Sosnowiec, 29Pobieranie 289,31 Kb.
Strona1/7
Data01.04.2018
Rozmiar289,31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o


ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAO udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)


NA DOSTAWĘ AKCESORIÓW DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Kod CPV: 33.19.00.00-8 – różne urządzenia i produkty; 33.11.10.00-1 – urządzenia medyczne
Numer sprawy: ZP-2200-69/14
SPIS TREŚCI:
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

 4. Załącznik nr 4.1 – 4.6 - Formularz asortymentowo – cenowy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 20 ponumerowanych stron.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził Zarząd


I. Nazwa i adres zamawiającego


Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, 131, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do sprzętu medycznego oraz sprzętu medycznego. Zamówienie składa się z 6 części:

Pakiet nr 1 – Oprzyrządowanie do pompy ssąco-płuczącej do laparoskopu XION,

Pakiet nr 2 – Czujniki saturacji wielorazowe dla noworodków typ Y,

Pakiet nr 3 – Akcesoria do nawilżacza Fischer & Payker,

Pakiet nr 4 – Światłowód do źródła światła Storz,

Pakiet nr 5 – czujniki tlenu do aparatów do znieczulania,

Pakiet nr 6 – zestaw do wykonywania endoskopowych operacji kamicy nerkowej (PCNL) z wymianą.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment, ilości, zestawienie wymaganych warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1 do 4.6 do niniejszej SIWZ.

 2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane, jako wyroby medyczne.

III. Termin i warunki realizacji zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:


- w zakresie Pakietów 2 i 5: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

- w zakresie Pakietów 1, 3, 4, 6: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.


 1. Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1.


 2. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

4. Ad. Pakiet 6 - W ramach zapłaty za oferowane optyki Zamawiający odda niesprawną optykę tego samego typu w rozliczeniu (R.WOLF nr kat. 8962.433) oraz płaszcz (nr kat. 8962.061) - nieczytelny, zamglony obraz).
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.    1. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna