Specyfikacj aPobieranie 164,35 Kb.
Data23.02.2019
Rozmiar164,35 Kb.

SIWZ 2014 WSM/DZP/381/6442/N/2014


S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A
na dostawę

sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im. J. Strusia w Poznaniu

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. )

 1. I. Zamawiający

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ

Ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznańwww.szpital-strusia.poznan.pl

tel: 61 8739 000

fax: 61 8739 305

Czas pracy Zamawiającego: 7:00-14:35


II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.2013, poz. 1692).

4. Ustawa z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 107/2010 poz. 679) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
III. Opis przedmiotu zamówienia
CPV :33.18.22.20-7
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości spełniający wymagane warunki dla tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonych formularzach ofertowych.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 14 pakietów (części):

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) dostawę sprzętu do operacji zastawek serca do zamawiającego transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, do Apteki Zakładowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w godzinach od 08:00 do 13:00.

b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, zastawek objętych zamówieniem w pakietach 1-6 oraz 9 i 10 do wykorzystania wg bieżących potrzeb w następujących ilościach : w pakietach 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 10 po 2 szt. z każdego rozmiaru oraz w pakiecie 3 dla rozmiaru 19-25 po 3 szt. z każdego rozmiaru i dla rozmiaru 27, 29 po 2 szt. z każdego rozmiaru. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zużyty, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego danego rodzaju i rozmiaru zastawki w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania raportu/protokołu.

c) dla pakietów 7, 8, 11, 12, 13 i 14 dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniach wykonawcy).


3. Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje produktów wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla danego asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków w danym pakiecie spowoduje odrzucenie oferty w tym pakiecie.

Wymaga się by na każdym opakowaniu przedmiotu zamówienia podany był nr serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty dostawy.


 1. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty złożone na przedmiot zamówienia spełniający odpowiednie warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych, t.j. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny

Wymagane jest dołączenie do oferty dostępnych materiałów informacyjnych (katalogi, prospekty, opisy itp.) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów.
6. Wykonawca, winien wraz z ofertą dostarczyć wzory z każdego oferowanego asortymentu .

Wzory posłużą do:

a/ potwierdzenia zaoferowanych parametrów w kol. 3 części 1 formularza ofertowego (wpisu dokonuje wykonawca), które będą jednocześnie potwierdzeniem wymagań postawionych przez zamawiającego (kol. 2 formularza ofertowego) .

b/ dokonania prób użytkowych (zużycie próbek), w celu sprawdzenia czy asortyment spełnia: wymogi określone w formularzu, wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów i czy nadaje się do zabiegów zgodnie z jego przeznaczeniem .

Wykonawca może dołączyć jeden wzór na grupę asortymentową różniącą się tylko rozmiarem, pod warunkiem, że sprzęt w całej grupie będzie pochodził od jednego producenta i posiada te same cechy. W przypadku gdy w danej grupie asortymentowej różniącej się tylko rozmiarem sprzęt pochodzi od różnych wytwórców/producentów należy dodatkowo złożyć na nie wzory.Wzory w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą (Biuro Podawcze pok. nr 239), podając na opakowaniu wzorów dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu z dopiskiem „wzory”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych wzorów, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć , którego pakietu i pozycji w danym pakiecie dotyczą.

Próbki (wzory) przechodzą na własność zamawiającego, wykonawca nie może żądać ich zwrotu ani zwrotu ich wartości


Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty
7. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego.
8. Oferty należy złożyć na oryginalnym (pobranym ze strony internetowej zamawiającego) formularzu ofertowym, załączonym do niniejszej specyfikacji.

Formularz należy wypełnić dokładnie we wszystkich rubrykach. W przypadku gdy formularz ofertowy zawierać będzie stwierdzone błędy w wyliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z pkt. XVIII.7 SIWZ, albo będzie zawierał omyłki, o których mowa w pkt. XVIII.6.3, a wykonawca nie zgodzi się na ich poprawienie, lub których nie można poprawić zgodnie z zapisem w pkt. XVIII.8, oferta zostanie odrzucona. Formularz może być wypełniony pismem ręcznym, trwałym, czytelnym, bez poprawek lub komputerowo. Nie dopuszcza się złożenia ofert na formularzach innych niż pobrane ze strony internetowej , chyba, że nieoryginalny formularz zawiera identyczne informacje, jak określone w oryginalne.


IV. Części zamówienia
Oferta może być złożona na całość przedmiotu zamówienia lub wybrany pakiet, przy czym w danym pakiecie wymagany jest pełen wyszczególniony w nim asortyment.
V. Zamówienie uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VIII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
IX. Termin wykonania zamówienia
1. Miejsce dostawy: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski przy ul. Szwajcarskiej 3,

61-285 Poznań, Magazyn Apteki Szpitala
2. Umowa z wybranym w przetargu Wykonawcą(ami) zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Aptekę Szpitala Zamawiającego, w terminie wskazany w ofercie, nie dłuższym jednak niż określony w formularzu ofertowym w godz. od 8:00 do 13:00. Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod nr wskazanym na formularzu ofertowym w oświadczeniu Wykonawcy.
4. Wymagany termin płatności faktury - 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

1. Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej


2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia wskazane w pkt XI w systemie „spełnia/nie spełnia”.
XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.(zał. nr 3 do SIWZ)
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.(zał. nr 4 do SIWZ)

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki, o których mowa w pkt. X.2 oraz przedłożyć dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:
1. Oświadczenie wykonawcy iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazywane na każde żądanie zamawiającego)
2. Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu (np. katalogi, ulotki, prospekty), potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych.
3. Wzory (próbki) oferowanych wyrobów zgodnie z III.6.
Uwaga:

Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument dotyczy.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. pkt. XI.2.2-2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XI.4.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych w terminach określonych w pkt. XI.4.1 SIWZ


5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

Dokumenty, o których mowa w punkcie XI SIWZ mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt XI.4.SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
XII. Grupa kapitałowa


    1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ)

    2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (zał. nr 5 do SIWZ)

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wypełnić odpowiednią część).
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-strusia.poznan.pl.

5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

6. Dane teleadresowe:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

faks: 61 8739 305

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl


XIV. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.szpital-strusia.poznan.pl

2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Marzenna Dąbkiewicz (Dział Zamówień Publicznych) – tel. 61 87 39 008, faks: 61 8739 305

e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl

w godzinach 7:15 do 14:30


XVI. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVIII. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Wszystkie strony oferty należy ponumerować i spiąć w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekomplatacji zawartości oferty.

3) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, tj.:

1) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. XXX SIWZ (jeśli jest złożone)

2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych – pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność notarialnie;

3) formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie XI i XII SIWZ.
3. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów zamawiający wymaga:

1) wskazania podmiotów składających ofertę wspólną (pełna nazwa i adres siedziby);

2) wskazania pełnomocnika do reprezentowania podmiotów przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

3) oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt. XI.2.i XII dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Biurze Podawczym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu, pokój 239.


Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

Biuro Podawcze Szpitala
Oznakowane następująco:„Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu – przetarg nieograniczony”
5. Zmiana/wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta (patrz pkt. XVIII ppkt. 1-2 SIWZ), tj. w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, odpowiednio oznakowanej: „Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu – przetarg nieograniczony” z dopiskiem „ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia.


6. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – w zakresie określonym w pkt. XVIII.7 SIWZ

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty


Nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. XVIII.6.3 w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna:

1) błędny wynik wyliczenia ceny jednostkowej brutto, jeżeli cena netto i stawka % VAT podane są prawidłowo

2) błędny wynik wyliczenia wartości brutto zamówienia (z VAT) jeżeli, wartość zamówienia (bez VAT) i stawka %VAT podane są prawidłowo

3) błędny wynik wyliczenia wartości netto zamówienia (bez VAT) jeżeli, jeżeli cena jednostkowa netto (bez VAT) i liczba zamawianych jednostek podane są prawidłowo

4) błąd podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono wartości w poszczególnych pozycjach,

5) rozbieżność między wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje wartość liczbową.


8. Nie jest możliwe poprawienie omyłek w zakresie:

1) omyłki rachunkowej błędu w podaniu ceny jednostkowej netto, a także błędnie podanej stawki podatku VAT oraz liczby zamawianych jednostek,

2) niezgodności opisu przedmiotu oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu ofertowym, lub opis przedmiotu oferty nie będzie zawierał wszystkich wymaganych informacji,

3) sposobu przygotowania oferty, który nie będzie zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. III.8. oraz XVIII.1-5 SIWZ,

4) w treści oferty wystąpi niezgodność w zakresie warunków wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. IX SIWZ,

5) na formularzu ofertowym pominięte zostaną wymagane „oświadczenia wykonawcy” dot. oferty, zamieszczone na ostatniej stronie tego formularza, lub treść tych oświadczeń nie będzie odpowiadać wymaganiom SIWZ.


XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub listownie w dni robocze w godzinach od 7:15 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym Szpitala, pok. 239 (II ptr; wejście D), do dnia:
26.06.2014 r. – do godz. 900
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ( pok. 123, wejście D, I piętro) w dniu:

26.06.2014 r. – o godz. 11-tej
3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ogółem i w poszczególnych pakietach.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwierania ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, cena brutto, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
XX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty jest cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. Cenę należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia przedpłaty ( zaliczki).

7. Faktury wystawiane będą zgodnie z ofertą w złotych polskich i rozliczane w PLN.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.


XXII. Kryteria oceny ofert

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
a/ cena oferty 70 pkt. znaczenia w ocenie

b/ ocena parametrów technicznych i użytkowych 30 pkt. znaczenia w ocenie
Kryterium określone w pkt. 1.a/ oceniane będzie w skali 0-70 (70% = 70pkt).

Kryterium określone w pkt. 1.b/ oceniane będzie w skali 0-30 (30% = 30pkt).


2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Każdy pakiet oceniany będzie odrębnie.cena najniższa

P= ----------------------------------------- x 70

cena badanej oferty
3. W ocenie kryterium określonego w pkt. 1 b/ (ocena parametrów technicznych i użytkowych) podlegać będą własności użytkowe sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie dostarczonych próbek sprzętu (zgodnie z zapisem pkt. III.6 SIWZ)

Własności użytkowe sprzętu ocenione zostaną wg cech sprawdzonych doświadczalnie , przy czym ocenie w tej części podlega tylko sprzęt dostarczony zgodnie z zapisem w pkt. III.6.

Możliwa do uzyskania punktacja 0 – 30 pkt. Pod uwagę będą brane następujące cechy:
Pakiet 1,3,4 - zastawki biologiczne :

1/ poręczność implantacji – do 10 pkt.;

2/ podatność pierścienia zastawki na dociąganie – do 15 pkt.;

3/ łatwość odłączenia holdera – do 5 pkt.


Pakiet 2,5 – zastawki mechaniczne mitralne dwupłatkowe:

1/poręczność implantacji – do 5 pkt.;

2/ łatwość rotacji - do 10 pkt.;

3/ podatność pierścienia zastawki na dociąganie – do 15 pkt.


Pakiet 6 – protezy aorty wstępującej z zastawką mechaniczną dwupłatkową:

1/stopień przepuszczalności (całkowita nieprzepuszczalność sprawdzona doświadczalnie) – do 15 pkt.;

2/łatwość manewru chirurgicznego protezy - do 5 pkt.;

3/elastyczność, miękkość, rozciągliwość - do 5 pkt.

4/ typ zastawki - do 5 pkt.
Pakiet 7, 8, – protezy naczyniowe:

1/ stopień przepuszczalności (całkowita nieprzepuszczalność sprawdzona doświadczalnie) – do 15 pkt.;

2/ łatwość manewru chirurgicznego protezy - do 5 pkt.;

3/ elastyczność, miękkość, rozciągliwość - do 10 pkt.


Pakiet 9, 10 – pierścienie do plastyk zastawek mitralnych i trójdzielnych:

1/ łatwość manewru chirurgicznego – do 10 pkt.;

2/ przejrzysty sposób usuwania elementu mocującego –do 5 pkt.;

3/ struktura zapewniająca adaptację kształtu pierścienia podczas cyklu pracy serca –

do 15 pkt.
Pakiet 11, 12 – łaty do ASD, VSD; filcowe :

1/ wysoka wytrzymałość mechaniczna – do 10 pkt.;

2/ niska trombogenicznośc - do 10 pkt..;

3/ zredukowane krwawienie z linii szwów – do 5 pkt.;

4/ niestrzępienie się – do 5 pkt.
Pakiet 13, 14 – elektrody nasierdziowe :

1/ element zapobiegający przypadkowemu wypadaniu igły z mięśnia sercowego – do 15 pkt.

2/ igła ułatwiająca przekłuwanie przez skórę – do 10 pkt.

3/ łatwość otwierania opakowania - do 5 pkt


4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w każdym pakiecie wynosi 30 pkt., przy czym w przypadku pakietów zawierających kilka pozycji zostanie wyliczona średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich elementach składowych danego pakietu (liczona do drugiego miejsca po przecinku).
5. Wynik – oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

7. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 5 i 6 ustawy).
XXIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3. W przypadku oferty wspólnej – przedłożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną – jeżeli wcześniej nie została złożona.

4. Zamawiający wyśle Wykonawcy, którego oferta została wybrana umowę podpisaną ze swojej strony, wyznaczając termin jej podpisania przez tego wykonawcę i zwrotu 1 egzemplarza umowy do zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:

1) jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.

2) przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty tą umowa,

3) w innych przypadkach, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności


6. Zmiany, o których mowa w ww. punkcie wymagają zgody obu stron umowy i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXV. Warunki umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Formularz ofertowy stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
XXVI. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Odwołanie

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. XIII.5 SIWZ

 3. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się: – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Skarga do sądu

 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

 3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne.


XXVII. Wykluczenie wykonawców

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych , a także wykonawców o których mowa w ust. 2, jeśli zaistnieją wskazane tamże okoliczności.

Ofertę złożoną przez wykluczonego wykonawcę uznaje się za odrzuconą .
XXVIII. Odrzucenie oferty ( w całości lub w poszczególnych pakietach)

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.XXIX. Unieważnienie postępowania ( w całości lub w poszczególnych pakietach)

Zamawiający unieważni przetarg z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.


XXX. Postanowienia ogólne

 1. Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania (zał. nr 6 do SIWZ)
 1. Zasady udostępniania dokumentów: Zamawiający udostępni załączniki do protokołu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty zostaną udostępnione od chwili ich otwarcia. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 • Zamawiający udostępni dokumenty na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego i w obecności członka Komisji przetargowej;

 • Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za stronę:0,30 PLN;

 • Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XXXI. Podwykonawcy
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
XXXII. Załączniki

 1. formularz ofertowy,

 2. wzór umowy,

 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 6. druk zastrzeżenia informacji

…………………………………….dr hab. n. med. Paweł Bugajski

…………………………………….dr n. med. Tomasz Poprawka


Sporządziła

………………………………..Marzenna Dąbkiewicz

Zatwierdził

Z-CA DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

/-/ lek. med. Mariusz Stawiński©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna