Słowniczek Małych I Średnich PrzedsiębiorstwPobieranie 12,66 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar12,66 Kb.

Słowniczek Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

Działalność gospodarcza- ( ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)- wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja zasobów naturalnych.

Ordynacja podatkowa (art. 3) dla celów podatkowych podaje znacznie rozszerzoną definicję: działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność- do przedsiębiorców.


Dobra Praktyka Higieniczna (GHP- GOOD HYGIENE PRACTICE)- obejmuje procedury i instrukcje zawarte w zakładowych Księgach Higieny firm sektora żywnościowego, a służące do zapewnienia żywności właściwej jakości zdrowotnej. Procedury te dotyczą aspektów higienicznych. Dobra Praktyka Higieniczna jest obowiązkowym narzędziem utrzymania czystości i porządku oraz samokontroli zakładu.

Dotacja – to bezzwrotna pomoc finansowa. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które poniósł przedsiębiorca.
Pomoc publiczna- polega na wspieraniu osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek, dotacji bezzwrotnych, ulg podatkowych i ulg w płatnościach za ubezpieczenia społeczne.
Przedsiębiorca- może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu, podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

  • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,

  • Osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 7 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 5 milionów euro.


Za małego przedsiębiorcę nie uważa się przedsiębiorcy, w którego przedsiębiorstwie przedsiębiorcy inni niż mali posiadają:

  • Więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,

  • Prawo do ponad 25 % udziału w zysku,

  • Więcej niż 25 % głosów w zgromadzeniu wspólników ( akcjonariuszy)


Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

  • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 25o pracowników,

  • Osiągał przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 40 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 27 milionów euro.Za średniego przedsiębiorcę nie uważa się przedsiębiorcy, w którego przedsiębiorstwie przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają:

  • Więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,

  • Prawo do ponad 25 % udziału w zysku,

  • Więcej niż 25 % głosów w zgromadzeniu wspólników ( akcjonariuszy)HACCP (HAZARD ANALYSIS and CRITICAL CONTROL POINT)- Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli – oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

Przed wprowadzeniem w zakładzie systemu HACCP należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasady Dobrej praktyki Higienicznej, które mają na celu stworzenie warunków do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. Dotyczą one m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, usuwania odpadów, mycia, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu.

W Unii Europejskiej najbardziej podstawowe i ogólne zasady w produkcji żywności zawarte są w dyrektywie 93/43/EWG o higienie żywności. Ta dyrektywa nakłada obowiązek wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem konsumentom żywności.

Źródło:


PARP,

Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoINFOR

Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna