Sosnowiec, 29Pobieranie 408,93 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2018
Rozmiar408,93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


SOSNOWIECKI

SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec


   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

33.14.11.20-7 zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe; 33.14.11.28-3 igły do szycia;

Numer sprawy: ZP-2200-6/16SPIS TREŚCI:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

  1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna