Sojusze międzynarodowe. Historia nato od założenia do czasów współczesnych Cele lekcjiPobieranie 11,71 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar11,71 Kb.
 1. Sojusze międzynarodowe. Historia NATO od założenia do czasów współczesnych

  1. 1. Cele lekcji

   1. a) Wiadomości


Uczeń wie:

 • co to jest sojusz międzynarodowy,

 • jak zagrożenie zewnętrzne wpływa na zawieranie sojuszy,

 • jakie są rodzaje sojuszy,

 • jakie są prawa i obowiązki członków w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego,

 • jak zmieniały się doktryny NATO w trakcie trwania zimnej wojny,

 • jak ewoluowało NATO po zakończeniu zimnej wojny,

 • w jakich okolicznościach Polska przystąpiła do NATO.
   1. b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • zdefiniować pojęcie sojuszu międzynarodowego,

 • wyjaśnić pojęcia casus foederis,

 • omówić różnice między sojuszami współczesnymi a historycznymi (zawieranymi przed II wojną światową),

 • wskazywać na mapie członków NATO,

 • omówić genezę NATO.
  1. 2. Metoda i forma pracy


Uczniowie naprowadzani pytaniami nauczyciela prezentują swoją wiedzę dotyczącą tematu lekcji.

Metoda podająca: przedstawienie definicji i wszelkich informacji dotyczących celów, zasad działania i rodzajów sojuszy międzynarodowych. Podczas opowiadania historii NATO, uczniowie wskazują na mapie członków Sojuszu i czytają konkretne artykuły Traktaty Waszyngtońskiego.

Metoda poszukująco-problemowa: wspólne zastanowienie się nad rolą i zadaniami NATO w świecie współczesnym.

  1. 3. Środki dydaktyczne


Flaga NATO

Mapa polityczna świataKopia Traktatu Północnoatlantyckiego
  1. 4. Przebieg lekcji

   1. a) Faza przygotowawcza


Członkiem jakiego sojuszu jest Polska? Od kiedy? Co to jest sojusz międzynarodowy? Uczniowie odpowiadają na pytania i prezentują swoją wiedzę dotyczącą tematu lekcji.
   1. b) Faza realizacyjna


Wykład nauczyciela:

 1. Wyjaśnienie znaczenia sojuszu międzynarodowego:

 • sojusz jako umowa dwóch lub więcej państw, przewidująca podejmowanie wspólnych akcji w przypadku zagrożenia jednego z nich ze strony państwa trzeciego,

 • casus foederis – wymienione w umowie koalicyjnej okoliczności, w których strony zobowiązane są do przyjścia sobie z pomocą,

 • rodzaje sojuszy:

 • różnice między sojuszami współczesnymi a tymi z przeszłości (przede wszystkim instytucjonalizacja i powstawanie infrastruktury sojuszniczej),

 • przykłady sojuszy.

 1. Omówienie historii NATO i przedstawienie okoliczności przystąpienia Polski do paktu:

 • geneza sojuszu,

 • zapisy traktatowe – treść artykułu 5: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim i wskutek tego zgadzają się na…,

 • doktryny i koncepcje wojskowe NATO w historii organizacji:

 • koncepcja wysuniętej obrony,

 • doktryna zmasowanego odwetu (strategia tarczy i miecza),

 • doktryna elastycznego reagowania;

  • zmiana sytuacji NATO po zakończeniu zimnej wojny (zrewidowanie doktryn i koncepcji),

  • otwarcie się na nowych członków – Partnerstwo dla pokoju,

  • kwiecień 1999 – wstąpienie Polski do NATO.
   1. c) Faza podsumowująca


 1. Nawiązanie do toczącej się dyskusji na temat roli i funkcji NATO we współczesnym świecie.

 2. Wymienienie operacji wojskowych NATO po zakończeniu zimnej wojny.

 3. Co to są siły szybkiego reagowania?
  1. 5. Bibliografia


 1. Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa 1998.

 2. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Scholar, Warszawa 1997.

 3. Mały słownik stosunków międzynarodowych, pod red. Grażyny Michałowskiej, WSiP, Warszawa 1999.
  1. 6. Załączniki

   1. a) Zadanie domowe


Powtórzenie wiadomości z lekcji.
  1. 7. Czas trwania lekcji


2 x 45 minut
  1. 8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz jest przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Pierwsza będzie miała charakter teoretycznego omówienia sojuszy międzynarodowych. Druga przedstawiać będzie historię Sojuszu Północnoatlantyckiego.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna