Sp zoz w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200. 000,00 €Pobieranie 0,96 Mb.
Strona1/17
Data10.02.2018
Rozmiar0,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000,00 €

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego

Znak sprawy: SP ZOZ IV.2/241-4/2013
         1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

       1. Zamawiający:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej


96 – 200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14


Modyfikacja z dnia 19 czerwca 2013 r.

Modyfikacja z dnia 20 czerwca 2013 r.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 200.000,00 euro numer SP ZOZ IV.2/241-4/2013 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. – tekst jednolity z późn. zm.)


Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

66.51.00.00 – 8 – usługi ubezpieczeniowe.

66.51.54.00 – 7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów.

66.51.60.00 – 0 – usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

66.51.64.00 – 4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej.

66.51.61.00 – 1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC.

66.51.41.10 – 0 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.
Specyfikację zatwierdził: .........................................................

mgr Daniel Aptapski

Dyrektor SP ZOZ

w Rawie MazowieckiejRawa Mazowiecka, dnia 20 czerwca 2013 roku


  1. Zamawiającym jest:

   1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

   2. Adres siedziby: ul. Warszawska 14, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

   3. Adresy wykonywania działalności:

    1. ul. Warszawska 14, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,

    2. ul. Niepodległości 8, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,

    3. ul. Mickiewicza 25, 96 – 230 Biała Rawska,

    4. Al. Klonowa 16, 96 – 130 Głuchów.

   4. Numer telefonu: +48 46 8142472

   5. Numer faksu: + 48 46 8142474

   6. Strona internetowa: www.rawskiszpital.pl.

   7. Poczta @mail: sekretariat@rawskiszpital.pl

   8. Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00

   9. NIP: 835 – 13 – 28 – 753.

   10. REGON: 750081271.

   11. KRS: 0000174011.

   12. Nr Księgi Rejestrowej: 000000019966

   13. PKD: 85.11.Z

   14. EKD: 85.11

   15. Brokerem ubezpieczeniowym pośredniczącym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego w oparciu o ustawę Pzp, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i na mocy zawartej umowy jest Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: 90 – 261, przy ulicy Jaracza 19, zezwolenie PUNU: 73/97, NIP: 725 – 14 – 48 – 931, REGON: 471486288, KRS: 0000114536, tel.: +48 6368617, fax: +48 42 6368628, @mail: biuro@gbuglobal.com.pl .
  1. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Przetargi” na stronie: www.gbuglobal.com.pl oraz www.rawskiszpital.pl.
  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmian., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
  1. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 39 Prawa zamówień publicznych.
  1. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

3.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1.1 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety.

3.1.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.1.3 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3.1.4 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3.1.5 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych.


  1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

3.2.1 66.51.00.00 – 8 – usługi ubezpieczeniowe.

3.2.2 66.51.54.00 – 7 – usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów.

3.2.3 66.51.60.00 – 0 – usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

3.2.4 66.51.64.00 – 4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej.

3.2.5 66.51.61.00 – 1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od OC.

3.2.6 66.51.41.10 – 0 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

3.3 Przedmiotem usługi, którą ma realizować Wykonawca będzie obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk zaistniałych w okresie zamówienia a w szczególności:

3.3.1 Pakiet Nr 1 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego z wyłączeniem budynków i budowli.

3.3.2 Pakiet Nr 2 – ubezpieczenia majątku rzeczowego – budynki i budowle.

3.3.3 Pakiet Nr 3 – ubezpieczenia floty komunikacyjnej.

3.3.4 Szczegółowy opis wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz zamieszczony został w załączniku nr 4.

3.3.5 Szczegółowy opis minimalnych (obligatoryjnych) wymagań związanych z zakresem ubezpieczenia zamieszczony został w załączniku nr 3.

3.3.6 Treść klauzul ubezpieczeniowych zawarta została w załączniku nr 5.
3.4 Charakterystyka zamawiającego zawarta jest w załączniku nr 1.

4.1 Termin wykonania zamówienia.

4.1.1 W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz
z flotą komunikacyjną Zamawiającego: od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 15 lipca 2014 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 3 i w Umowie.


4.2 Miejsce wykonywania zamówienia: teren RP, wszystkie miejsca działalności Zamawiającego,
a w szczególności:

   1. ul. Warszawska 14, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,

   2. ul. Niepodległości 8, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,

   3. ul. Mickiewicza 25, 96 – 230 Biała Rawska,

   4. al. Klonowa 16, 96 – 130 Głuchów.

5.1 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.1 Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia.

5.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia.

5.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.4 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5.5 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie


z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty lub oświadczenia.
5.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

5.6.1 Jest niezgodna z ustawą.

5.6.2 Jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

5.6.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.6.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5.6.5 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.6.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

5.6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.6.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.7 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.8 Wykonawca oświadcza, że uzgodnił z Brokerem ubezpieczeniowym wysokość należnego mu wynagrodzenia kurtażowego i uwzględnił ten fakt w cenie oferty.

6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

6.1.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6

6.1.2 Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7

6.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8

6.1.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – załącznik nr 10

6.1.5 Parafowany przez wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 9

6.1.6 Aktualny odpis właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.1.7 Zezwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszego zamówienia

6.1.8 Wszystkie kolejne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań


w imieniu wykonawcy składającego ofertę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wykonawcę.

6.1.9 Oświadczenie o udziale, bądź nie, w grupie kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – załącznik numer 11.


6.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

6.2.1 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6.2.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6.2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

6.2.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6.2.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.2.6 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

6.2.7 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6.2.8 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6.2.9 Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

6.2.10Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
6.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
– poole koasekuracyjne:

6.3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.3.2 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.3.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

6.3.4 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w:

6.3.4.1 W punktach: 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

6.3.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,


o którym mowa w:

6.4.1.1 W punkcie 6.1.6 składa dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

6.4.1.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w punktach 6.4.1.1.
6.5 Postanowienia w sprawach dokumentów zastrzeżonych.

6.5.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

6.5.2 Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób w odrębnej kopercie z adnotacją „TAJNE”.

6.5.3 Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które


w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

6.5.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika w innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.5 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:

7.1.1 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

7.1.2 Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1.14 niniejszej specyfikacji.

7.1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu zamawiającego podany w punkcie 1.1.14 niniejszej specyfikacji.

7.1.4 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

7.1.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w punkcie 1.1.7 niniejszej specyfikacji.
7.2 Wyjaśnienie treści SIWZ:

7.2.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 7.2.2.

7.2.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 11.1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

7.2.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w pkt. 7.2.2, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

7.2.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

7.2.5 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.


7.3 Modyfikacja treści specyfikacji:

7.3.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

7.3.3 Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszystkie prawa


i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7.3.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

7.3.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

7.3.6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych określonych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.


7.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

7.4.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.4.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.4.3 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.4.4 Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

7.4.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.4.6 zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


7.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

7.5.1 Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

7.5.1.1 Pani Renata Pisarska – telefon: +48 46 8142472 w. 197 w godzinach od 9:00 do 14:00, faks: +48 46 8142474, poczta @mail: sekretariat@rawskiszpital.pl od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.5.1.2 Pani Danuta Kozłowska – Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o.


w Łodzi – telefon: +48 42 633661 7, +48 42 6368617, +48 601 308760, faks: +48 42 6368628, @mail: biuro@gbuglobal.com.pl w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.5.1.3 Pan Krzysztof Bartuzel – Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp. z o.o.


w Łodzi – telefon: +48 42 633661 7, +48 42 6368617, +48 608 039149, faks: +48 42 6368628, @mail: krzysztof_bartuzel@gbuglobal.com.pl w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9.1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania ofertą zaczyna się z upływem terminu składania ofert.
9.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
10.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.4 Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym w sposób czytelny.
10.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.6 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.7 Oferta musi uwzględniać należny brokerowi pośredniczącemu w zawarciu umów ubezpieczenia kurtaż.
10.8 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie wraz z podpisem / podpisami osoby / osób podpisującej / podpisujących ofertę.
10.9 Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób trwały, zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
10.10 Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie tak aby zagwarantować poufność treści oferty oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 1.1.2 i opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Koperta winna być oznaczona w sposób następujący:


OFERTA” – Przetarg nieograniczony SP ZOZ IV.2/241-4/2013 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego – nie otwierać przed godz. 13:15:00 PM w dniu 27 czerwca 2013 r.
10.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek wymaganej informacji.
10.11 Wykonawca przygotowując ofertę powinien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy czytać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.
11.1 Oferty należy składać / przesłać do dnia 27 czerwca 2013 r. do godziny 13:00:00 PM na adres zamawiającego podany w pkt 1.1.2 niniejszej specyfikacji, w sekr1etariacie zamawiającego. Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach: 8:00 – 15:00.
11.2 Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt. 1.1.2 niniejszej specyfikacji, w sposób opisany w pkt. 10 „opis sposobu przygotowywania ofert” niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opatrzony napisem:
ZMIANA” – Przetarg nieograniczony SP ZOZ IV.2/241-4/2013 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego”.
Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem:
WYCOFANE” – Przetarg nieograniczony SP ZOZ IV.2/241-4/2013 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z flotą komunikacyjną Zamawiającego”.
Koperty oznaczone w wyżej podany sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
11.4 Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 czerwca 2013 r. o godzinie 13:15:00 PM
w siedzibie zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny złożonej oferty zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.7 Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą zwrócić się na piśmie o przekazanie ww. informacji.
12.1 Wykonawca określi łączną składkę za cały okres ubezpieczenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych, liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na poszczególne ryzyka według załączonego formularza oferty stanowiącym załącznik numer 6 do niniejszej specyfikacji.
12.2 Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
12.3 Ostateczna łączna cena musi być podana w złotych polskich cyfrą oraz słownie.
12.4 Cena podana w ofercie może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie rabaty, upusty winny być ujęte w podanej cenie. Podana cena za realizację zamówienia jest ceną ostateczną do zapłaty przez zamawiającego.
12.5 Wykonawca określi precyzyjnie terminy płatności składek oraz wniesione wyłączenia lub ograniczenia w stosunku do programu ubezpieczenia podane w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
13.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

13.1.1 Oferowana cena – 80%.

13.1.2 Wysokość limitów odpowiedzialności i franszyz – 20%.
13.2 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie dla poszczególnych pakietów – kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
Cmin

KC = _________ x SP x WC , gdzie:

Cbad
Cmin – oznacza cenę oferty z najniższą łączną ceną za ubezpieczane ryzyka,

Cbad – oznacza łączną cenę badanej oferty za ubezpieczane ryzyka,

SP – oznacza jednolitą skalę punktową – 100 punktów,

WC – oznacza wagę procentową kryterium ceny – 80 %.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez wykonawców, składkę w zaokrągleniu do pełnych złotych liczoną od wszystkich ryzyk wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.
13.3 Sposób obliczenia ilości punktów przyznawanych ofercie dla poszczególnych pakietów – kryterium wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz – obliczany jest wg wzoru:
Zbad

KZ = _________ x SP x WZ , gdzie:

Zmax

Zbad – oznacza łączną sumę punktów za ocenę wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz badanej oferty – według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ,

Zmax – oznacza łączną sumę punktów za ocenę wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz najkorzystniejszej oferty – według zasad zawartych w załączniku numer 2 niniejszej SIWZ,

SP – oznacza jednolitą skalę punktową – 100 punktów,

WZ – oznacza wagę procentową kryterium wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz
– 20 %.
Zamawiający określił skalę punktową wykorzystaną do oceny poszczególnych ryzyk ubezpiecze-niowych – wg załącznika nr 2 dla poszczególnych pakietów.

13.4 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta tego wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną wartość punktową. Łączna wartość punktowa uzyskana przez poszczególnych wykonawców, dla poszczególnych pakietów będzie obliczana według wzoru:


K = KC + KZ
K – Łączna liczba punktów oferty liczona odrębnie dla każdego pakietu,

KC – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny dla badanego pakietu,

KZ – Liczba punktów przyznanych za kryterium wysokości limitów odpowiedzialności i franszyz dla badanego pakietu.

14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, podając w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty:

14.1.1 Nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów.

14.1.2 Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.

14.1.3 Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

14.1.4 Termin, po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy.


14.2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
14.3 Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą.
14.4 W przypadku gdy okazałoby się, że wykonawca którego została wybrana oferta uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.1 Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.1 Wzór umowy zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji.

18.1 Załącznik Nr 1 – Charakterystyka zamawiającego.


18.2 Załącznik Nr 2 – Opis oceny zakresu pokrycia ubezpieczeniowego.
18.3 Załącznik Nr 3 – Opis programu ubezpieczeniowego – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

i pozostałego majątku rzeczowego Zamawiającego.


18.4 Załącznik Nr 4 – Wymagania fakultatywne zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
18.5 Załącznik Nr 5 – Treść klauzul ubezpieczeniowych.
18.6 Załącznik Nr 6 – Formularz oferty.
18.7 Załącznik Nr 7 – Formularz cenowy.
18.8 Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1., zgodnie z art. 44 uPzp.
18.9 Załącznik Nr 9 – Wzór umowy.
18.10 Załącznik Nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzP.
18.11 Załącznik Nr 11 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Charakterystyka zamawiającego
1 Zamawiający

1.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
 1. Miejsce ubezpieczenia

   1. ul. Warszawska 14, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

   2. ul. Niepodległości 8, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

   3. ul. Mickiewicza 25, 96 – 230 Biała Rawska

   4. al. Klonowa 16, 96 – 130 Głuchów

3 Rodzaj prowadzonej działalności

3.1 Działalność medyczna

3.1.1 Oddział internistyczny

3.1.2 Oddział chirurgiczny

3.1.3 Oddział ginekologiczno – położniczy

3.1.4 Oddział dziecięcy

3.1.5 Oddział pulmonologiczny

3.1.6 Blok operacyjny

3.1.7 Izba przyjęć

3.1.8 POZ

3.2 Działalność pozamedyczna

3.2.1 Najem lokali
4 Dodatkowe informacje o prowadzonej działalności

4.1 Apteka – wewnątrz szpitalna

4.2 Kuchnia:

4.2.1 Żywienie pacjentów – zewnętrzny catering

4.3 Sterylizacja – własna

4.4 Laboratorium – umowa z firmą zewnętrzną

4.5 Krwiodawstwo – w ramach umowy z firmą zewnętrzną – laboratorium – tylko użyczenie lokalu.

4.6 Komisja bioetyczna- nie prowadzi.

4.7 Rehabilitacja – gabinet rehabilitacji leczniczej.
5 Zatrudnienie

5.1 Lekarze: 22 osób – umowy o pracę, 58 – osób – umowy cywilno – prawne.

5.2 Inny personel medyczny z wyższym wykształceniem: 1 osoba – umowa o pracę, 5 osób
– umowy cywilno – prawne.

5.3 Pielęgniarki i położne – 119 osób – umowy o pracę.

5.4 Personel administracyjny z wyższym wykształceniem: 9 osób – umowy o pracę, 1 osoba
– umowa cywilno – prawna.

5.5 Ratownicy medyczni: 2 osoby – umowy o pracę, 34 osób – umowy cywilno – prawne.6 Opis sposobu przechowywania rzeczy pacjentów – w oddzielnych workach w specjalnie przystosowanym i chronionym pomieszczeniu na podstawie imiennych pokwitowań rzeczowych.
7 Opis sposobu przechowywania rzeczy osób odwiedzających oraz pacjentów korzystających z poradni – szatnia obsługiwana przez pracowników zamawiającego – rzeczy pozostawiane za wydaniem numerka.
8 Opis budynków – budynek główny szpitala, kotłownia, garaże, budynki administracyjne, budynek przychodni. Budynki o konstrukcji ceramicznej, żelbetonowej, stropy żelbetonowe, drewniane. Pokrycie dachów – papa, eternit, blacho – dachówka. Stolarka okienna w części pomieszczeń plastikowa z oknami zespolonymi. Budynki szpitala są własnością Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przekazane aktem notarialnym Zamawiającemu, budynek zespołu wyjazdowego jest własnością Gminy. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie są zabezpieczone ogniochronnymi powłokami pęczniejącymi.

Budynek główny: piętrowy, konstrukcja ścian ceramiczna, stropy żelbetonowe, nad jednym oddziałem drewniane, impregnowane, klatki schodowe żelbetonowe. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blacho dachówką. Stan ogólny dobry.

Oddział płucny: parterowy, konstrukcja ścian ceramiczna, strop żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Stan ogólny dobry.

Budynek administracyjny: piętrowy, konstrukcja ścian ceramiczna, stropy żelbetonowe
i częściowo (jedno skrzydło) drewniane impregnowane, klatki schodowe żelbetonowe. Dach
o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem. Stan ogólny dobry.

Poradnia pulmonologiczna: parterowy, ściany ceramiczne, strop żelbetonowy, kryty papą termozgrzewalną. Stan ogólny dobry.

Budynek kotłowni, magazynu, warsztatu: parterowy, ściany ceramiczne, strop żelbetonowy, kryty papą termozgrzewalną. Stan ogólny dobry.

Agregatorownia: parterowy, ściany ceramiczne, strop drewniany, impregnowany, kryty papą termozgrzewalną. Stan ogólny dobry.

Pogotowie: parterowy, ściany ceramiczne, strop żelbetonowy, kryty papą termozgrzewalną. Stan ogólny dobry.

Garaże: parterowy, ściany ceramiczne, strop żelbetonowy, kryty papą termozgrzewalną. Stan ogólny dobry.
9 Opis zabezpieczeń przeciw pożarowych. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami są stosowane środki przeciw pożarowe zabezpieczające mienie objęte ochroną ubezpieczeniową. Instalacja elektryczna jest odizolowana od konstrukcji drewnianej.
10 Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. Zamawiający oświadcza, że całość mienia jest dozorowana z wykorzystaniem własnych pracowników.
11 Opis zabezpieczeń przeciw przepięciowych. Sprzęt jest zabezpieczony listwami przeciwprzepięciowymi i systemami UPS. Instalacja elektryczna Szpitala zabezpieczona jest dodatkowo zabezpieczeniami różnicowo – prądowymi i przeciwprzepięciowymi.
12 Szkodowość

12.1 Szkody rzeczowe

12.1.1 2008 r. – AC kom.: 507,38 PLN, NNW kom.: 800,00 PLN

12.1.2 2010 r. – AC kom.: 2.379,48 PLN

12.1.3 2010 r. – mienie od wszystkich ryzyk: 6.531,00 PLN

12.1.4 2011 r. – mienie od wszystkich ryzyk: 6.316,24 PLN

12.1.5 2012 r. – brak szkód.

12.1.6 2013 r. – brak szkód.

12.2 Szkody osobowe

12.2.1 2008 r. – wypłacono: 35.000,00 PLN

12.2.2 2009 r. – rezerwa szkodowa: 185.637,00 PLN

12.2.3 2010 r. – rezerwa szkodowa: 120.000,00 PLN

12.2.4 2011 r. – wypłacono: 50.000,00 PLN

12.2.5 2012 r. – wypłacono: 57.600,00.12.2.6 2013 r. – brak roszczeń.
13 Dotychczasowy ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz PZM T.U. S.A. VIG

Załącznik numer 2
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POZOSTAŁEGO MAJĄTKU RZECZOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO
OPIS OCENY ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO
dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.
PAKIET Nr 1

Ocena zakresu pokrycia ubezpieczeniowego złożonej oferty

Lp.

Określenie opisu ryzyka

Spełnia – TAK

/nie spełnia – NIEI. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie obowiązkowego ubezpie-czenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.
III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
IV. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z wyłączeniem budynkówV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk EEI – szkody materialne
i niematerialne
VI. Składka

1

Wymagania obligatoryjne – zgodnie z Załącznikiem numer 3Jeżeli wpisano NIE, oferta podlega odrzuceniu

Lp.

Opis wymagań fakultatywnych

Liczba możliwych punktów

Oczekiwane wymagania fakultatywne – zgodnie z Załącznikiem numer 4
1

Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 20% w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, szyb i innych przedmiotów szklanych, gotówki oraz mienia pracowniczego dla których limit wynosi 100%.

5

2

Sublimit na ryzyka kradzieżowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – 30% w odniesieniu do każdej grupy rodzajowej mienia z wyłączeniem grupy 1-2 (przy czym środki trwałe z grupy KRŚT 3–6 traktuje się jako jedną łączną sumę ubezpieczenia) z wyłączeniem, szyb i innych przedmiotów szklanych, gotówki oraz mienia pracowniczego dla których limit wynosi 100%.

7

3

Klauzula Nr 5: automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpiecze-nia: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunasto-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

4

Klauzula Nr 6: automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokaliza-cji: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 30% sumy ubezpieczenia w dwunasto-miesięcznym okresie ubezpieczenia.


1

5

Klauzula Nr 8: automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej: jeżeli
w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość na skutek wykonanych inwestycji przez ubezpieczonego wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od momentu wpisania ich do ewidencji środków trwałych ubezpieczonego pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych nie przekroczy 30% sumy ubezpieczenia dla poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 750.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

2

6

Klauzula Nr 10: zniesienia proporcji: w przypadku zaistnienia szkody dotyczą-cej mienia, ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwęglę-dnieniu rodzaju zdeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubez-pieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia przedmiotu.

1

7

Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10.000, 00 PLN na dzień jej powstania.

2

8

Klauzula Nr 12: likwidacji drobnych szkód: Ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 15.000, 00 PLN na dzień jej powstania.

3

9

Klauzula Nr 13: ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunasto-miesięcznym okresie ubezpieczenia: do kwoty 3.000.000,00 PLN.

1

10

Klauzula Nr 14: dewastacji/wandalizmu: limit na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

11

Klauzula Nr 16: ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: Ubezpieczyciel pokryje konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym mieniu do wartości 200. 000,00 PLN ponad limit określony w o.w.u. w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

12

Klauzula Nr 17: przemieszczenia mienia: limit odpowiedzialności 1.500.000, 00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

13

Klauzula Nr 18: kosztów odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakła-dowej: limit w wysokości: 100.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

14

Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 30.000,00 zł w dwu-nastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

15

Klauzula Nr 20: szkód zalaniowych: limit w wysokości 40.000,00 zł w dwu-nastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

2

16

Klauzula Nr 23: ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do przywrócenia technicznej gotowości jednostki do prowadzenia działalności w poprze-dnim zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 (sześć) miesięcy (okres odszkodowawczy). Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Fran-szyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 2 (dwa) dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej
w umowie ubezpieczenia liczbie dni, 10.000,00 PLN dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).

3

17

Klauzula Nr 24: ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców: limit odszkodowania w wysokości 50.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwu-nastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

18

Klauzula Nr 26: ubezpieczenia następstw aktów terrorystycznych: franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,00 PLN.

2

19

Klauzula Nr 32: poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i gazowej: limit odszkodowania w wysokości 10.000, 00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

1

20

Klauzula Nr 34: tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy
w eksploatacji sprzętu
: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody maksymalnie przez okres dziewięciu miesięcy. Limit odpowiedzialności w wysokości 750.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunasto-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

2

21

Klauzula Nr 34: tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy
w eksploatacji sprzętu
: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody maksymalnie przez okres dwunastu miesięcy. Limit odpowiedzialności w wysokości 750.000, 00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia.

5

22

Klauzula Nr 36: ryzyka kradzieży zwykłej i Klauzula Nr 40: ubezpieczenia przedmiotów zamontowanych na zewnątrz: łączny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi: 20. 000,00 PLN, rozumiany jako łączny limit dla ubezpieczeń AR i EEI.

3

23

Klauzula Nr 38: ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji: termin magazynowania i mon-tażu nie przekracza sześć miesięcy od daty dostawy.

2

24

Klauzula Nr 45: funduszu prewencyjnego: Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty funduszu prewencyjnego w wysokości nie mniejszej niż 3% składki ubezpieczeniowej za dwunastomiesięczny okres ubezpie-czenia.

Wymaganie nie oceniane

25

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza integralna na poziomie 200,00 PLN.

3

26

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk udział własny w szko-dzie na poziomie 300,00 PLN.

3

27

Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne na maksimum trzy dni przed końcem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy miesiąc lipiec 2013 roku = dwanaście rat w dwunasto-miesięcznym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych wartości.

2

28

Należy uwzględnić ratalną płatność składek – równe raty płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy miesiąc lipiec 2013 roku = dwanaście rat w dwunastomiesięcznym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby pierwsza składka była większa od pozostałych, jednak nie więcej niż o 11,00 PLN w celu wyrównania pozostałych składek do równych wartości.

5

: uploads -> zamówienia
uploads -> Power rangers premiera: 24. 03. 2017
uploads -> Znaczenie kliniczne przerzutów raka prostaty do regionalnych węzłów chłonnych
uploads -> Polityka gospodarcza
uploads -> Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
uploads -> Zarządzanie procesami
uploads -> Konspekt Przedmiotu „Informatyka w Kryminalistyce” prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
zamówienia -> Załącznik Nr 9 do Umowy Operacyjnej – Poręczenie Porozumienie w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej – Poręczenie nr
zamówienia -> Regulamin Prac Panelu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działań z Priorytetów I zporr poza Działaniem 1
zamówienia -> Wszyscy zainteresowani postępowaniem pcz/ZP/ /2019 Dotyczy: „Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych I niemedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia”


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna