Specyfikacj aPobieranie 143,31 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar143,31 Kb.

sp aparatura do zaćmy10 WSM/DZP/381-8789/N/2010

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę

APARATURY DO OPERACJI ZAĆMY

dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
w postępowaniu o zamówienia publiczne

o wartości szacunkowej poniżej 193.000 euro,

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. Nr 113/2010 poz. 759)
w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiającym jest

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań


 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Okulistycznego Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w części I formularza ofertowego, załączonego do niniejszej specyfikacji i stanowiącego jej integralną część.

Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na aparaturę nową, wyprodukowaną nie wcześniej niż w 2010r. posiadającą certyfikaty, o których mowa w pkt. 1.2 oraz 4.4.1 i 4.4.2, na którą udzielona zostanie co najmniej 36-miesięczna gwarancja.
Zamawiający oczekuje aparatury wysokiej jakości, tj. niezawodnej, spełniającej bezwzględnie wszystkie funkcje dla których jest przeznaczona, zapewniająca bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu.

Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym - oznaczone słowem „TAK”.

Nie spełnienie choćby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.
CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne,
1.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 1. dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie na Okulistyczny Blok Operacyjny do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego

 1. zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania (uruchomienie),

 2. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, wykorzystania oraz konserwacji - personelu medycznego min 4 osoby oraz technicznego min. 2 techników

 3. dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportu technicznego

 4. udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia


1.2 Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty złożone na aparaturę spełniającą warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy) tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, a także spełniającą określone prawem warunki bezpieczeństwa.

Wytwórcy (producenci) oferowanej aparatury winni posiadać odpowiedni certyfikat ISO.
1.3 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego.
1.4 Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia w formie kart katalogowych producenta lub wydruków parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych. Katalogi lub materiały, informacyjne winny być w języku polskim i potwierdzać właściwości/parametry przedmiotu oferty.
1.5 Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji.

Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. Jeśli formularz ofertowy nie będzie zawierał, wszystkich wymaganych informacji lub zostaną w nim stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.9 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. 9.10, których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. 9.10.2 lub wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż oryginalne, chyba że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginale.


UWAGA! Na formularzu ofertowym w wierszu „Wytwórca(Producent)” należy wpisać nazwę Wytwórcy/Producenta przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 24 powołanej wyżej ustawy o wyrobach medycznych. Nazwa ta winna odpowiadać nazwie Wytwórcy/Producenta wymienionego w dokumencie dopuszczenia tej aparatury do obrotu i stosowania.
1.6 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej.


1.7 Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
1.8 Ze względu na szczególny charakter zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na jego wykonanie przez podwykonawców.
1.9 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okolicznościach wskazanych w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.10 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.


 1. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
  1. Miejsce dostawy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

Z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ

Okulistyczny Blok Operacyjny

ul. Szwajcarska 3, 61-285 P o z n a ń
2.2 Wymaga się by wykonawca zagwarantował dostawę przedmiotu zamówienia własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko tj: na Okulistyczny Blok Operacyjny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.3 Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo, w terminie wskazanym w ofercie (w części II formularza ofertowego), nie dłuższym jednak niż 35 dni od dnia podpisania umowy (bez potrzeby składania dodatkowego zamówienia); Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem o dacie i godzinie dostawy. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w pkt. 1.1.1 SIWZ i obustronne podpisanie protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.

2.4 Wymagany okres gwarancji – gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 36 miesięcy; inne wymagane warunki gwarancji podane zostały w formularzu ofertowym. Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.

2.5 Wymagany termin płatności faktury30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, po wykonaniu wszystkich zadań objętych niniejszym zamówieniem i podpisaniu protokółu odbioru.

2.6 Szczegółowe warunki dostawy reguluje umowa, której wymagana treść stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


  1. Umowa z wybranym w przetargu Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do czasu wykonania i zapłaty oraz upływu okresu gwarancji.

3.2 Datą wykonania zamówienia jest dzień obustronnego podpisania protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4.1 Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

4.1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;4.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy).
4.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:


   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1 SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

   2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty, w systemie „spełnia/nie spełnia”, pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.


  1. Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania
   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy).

   3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 4.1.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

   6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2 (wykonawcy składający ofertę wspólną mogą łącznie spełnić warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia).

   1. Zasady składania dokumentów wskazanych powyżej w punktach 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 SIWZ przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).


4.4 Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ
4.4.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy) tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny – zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.
4.4.2 Certyfikat ISO dla Wytwórcy (producenta) oferowanego urządzenia.
4.4.3 Dokumenty - odpowiednie karty katalogowe producenta lub wydruki parametrów technicznych ze strony internetowej producenta zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanej aparatury.
4.5 Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń brakujących lub zawierających błędy, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A

UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA:
5.1 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

5.2 Językiem porozumiewania się w niniejszym postępowaniu jest język polski.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje strony postępowania przekazują drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefaxu, jednak zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentu w formie pisemnej. Za dzień złożenia dokumentu uważana jest data jego przekazania e-malem lub faxem.

Dokumenty wysyłane do Zamawiającego za pośrednictwem telefaxu mogą być przekazywane wyłącznie pod nr 61 87 79 517, a pocztą elektroniczną tylko na adres e mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

Zamawiający będzie przesyłał korespondencję do Wykonawców w sposób podany powyżej - na numery faxu lub adresy e-mail podane na formularzach ofertowych.

5.4 Korespondencja doręczona bezpośrednio do Zamawiającego składana jest tylko do Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 i tylko w czasie pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 14.30, niezależnie od sposobu jej doręczenia (osobiście, poczta, poczta kurierska).

5.5 Przed terminem składania ofert i w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumenty sporządzane przez Zamawiającego zamieszczane będą na jego stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl - link zamówienia publiczne.

SIWZ, formularz ofertowy i wzór umowy zamieszczone zostały jako załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Kolejne powstające dokumenty zamieszczane będą sukcesywnie w toku postępowania, również, jako załączniki. Data i godzina zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej jest podana przy nazwie każdego załącznika.


6.OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI JEST:

Edyta Gwóźdź - Dział Zamówień Publicznych

tel: (61) 87 39 008 fax: (61) 87 79 517

(e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl)

w godz. 7:15 do 14:30
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
7.1 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 ust. 2, 3 , 4 powołanej na wstępie ustawy.
8. WADIUM – w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
9.1 Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, bez poprawek.

9.2 Kolejne strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować.

9.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej przesyłce, opatrzonej pieczątką wykonawcy, z napisem: „Przetarg na dostawę

aparatury do operacji zaćmy

dla potrzeb

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”

na adres:Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Kancelaria Zakładu

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań
9.4 Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przystępującego do postępowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w językach obcych winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.9.5 Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, pod rygorem jej nieważności.

Wykonawca winien poświadczyć odpowiednimi dokumentami ważność złożonych podpisów; nie jest wymagane poświadczenie jeśli Wykonawca załączył do oferty aktualny odpis KRS.

Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale, natomiast dopuszczalne jest złożenie kserokopii pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Do pełnomocnictw art. 26 ust. 3 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio.


9.6 Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy.
9.7 Oferta (formularz ofertowy) oraz dołączone do niej dokumenty powinny być ułożone w następującej kolejności:

9.7.1 zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 19 (jeśli jest złożone)

9.7.2 pełnomocnictwo, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik

9.7.3 formularz ofertowy

9.7.4 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

9.7.5 oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

9.7.6 pozostałe oświadczenia i dokumenty
9.8 Zamawiający poprawi w ofercie:

a/ oczywiste omyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe – w zakresie określonym w pkt. 9.9.

c/ inne omyłki – określone w pkt. 9.10.a o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.9 9.9.1 Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

a/ błędny wynik wyliczenia ceny jednostkowej brutto (z VAT), jeżeli cena netto i stawka % VAT podane są prawidłowo

b/ rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.
9.9.2 Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędu w podaniu ceny jednostkowej netto (bez VAT), a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby zamawianych jednostek.
9.9.3 Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
9.10 9.10.1 Zamawiający poprawi inne omyłki w ofercie, polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści tej oferty.


   1. Nie jest możliwe poprawienie omyłek jeżeli:

a/ wystąpi niezgodność opisu przedmiotu oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu ofertowym, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji i będzie odsyłał do załączników,

b/ sposób przygotowania oferty nie będzie zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. 1.5 oraz 9 i 12 SIWZ,

c/ w treści oferty wystąpi niezgodność w zakresie warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 SIWZ,

d/ na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty, zamieszczone na ostatniej stronie formularza ofertowego, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.9.10.3 Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o który mowa w pkt. 9.10.1 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1 Oferty należy składać w Kancelarii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D, II ptr.), w terminie do:
20.08.2010 r. – do godz. 900
Oferty mogą być doręczane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 14.30 i tylko do Kancelarii Szpitala
10.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.

10.3 Za dotrzymanie powyższego terminu uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu.
11. OTWARCIE OFERT:
11.1 Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego – w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, pok. 123 (wejście D, piętro I) w dniu:
20.08.2010r. – o godz. 1100
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, ceny ofert podane w kolumnie („Cena 1 szt. z VAT”), termin dostawy przedmiotu zamówienia oraz termin gwarancji.
11.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
12.1 Wymagane jest by cena podana na formularzu ofertowym wyrażona była w złotych polskich i obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki (łącznie z podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy do zamawiającego (transportu i ubezpieczenia) oraz inne koszty związane z zamówieniem.
CENĘ OFERTY NALEŻY OBLICZYĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
- w kolumnie 4 (Cena 1 szt. bez VAT) – należy wpisać cenę 1 szt. bez podatku VAT,

- w kolumnie 5 (% VAT) – należy podać wartość procentową podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

- w kolumnie 6 (Cena 1 szt. z VAT) - należy podać cenę jednostkową z kolumny 4 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

- w poz. „słownie” należy wpisać wartość z kol. 6


12.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty (zaliczki).

Zapłata nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia .  1. Faktura wystawiana będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczana w PLN.

Wykonawca zagraniczny wystawia fakturę wg prawa polskiego.

12.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty i rozliczania się z wykonawcą w walucie innej niż PLN.


13. KRYTERIA JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:
a) cena oferty - 70 pkt. znaczenia w ocenie

b) ocena parametrów technicznych i użytkowych - 30 pkt. znaczenia w ocenie
13.2 Oceny dokona Komisja Przetargowa.

Każdy z członków Komisji oceny każdej oferty dokona indywidualnie mając do dyspozycji 100 pkt. w ramach znaczenia określonego w pkt. 13.1. Do oceny zostaną dopuszczone tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagane warunki opisane w SIWZ.Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu ocen indywidualnych we wszystkich kryteriach.
13.3 Punktacja kryterium określonym w pkt. 13.1 a/ (cena oferty) przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:

cena najniższa

----------------------------------------- x 70 pkt.

cena badanej oferty
Do obliczeń przyjęta zostanie cena 1 szt. brutto (z VAT), podana w kolumnie 6 formularza ofertowego.

13.4 Ocenie w kryterium określonym w pkt. 13.1 b/ (ocena parametrów technicznych) podlegać będą: własności użytkowe aparatury zgodnie z jej przeznaczeniem, na podstawie załączonych materiałów informacyjnych.
UWAGA! Oferowana aparatura, winna spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla tej aparatury, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Możliwa do uzyskania punktacja oraz oceniane parametry zostały określone dokładnie na załączonym formularzu ofertowym w części I w kolumnie „WARTOŚĆ PUNKTOWA”.

Suma punktów uzyskanych w ocenie zostanie porównana proporcjonalnie do 30 pkt. możliwych do uzyskania w tym kryterium, przy czym 30 pkt. otrzyma oferta, która uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie; obliczenia wykonane zostaną do drugiego miejsca po przecinku.Jeśli formularz nie będzie zawierał informacji w rubryce „opis parametru” i będzie w tej rubryce odsyłał do załączników albo oferowana aparatura nie będzie spełniała warunków brzegowych określonych w części I formularza ofertowego w rubryce „wymagane parametry techniczne” lub funkcjonalnych , oferta zostanie odrzucona .
14. ZAWARCIE UMOWY:
14.1 Zawarcie umowy - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Umowę przygotowuje Zamawiający.

14.3 Wymagana treść umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

14.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14.5 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

14.6 Po prawomocnym zakończeniu postępowania, zamawiający wyśle wykonawcy którego oferta została wybrana w poszczególnych pakietach, umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egz. umowy do zamawiającego.

14.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:

14.7.1 jeżeli nastąpi zmiana przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację umowy - w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów

14.7.2 jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

14.8 Zmiany, o których mowa w pkt. 14.7 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

14.9 Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA:


  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;3) odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 5.3 SIWZ.

  4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności - na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 powołanej ustawy.

15.8 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja ta została przesłana w sposób określony w pkt. 5.3 SIWZ.

15.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

15.10 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem terminów określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

15.11 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

15.12 Szczegółowe zasady postępowania dot. odwołań i skargi określone zostały w Dziale VI „ Środki ochrony prawnej” powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych także wykonawców o których mowa w ust. 2, jeżeli zaistnieją wskazane tamże okoliczności

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą.


17. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 9.10

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu ,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny, których nie można zakwalifikować jako omyłkę rachunkową i poprawić zgodnie z pkt. 9.9.1 SIWZ

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie tych omyłek, o których mowa w pkt. 9.10 SIWZ w terminie tamże wskazanym

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


18. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI PRZETARG Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W ART. 93 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŚLI:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że będzie możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą , uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy.

- w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie


19. Oferty (formularze ofertowe), opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania Wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu z tego postępowania; protokół wraz załącznikami jest jawny.

Wyjątek stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Zastrzeżenie należy złożyć na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zastrzeżone nie mogą być informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu dostawy, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (w zakresie odczytywanym podczas otwarcia ofert).

Zamawiający udostępni niezastrzeżone dokumenty, stanowiące załączniki do protokółu, o których mowa powyżej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym że oferty (formularze ofertowe) są jawne od chwili ich otwarcia (art. 96 ust. 3 )Udostępnienie wymienionych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i w obecności wyznaczonego członka Komisji Przetargowej.
20. Wyjaśnienia dot. niniejszej specyfikacji udzielane będą na pisemne zapytania wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Do zapytań pkt. 5.3, 5.4. i 5.5 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio.


21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienia, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszej specyfikacji.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………..Sporządziła

/-/ Edyta GwóźdźZatwierdził

Z-CA DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji

i mgr inż. Katarzyna Jankowska

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna