Specyfikacja istotnychPobieranie 1,58 Mb.
Strona1/12
Data01.03.2018
Rozmiar1,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Nazwa i adres Zamawiającego:
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego

70-891 Szczecin – Zdunowo , ul. A. Sokołowskiego 11 tel.

+48 91 462 04 66 i +48 91 442 72 39 fax +48 91 462 04 94

www.szpitalzdunowo.pl

Szczecin, dnia 09.12.2011 r.

Przetarg nieograniczony, znak: 27/U/ubezpieczenia/2011


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ)
Dotyczy:
Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego


Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)

CPV 66519200-3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk

CPV 66519200-3 - Ubezpieczenie od awarii i szkód elektrycznych

CPV 66516400-4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

CPV 66516100-1 - Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

CPV 66512100-3 - Ubezpieczenie NNW w ruchu pojazdów

CPV 66512100-3 - ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych
SPIS TREŚCI


§ 1 43

POSTANOWIENIA OGÓLNE 43

WYKAZ ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU BIUROWEGO STACJONARNEGO DO UBEZPIECZENIA 57


Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE  1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.

  2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ.

  3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.

  4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony.

  5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  6. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego.Rozdział II

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, 70-891 Szczecin – Zdunowo,

ul. A. Sokołowskiego 11 reprezentowany przez:

1. Dyrektora Prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego

2. Głównego Księgowego mgr Stanisława WachaRozdział III

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Rozdział IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZadanie I.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych CPV 66515000-3

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

(w tym szyb od stłuczenia) CPV 66515000-3

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

na bazie wszystkich ryzyk CPV 66519200-3

Ubezpieczenie od awarii i szkód elektrycznych CPV 66519200-3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej CPV 66516400-4

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów CPV 66516100-1

Ubezpieczenie NNW w ruchu pojazdów CPV 66512100-3

Zadanie II.

Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych CPV 66512100-3


DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ

ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;

uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone mienie;

wybuch/eksplozja - nagła zmiana stanu równowagi układu, powstała w miejscu lub poza miejscem ubezpieczenia, z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się. Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części, paliwa lub przewożonego ładunku;

huragan/silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek., ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie;

powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;

grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;

osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka;

zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;

uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego lub innego, jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy nie tylko drogowe);

trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;

deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego;

huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku;

śnieg - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu (w tym szadź, szron) na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie/przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu, mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone;

dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania;

szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;

zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub lodu.

podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych

kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający / Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą.

akty terrorystyczne –akcje organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.
Zadanie I

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

1.1 Okres ochrony/ubezpieczenia:

Przewidywany od dnia 1. stycznia 2012 r. do dnia 31. grudnia 2012 r.


1.2. Miejsca ubezpieczenia:

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego w szczególności:
l.p.

Rodzaj placówki

Adres

1

Specjalistyczny Szpital

im. prof. Alfreda Sokołowskiego
/Zespół Szpitalny/


Szczecin,

ul. Sokołowskiego 92

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 113

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 11a


4

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 13


5

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 13a


6

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 15


7

Szczecin,

ul. Sokołowskiego 17

1.3 Zakres ubezpieczenia:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć co najmniej następujące ryzyka (zakres obligatoryjny):

1.3.1 ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku powietrznego;

1.3.2 silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, śnieg, szadź, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia;

Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko uderzenia pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez ubezpieczonego. Limit nie może być niższy niż 100 000,00 zł

1.3.3 przepięcie przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego.

Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit nie może być niższy niż 200 000,00 zł.

1.3.4 szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową;

1.3.5 szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia;

1.3.6 koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną;

1.3.7 akty terrorystyczne – z limitem 1 000 000,00 zł

1.3.8 koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia.

1.3.9 koszty ewakuacji pacjentów, pracowników, poniesione w związku z wymogiem zabezpieczenia życia, zdrowia lub mienia, w związku z otrzymaniem informacji o potencjalnym zagrożeniu, niezależnie od tego czy było prawdziwe czy nie (limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia).

1.3.10 szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości nie mniej niż 200 000,00 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi przyjęta dla tego mienia suma ubezpieczenia.

Aktualnie Zamawiający jest w trakcie realizacji inwestycji: Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie”. W związku z powyższym, z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostają szkody wynikłe z prowadzonych robót budowlanych (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.

1.4 Przedmiot ubezpieczenia

Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego.
1.4.1 Majątek trwały

Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym, mienie dzierżawione/użytkowane) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny.Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:

Przedmiot ubezpieczenia

Wartość księgowa brutto PLN

Grupa 1 KŚT

26 393 921,24

Grupa 2 KŚT

2 070 701,02

Grupa 3 – 8 KŚT

13 669 251,73

Mienie niskocenne

782 138,26

Budynki i budowle są własnością również Województwa Zachodniopomorskiego lub Gminy Szczecin, Zamawiający jest użytkownikiem tego mienia i na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia mienia. Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego. Wykaz budynków zgodnie z Załącznikiem 6 do SIWZ.

Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia:

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia PLN

Środki obrotowe – np. materiały opatrunkowe, nici, środki farmaceutyczne

5 241 000,00

Nakłady adaptacyjne

100 000,00

Mienie pracownicze

100 000,00

Wartości pieniężne (schowki ogniotrwałe)

100 000,00


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna