Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zamówienia Filmoteki NarodowejPobieranie 0,81 Mb.
Strona1/2
Data13.06.2018
Rozmiar0,81 Mb.
  1   2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia Filmoteki Narodowej.
Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
sprawa nr 1/2017

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Filmoteka Narodowa

ul. Puławska 61,

00-975 Warszawa

tel. + 48 22 845 50 74

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 22 540 83 33.


Strona internetowa Zamawiającego: http://www.fn.org.pl

Adres poczty elektronicznej: piwanowski@fn.org.pl – zamawiający nie dopuszcza kontaktów mailowych ws. zamówienia.

NIP : 521-10-35-771

EURONIP: PL 5211035771


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1600.


 1. Tryb udzielania zamówienia – postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zw. z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) o szacunkowej wartości zamówienia poniżej równowartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zamawiający_nie_przewiduje_aukcji_elektronicznej._Definicje_i_skróty.__CK'>Rodzaj zamówienia: dostawy.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Definicje i skróty.
CK – Centralny Katalog,

NODE - węzeł systemu Centralnego Katalogu Filmoteki Narodowej,

Ustawa lub PZP – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996, Dz. U. z 2016 r. poz. 1020),

Zamawiający – Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa,

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.


 1. Opis przedmiotu zamówienia


kod CPV główny:

48820000-2 Serwery


Kody CPV pomocnicze:

30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30213000-5 Komputery osobiste

30213100-6 Komputery przenośne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej oraz serwera NODE dla systemu CK.
Zamówienie składa się z 2 części (zadań):

1. Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej,

2. Zakup na potrzeby systemu Katalogu Centralnego, serwera wraz z macierzą w celu uruchomienia migracji zbiorów ikonograficznych.
Zadanie nr 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej. Stacje graficzne przeznaczone dla działów zajmujących się digitalizacją zbiorów ikonograficznych. Skanery zastąpią obecnie wykorzystywane skanery do materiałów przezroczystych, które ulegają częstym awariom i muszę być naprawiane. Duplikator przeznaczony dla działu Rozpowszechniania w celu wykonywania kopii filmów dla kontrahentów.

Pozostałe elementy mają służyć jako wyposażenie dla pracowników jako narzędzia pracy.


Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

1. Skaner dedykowany do materiałów przezroczystych – 2 szt.,

2. Monitor 1 – 4 szt.,

3. Monitor 2 – 3 szt.,

4. Notebook – 2 szt.,

5. Stacja graficzna – 2 szt.,

6. Jednostka centralna – 1 szt.,

7. Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.,

8. UPS – 1 szt.,

9. Duplikator płyt z funkcją nadruku – 1 szt.,

10. Urządzenie do identyfikacji kolorów – 1 szt.
Oferta powinna zawierać wykaz oferowanego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu wraz z kartami produktu dostarczonymi przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę katalogową dla urządzenia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart produktów w języku angielskim.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wpisania w pola "Parametry" klauzuli "Spełnia". Pole parametr powinno być wypełnione specyfikacją zaoferowanego sprzętu wraz z dokładnym odniesieniem do wymagań. Jeżeli parametr będzie różnił się od wymaganego zaleca się, aby został widocznie oznaczony (np. innym kolorem).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
Zadanie nr 2.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia systemu składającego się z serwera i macierzy w obudowie typu rack wraz z oprogramowaniem zarządzającym i diagnostycznym pochodzącymi od producenta serwera oraz gwarancją. Na nowym serwerze wraz z systemem operacyjnym powinien zostać zainstalowany NODE Systemu CK (zastąpi on obecnie użytkowany sprzęt).


Oferta powinna zawierać wykaz oferowanego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu wraz z kartami produktu dostarczonymi przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć karty katalogowe dla serwera i macierzy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart produktów w języku angielskim.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wpisania w pola "Parametry" klauzuli "Spełnia". Pole parametr powinno być wypełnione specyfikacją zaoferowanego sprzętu wraz z dokładnym odniesieniem do wymagań. Jeżeli parametr będzie różnił się od wymaganego zaleca się, aby został widocznie oznaczony (np. innym kolorem).

Zamawiający w załączniku nr 8 przygotował instrukcję wypełnienia oferty. W przypadku niezgodności oferty (brak parametru lub parametr wpisany niezgodnie z instrukcją) Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.


 1. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ściśle zakreślonym i nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania umowy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.


5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5.3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
Zadanie nr 1:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia obejmujące dostawę sprzętu komputerowego. Wartość każdego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 50 000 zł brutto;

- dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- jedną osobą z co najmniej półrocznym doświadczeniem w pracy przy dostawach sprzętu komputerowego;


Zadanie nr 2:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali jedno zamówienie obejmujące dostawę serwera wraz z macierzą. Wartość zamówienia powinna być nie mniejsza niż 60 000 zł brutto;

- dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w instalacji i konfiguracji systemu Suse Linux.


5.4. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy.


 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 5.3 SIWZ (odpowiednio wg. zadania) według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do SIWZ.


6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do SIWZ.
6.3. Przynależność do grupy kapitałowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.


2) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany poniżej). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się i prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, ani inną nie wymienioną w SIWZ.
3) Dokładny adres do korespondencji:
Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa.

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 22 540 83 33.
4) Sprawy merytoryczne w postępowaniu:

- zadanie nr 1 – Mariusz Reyman, tel. 696 010 235,

- zadanie nr 2 – Artur Pyra, tel. 22 845 50 74 w. 024.
Sprawy formalne: Piotr Iwanowski, tel. 602 224 191.


 1. Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.


10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. W celu ułatwienia analizy oferty zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

10.4. Dokumenty będące oświadczeniami woli lub wiedzy które nie są składane w formie oryginału, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Dokumenty takie powinny być potwierdzone na każdej stronie.


10.5. Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie bądź poświadczonej przez osobę uprawnioną.
10.6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
10.6.1. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z załącznikami,
10.6.2. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w złotych polskich.

Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązani są do podania oddzielnie ceny na każdą część zamówienia. Przy składaniu oferty na więcej niż jedna część zamówienia i podaniu jedynie ceny zbiorczej bez wyróżnienia poszczególnych części, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.


10.6.3. Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przygotowane zgodnie z punktem 5 i 6 SIWZ.
10.6.4. Wykaz oferowanego sprzętu (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2).

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z kartami produktu dostarczonymi przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć również karty katalogowe dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 7 SIWZ. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart produktów w języku angielskim. Zamawiający nie dopuszcza wpisania w pola "Parametry" klauzuli "Spełnia". Pole parametr powinno być wypełnione specyfikacją zaoferowanego sprzętu wraz z dokładnym odniesieniem do wymagań. Jeżeli parametr będzie różnił się od wymaganego zaleca się, aby został widocznie oznaczony (np. innym kolorem).

W zadaniu nr 2 Zamawiający w załączniku nr 8 przygotował instrukcję wypełnienia oferty. W przypadku niezgodności oferty (brak parametru lub parametr wpisany niezgodnie z instrukcją) Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną ze SIWZ.
10.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na każdą z części zamówienia.
10.8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, np. kopercie. Zaleca się aby, opakowanie było opisane według poniższego wzoru:
Zamówienie Publiczne

Filmoteka Narodowa, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa
Sprawa nr 1/2017
Dostawa serwera wraz z macierzą oraz pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby filmoteki narodowej.
- nie otwierać przed dniem 7.02.2017 roku, do godz. 10:15”.
Opakowanie (kopertę) należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

10.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.10 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.9. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 1. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert.

11.1. Termin składania ofert upływa 7.02.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy, który złożył ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką, w szczególności pocztową czy kurierską.


11.2. Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Zamawiającego - ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, pokój 101 - I piętro.
11.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.02.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Puławskiej 61, Sekretariat, pokój 101 - I piętro.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 PZP.


12.2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych).
12.3. Cena wskazana w ofercie powinna być podana w polskich złotych, cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2002r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
12.4. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w SIWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązani są do podania oddzielnie ceny na każdą część zamówienia. Przy składaniu oferty na więcej niż jedna część zamówienia i podaniu jedynie ceny zbiorczej bez wyróżnienia poszczególnych części, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.


12.5. Cena ofertowa będzie stała w czasie objętym umową.


 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

13.1. Zamawiający udzieli przedmiotowego zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu, spełniającemu wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę (uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert).


13.2. Kryteria oceny ofert:
Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2:
a. Cena – 60%,

b. Gwarancja – 40%.


Ad. a. Cena – 60% - maksymalnie 60 pkt.
Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:
Oferta najkorzystniejsza cenowo

Cena oferty analizowanej X 60 pkt.


Ad. b. Gwarancja - 40% - maksymalnie 40 pkt.
Za udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1

- notebook – maksymalnie 12 pkt. (po 6 pkt za każdy rok ponad wymagane 3 lata, maksymalnie 5 lat). Serwis na miejscu u klienta z czasem reakcji maks. drugi dzień roboczy,

- stacja graficzna - maksymalnie 10 pkt. (po 5 pkt za każdy rok ponad wymagane 3 lata, maksymalnie 5 lat). Serwis na miejscu u klienta z czasem reakcji maks. drugi dzień roboczy,

- jednostka centralna – maksymalnie 10 pkt. (po 5 pkt za każdy rok ponad wymagane 3 lata, maksymalnie 5 lat). Serwis na miejscu u klienta z czasem reakcji maks. drugi dzień roboczy,

- duplikator płyt – maksymalnie 4 pkt. (po 2 pkt za każdy rok ponad wymagane 2 lata, maksymalnie 4 lat),

- monitor 2 (pkt. 3 Załącznik nr 7) – maksymalnie 4 pkt. (po 2 pkt za każdy rok ponad wymagane 3 lata, maksymalnie 5 lat).


Zadanie nr 2

- wszystkie elementy dostawy – maksymalnie 40 pkt. (po 20 pkt. za każdy rok ponad wymagane 3 lata).


13.3. Dodatkowe wyjaśnienie.
W przypadku podania przez Wykonawcę wartości innej niż wielokrotności lub konkretna wartość wskazana w pkt. 13.2, Zamawiający przyzna:

- przy wartości lepszej niż wskazano – maksymalną liczbę punktów,

- przy wartości innej niż wskazano – liczbę punktów dla wartości niższej (zaokrąglenie w dół, np. gwarancja 40 miesięcy, będzie skutkować przyznaniem punktów jak dla gwarancji dla 36 miesięcy),

Jeśli Wykonawca poda wartość poniżej wymaganej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ (np. długość gwarancji poniżej 3 lat).
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.


14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
14.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
14.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.


 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

16.1 Wzór umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w brzmieniu przedstawionym przez Zamawiającego. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni załączyć oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.


16.2 Terminy płatności za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
16.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
16.5. Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Środki ochrony prawnej określone Dziale VI Ustawy - Środki ochrony prawnej - przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.


17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.


 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

18.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


18.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej oraz serwera NODE dla systemu CK.

Zamówienie składa się z 2 części (zadań):

1. Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej,

2. Zakup na potrzeby systemu Katalogu Centralnego, serwera wraz z macierzą w celu uruchomienia migracji zbiorów ikonograficznych.


18.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w pkt. 3 oraz Załączniku nr 7 do SIWZ.


 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy.
 1. Informacja dotycząca rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone


w PLN (złotych polskich).  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna