Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Podstawa prawnaPobieranie 0,58 Mb.
Strona1/8
Data05.07.2018
Rozmiar0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8S T A T U T

Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.


PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 1. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 1. Ustawa Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2015r., poz. 1113);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z 2015r. poz.1248);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,( Dz. U. poz. 1214);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.( Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. W sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
  i młodzieży z niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, ( Dz. U. z 2013r., poz. 529)


NAZWA I ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 1.


 1. Zespół nosi nazwę: „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie , Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zwany dalej „zespołem”.

 2. Siedzibą zespołu jest miasto Lubaczów, ul. Kościuszki 145.

 3. Zespół jest placówką publiczną, w skład której wchodzą:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy;

 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy;

zwane dalej „ośrodkami’.

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym prowadzone są:

 1. zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim;

 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;

 3. oddziały przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 4. oddziały przedszkolne dla dzieci autystycznych;

 5. szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I-VI dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klas I-VI dla autystycznych w normie intelektualnej, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 6. gimnazjum dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 7. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 8. internat dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zagrożonymi spektrum Autyzmu.

 1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym funkcjonują:

 1. szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas V-VI dla niedostosowanych społecznie oraz niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z możliwością kształcenia na niższym etapie edukacyjnym;

 2. gimnazjum dla niedostosowanych społecznie oraz niedostosowanych społecznie
  i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, z możliwością kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym;

 3. internat.

 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu, nazwy ośrodka
  i nazwy tej szkoły, to jest:

 1. „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Szkoła Podstawowa Nr 3 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi z autyzmem dla uczniów w normie intelektualnej, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym”;

 2. „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Gimnazjum Nr 3 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z odchyleniami
  i zaburzeniami rozwojowymi z autyzmem dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym”;

 3. „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno
  - Wychowawczy, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi”;

 4. „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szkoła Podstawowa Nr 4 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie”;

 5. „Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Gimnazjum Nr 4 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie”.

 1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, przebywających w domach rodzinnych oraz w Domach Pomocy Społecznej w Lubaczowie
  i Wielkich Oczach.

 2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym mogą być prowadzone oddziały przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem.”

 3. W szkole podstawowej i gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w razie potrzeby mogą funkcjonować oddziały klasowe dla uczniów niedostosowanych społecznie
  w normie intelektualnej.

 4. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na łączny wniosek rad pedagogicznych SOSW
  i MOW.

 5. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane ośrodkowi (szkole) wchodzącej w skład zespołu, na wniosek właściwej rady pedagogicznej.

 6. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym funkcjonują internaty dla uczniów uczęszczających do szkół wymienionych w ust. 6,8,9.

 7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 8. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.INNE INFORMACJE O ZESPOLE
§ 2.


 1. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Lubaczowski.

 2. Cykl kształcenia trwa w:

 1. szkołach podstawowych – 6 lat lub 8 lat w przypadku, gdy dziecko ma wydłużony etap edukacyjny w kl III i kl VI;

 2. gimnazjum – 3 lata lub 4 lata w przypadku, gdy dziecko ma wydłużony etap edukacyjny w kl III ;

 3. szkole przysposabiającej do pracy – 3 lata lub 4 lata w przypadku, gdy dziecko ma wydłużony etap edukacyjny w kl III.

 1. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do 8 roku życia.

 2. Zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież
  w wieku od 3 do 25 lat.

 3. „Zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmuje się dziecko od momentu wydania opinii do wczesnego wspomagania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.”

 4. Zajęciami resocjalizacyjnymi i rewalidacyjnymi obejmuje się wychowanków
  w wielu od 13 do 18 lat, w wyjątkowych przypadkach od 10 do 21 lat.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna