolumenów wykorzystujących poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10,

 2. macierz musi wspierać technologię RAID umożliwiającą zdefiniowanie przestrzeni zapasowej (spare) na dyskach w grupie i następnie w przypadku uszkodzenia dysku, odbudowę z wielu dysków do wielu dysków.

9

Możliwości dynamicznej zmiany parametrów

Wewnętrzne rozwiązania w macierzy, muszą umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej (bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie i grupie dysków):

 1. możliwość zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID,

 2. możliwość dodawania dysków do istniejących grup RAID,

 3. możliwość powiększania rozmiaru wolumenów logicznych,

 4. możliwość zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, bez potrzeby kopiowania danych oraz rezerwacji dodatkowej przestrzeni na potrzeby tej operacji,

 5. możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy dla dowolnej konfiguracji macierzy,

 6. możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.

10

Funkcjonalności

 1. Macierz musi mieć możliwość wykonywanie kopii migawkowych Snapshot oraz być dostarczona z aktywną licencją na ich wykonywanie,

 2. Macierz musi mieć możliwość replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami. Replikacja musi działać na poziomie systemu operacyjnego macierzy bez potrzeby użycia urządzeń zewnętrznych typu gateway, serwer pośredniczący, etc.

 3. Możliwość konfigurowania woluminów logicznych o pojemności min. 128TB

 4. Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning

 5. Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) i możliwość łączenia się poprzez bezpieczne protokoły SSL i SSH.

 6. Macierz powinna umożliwiać monitorowanie stanu jej pracy za pośrednictwem protokołu SNMP.

 7. Macierz musi umożliwiać aktywację szyfrowania danych kluczami AES-256 oraz obsługę dysków z certyfikatem FIPS, przy czym zarzadzanie kluczami szyfrującymi musi odbywać się na poziomie kontrolerów macierzy, bez potrzeby stosowania zewnętrznych serwerów zarządzania kluczami.

11

Partycje

Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne.

12

Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Solaris, VMware. (Zamawiający dysponuje/korzysta z tych technologii i kompatybilność jest niezbędna)

13

Odporność na awarie

 1. Krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, moduły komunikacyjne w półkach dyskowych, zasilacze muszą być redundantne, tak aby awaria pojedynczego elementu nie uniemożliwiała funkcjonowania całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy bez przerywania dostępu do danych.

 2. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych.

14

Inne

Dostarczone rozwiązanie musi być kompletne oraz w pełni współpracować z dostarczonym serwerem wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami, kablami, szynami RACK, oprogramowaniem i dokumentacją. Wszystkie wymienione w niniejszej tabeli parametry i funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym rozwiązaniu. Jeśli w tym celu wymagane są jakieś licencje to muszą zostać dostarczone wraz z macierzą na maksymalną pojemność dyskową obsługiwaną przez macierz. Wszystkie dostarczone licencje powinny być bezterminowe.

15

Gwarancje

 1. Wymagane jest udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu.

 2. Wymagany minimalny czas naprawy – do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia problemu technicznego. Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego.

 3. Macierz musi mieć możliwość automatycznego informowania o stanie urządzenia, w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną (minimum mail).

 4. Jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa, w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników informacji (zapisanych danymi Zamawiającego) lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki informacji nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy (dyski pozostają u Zamawiającego).

 5. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych.

 6. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia ponosi Wykonawca.

 7. Obsługa serwisowa prowadzona w całości w języku polskim.

 8. Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od momentu zakupu serwera.

 9. Dostępna ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera w języku polskim, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365

 10. w ofercie należy podać nr telefonu

 11. wymiana dysków może być wykonywana przez klienta

16

Dokumentacja, inne

 1. Elementy, z których zbudowane jest macierz muszą być produktami producenta tych macierzy lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;

 2. Macierz musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.

 3. Macierz musi posiadać deklarację CE.

 4. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

 5. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

17

Instalacja

Zamawiający wymaga pełnego skonfigurowania macierzy i serwera według wymagań przedstawionych wykonawcy oraz zainstalowana systemu operacyjnego SUSE Linux dostarczonego przez Zamawiającego.

18

Szkolenia

Zamawiający wymaga przeprowadzenia podstawowego szkolenia zakresu konfiguracji i zarządzania macierzą dla pracowników:

 1. min. 6 godzin szkolenia (może być rozłożone na dwa dni)

 2. szkolenie przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę dotyczącą macierzy.

 3. Szkolenia przeprowadzone w języku polskim.

 4. Dla maksymalnie 2 osób.

 5. Szkolenie w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i w jego siedzibie.

 6. Powinny zostać omówione wszystkie zagadnienia dotyczące konfiguracji i zarządzania macierzą m.in.:

  1. konfiguracja przestrzeni dyskowej, podział na woluminy/LUNy,

  2. konfiguracja parametrów wydajnościowych w zależności od potrzeb aplikacji/serwerów

  3. konfiguracja interfejsów

  4. zmiany działającej konfiguracji przestrzeni dyskowej np. wielkości przydziałów

  5. wykonywanie i odtwarzanie kopii snapshot

  6. analizowanie parametrów wydajnościowych dla poszczególnych elementów macierzy

  7. obsługa komunikatów, w szczególności reagowanie na sygnały o awarii1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna