Specyfikacja asortymentowo cenowa dla zadania nr 5Pobieranie 444,19 Kb.
Strona1/4
Data25.02.2019
Rozmiar444,19 Kb.
  1   2   3   4

Specyfikacja asortymentowo - cenowa dla zadania nr 5 Załącznik nr 1
Oferta cenowa

Nazwa ..................................................................................................


Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................

Nazwa ..................................................................................................


Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................
Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................
Nazwa ..................................................................................................
Producent..............................................Model..................................Rok produkcji....................
(wymienić wszystkie oferowane podzespoły i urządzenia)


Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT %

Wartość netto

Kwota VAT

Wartość brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 ( kolumna 6+7)

1.

System audiowizualny

Wartość ogółem
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie są fabrycznie nowe i pochodzą z legalnych w Polsce kanałów dystrybucji.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmyOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

ZADANIE NR 5

Zamawiający w głównej siedzibie (Warszawa Ursynów) posiada 4 sale operacyjne zlokalizowane:


  1. II piętro budynek C (Blok Operacyjny: sala 1 – pomieszczenie nr 253, sala 2 – pomieszczenie nr 249/252, sala 3 – pomieszczenie 247/248)

  2. Piwnica (-1) budynek B (Sala operacyjna hybrydowa).

Zamawiający posiada salę badań RTG (parter, bud. C, sala nr 037) wymaganą do włączenia w oferowany system.


Zamawiający posiada w głównej siedzibie sale konferencyjną hybrydową (budynek B, parter) oraz sale konferencyjną klinik chirurgii (budynek B, II piętro).
Zamawiający wymaga wykonania wraz z pełnym uruchomieniem systemu audiowizualnego umożliwiającego m.in.:

- przekazywanie obrazu pola operacyjnego na w/w sale konferencyjne

- przekazanie obrazu z urządzeń diagnostycznych (np. laparoskop) znajdujących się na sali operacyjnej na w/w sale konferencyjne

- dwustronna komunikacje audio-wideo pomiędzy dowolną salą operacyjną a dowolną salą konferencyjna (zapewnienie możliwości rozmowy pomiędzy osobami w Sali operacyjnej i osobami w Sali konferencyjnej)

- aktywny udział w konferencji osób z zewnątrz (dwukierunkowa komunikacja audio-wideo, widoczność dla osoby zewnątrz materiałów np. dokumentów udostępnianych lokalnie w sali konferencyjnej) np. prelegent – minimum 5 uczestników tego typu

- pasywny udział w konferencji osób z zewnątrz (słuchacz) – minimum 50 uczestników tego typu

- rejestracje danych audio-wideo wideokonferencji na rozwiązaniu do archiwizacji.
Zamawiający dysponuje kamera TruVidio HD 7500 retrofitting 1 szt. na potrzeby projektu.
Na w/w salach konferencyjnych Zamawiający dysponuje prostą infrastrukturą umożliwiająca prowadzenie wykładów. Istnieje możliwość wykorzystania całości lub części funkcjonujących w w/w salach urządzeń w tym projekcie.
Zamawiający na w/w salach operacyjnych posiada następujące urządzenia wymagające uwzględnienia w związku z budową systemu audiowizualnego:


  1. Sala operacyjny hybrydowa

Siemens Artis Zee zaawansowany aparat rentgenowski do badania naczyń i przepływów naczyniowych

  1. Sala operacyjna 1

kolumna laparoskopowa Stryker SDC HC z kamera 1088i HD (wyposażona w Video Out BNC, RJ45, 2 szt. s-video out)

  1. Sala operacyjna 2

kolumna laparoskopowa Stryker SDC HC z kamera 1088i HD (wyposażona w Video Out BNC, RJ45, 2 szt. s-video out)

  1. Sala operacyjna 3

na sali jest używane ruchome urządzenie Philips Ramie C BV pulsera 12 (RJ45, wejscia: Video In

wyjścia: Video Out) lub aparat RTG Cyberblok firmy ATS (bez gniazd we/wy)


Zamawiający na sali badań RTG (parter, bud. C, sala nr 037) posiada aparat RTG Siemens AXIOM Luminos dRF do badań naczynionych.


I.

ZINTEGROWANY SYSTEM AUDIOWIZUALNYL.p.

Parametry

Warunek graniczny

Wartość oferowana/opis spełnienia warunkuZintegrowany system audiowizualny wymagania ogólne1.1

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne systemu audiowizualnego (zarówno np. rozwiązanie sprzętowe, jak i rozwiązanie programowe streamingu). W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego należy załączyć do oferty projekt techniczny systemu (celem weryfikacji zgodności za zapisami SIWZ przez Zamawiającego)

TAK
1.2

Zamawiający wymaga możliwości wczytywania do systemu audiowizualnego (i funkcjonalności ich prezentacji):

-dokumentów w formacie pdf

-dokumentów pakietu biurowego MS-Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx

-plików graficznych: jpg, bmp, tifTAK
1.3

Zamawiający wymaga możliwości wyświetlania w systemie audiowizualnym plików typu DICOM. Zamawiający wymaga funkcjonalności pobierania obrazów DICOM z posiadanego serwera obrazów radiologicznych. Zamawiający dopuszcza użycie oprogramowania firm trzecich np. Conquest DICOM software.1.4

Wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły maj być fabrycznie nowe, znajdujące się obecnie w ofercie producenta. Rok produkcji 2013 lub 2014.

Zintegrowany system audiowizualny (szt. 1) – funkcjonalności:

System audiowizualny obsługujący 4 jednostki rejestrujące (4 sale operacyjne) obraz wideo i audio, sterowane dotykowo oraz dodatkowo głosem (proste polecenia start zapisu/stop zapisu, itp.).

TAK


Rozwiązanie musi posiadać opcję identyfikacji pacjenta po kodzie kreskowym. Informacja o odczytanym kodzie musi być zapisana i powiązana ze zarchiwizowanymi zapisami audio-wideo. (Możliwość wyszukiwania). Zamawiający w systemie oprogramowania szpitalnego będzie wykorzystywał do identyfikacji pacjenta kody kreskowe: QR Code, Code 39

TAK

System wyposażony w 4 tory audio i wideo (po jednym w każdej Sali operacyjnej) pozwalające na wysyłanie i rejestrację z sal operacyjnych sygnałów z aparatury medycznej w jakości FullHD. Ułożenie torów pomiędzy każdą salą operacyjną a dwoma salami konferencyjnymi. Wymagana komunikacja dwustronna sala operacyjna <---> sala konferencyjna

TAK

Transmisja obrazu z 4 Sal operacyjnych pozwalająca na wysyłanie obrazu w jakości FullHD co najmniej 30 klatek na sekundę.

TAK


Czas opóźnienia (latencji) dla jakości FullHD w trakcie transmisji do sal konferencyjnych na żywo nie więcej niż 100 ms

TAK


Rejestracja SD /Rejestracja HD w zależności od rodzaju urządzeń nadawczych znajdujących się na salach (kamera zabiegowa pola operacyjnego / laparoskop / ramię C).

TAK

Brak ograniczenia czasu nagrywania (czas limitowany jedynie pojemnością archiwum).

TAK


Centralna jednostka przechowująca materiał audiowizualny (serwer wraz z macierzą dyskową), pozwalająca:

- na udostępnianie uprawnionym osobom w celach dydaktycznych (materiały zanonimizowane) zarejestrowanego procesu leczenia,- wykorzystanie materiału w postępowaniach sądowych lub dyscyplinarnych (pełny dostęp).

TAK

Dodatkowe 4 tory wizyjne dla obrazu i dźwięku umożliwiające kontakt wzrokowy i głosowy pomiędzy salami operacyjnymi a salami konferencyjnymi. Wymagana dla obrazu jakość Full HD. Tory audio muszą być zabezpieczone przed sprzężeniami i pogłosami.

TAK


Funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie komunikacji (z zachowaniem wszystkich powyżej opisanych elementów archiwizacji takich spotkań) z uczestnikami z wykorzystaniem sieci WAN (np. Internet), w tym również możliwość udziału sal konferencyjnych w takim „spotkaniu”.

TAK

Komunikacja zdalna musi być zaopatrzona w rozwiązania (narzędzia) do testowania łączy, tak by powiadamiać użytkowników zaproszonych do konferencji o jakości ich łączy lub o problemach jakie się mogą pojawiać w trakcie konferencji.

TAK


Komunikacja zdalna możliwa za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania specjalistycznego łatwego w instalacji przez użytkownika

TAK


Użytkownicy biorący udział w konferencji muszą mieć możliwość wyłączenia widoków innych użytkowników oraz zarządzać ich audio (ściszanie-pogłaśnianie), bez wpływu na ustawienia konfiguracyjne innych użytkowników.

TAK


System musi umożliwiać podział uczestników na role czynne (możliwość prowadzenia konwersacji) i role bierne (możliwość wyłącznie śledzenia przebiegu operacji/konwersacji).

TAK


Wszyscy uczestnicy konferencji (zarówno w salach konferencyjnych jak i zaproszeni biorący udział z Internetu) muszą mieć dostęp do dokumentacji udostępnionej na potrzeby konferencji

TAK

Po wykonaniu zabiegu cały materiał audio-wizualny z operacji musi być zarchiwizowany na serwerze (archiwum).

TAK


Funkcjonalność kontrolowanego uprawnieniami dostępu do danych w archiwum.

TAK


Funkcjonalność nagrywania zapisanych danych audio-video na płytach DVD/DB

TAK


Urządzenia na sali takie jak stanowisko komputerowe chirurga muszą być obsługiwane dotykowo, a dodatkowo obsługiwane głosowo (proste polecenia start zapisu/stop zapisu archiwizacji, itp.).

TAK


Każda sala operacyjna musi być docelowo wyposażona w co najmniej 4 monitory, na których będą wyświetlane:

a/ aplikacja do zarządzania systemem audiowizualnym w celach nagrań lub przechodzenia do trybu wideokonferencji,

b i c/ do wyświetlania dokumentacji medycznej,

d/ do wideokonferencji umożliwiającej komunikacje z osobami poza salą operacyjną.


Brakujące monitory dostarcza oferent.
Zamawiający dopuszcza inną organizacje (podział) funkcji systemu audiowizualnego na poszczególne monitory

TAK


Sale konferencyjne powinny być wyposażone w monitory i urządzenia umożliwiające:

a/ oglądanie widoku z kamer i urządzeń sal operacyjnych: ramienia C, laparoskopu, pola operacyjnego (wszystko w jakości Full Hd – co najmniej 30 klatek/s);

b/ oglądanie osoby wykonującej operacje (chirurga operującego);

c/ oglądanie dokumentacji medycznej;

d/ udział w wideokonferencji osób z zewnątrz.


TAK


Dodatkowo sala konferencyjna (audiowizualna hybrydowa, parter bud. B) powinna być wyposażona w kamerę FullHD i rejestrator obrazu przeznaczony do rejestracji ogólnego widoku z sali. Kamera musi być zdalnie sterowana w celu realizacji nagrań.
Sala w której znajdować się będzie rejestrator i kamera HD musi być wyposażona w system wideokonferencyjny, opisany poniżej.

TAK
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna