Skarga1 do komisji wspólnot europejskichPobieranie 121,39 Kb.
Strona1/2
Data01.11.2017
Rozmiar121,39 Kb.
  1   2

SKARGA1

DO KOMISJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

 1. Nazwisko i imię osoby wnoszącej skargę:

Genovum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Jeśli ma zastosowanie, reprezentowanej przez:

Prezes zarządu. 1. Obywatelstwo:

Nie dotyczy. 1. Adres lub siedziba2:

ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355, 61-809 Poznań, Poland
 1. Telefon/faks/e-mail:

Tel. 0048 61 852 49 46

Fax. 0048 61 852 49 46

e-mail : info@genovum.com 1. Rodzaj i miejsce(a) działalności:

Główną działalnością spółki jest analiza i przetwarzanie danych biologicznych, a szczególności przewidywanie struktury i funkcji genów oraz białek. Spółka prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.7. Państwo Członkowskie lub instytucja, która zdaniem osoby wnoszącej skargę dopuściła się naruszenia prawa wspólnotowego:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest polską agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.8. Możliwie najpełniejszy opis faktów stanowiących podstawę wniesienia skargi:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 na podstawie art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz na podstawie art. 6b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

Szczegółowy opis osi priorytetowych i działań dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla programu (www.poig.gov.pl) w zakładce: Dokumenty i wytyczne: Dokumenty programowe.

Dnia 19 listopada 2009 roku spółka Genovum sp. z o.o. (Genovum) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawarły umowę o dofinansowanie. Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi (Genovum) przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia (PARP) dofinansowania na realizację projektu „Bazy danych genomów organizmów biologicznych PKWiU: 63.11.11.0” ze środków publicznych w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

Umowa została zawarta jako zwieńczenie konkursu. Genovum złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 umowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 637 780 zł, a całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją I etapu projektu wynosi 3 600 000 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność.

Dowód:


• umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-036/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-036/09-00

Celem projektu było stworzenie, w związku z narastającą opornością H. pylori na antybiotyki i złą tolerancją leczenia, nowego alternatywnego preparatu bakteriofagowego doprowadzającego do eradykacji infekcji H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Opracowywana technologia jest unikalna na skalę światową, a otrzymany preparat cechowałby się mechanizmami pozwalającymi uniknąć uodpornienia się bakterii na leczenie oraz niewielkim wpływem na inne bakterie oraz organizm człowieka, czyli minimalizacją lub całkowitym brakiem skutków ubocznych. Do tej pory w projekcie udało się opracować unikalną i pierwszą taką metodę służącą do pozyskiwania hodowli patogennych szczepów H. pylori w warunkach laboratoryjnych. Pozwoliło to zidentyfikować faga zwalczającego bakterie H. pylori nad czym miały być prowadzone bardziej szczegółowe badania. Odkrycie tego faga może całkowicie zmienić obecne podejście w leczeniu wrzodów żołądka i jest przełomowym punktem badań. Ponadto poprzez przeprowadzenie szeregu zaawansowanych badań bioinformatycznych udało się poznać mechanizmy odpowiedzialne za procesy lityczne bakteriofaga istotne przy eradykacji H. pylori. Powyższe aspekty miały kluczowe znaczenie w dalszym etapie prac inżynierii genetycznej nad bakteriofagiem mających na celu zmianę regulacji lizogenii i optymalizacji jego aktywności litycznej.Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy o dofinansowanie Genovum była zobowiązana do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, w terminie wskazanym w § 5 ust. 3, z należytą starannością, zgodnie z umową, w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zgodnie z biznesplanem, który stanowiąc załącznik do wniosku o dofinansowanie, stanowi jednocześnie załącznik do umowy, poczyniono następujące założenia :

 1. W sekcji C1.1 biznesplanu (str. 4) napisano (założono), że rezultatem projektu ma być baza danych zawierająca genomy bakteriofagów. Produktem omawianego projektu stanie się nowy alternatywny preparat. W sekcji 3a (str. 6), przedstawiono założenie, że rezultatem prac badawczych będzie zbiór izolowanych fagów aktywnych przeciwko H.pylori wraz z opisem ich genomów. Na tej samej stronie, w części poświęconej zadaniom projektu założono hodowlę komórek bakteryjnych, izolację fagów, sekwencjonowanie fagów, analizę genomów fagów, optymalizację fagów i badanie aktywności fagów w walce z bakteriami. W sekcji 5 (str. 7) określono, że końcowym produktem będzie baza danych genomów bakteriofagów zdolnych do lizy bakterii H.pylori. Bakteriofagi będą miały określone cechy funkcjonalne takie jak toksyczność i aktywność lityczna.
 1. W sekcji 3 (str. 5) biznesplanu wskazano potencjalnych wykonawców i założono, że jeśli zlecenie prac badawczych będzie podlegać pod procedury zamówień publicznych, współpracujące jednostki zostaną wyłonione w procedurze przetargowej. Napisano: „Wstępnie zakładamy współpracę z następującymi jednostkami:

  • Proteon Pharmaceuticals spółka z o.o.

  • Instytut Biologii Medycznej PAN

  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.”
 1. W sekcji 4 lit. B (str. 7) założono, że jednym z planowanych wydatków w ramach prac badawczych będzie amortyzacja sprzętu i aparatury laboratoryjnej, a sprzętem i aparaturą ma być system do analiz bioinformatycznych zawierający wysokowydajny klaster obliczeniowy wraz z unikalnym oprogramowaniem o łącznej wartości 3 mln zł. Założono amortyzację na poziomie 30% rocznie. W tabeli C5: harmonogram rzeczowo – finansowy założono w pozycji 1.1.2 a, 2.1.2 a, 3.1.2 a i 4.1.2 a określono, że wartość odpisów amortyzacyjnych w każdym etapie projektu wyniesie 450.000 zł w (etapy są półroczne). Wynika z tego jasno, że założono amortyzację systemu bioinformatycznego od 1 lipca 2009 r. w wysokości 75.000 zł miesięcznie. Amortyzacja systemu bioinformatycznego, w wysokości 24 x 75.000 zł, czyli w łącznej kwocie 1.800.000 zł w całym okresie realizacji projektu, konsekwentnie pojawia się także w pozostałych tabelach biznesplanu takich, jak: budżet projektu, bilans, rachunek zysków i strat.
 1. W sekcji 4 pkt. g (str. 7) założono, że koszty operacyjne związane z utrzymaniem biur i laboratoriów obejmujących pokrycie takich kosztów, jak energia elektryczna, woda, dostęp do sieci Internet wynosić będą miesięcznie około 13.000 zł. Dodatkowo założono, że laboratorium zostanie wynajęte w jednostce badawczej, ponieważ „Wynajęcie laboratorium w jednostkach badawczych jest na tym etapie dużo tańszym rozwiązaniem niż utrzymywanie laboratorium przez spółkę”.
 1. W sekcji A.2 (str. 2) – Lokalizacja projektu, założono, że „projekt będzie realizowany w Warszawie, jak również w trzech pozostałych miejscach realizacji projektu: w Łodzi i Wrocławiu. ”

Dowód:

 • biznesplan do umowy nr UDA-POIG.01.04.00-14-036/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-036/09-00

Zgodnie z § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie spółka Genovum była zobowiązana do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z jej realizacją.

Ponosząc wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przeprowadzono następujące procedury konkursowe : 1. Przed wynajęciem lokalu, dnia 4 maja 2009 roku spółka zamieściła w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zainteresowaniu wynajęciem biura i laboratorium.

W wyniku zapytania spłynęły cztery oferty:

 • na 80.500 zł netto za okres półroczny, to jest 13.416 zł miesięcznie,

 • na 81.000 zł netto za okres półroczny, to jest 13.500 zł

 • na 82.500 zł za okres półroczny, to jest 13.750 zł miesięcznie,

 • na 79.000 zł za okres półroczny, to jest 13.166 zł miesięcznie (spółka BioInfoBank).

Ponieważ spółka BioInfoBank Sp. z o.o. posiada również biuro i laboratorium w Warszawie i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, wybrano tego dostawcę biur i laboratoriów. BioInfoBank Sp. z o.o. jest również jednostką naukową, której dwukrotnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał najwyższą kategorię w ocenie parametrycznej. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia był więc zgodny z wcześniejszymi założeniami z biznesplanu – strona 7 („Wynajęcie laboratorium w jednostkach badawczych jest na tym etapie dużo tańszym rozwiązaniem niż utrzymywanie laboratorium przez spółkę”).

Dowód:

• dokumentacja konkursowa 1. Dnia 10 grudnia 2009 roku Genovum zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o przetargu publicznym nieograniczonym. W wyniku przetargu zamierzał wyłonić wykonawcę dzieła o nazwie: „Optymalizacja hodowli bakterii, identyfikacja i wydajna izolacja bakteriofagów, polegająca na zoptymalizowaniu bakterii H.pylori, identyfikacja helico-fagów i optymalizacji procesu ich namnażania.”

Jak się można było spodziewać i zgodnie z założeniami poczynionymi w biznesplanie (Wstępnie zakładamy współpracę z następującymi jednostkami: - Proteon Pharmaceuticals spółka z o.o., Instytut Biologii Medycznej PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. – strona 5 biznesplanu) w odpowiedzi na przetarg wpłynęła jedna oferta od spółki Proteon Pharmaceuticals, spełniała ona wymagania konkursu i zamawiającego, umowa została zawarta i przystąpiono do jej realizacji.

Dowód:

• dokumentacja przetargowaZgodnie z § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie, warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność pośrednią (refundację kolejnych etapów) po każdym etapie realizacji projektu.

Dnia 29 stycznia 2010 roku Genovum złożyła w kancelarii PARP pierwszy wniosek o płatność pośrednią. Według danych z wniosku, obejmował on wykaz wydatków na kwotę 888.000 zł, z czego kwalifikowanymi do objęcia wsparciem było 810.000 zł, a wnioskowaną kwotę stanowiło 567.000 zł.

Dnia 28 lipca 2010 roku Genovum złożyła w kancelarii PARP drugi wniosek o płatność pośrednią. Według danych z wniosku, obejmował on wykaz wydatków na kwotę 912.840 zł, z czego kwalifikowanymi do objęcia wsparciem było 810.000 zł, a wnioskowaną kwotę stanowiło 567.000 zł.

Dowód:


• wniosek o płatność z dnia 29 stycznia 2010 r. i wniosek o płatność z dnia 28 lipca 2010 r.

Łącznie zatem Genovum złożyła dwa wnioski o płatność, w których całkowitą kwotą wydatków na projekt jest kwota 1.800.840 zł.

Dnia 12 marca 2010 roku PARP wezwała Genovum do uzupełnienia wniosku o płatność. Wniosek złożono dnia 29 stycznia 2010 r. a wezwanie do uzupełnienia wniosku zostało sporządzone 12 marca 2010, a więc po 40 dniach. Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie termin weryfikacji wniosku wynosi 30 dni.

Dowód:


• Wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 12 marca 2010 r.

Z pisma tego wynika, że osoba weryfikująca wniosek o płatność nie znała umowy o dofinansowanie zawartej ze spółką Genovum, nie orientowała się w sprawach dotyczących informatyki i bioinformatyki oraz biotechnologii. Nie rozumiała m.in., czym jest klaster obliczeniowy. Uznała bowiem, że system bioinformatyczny musi się znajdować w jednym miejscu (w jednym biurze), choć założenie takie jest sprzeczne z opisem realizacji projektu z biznesplanu stanowiącego integralną część umowy. Klaster to (z języka angielskiego – grono), według słownika języka polskiego na stronie www.pwn.pl, zespół komputerów połączonych tak, by miały wspólny twardy dysk, programy, dane itp. Nie oznacza to, że klaster musi się znajdować w jednym biurze ani nawet mieście czy kraju. Wątpliwości osoby oceniającej wniosek wzbudził również koszt najmu biura i laboratorium, co również świadczyło o nieznajomości umowy. Genovum założyła w biznesplanie, że comiesięczne koszty operacyjne związane z użytkowaniem biura i laboratorium wynosić będą 13.000 zł, kwota ta zatem wynikała i z umowy i z przeprowadzonego postępowania konkursowego. Kwestionowanie jej świadczyło o nieznajomości umowy i projektu.

Dnia 18 marca 2010 roku spółka Genovum złożyła uzupełnienia do wniosku o płatność.

Dowód:


• Uzupełnienia do wniosku o płatność z dnia 18 marca 2010 r.

W piśmie wyjaśniono PARP, dlaczego serwery nie są zlokalizowane w siedzibie spółki, wytłumaczono, z czego wynika koszt 13.000 zł miesięcznie. Podano, jako przykład, że w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym 1 Mb kosztuje 200 zł i sam przesył danych i zasilanie komputerów pochłania tylko 60.000 zł na pół roku. Załączono dokumentację przetargową i konkursową.

Dnia 5 maja 2010 roku PARP po raz drugi wezwała Genovum do wyjaśnień.

Dowód:


• Wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 5 maja 2010 r.

Po raz kolejny osoba weryfikująca wniosek wykazała się nieznajomością umowy i projektu. Mimo, że wyjaśniono PARP ideę klastera obliczeniowego, nadal dopytywano o to, po co klaster znajduje się aż w tylu miejscach, choć nie ma to związku z realizacją projektu. Pytano na przykład, jaki jest związek biura dostawcy w Poznaniu z realizacją projektu. Pytano o ulicę Umultowską 85 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się Wydział Fizyki UAM, gdzie Instytut BioInfoBank – właściciel laboratorium bioinformatycznego wynajmuje pomieszczenie dla serwerów.

Informację tę można zweryfikować pod następującym adresem internetowym:

http://www.fizyka.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=14.

Dnia 18 maja 2010 r. Genovum uzupełniła wniosek po raz drugi.

Dowód:

• Wyjaśnienia z dnia 18 maja 2010 r.Dnia 23 czerwca 2010 r. spółka otrzymała e-mail ze zeskanowanymi dokumentami, które zostały załączone do wniosku o płatność z prośba o szybkie potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Podpisane dokumenty zostały złożone dnia 25 czerwca 2010 r.

Dowód:


• e-mail wraz pismem przewodnim w sprawie uzupełnienia dokumentów

Od dnia 15 marca 2010 r. Genovum nie otrzymała już żadnego pisma wskazującego na postęp w sprawie. Po rozlicznych telefonach udało się ustalić, że wniosek jest poprawny, ale został skierowany do zespołu prawniczego w celu dalszych weryfikacji. Pomimo wielu wykonanych telefonów nie udało się otrzymać żadnej odpowiedzi.

KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU

W piśmie z dnia 12 marca 2010 r. będącym wezwaniem do uzupełnienia wniosku PARP poinformowała Genovum, że podejrzewa, iż projekt jest realizowany niezgodnie z umową. Najpewniej z tego powodu w dniach 11 i 12 marca 2010 r. odbyła się u powoda kontrola przeprowadzona przez Regionalną Instytucję Finansującą – Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.

Dnia 15 marca 2010 roku spółka Genovum otrzymała informację pokontrolną. Zgodnie z jej treścią celem kontroli było sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, realizacji celów projektu. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze ochrony środowiska oraz zamówień publicznych, a także z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

W punkcie 3 informacji pokontrolnej - „Ustalenia z kontroli” wskazano, że w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które wymagają działań pokontrolnych. Zarzucono Genovum, że nie przedstawiła zapytania ofertowego oraz protokołu wyboru dostawcy usługi najmu biura i nie udostępnił podczas kontroli biura. Zażądano, w terminie 7 dni, przedstawienia zapytania ofertowego oraz protokołu wyboru dostawcy wynajmu biura i laboratorium oraz zażądano przedstawienia oświadczenia w sprawie tymczasowego przeniesienia biura z powodu remontu.

Dowód:

• Informacja pokontrolna z dnia 15 marca 2010 r.Genovum zalecenia pokontrolne wykonała w pełni, co dwukrotnie pisemnie potwierdziła Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dowód:


• Pismo z dnia 4 sierpnia 2010 r. i pismo z dnia 29 września 2010 r.

Spółka Genovum była zaskoczona tym, że przeprowadzenie kontroli nie w laboratorium spółki uznane zostało za nieprawidłowość, tym bardziej, że kontrolerzy zostali uprzedzeni, że w laboratorium warunki są bardziej laboratoryjne niż biurowe, oraz dodatkowo trwa tam remont. Zaproponowano przeprowadzenie kontroli w komfortowym biurze w hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich. Kontrolerzy na to przystali, kontrola się odbyła. Ponadto, gdyby w zaleceniach pokontrolnych pojawiło się chęć udostępnienia laboratorium, to zostałoby ono udostępnione.

Ponieważ PARP, mimo upływu czasu nie wypłacała środków finansowych, a w rozmowach telefonicznych trudno było ustalić przyczyny takiego postępowania, prezes zarządu spółki Genovum dnia 22 lipca 2010 r. wysłał faksem prośbę do zastępcy dyrektora zespołu badań i rozwoju w PARP, w której zaproponował spotkanie w sprawie omówienia spraw, które nadal wydawały się niejasne.

Do spotkania nie doszło.

Dowód:

• Pismo Genovum do PARP wraz z dowodem nadania faksem w dniu 22 lipca 2010 r.ROZWIĄZANIE UMOWY I ZARZUTY STAWIANE PRZEZ PARP

Dnia 10 września 2010 r. PARP złożyła spółce Genovum oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym.

Dowód:

• Pismo PARP z dnia 10 września 2010 r., znak BR-14.1-512-14.036.09/10-HG (8381)W powyższym piśmie PARP postawiła spółce Genovum następujące zarzuty:

   1. Stwierdzono liczne powiązania osobowo – kapitałowe pomiędzy spółką Genovum, a wykonawcami projektu (stwierdzono tylko występowanie powiązań, ale nie podano, czy jakkolwiek wpłynęły one na wyniki postępowań prowadzonych w celu wyłonienia wykonawców projektu).

   2. Genovum nie dołożyła wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów (nie podano, na czym polega konflikt interesów w omawianej sytuacji).

   3. Genovum nieprawidłowo zaliczyła do kosztów kwalifikowanych działania 1.4 amortyzację nośnika oprogramowania.

   4. Genovum rozpoczęła ponoszenie wydatków przed rozpoczęciem realizacji projektu.

   5. Genovum przedstawiła „wybrane”, a nie pełne wyniki badań.

   6. Genovum złożyła wniosek o zachowanie poufności i objęcie jej prac tajemnicą przedsiębiorstwa, co, zdaniem PARP, jest nie do pogodzenia z systemem wdrażania POIG.

   7. Genovum nie udostępniła PARP jednogo z lokali.

Powyższe zarzuty stanowią, zdaniem PARP, podstawę do rozwiązania umowy i wykluczenia spółki Genovum z możliwości ubiegania się o wsparcie przez 3 lata.

Zdaniem Genovum wszystkie przedstawione powyżej zarzuty nie mają uzasadnienia, wynikają z niestaranności i niewiedzy PARP, ze złej woli i podejrzliwości. Są jaskrawym świadectwem kwestionowania umowy po jej zawarciu i nieznajomości umowy. PARP stwierdziła, że wygodniej dla niej jest rozwiązać umowę niż rzetelnie przeprowadzić kontrolę projektu, jasno określić co i kiedy ma zostać przedstawione, dokonać analizy czy wybór powiązanych wykonawców naruszył zasadę uczciwej konkurencji i podjąć odpowiedzialność za taką decyzję.W przypadku spółki Genovum zarzuty PARP są nieuzasadnione z następujących powodów:

 1. Wykonawców i dostawców wyłoniono w oparciu o przetarg i konkurs ofert, zgodnie ze stawkami przewidzianymi w biznesplanie stanowiącym integralną część umowy.

 2. Genovum w biznesplanie założyła, pisząc wprost, że zamierza współpracować z podmiotami powiązanymi osobowo i kapitałowo, wymieniając ich nazwy, o ile przedstawione przez nich oferty będą uzasadnione ekonomicznie i będą się mieścić w budżecie projektu. Z uwagi na specyfikę projektu, bardzo niewiele podmiotów posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz aparaturę, by wykonać poszczególne zlecenia i dlatego założono współpracę z podmiotami powiązanymi.

 3. Zarzut błędnego uznania za kwalifikowany kosztu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie jest niedopuszczalny na etapie realizacji projektu. Taki zarzut może zostać postawiony na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, a nie na etapie realizacji umowy po zawarciu umowy poprzedzonej pozytywną weryfikacją formalną i merytoryczną wniosku. Oczywiście zarzut ten jest niesłuszny. Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 i 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz.U.z 2008 r., nr 68, poz. 414 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na realizację projektów celowych są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części dotyczącej działań, o których mowa w § 12 pkt. 1 (badania przemysłowe lub prace rozwojowe - działanie 1.4), zalicza się m.in. wydatki na pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego, przy czym jeżeli nie są one wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego przez ich całkowity okres użytkowania, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. Zgodne z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. System został przekazany do użytkowania w czerwcu 2009 roku i dopiero od tego momentu rozpoczęto jego amortyzację. Takie postępowanie jest zgodne z powołanymi powyżej przepisami, a wartość odpisów amortyzacyjnych, na podstawie przepisów powyższego Rozporządzenia i zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, należy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych. Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o rachunkowości, fakt że część składowa tego środka została wniesiona do spółki aportem nie ma znaczenia. Wynika to wprost z przepisów i nie budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Bez wątpienia system do analizy bioinformatycznej (zwany nośnikiem oprogramowania naukowego do przewidywania struktury i funkcji białek, w tym enzymów) jako całość, należy zaliczyć do środków trwałych, a nie wartości niematerialnych i prawnych. Oprogramowanie do przewidywania struktury i funkcji białek, w tym enzymów jako wartość niematerialna i prawna zostało wniesione aportem do spółki. Później została dokupiona część obliczeniowa i całość została przeksięgowana jako nowy środek trwały. Stworzony w ten sposób system bioinformatyczny zawiera elementy, które stanowią integralną części środka trwałego i nie mogą być wykorzystane niezależnie do przewidywania struktury i funkcji białek. System ten został przekazany do użytkowania dopiero w czerwcu 2009 r. Zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy o rachunkowości pod pojęciem środków trwałych rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności m.in. maszyny, i urządzenia. Cały system do dokonania analizy bioinformatycznej (wraz z oprogramowaniem wniesionym jako wartość niematerialna i prawna) jest obecnie wart 3 miliony złotych. System ten jest środkiem trwałym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Tak został zakwalifikowany we wniosku o dofinansowanie i tak był zaksięgowany. Zwrócić też warto uwagę, że w piśmie PARP z dnia 10 września 2010 r. stwierdzono, że takie postępowanie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o rachunkowości i nie podano konkretnych przepisów. Jednakże wytyczne odnośnie księgowania oprogramowania opisane w tym piśmie wynikają nie z ustawy o rachunkowości, lecz z interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. Zm.), do której przepisy Rozporządzenia się nie odwołują. Taka wprowadzająca w błąd argumentacja PARPu nie miała na celu przedstawienia rzeczywistego powodu rozwiązania umowy, jakim jest niechęć PARPu do spółki Genovum, lecz przedstawienie z pozoru sensownej argumentacji na wypadek kontroli wypowiedzenia umowy.

Postępowanie Genovum było zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, czyli także Rozporządzenia oraz zapisami wniosku o dofinansowanie i dlatego koszty amortyzacji systemu do analizy bioinformatycznej (zwanego nośnikiem oprogramowania naukowego do przewidywania struktury i funkcji białek, w tym enzymów) są kosztami kwalifikowanymi.
Podsumowując :


  1. Genovum nie popełniła żadnego błędu w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych systemu bioinformatycznego, realizacja projektu w tym zakresie odbywała się ściśle według biznesplanu stanowiącego integralną część umowy,

  2. Genovum rozpoczęła amortyzację środka trwałego od dnia 1 lipca 2009, czyli od momentu oddania go do użytkowania w ramach projektu, a więc w zgodzie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia, co oznacza, że wydatki te są wydatkami kwalifikowanymi.

 1. Zgodnie z biznesplanem stanowiącym integralną część umowy rezultatem badań miały być wirusy (materiał biologicznie czynny) wraz z opisem ich genomów. Spółka przedkładała wszystkie dokumenty, do których przedłożenia była wezwana. Rezultaty prac były weryfikowane podczas kontroli. W celu dokumentacji postępu prac dla PARP spółka stworzyła specjalne streszczenia wyników badań prowadzonych w ramach projektu. Wynikami badań było oprogramowanie oraz wirusy, które z oczywistych przyczyn nie zostały przesłane do PARP. Nie można bowiem przedstawić wirusa w formie dokumentu, a wydrukowanie informacji genetycznej stanowiącej miliony danych jest także w zasadzie niemożliwe. Członkowie zespołu kontrolującego oraz PARP mieli nieograniczony dostęp do wszelkiej dokumentacji. W protokole pokontrolnym nie zawarto żadnych zastrzeżeń do dokumentacji prowadzonych badań. Wszystkie wyniki badań były dostarczane PARP terminowo. Ponadto podczas kontroli, zespół kontrolujący miał dostęp do wszystkich rezultatów badań oraz została przeprowadzona prezentacja wyników wszystkich prac, specjalnie na cele złożenia sprawozdania zespołowi kontrolującemu. Poza tym spółka Genovum, w odróżnieniu od PARP, zawsze odpowiadała terminowo na każde dodatkowe pytania. PARP nigdy nie stwierdziła, że jest niezadowolona z obszerności przekazanych analiz.

 2. Genovum miało prawo chronić swoją myśl techniczną, PARP miała prawo odmówić zniszczenia wybranych wyników badań. Nie można z takiego powodu czynić zarzutu i rozwiązać umowy.

 3. Genovum zaproponowało kontrolerom przeprowadzenie kontroli w innym lokalu, na co kontrolerzy przystali i zażyczyli sobie oświadczenia o powodach takiego stanu rzeczy, które otrzymali i sprawa została zakończona. Genovum nie była proszona o udostępnienie lokalu pod rygorem rozwiązania umowy. Projekt z powodu swojej złożoności był realizowany w wielu miejscach o czym PARP była na bieżąco informowana. Projekt jest realizowany w trzech lokalizacjach: w Warszawie, w Poznaniu oraz w Łodzi. W Warszawie znajdowała się część laboratoryjna, cześć biurowa i jedna serwerownia. W Poznaniu znajduje się lokalizacja głównej jednostki obliczeniowej wykorzystywanej w projekcie. W Łodzi, w specjalistycznym laboratorium o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa były prowadzone badania nad wirusami i bakteriami chorobotwórczymi. Wszystkie informacje znalazły się w wyjaśnieniach z dnia 18 maja 2010 r. do wniosku o płatność. Jednocześnie warto podkreślić, że Genovum nigdy nie ograniczała dostępu PARP do żadnej z lokalizacji. Lokalizacja w części biurowej została zaproponowana zespołowi kontrolującemu z powodu remontu w części laboratoryjnej ze wskazaniem, że kontrola może się odbyć również w części laboratoryjnej, jeżeli zespół uzna to za bardziej stosowne. Zespół wybrał część biurową.

Zarzuty PARP nie są więc uzasadnione. Bezpośrednim powodem rozwiązania umowy o dofinansowanie była zapewne skarga, jaką na PARP spółka Genovum wniosła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dowód:

• Odpis skargi wraz z dowodem nadania listem poleconym w dniu 6 września 2010 r.Umowę rozwiązano dnia 10 września 2010 r.

Taka sytuacja nie jest odosobnionym przypadkiem. W polskich mediach można przeczytać o beneficjentach, którym wypowiedziano umowy, ponieważ krytykowali PARP lub pozwali PARP do sądu.

Dowód:

• Przykładowy artykuł prasowy z DziennikaBeneficjenci programu PO IG 1.4-4.1 są bardzo niezadowoleni ze współpracy z PARP. Obawiają się jednak jawnie krytykować Agencję, gdyż ta w odpowiedzi na krytykę przeprowadza kontrolę i wypowiada umowę, nawet nie mając ku temu powodów. Instytut BioInfoBank przeprowadził anonimową ankietę wśród beneficjentów tego programu. Przeważająca większość jest bardzo niezadowolona z działalności PARP, a podstawowym zarzutem jest to, że PARP odwleka wypłatę wsparcia, nie wypłacając go w ogóle lub ze znacznym opóźnieniem. Działanie takie jest wprost sprzeczne z prawem wspólnotowym (art. 80 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

Dowód:


• ankieta przeprowadzona wśród beneficjentów programu PO IG 1.4-4.1

NARUSZENIE UMOWY PRZEZ PARPWarto też zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji projektu PARP wielokrotnie łamała postanowienia wiążącej ją umowy o dofinansowanie.

   1. PARP naruszyła § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym „Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia, weryfikuje wniosek o płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może zlecić ocenę wniosku o płatność niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu. W przypadku, gdy wniosek o płatność podlega ocenie niezależnego eksperta, termin określony powyżej ulega wydłużeniu o okres niezbędny do dokonania zewnętrznej oceny wniosku. Beneficjent otrzymuje pisemną informację od Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o przekazaniu wniosku o płatność do zewnętrznej oceny. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność ze skutkiem określonym w § 12 ust. 2, do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność biegnie od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego wniosku. W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może dokonać ponownego wezwania w powyższym trybie.”, gdyż :
 1. PARP czterokrotnie złamała zapis o 30 dniowym terminie weryfikacji wniosku:

 • dnia 29 stycznia 2010 r. złożono pierwszy wniosek o płatność, licząc 30 dni powinien zostać on zweryfikowany do dnia 28 lutego 2010 r.

 • dnia 18 marca złożono wyjaśnienia do wniosku o płatność, licząc 30 dni wniosek o płatność powinien zostać zweryfikowany do dnia 17 kwietnia 2010 r.

 • dnia 18 maja 2010 r. złożono wyjaśnienia do wniosku o płatność, licząc 30 dni wniosek o płatność powinien zostać zweryfikowany do dnia 16 czerwca 2010 r.

 • dnia 25 czerwca 2010 r. uzupełniono dokumenty, licząc 30 dni wniosek o płatność powinien zostać zweryfikowany do dnia 25 lipca 2010 r.

 1. PARP nie poinformowała Genovum o przekazaniu wniosku o płatność do zewnętrznej oceny, do dzisiaj Genovum nie otrzymała żadnego pisma.
   1. PARP naruszyła § 6 ust. 5 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym „Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, do czasu ich wyjaśnienia. Dotyczy to w szczególności:

  1. stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub niespełnienia warunków określonych w ust. 7 i 8;

  2. niezłożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień, o których mowa w § 2 ust. 10,

  3. nie usunięcia braków lub błędów, o których mowa w ust. 3;

  4. braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie;

  5. braku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 15;

  6. nie dostarczenia pełnej lub poprawnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 10.”,

gdyż projekt realizowany był zgodnie z Umową, nie został naruszony żaden z powyższych punktów (o czym PARP zresztą musiałaby poinformować spółkę).


 1. PARP naruszyła § 6 ust. 12 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym „Dofinansowanie będzie przekazane, z zastrzeżeniem ust. 14, na rachunki bankowe lub subkonto Beneficjenta, o których mowa w § 4 ust. 7, w terminie 14 dni liczonych w przypadku wypłaty dofinansowania w formie refundacji od dnia ostatecznego zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność oraz w terminie 14 dni w przypadku wypłaty dofinansowania w formie zaliczki od dnia wpływu do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kompletnego i poprawnego wniosku o płatność.”, gdyż PARP nie wysyłając żadnych uwag w ciągu 30 dni automatycznie zaakceptowała wniosek o płatność. Brak uwag oznaczać mógł przecież dla beneficjenta tylko akceptację wniosku bez dalszych uwag. W związku z tym refundacja powinna pojawić się na koncie spółki najpóźniej do dnia 14 marca 2010 r., 1 maja 2010 r., 30 czerwca 2010 r. oraz 8 sierpnia 2010 r.

Beneficjent nie zgadza się z zarzutami stawianymi przez PARP. PARP nie była uprawniona do rozwiązania umowy ze spółką Genovum. Dlatego dnia 23 września 2010 r. spółka wysłała do PARP oraz organów ją nadzorujących skargę.

Dowód:


• skarga z dnia 23 września 2010 r.

W odpowiedzi na skargę, w piśmie z dnia 19 października 2010 r. PARP podtrzymała swoje stanowisko w sprawie. Wielokrotne naruszenie umownych terminów weryfikacji wniosku o płatność (I wniosek o płatność nie został zweryfikowany przez ponad 7 miesięcy) tłumaczy złożonością projektu i podejrzeniami o istnieniu nieprawidłowości. Nie informowała jednak na bieżąco Genovum o przyczynach opóźnień. Zastanawiające jest także to, że odwołując się do obowiązków spółki, PARP powołuje się na treść umowy. Jednocześnie zapomina, że umowa także na PARP nakłada obowiązki (terminy zastrzeżone na korzyść beneficjenta) i naruszenie przez nią postanowień umowy traktuje jako coś naturalnego i właściwego, nie podlegającego żadnej kontroli. Poza tym odpowiedź na skargę nie konkretyzuje w żaden sposób zarzutów wobec Genovum i w tym zakresie nie odnosi się do argumentów zawartych w skardze. Wskazane zostały tylko przepisy prawa i postanowienia umowy, które zdaniem PARP zostały naruszone, ale nie zostało uściślone w jaki sposób. Nie wykazano, że PARP udzieliła Genovum informacji o zakazie udzielenia zamówień podmiotom powiązanym, gdyż informacji takich nie udzieliła i zakaz taki nie został nigdzie zawarty. Nie odniesiono się do tego, że PARP nie żądał udostępnienia lokalu, ani też nie poinformował spółki, że otrzymane wyniki badań uznaje za niewystarczające i należy przedstawić w określony sposób szersze wyniki. W piśmie tym PARP przedstawiła także interpretację zapisów umowy o terminie wypłaty wsparcia (powołane powyżej), która jest korzystna tylko dla niej, lecz niekorzystna i kwestionowana przez beneficjenta.

Dowód:

• pismo z dnia 19 października 2010 r.PARP doprowadziła swoimi lekkomyślnymi poczynaniami do upadku młodej, wysoce innowacyjnej spółki, zwolnienia pracowników oraz utraty technologii i odkryć o wymiarze światowym. W działaniach PARP można dostrzec szereg nieprawidłowości. Dopuszcza się ona bowiem łamania prawa i umowy o dofinansowania, a wypowiadając umowę kierując się tylko swobodnym uznaniem powoduje wielomilionową szkodę finansową. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i dlatego Komisja Europejska powinna zbadać niniejszą sprawę i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje wobec osób i instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna