Specjalizacja: język francuski w administracji I przedsiębiorstwie Sylabus modułu kształcenia/przedmiotuPobieranie 247,64 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar247,64 Kb.

Specjalizacja: język francuski w administracji i przedsiębiorstwie
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotuNr polaNazwa pola


Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Język francuski w pracy biurowej

4

Kod modułu kształcenia/przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu
8

Rok studiów

II rok

9

Semestr

III semestr 2016/17

10

Forma studiów

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

30

12

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

mgr Małgorzata Pociecha

14

Język wykładowy

Język francuski, język polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie II semestru studiów

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- zna podstawową terminologię związaną z wykonywaniem typowych zadań w pracy biurowej

FI1P _W03Umiejętności

Student:

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w zakresie pracy biurowej

FI1P _U02

- posiada umiejętność redagowania w języku francuskim prostych dokumentów związanych z pracą biurową

FI1P _U04Kompetencje społeczne

Student:


- jest gotowy do podejmowania wyzwań i wykazuje się kreatywnością.

FI1P _K08
19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające – objaśnienie, wyjaśnienie,

Metody problemowe – metody aktywizujące Metody eksponujące – prezentacja Power Point.20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe – udział w zajęciach, pisemne prace kontrolne, prezentacje ustne.

Zgodnie z Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych na kierunku filologia, obowiązującymi w IH PWSZ w Tarnowie.21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

III semestr: zaliczenie z ocenąWarunki zaliczenia: Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnych i pisemnych prac kontrolnych.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowe informacje na temat funkcjonowaniu typowego biura w przedsiębiorstwie (organizacja miejsca pracy, obieg informacji w przedsiębiorstwie, prowadzenie terminarza, komunikacja z zewnętrznymi partnerami firmy).

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Organigram przedsiębiorstwa; podstawowe słownictwo obsługi komputera - wysyłanie i odbiór poczty; wyposażenie biura; prowadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji; obieg informacji w przedsiębiorstwie; notatka służbowa; prowadzenie korespondencji papierowej biura; organizacja zebrań w przedsiębiorstwie; prowadzenie kalendarza przełożonego - organizacja dnia, spotkań, podróży - rezerwacja hotelu, posiłków; podstawowe słownictwo z zakresu polityki kadrowej – umowy o pracę, urlopy, zwolnienia lekarskie.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

E. Daill, Secrétariat.com, CLE International, 2005.


Literatura uzupełniająca:

C. Bassi, A.-M. Sainlos, Administration.com, CLE International, 2005

O. Grand-Clement, Civilisation en dialogues, niveau débutant / niveau intermédiaire, CLE International, 2008 /2 tomy/.

M. Oddou, Informatique.com, CLE International, 2010

Materiały przygotowywane przez prowadzącego zajęcia.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS
27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia, specjalność: filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Język francuski w administracji

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

 

5

Kod Erasmusa

 

6

Punkty ECTS

IV semestr – 4

V semestr - 2
7

Rodzaj modułu

 

8

Rok studiów

II /III rok

9

Semestr

IV semestr 2016/17

V semestr 2017/2018

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

IV semestr - 30 godz.

V semestr – 30 godz.

12

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

mgr Małgorzata Kuta

14

Język wykładowy

Język francuski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie III/IV semestru studiów

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- zna podstawową terminologię z zakresu języka francuskiego w administracji

FI1P _W03

- ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu administracji

FI1P _W04Umiejętności

Student:


- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w sferze działalności administracyjnej

FI1P _U02

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

FI1P _U06.
19

Stosowane metody dydaktyczne

 Sposób realizacji:

  • metoda podająca

  • praca indywidualna

  • aktywny udział w zajęciach

  • symulacja autentycznych sytuacji z funkcjonowania jednostek administracji i działu administracyjnego w firmie.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Aktywność studenta podczas zajęć,

pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Zgodnie z Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych na kierunku filologia, obowiązującymi w IH PWSZ w Tarnowie


21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.Warunki zaliczenia:

Oceniany aktywny udział w zajęciach i symulacjach autentycznych sytuacji z funkcjonowania jednostek administracji i działu administracyjnego w firmie.

Test zaliczeniowy (ocena pozytywna od 51-60% poprawności w zależności od rodzaju ćwiczeń).


22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowa wiedza i terminologia dotycząca historii, roli i funkcjonowania administracji we Francji na przykładzie sytuacji z stytucji administracji państwowej, publicznej, terytorialnej.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

IV semestr:

- Administracja, jej historia, podział działalność i funkcjonowanie

- podział administracyjny kraju, administracja centralna i zdecentralizowana,

- jednostki administracyjne (region, departament, gmina)

- administracja jako służba publiczna

- pracownicy administracji, rola, funkcje, stanowiska, typ pracy,

- relacje Administracji z obywatelami

- relacje Administracji z firmami i przedsiębiorstwami

- działy administracyjne w firmach i przedsiębiorstwach

- praca pracownika administracyjno-biurowego, typowe sytuacje, zadania i wyzwania

- wykorzystanie metod i narzędzi pracy niezbędnych w komunikowaniu się ustnym i pisemnym.
V semestr:

Sporządzanie pism z zastosowaniem stylu administracyjnego.

Struktura administracji w ramach Unii Europejskiej (instytucje i organy: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

Organizacja i zarządzanie (planowanie, ustalenie celów i programów działania; stanowiska, zatrudnienie ludzi, grupowanie działań i zasobów, kierowanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, motywowanie i przewodzenie),

Geopolityka Europy (granice geopolityczne i kulturowe).

Modernizacja administracji; administracja elektroniczna (cyber-administracja, e-administracja).24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Bassi C., Sainlos A.-M. Administration.com, CLE International, 2005.


Literatura uzupełniająca:

Delcos J., Leclercq B., Suvanto M., Carte de visite, français des relations professionnelles, Didier, Paris 2000.

Gruneberg A., Tuzin B. Comment vont les affaires?, Cours de français professionnels pour débutants, Hachette Livre 2000.

Berthet A., Tauzin B., Comment vont les affaires?, Cours de français professionnel pour débutants, Cahier d’exercices, Hachette Livre 2001.

A.Berthet A., Tuzin B., Affaires à suivre, Cahier d’exercices, Hachette Livre 2002.

Bloomfield A.,Tauzin B. Affaires à suivre, Cours de français niveau intermédiaire, Hachette Livre 2001.25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia, specjalność: filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Analiza tekstów użytkowych administracyjnych
i handlowych


4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

 

5

Kod Erasmusa

 

6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu

 

8

Rok studiów

II rok

9

Semestr

IV semestr 2016/1710

Typ zajęć

ćwiczenia

11

Liczba godzin

30


12

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

mgr Anna Grabowska

14

Język wykładowy

Język francuski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie czwartego semestru


18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie znajomości pism administracyjnych i handlowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności administracyjnej i biznesowej

FI1P _W02

- zna podstawową terminologię związaną ze sferą działalności administracyjnej

FI1P_W03.Umiejętności

Student:


- opanował warsztat językowy potrzebny do analizy tekstu pisanego i komunikowania się pisemnego w sferze administracyjnej i biznesowej.

FI1P_U02


- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie analizy pism użytkowych, z wykorzystaniem różnych źródeł

FI1P_U06.Kompetencje społeczne

Student:


- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

FI1P_K01


-charakteryzuje się otwartością na odmienność i różnorodność kulturową

FI1P_K07.19

Stosowane metody dydaktyczne

Praca z tekstem, wyjaśnianie, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, elementy tłumaczenia

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Pisemne prace kontrolne stanowiące podsumowanie zagadnień omawianych na zajęciach.

Zgodnie z Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych na kierunku filologia, obowiązującymi w IH PWSZ w Tarnowie.21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na postawie aktywności na zajęciach oraz pozytywnej oceny z pisemnych prac kontrolnych


22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Pogłębianie znajomości tekstów użytkowych administracyjnych i handlowych (układ tekstu, słownictwo specjalistyczne, typowe konstrukcje gramatyczne) i umiejętności ich analizy.

Certyfikaty z języka francuskiego dla potrzeb zawodowych.23

Treści kształcenia (pełny opis)

Lingwistyczna analiza tekstu.

Sytuacja komunikacyjna. Funkcja a struktura, typ tekstu. Typologia tekstów. Teksty użytkowe – przykłady.

Charakterystyczne cechy wybranych typów tekstów użytkowych (podanie, list motywacyjny). Streszczenie, sprawozdanie, synteza. Wybrane teksty administracyjne informacyjne i pisma administracyjne.

Korespondencja handlowa:  • układ pisma handlowego

  • zapytania i pisma informacyjne

  • zamówienia

  • dostawa towaru

  • płatności, reklamacje.

Przykładowe teksty i certyfikaty Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - rozwiązywanie testów.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

C. Caillaud, M. Tkaczyk, Korespondencja w firmie. Wzory listów francuskich, Nathan / Nowela, 2010.

E. Gajewska, M. Sowa, S. Piotrowski, Korespondencja handlowa po francusku, Wiedza Powszechna, 2008.

N. Gillet, B. Tauzin, Objectif Express. Le monde professionnel en français (+ cahier d’activ.) Paris, Hachette Livre, 2009.

D. Maingueneau, Analyser les textes de communication, Nathan Université, 2000.

J.-L. Penfornis i M. Oddu, Français.com + CD, poziom średniozaawansowany, Paris, CLE International, 2008.

G. Vivien, V. Arné, L'assistant efficace, Larousse, 2012.

U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, 2005.

Przykładowe teksty i certyfikaty Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Literatura uzupełniająca:

C. Abensour, L. Pinhas, M.-H. Tournadre, Pratique de la communication écrite, Nathan, 1998.

C. Bassi, A.-M. Sainlos, Administration.com, CLE International, 2005.

A. Bloomfield, B. Tauzin, Affaires à suivre. Cours de français professionnel de niveau intermédiaire, Hachette, 2001.

É. Cloose, Le français du monde du travail (B1-B2), PUG, 2012.

E. Daill, Secrétariat.com, CLE International, 2005.

M. Gautier, Banque-finance.com, CLE International, 2004.

S. Gragnic, 100 listów, język francuski. Biznes, handel, administracja, Warszawa, Langenscheidt, 2002.

G. Jankowska-Jamka, B. Kochan, Mały podręcznik tekstów pisanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

A. Nishimata, L'essentiel du Courrier d'entreprise. 1, Les formules types pour rédiger facilement, Gualino Editeur, Paris, 2002.

J.-L. Penfornis, Vocabulaire du français des affaires, avec 200 exercices, CLE International, 2004.

M. Toader, Le français des affaires. Expression écrite et orale, Presa Universitară Clujeană, 2002.


Materiały przygotowywane przez autora kursu.
Strony internetowe:

http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm

http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/niveau-b1-comprehension-ecrite


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia, specjalność: filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Język francuski i komunikacja w przedsiębiorstwie

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

 

5

Kod Erasmusa

 

6

Punkty ECTS

V semestr - 2

VI semestr - 2
7

Rodzaj modułu

 

8

Rok studiów

III rok

9

Semestr

V semestr 2017/2018

VI semestr 2017/18

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

V semestr – 30 godz.

VI semestr – 30 godz.12

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

dr Magdalena Szczepanik-Ninin

14

Język wykładowy

Język francuski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie IV semestru studiów

18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu języka francuskiego zorientowaną na zastosowanie w komunikacji biznesowej

FI1P_W02


Umiejętności

Student:


- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań z zakresu komunikacji w przedsiębiorstwie,

FI1P _U02

- samodzielnie lub w grupie planuje i realizuje typowe projekty związane z komunikacją w przedsiębiorstwie,

FI1P _U08

- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie kalendarza w przedsiębiorstwie

FI1P _U09

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w języku obcym,

FI1P _U14.Kompetencje społeczne

Student:


- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

FI1P _K02

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

FI1P _K08.19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące:

dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych, prezentacje.

Metody praktyczne :

symulacja sytuacji komunikacyjnych, studium przypadku.


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Uczestniczenie w proponowanych ćwiczeniach i przyjmowanie w nich określonych ról.

Prezentacja ustna w klasie na temat zachowań kulturowych i przygotowanie informacji o wybranym przedsiębiorstwie.

Przygotowanie studium przypadku do analizy w grupach i raport po odbytej dyskusji.

Zgodnie z Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych na kierunku filologia, obowiązującymi w IH PWSZ w Tarnowie21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

zaliczenie z oceną.Warunki zaliczenia:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, poprawne wykonanie przewidzianych do zaliczenia prac.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Wprowadzenie w świat organizacji przedsiębiorstw oraz zasad i różnych sposobów komunikowania się w tym środowisku w języku francuskim.

23

Treści kształcenia (pełny opis)Wprowadzenie w świat organizacji przedsiębiorstw oraz zasad i różnych sposobów komunikowania się w tym środowisku w języku francuskim. Pogłębianie słownictwa specjalistycznego związanego z różnego rodzaju formami komunikacji w przedsiębiorstwie (zebranie, spotkanie, telefonowanie, prezentacja, negocjacja).
Komunikacja wewnętrzna :

planowanie działań i ich rozkładu -telefonicznie, poprzez zebrania. Role przyjmowane podczas spotkań : słuchanie, notowanie, uczestniczenie, prowadzenie spotkania. Prezentacja na forum publicznym: plan wystąpienia i sposób prezentacji treści. Negocjacje, rozwiązywanie problemów pracowniczych. Autoprezentacja.


Komunikacja zewnętrzna :

wizerunek firmy i identyfikacja otoczenia firmy, negocjacje międzykulturowe. Rozmowa handlowa. Przyjmowanie interesariuszy.


Analiza przypadku (Cas de communication), przykłady operacji, kampanii, działań prowadzonych przez firmy.

24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Girard B., La communication écrite dans l'entreprise, De Boeck Université, 1997.

Penfornis J.-L., Affaires.com - niveau avancé, CLE International, 2013.

Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004.


Literatura uzupełniająca:

Bloomfield A.,Tuzin B., Affaires à suivre, cours de français professionnel de niveau intermédiare, Hachette Livre 2001.

Berthet A., Tauzin B., Affaires à suivre, cours de français professionnel de niveau intermédiare, Cahier d’exercices, Hachette Livre, 2002.

Cherifi S., Girardeau B., Mistichelli M., Travailler en français en entreprise, Didier, 2009.

Penfornis J.-L., Affaires.com - niveau avancé, cahier d'exercices, CLE International, 2012.

Westphalen M.-H., Communicator, Le guide de la communication d’entreprise, Dunod, Paris, 1998.


Materiały zaproponowane przez uczestników kursu.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 


Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia, specjalność: filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Korespondencja w przedsiębiorstwie i administracji

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

 

5

Kod Erasmusa

 

6

Punkty ECTS

4


7

Rodzaj modułu

 

8

Rok studiów

III rok

9

Semestr

VI semestr 2017/1810

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

3012

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

 

14

Język wykładowy

Język francuski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru studiów18

Efekty kształcenia

Wiedza

Student:


- zna podstawową terminologię w języku francuskim potrzebną do przygotowania i redagowania pism w przedsiębiorstwie i administracji

FI1P _W03

-ma podstawową wiedzę o normach i procedurach związanych z prawidłowym prowadzeniem korespondencji i sporządzaniem pism w przedsiębiorstwie i administracji

FI1P _W08.


Umiejętności

Student:


- posiada umiejętność przygotowania i redagowania w języku francuskim pism urzędowych i handlowych oraz różnych typów dokumentów stosowanych w komunikacji zawodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w oficjalnej korespondencji prowadzonej we francuskim obszarze językowym

FI1P _U04

- potrafi prowadzić korespondencję urzędową i handlową w języku francuskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

FI1P _U14.Kompetencje społeczne

Student:


-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji językowych

FI1P _K01.19

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające – objaśnienie, wyjaśnienie;

Metody eksponujące – prezentacja Power Point;

Metody aktywizujące – praca indywidualna i

praca zespołowa;

Metody praktyczne – symulacje wybranych sytuacji w przedsiębiorstwie i administracji. 


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe – udział w zajęciach, prace pisemne, testy kontrolne.

Zgodnie z Kryteriami oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych na kierunku filologia, obowiązującymi w IH PWSZ w Tarnowie.
21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.


Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenia prac pisemnych i testów kontrolnych.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawowe zasady redagowania pism urzędowych i handlowych oraz różnych typów dokumentów stosowanych w komunikacji zawodowej. Student poznaje ich kontekst, sposoby komunikacji oraz ma świadomość znajomości nie tylko języka, ale również kultury i obyczajów danego kraju czy środowiska, co pozwala mu na poprawne sporządzenie dokumentów zgodnie z zasadami przyjętymi w oficjalnej korespondencji prowadzonej we francuskim obszarze językowym.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia rozwijają umiejętności poprawnego stosowania terminologii specjalistycznej, prowadzenia korespondencji handlowej i urzędniczej, przygotowania i sporządzania stosownych pism, listów i dokumentów z uwzględnieniem francuskich norm redakcyjnych (AFNOR NF Z 11-001 Association Française de Normalisation): układ graficzny pisma, rozmieszczenie pól adresowych, przykłady wyrażeń i zwrotów typowych dla pism handlowych i urzędowych (listów, notatek, sprawozdań, raportów, prezentacji), przekazów telefaksowych, mailowych, redagowanie dokumentów według sprawdzonego szablonu, korespondencja dostosowana do powszechnie zaakceptowanego formatu francuskiego obszaru językowego, zasady stosowania skrótów, sporządzania załączników, pism przewodnich, okólników.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Caillaud, C., Modèles de lettres indispensables pour l'entreprise + CD, 3e édition, Paris, Nathan, 2007.

Vivien G. i Arné V., L'assistant efficace + CD, Paris, Larousse, 2004.

Gajewska E., Sowa M. i Piotrowski S., Korespondencja handlowa po francusku + CD, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2008.


Literatura uzupełniająca:

Penfornis J-L., Vocabulaire progressif du français des affaires avec 200 exercices, Paris, CLE International, 2004.

Penfornis J-L. i Oddu M., Français.com + CD, poziom średniozaawansowany, Paris, CLE International, 2008.

Chabert d'Hières A., 300 modèles de lettres pour réussir votre correspondance : Administrative, professionnelle et économique, privée, Paris, Editions L'Express, 2008.

Corado L. i Sanchez-Macagno M.-O., Français des Affaires. 350 exercices, textes, documents, Paris, Hachette, 1990.

+ materiały przygotowywane przez autora kursu (Teksty Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej).25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Humanistyczny / Zakład Filologii Romańskiej

2

Kierunek studiów

Filologia, specjalność: filologia romańska

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Tłumaczenie pragmatyczne

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu
5

Kod Erasmusa

 

6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu

 

8

Rok studiów

III rok

9

Semestr

VI semestr 2017/18

10

Typ zajęć

Ćwiczenia

11

Liczba godzin

60

12

Koordynator

prof. dr hab. Wacław Rapak

13

Prowadzący

mgr Andrzej Stańczyk

14

Język wykładowy

Język francuski

15

Zakres nauk podstawowych

 

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku

Nie

17

Wymagania wstępne

Zaliczenie V semestru studiów

18

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student


- ma uporządkowaną wiedzę podstawową zorientowaną na zastosowania praktyczne w tłumaczeniu pragmatycznym (pisemnym i ustnym)

FI1P_W02


- zna terminologię z zakresu administracji i przedsiębiorstwa,w języku polskim i francuskim

FI1P _W03

-ma podstawową wiedzę o wybranych technikach pracy tłumacza oraz o normach i wzorcowych zachowaniach związanych z wykonywaniem tłumaczeń pragmatycznych

FI1P _W08

-ma podstawową wiedzę o wybranych technikach pracy tłumacza oraz o normach i wzorcowych zachowaniach związanych z wykonywaniem tłumaczeń pragmatycznych

FI1P _W08.Umiejętności:

Student:


- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania tłumaczeń pragmatycznych w zakresie specjalizacji

FI1P __U02

- posiada umiejętność przygotowania elementów wystąpień ustnych potrzebnych do zautomatyzowania określonych stereotypów językowych

FI1P _U05

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem tłumaczeń pragmatycznych (pisemnych i ustnych)

FI1P _U07.Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych

FI1P _K01

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwiazane z wykonywaniem tłumaczeń pragmatycznych

FI1P _K04.


19

Stosowane metody dydaktyczne

· metody podające:

- objaśnienie lub wyjaśnienie.

· metody problemowe:

- metody aktywizujące

- dyskusja dydaktyczna

· metody praktyczne

- interaktywne tłumaczenie tekstów

· metody praktyczne

· ćwiczenia w tłumaczeniu, praca na tekstach paralelnych, sporządzanie glosariuszy, praca ze słownikiem jednojęzycznym


20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Ocenianie ciągłe tłumaczeń,

test zaliczeniowy.
21

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:

zaliczenie z oceną.


Warunki zaliczenia:

50-60% poprawności testu w zależności od poziomu trudności.
22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Przekład na język polski i na język francuski tekstów z wielu dziedzin pojawiających się w autentycznych sytuacjach zawodowych, np. asystenta językowego w przedsiębiorstwie.

Tłumaczenie tekstów administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym biur turystycznych.


Tłumaczenie pisemne synonimiczne, selektywne, adaptacja.

Tłumaczenie ustne, konsekutywne.

Prawidłowe korzystanie ze słowników na różnych nośnikach.


23

Treści kształcenia (pełny opis)Zajęcia podzielone na bloki tematyczne : administracja i przedsiębiorstwo.

Tłumaczenie pisemne. Analiza tłumaczeń: krytyczne odniesienie się do przekładu dokonanego przez siebie i/lub innych. Sprecyzowanie specyfiki tłumaczenia ustnego w porównaniu z przekładem pisemnym. Przygotowanie do pracy tłumacza ustnego. Treść i intencja przekazu, komunikacyjna wartość przekazu.

Tłumaczenie konsekutywne. Dokładność tłumaczenia w zależności od warunków pracy. Techniki robienia notatek i automatyzacja użycia określonych stereotypów językowych. Obserwacja sygnałów niewerbalnych i zachowanie tłumacza podczas pracy. Właściwe zastosowanie strategii i technik tłumaczeniowych z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa specjalistycznego i przy wykorzystaniu

umiejętności językowych w zakresie studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ.


Rodzaje tłumaczonych materiałów:

Krótkie formy użytkowe (pisma, dokumenty oraz korespondencja administracyjna i handlowa)

Teksty prasowe o różnorodnej tematyce i popularno-naukowe.

Teksty wystąpień znalezione w mediach i zaproponowane przez uczestników do tłumaczenia, zróżnicowane tematycznie.24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

Skibińska E., Inaczej mówiąc, Dolnośląskie Wydawnictwo edukacyjne, Wrocław 2001.

Hrehorowicz B., Savoir trahir, Kraków 1993.

Tomaszkiewicz T., Odpowiednie dać rzeczy słowo …, UAM w Poznaniu, Poznań 2006.

Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Wyd. Translegis, 2007.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Kraków 2000.Literatura uzupełniająca:

Ballard M., La traduction: de la théorie a la didactique, Presses universitaires de Lille : Lille,1986Mała encyklopedia przekładoznawstwa , red. Dąmbska-Prokop U, Wyd. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii „Edukator”, Częstochowa 2000.


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

 

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

 


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna