Słowniczek pojęć stosowanych w opiniach I ocena rozwoju poznawczegoPobieranie 25,53 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar25,53 Kb.


Słowniczek pojęć stosowanych w opiniach


I    Ocena rozwoju poznawczego

 1. Deficyty rozwojowe (inaczej parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, jeszcze inaczej: dysfunkcje) – opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji

 2. Funkcje poznawcze – zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia oraz zauważamy stosunki między nimi. Obejmują: pamięć, uwagę, wrażenia i spostrzeżenie wzrokowe, słuchowo- językowe, dotykowe, kinestetyczne, orientację w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni

 3. Gotowość pamięci – zdolność do szybkiego odtwarzania informacji zapamiętanych 4. Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowy rozwój procesów poznawczych, współdziałający z czynnościami ruchowymi

 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych ( manipulacyjnych), współpraca ręki i oka

 6. Pamięć bezpośrednia (świeża) – zdolność do zapamiętania
  i natychmiastowego odtworzenia spostrzeganego wzrokowo lub słuchowo materiału.

 7. Pamięć fonologiczna – zdolność do zapamiętywania i  prawidłowego odtwarzania kolejności  głosek w wyrazach

 8. Pamięć mimowolna (mechaniczna)  –  zdolność do przyswajania wiedzy
  w sposób nieuświadomiony, mimowolny

 9. Pamięć operacyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania określonych operacji czy działań utrzymywanych w pamięci

 10. Pamięć sekwencyjna – zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji (cyfr, słów)

 11. Pamięć słuchowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej (zapamiętywanie spostrzeżeń werbalnych i niewerbalnych; zdolność do uczenia się słuchowego) i dzięki temu przyswajania wiedzy

 12. Pamięć wzrokowa – zdolność do utrwalania i przypominania informacji podanej w formie wizualnej (czyli zapamiętywanie spostrzeżeń wzrokowych; zdolność do wzrokowego uczenia się) i dzięki temu przyswajania wiedzy

 13. Pojemność pamięci – określa stosunek ilości zapamiętanych i prawidłowo odtworzonych informacji do ilości informacji podanych do zapamiętania

 14. Poziom intelektualny (umysłowy) – ocena funkcjonowania podstawowych zdolności werbalnych (słowno-pojęciowych) oraz niewerbalnych (wykonawczych) dokonywana za pomocą standaryzowanych testów inteligencji

 15. Rozwój psychoruchowy harmonijny – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych) rozwijających się w sposób harmonijny czyli tak, że nie stwierdza się większych odchyleń od poziomu typowego dla danego wieku życia

 16. Rozwój psychoruchowy nieharmonijny – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych)

 17. Umiejętności metafonologiczne – wykształcona świadomość dźwiękowych      struktur mowy 

 18. Wierność pamięci – określa stopień identyczności informacji zapamiętanych z  informacją podana w formie werbalnej lub graficzne

 

II    Ocena percepcji wzrokowej 


 1. Analiza i synteza przedmiotów konkretnych (znaków graficznych i figur geometrycznych) – zależne od umiejętności wyodrębniania części z całości oraz łączenia elementów w całość

 2. Lateralizacja –to inaczej stronność ciała, a więc większa sprawność jednej strony ciała od drugiej, która nie ogranicza się wyłącznie do pracy rąk, choć najwyraźniej zaznacza się właśnie w czynnościach manualnych. Występuje ona również w przypadku nóg oraz parzystych narządów zmysłu, zwłaszcza oczu. Lateralizacja jest postępującym procesem, kształtującym się stopniowo wraz z wiekiem i ogólnym rozwojem ruchowym dziecka. Za określoną stronność ciała odpowiada przeciwległa półkula mózgowa. Wyróżniamy następujące rodzaje lateralizacji:

 • jednorodna – prawostronna (przejawia się dominacją prawej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji półkuli lewej) lub lewostronna (przejawia się dominacją lewej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji półkuli prawej);

 • niejednorodna (inaczej zwana skrzyżowaną) – polega na wyraźnej czynnościowej przewadze narządów ruchu i zmysłu, ale nie po tej samej stronie, a po obu stronach ciała;

 • nieustalona – brak ustalonej dominacji poszczególnych narządów ruchu i zmysłu.

 1. Percepcja wzrokowa – zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych  oraz umiejętność ich interpretowania

 2. Spostrzeganie figury i tła – zdolność wyróżniania figury z pola spostrzeżeniowego; słabo rozwinięta zdolności odróżniania figury od tła powoduje rozproszenie uwagi i dezorganizację czynności, trudności w oderwaniu uwagi od jakiegoś bodźca i skierowanie jej na coś innego

 3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni – spostrzeganie relacji przestrzennej zachodzącej pomiędzy przedmiotem a obserwatorem; zaburzenia w tym obszarze powodują trudności w rozumieniu znaczeń słów odnoszących się do położenia w przestrzeni: w, poza, na górze, na dole, z tyłu, z przodu, z lewej, z prawej, ponad, poniżej itd.). W początkowym okresie nauki szkolnej dziecko może mylić litery o tym samym kształcie, lecz różnie ułożonych w przestrzeni (b – d; g – p; n – u; m – w; e – a, oraz zmieniać kolejność liter i cyfr: no – on; 42 – 24)

 4. Spostrzeganie stałości kształtów – zdolność do spostrzegania przedmiotu jako posiadającego stałe właściwości – określony kształt, położenie, wielkość - niezależnie od zmiennych wrażeń (kolor, ułożenie w przestrzeni, struktura powierzchni itp.)

 5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych – zdolność do oceny położenia dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do własnego ciała, co warunkuje prawidłowe wykonywanie złożonych czynności.

 6. Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych, oparta na koordynacji oka i ręki, uzależniona od prawidłowego spostrzegania symboli, prawidłowej sprawności ruchowej rąk i silnej lateralizacji

 7. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – brak współdziałania
  i zharmonizowania funkcji wzrokowych i ruchowych- manipulacyjnych

 8. Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak lub nie w pełni wykształcona orientacja w prawej i lewej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni

 9. Zaburzenia percepcji wzrokowej – zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia spostrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego przedmiotów

III   Ocena percepcji słuchowej i funkcji słuchowo- językowych 

 1. Niskie (słabe) umiejętności metafonologiczne – brak lub słabo  wykształcona świadomość dźwiękowych struktur mowy 

 2. Percepcja słuchowazdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń

 3. Zaburzenia słuchu fonemowego – trudności w postrzeganiu dźwięków mowy czyli w odróżnianiu głosek i różniących je cech dystynktywnych

 4. Zaburzenia umiejętności fonologicznych – trudności w operowaniu cząstkami fonologicznymi mowy, takimi jak głoski, sylaby, logotomy

IV Dojrzałość operacyjna rozumowania na poziomie konkretnym

 1. Uznawanie stałości ilości nieciągłych – dostrzeganie równoliczności zbiorów mimo zmiany układu elementów

 2. Szeregowanie elementów – umiejętność porządkowania elementów w szereg według wielkości

 3. Uznawanie stałości tworzywa – dostrzeganie niezmienności ilości tworzywa bez względu na kształt, jaki przyjmuje podczas przekształcania

 4. Uznawanie stałości długości – dostrzeganie niezmienności długości bez względu na kształt, jaki przyjmuje podczas przekształcania

Opracowanie:

mgr J. M. Mateusiak – pedagog

mgr M. Forytarz - psycholog

 

 

  ©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna