Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cpdPobieranie 290,8 Kb.
Strona1/2
Data22.05.2018
Rozmiar290,8 Kb.
  1   2

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowej oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem


ujednolicony

Załącznik A do SIWZ – Formularz Oferty

Formularz Oferty


Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………


Adres (siedziba)

Wykonawcy:


ul. .....................................................................


Nr ....................


Kod pocztowy: _ _-_ _ _


miejscowość: ...........................................
Cena za wykonanie zamówienia


 1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia pn.: Zakup macierzy dyskowej oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem”


za cenę łączną ……………………… złotych brutto

(TABELA 1+ TABELA 2 + TABELA 3) (słownie:………………………………………………………………………………………………....................)w tym:

TABELA 1

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa brutto złotych za 1 sztukę

Wartość brutto zł

(kol 3 x 4)1

2

3

4

5

1

Macierz dyskowa z funkcjonalnością NAS

1 sztuka2

Macierz dyskowa flash

1 sztuka3

Przełączniki FC

2 sztuki4

Dodatkowe dyski do rozbudowy macierzy IBM Storwize v7000

26 sztuk5

Licencja systemu wymiany i współdzielenia plików

1 sztuka
TABELA 2

Lp

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto złotych za 1 szkolenie

Ilość szkoleń

Wartość brutto zł

(kol 3 x 4)1

2

3

4

5

1

Usługa Szkoleń
2

TABELA 3

Lp

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto złotych za 1 miesiąc

Ilość miesięcy

Wartość brutto zł

(kol 3 x 4)1

2

3

4

5

1

Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania do wymiany i współdzielenia plików


……………*


2

Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu
36
* ilość miesięcy należy przenieść z poniżej wymienionego pkt 2.
2. Oświadczam (my), że zobowiązuję/my się do wykonywania usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania do wymiany i współdzielenia plików (W) przez okres liczony w miesiącach wynoszący:
12 / 24 / 36*
*niepotrzebne skreślić

Jeśli Wykonawca w ofercie nie zaznaczy oferowanego okresu wsparcia dla systemu do wymiany i współdzielenia plików przyjmuje się, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres wsparcia wynoszący 12 miesięcy i otrzyma 0 punktów w kryterium „Okres wsparcia dla oprogramowania do wymiany i współdzielenia plików”Warunku realizacji zamówienia

1.

Warunki płatności1

…………………………………………………………………2.

Termin realizacji zamówienia2

…………………………………………………………………

3.

Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4.

Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom3 (niepotrzebne skreślić).

5.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń, oraz że uzyskałem(liśmy) wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6.

W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Wniesione przez nas wadium należy zwrócić na rachunek bankowy wykonawcy nr: .……………..

………………………………………………………………………………………(jeżeli dotyczy)8.

Należymy4 / Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Osoba do kontaktów

9.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: …………………………………………………………………………

tel. ……………………….., fax.: ………….………. e-mail: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy

1 Warunki płatności: można wpisać treść np. „zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ”.

2 Termin realizacji zamówienia: można wpisać treść np. „zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ”.

3 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom należy podać co wchodzi w zakres powierzonych części

4 W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy dołączyć listę należących do niej podmiotów

Załącznik nr A1 do Formularza ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PARAMETRÓW I CECH SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

….……………………………………

(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 1. Macierz dyskowa z funkcjonalnością NAS – 1 szt.

Producent*/Firma: ………………………………………………………………………………

Typ*/Model*: …………………………………………………………………………………

Inne oznaczenia/dane służące do zidentyfikowania sprzętu: …………………..……………..

*Brak wskazania przez Wykonawcę w/w danych spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.


Lp.


Element/cecha

Minimalne parametry techniczne

Spełnia/nie spełnia/

/parametry oferowanego Sprzętu

1.

Kompatybilność

Dostarczany model macierzy dyskowych znajduje się na liście sprzętu kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego wirtualizatorem macierzy dyskowych FalconStor NSS.

TAK/NIE 1

2.

Pojemność użytkowa

1. Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeni użytkowej, widzianej przez HOSTA) wynoszącą minimum 137 TiB.
2.Dostarczana przestrzeń NETTO na każdej macierzy dyskowej rozkłada się następująco:


 1. Min. 70 TiB przestrzeni w oparciu o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 900GB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.),


 1. Min. 60 TiB przestrzeni w oparciu o dyski NL-SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 3TB, prędkość obrotowa min. 7.2k obr/min.) 1. Min. 7 TiB przestrzeni w oparciu o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 1600 GB)

1. Dostarczana macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeni użytkowej, widzianej przez HOSTA) wynoszącą:…………………….. TiB

(wpisać parametr)
2. Dostarczana przestrzeń NETTO na każdej macierzy dyskowej rozkłada się następująco:

1. ……………………………… TiB przestrzeni i w oparciu o dyski SAS(wpisać parametr)

(pojemność pojedynczego dysku…………………….GB,


(wpisać parametr)

prędkość obrotowa ……………..........................................k obr/min.),(wpisać parametr)

2. …………………TiB przestrzeni w oparciu o dyski NL-SAS(wpisać parametr)

(pojemność pojedynczego dysku ………………………TB,


(wpisać parametr)

prędkość obrotowa ……………..........................................k obr/min.),(wpisać parametr)

3. . ………………TiB przestrzeni w oparciu o dyski SSD(wpisać parametr)

(pojemność pojedynczego dysku…………………….GB)(wpisać parametr)

3

Bezpieczeństwo danych

Dostarcza pojemność jest zabezpieczona przed awarią co najmniej pojedynczego dysku (RAID 5 o ilości dysków maksymalnie 8+1 dla dysków SSD i SAS oraz maksymalnie 6+2 dla dysków NL-SAS) oraz poprzez obszary Hot Spare zgodnie z rekomendacjami producenta macierzy.

TAK/NIE 1

4

Kompresja inline (w locie)

lub duduplikacja post-process (po zapisaniu danych)Macierz blokowa posiada funkcjonalność kompresji danych inline (w locie) - (dozwolone jest zastosowanie dedykowanej karty kompresującej)

lub funkcjonalność deduplikacji danych post-process (po zapisaniu danych).

Kompresja lub deduplikacja nie może wpływać negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi.


Macierz blokowa posiada funkcjonalność kompresji danych inline (w locie) - (dozwolone jest zastosowanie dedykowanej karty kompresującej)
lub
funkcjonalność deduplikacji danych post-process (po zapisaniu danych).1

5

Pamięć podręczna

1. Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci Cache min. 128 GB.

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako pamięci cache).

2.Mirrorowanie pamięci Cache kontrolerów macierzowych.
Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash


1. Wielkość zainstalowanej pamięci Cache ………………….. GB.

(wpisać parametr)

2. TAK/NIE 1
6

Liczba portów zewnętrznych

1. Minimum 8 portów FC o prędkości 8 Gb/s

2. W przypadku dostarczenia portów FC o prędkości 8 Gb/s Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych 4 szt. portów FC o prędkości 8 Gb/s do dostarczanego przełącznika FC Brocade 6520 lub równoważnego wraz z niezbędnymi licencjami1. ………………….. portów FC o prędkości……………………… Gb/s

(wpisać ilość) (wpisać parametr)

2. TAK/NIE 1
7

Obudowa

Macierz dyskowa zostanie dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy

TAK/NIE1

8

Architektura macierzy

1. Architektura macierzy w pełni oparta o technologię min. SAS 6 Gb/s.
2. Zainstalowane minimum dwa kontrolery do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Actice/Active. Oferowane rozwiązanie jest pojedynczą macierzą dyskową. Niedopuszczalna jest dostarczenie rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych

1. Architektura macierzy w pełni oparta o technologię SAS ……..……….. Gb/s

(wpisać parametr)

2. TAK/NIE 1

9

Tryby ochrony danych

1. Macierz ma możliwość definiowania grup dyskowych jednego z dwóch poniższych typów:

Typ 1:


• RAID 1+0 (RAID 10);

• RAID 5;

• RAID 6.

Typ 2:


• RAID 4;

• RAID 6 (RAID-DP).

Możliwość definiowania globalnych przestrzeni lub dysków SPARE.

2. Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 6 Gb/s wewnętrznych napędów dyskowych1. TAK/NIE1

2. Podwójne niezależne przyłącza min. SAS ……..……….. Gb/s(wpisać parametr)

wewnętrznych napędów dyskowych10

Skalowalność

1. Możliwość rozbudowy, do co najmniej 1000 dysków bez konieczności wymiany/dodawania kontrolerów macierzowych.


2 Możliwość rozbudowy pamięci Cache do co najmniej 416 GB (Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako rozbudowę podstawowej pamięci cache) bez konieczności wymiany kontrolerów macierzowych.
3. Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD.
4. W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz posiada możliwość rozbudowy, do co najmniej 16 interfejsów FC (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie kontrolerów macierzy umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego interfejsu GUI).
5. Pojedynczy port FC ma możliwość obsługi min. 250 host’ów inicjatorów a cała macierz obsługi min. 1024 host’ów inicjatorów.

1. Możliwość rozbudowy, do ………………. dysków bez(wpisać ilość)

konieczności wymiany/dodawania kontrolerów macierzowych

2. Możliwość rozbudowy pamięci Cache do co najmniej ……..……….. GB

(wpisać parametr

3. TAK/NIE1

4. W celu zapewnienia wysokiej wydajności komunikacji serwer-macierz, macierz posiada możliwość rozbudowy, do co najmniej …………………..

(wpisać parametr)

interfejsów FC (bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC chyba że jest to klastrowanie kontrolerów macierzy umożliwiające zarządzanie z poziomu jednego interfejsu GUI).

5. TAK/NIE1


11

Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą posiada graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalające na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy, konfiguracji macierzy, diagnostyki, wydajności, dające możliwość mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking) oraz możliwość odczytu danych historycznych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oporgramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy).

Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB.

Oprogramowania macierzy zapewnia funkcjonalność automatycznego przemieszczania się danych pomiędzy różnymi warstwami i technologiami składowania (Tiering) działającą na poziomie bloku danych lub zapewniać możliwość buforowania danych (Cache) na pamięciach Flash, w tym na pulach dyskowych Flash SSD bądź na pamięciach Flash umieszczonych na kartach PCIe. Funkcjonalność Tiering’u jest możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków tj. SSD, SAS oraz NL-SAS.

Macierz umożliwia przenoszenie całych dysków logicznych (LUN) udostępnionych do hostów pomiędzy poszczególnymi obszarami macierzy dyskowej bez przerywania dostępu do danych i pracy aplikacji korzystających z tych dysków.

Dostarczenie funkcjonalności typu thin provisioning umożliwiającej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości.

Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin.

Macierz posiada funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Należy dostarczyć licencje na całą pojemność macierzy. Macierz posiada funkcjonalność zarządzania poziomem dostępności QOS polegającą na możliwości skonfigurowania maksymalnej ilości operacji IO oraz przepustowości MB/s dla poszczególnych wolumenów logicznych.

Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności.TAK/NIE1

12

Wspierane systemy operacyjne

Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2012 R2, VMware 5.X oraz Linux RedHat 6.x oraz SUSE 11.x.

Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS.

Wsparcie jest dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania


TAK/NIE1

13

Obsługa kanałów wejścia/wyjścia

Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware.

TAK/NIE1

14

Obsługiwane protokoły

FC, IP SAN (iSCSI), NFS, CIFS

TAK/NIE1

15

Funkcjonalności NAS

1. Macierz NAS:

 1. zapewnia integrację z MS Active Directory dla wolumenów udostępnianych protokołem CIFS (SMB 2.0)

 2. zapewnia udostępnianie zasobów protokołem NFS min. v 4.

 3. zapewnia autentykację za pośrednictwem protokołu kerberos.

 4. udostępnia funkcjonalność deduplikacji lub kompresji plikowej (post procesowej) składowanych danych .

 5. jest wyposażona w interfejs zarządzający IPv4/IPv6.

 6. wspiera protokół NDMP do wykonywania backupu.

 7. wspiera komunikację NTP z serwerem czasu. umożliwia agregację linków Ethernet.

2.Przestrzeń dla funkcji NAS min. 10 TB (wyodrębniona z całości przestrzeni macierzy).


3. Macierz NAS posiada min. 48. GB pamięci cache.

4. Macierz NAS posiada min. 8 szt. Portów 1 GbE.

5. Macierz NAS posiada wsparcie na min. MS Windows 2012 R2, HyperV 2012 R2 oraz VMware vSphere v5.x. Macierz NAS umożliwia funkcję bieżącej ochrony antywirusowej za pośrednictwem oprogramowania Trend Micro ServerProtect for Storage. Jeżeli zaoferowana macierz nie posiada możliwości integracji z oprogramowaniem Trend Micro ServerProtect for Storage Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnego oprogramowania zapewniającego bieżącą ochronę antywirusową z poziomu macierzy NAS dla 3000 użytkowników lub 15 TiB przestrzeni dyskowej. Równoważność dla oprogramowania Trend Micro ServerProtect for Storage:

- Oprogramowanie musi zapewniać automatyczne aktualizacje szczepionek antywirusowych,

- Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę zarządzającą w formie graficznej,

- Oprogramowanie musi zapewniać automatyczne, w czasie rzeczywistym skanowanie zasobów dyskowych (NFS CIFS),

- Oprogramowanie musi zapewniać skanowanie skompresowanych archiwów bez potrzeby ich rozpakowywania,

- Oprogramowanie musi umożliwiać skonfigurowanie harmonogramu zadań skanowania (częstotliwości oraz wykluczeń).

- Oprogramowanie musi umożliwiać przeglądanie historii zdarzeń (historia infekcji serwerów w centralnym pliku dziennika) oraz konfigurację powiadomień dla administratorów poprzez protokół SNMP oraz dziennik zdarzeń systemu Windows. Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności.1. TAK/NIE1

2. Przestrzeń dla funkcji NAS (wyodrębniona z całości przestrzeni macierzy):

……..……….. TB

(wpisać parametr)

3. Macierz NAS posiada ………………………………… GB pamięci cache.(wpisać parametr)

4. Macierz NAS posiada ………………………………… szt. Portów 1 GbE.(wpisać ilość)

5. TAK/NIE1
16

Wysoka dostępność macierzy

Zdublowanie następujących elementów macierzy (również dla funkcjonalności NAS):

1) kontrolery macierzowe,

2) wentylatory,

3) zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy).

Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych jest realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń.

Macierz umożliwia aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych.TAK/NIE1

17

Zasilanie

Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz.

Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych.TAK/NIE1

1 niepotrzebne skreślić
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna