Składki zusPobieranie 23,56 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar23,56 Kb.

składki ZUS

do 15 dzień miesiąca - następującego po miesiącu, którego dotyczy zobowiązanie, termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników, w podziale na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Urząd Skarbowy

do 20 dnia miesiąca – następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka to termin płatności PIT zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
ALE:

zgodnie z umową – płatności bezgotówkowe mogą być realizowane max. do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, tak więc ten termin dotyczy także płatnosci ZUS i US bez względu na wyznaczone prawem przez te instytucje daty graniczne dokonywania płatnosci składek !


Podsumowując:

Płatności:

 1. wszelkie płatności gotówkowe muszą zostać dokonane w terminie realizacji zadania (określony w umowie od-do),
 1. płatności bezgotówkowe muszą zostać dokonane w terminach określonych przez wystawiającego ale max. w terminie do 14 dni od zakończenia realizacji zadania (dotyczy to również należności ZUS i US),
 1. czyli wydatkowanie środków może nastąpić max. do 14 dni od daty zakończenia umowy jednak nie wcześniej niż od daty podpisania umowy dotacyjnej (nie ma możliwości refinansowania),

 2. płatności zobowiązań po terminie wynikającym z faktur, rachunków itp. nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z dotacji (przeniesienie na stronę środków własnych),
 1. zobowiązanie można zaciągać do ostatniego dnia trawania umowy dotacyjnej,
 1. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia roku budżetowego! Poprzez wykorzystanie dotacji rozumie się (art.168 ust. 4 uofp) zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona !,

Księgowość – księgi rachunkowe:

 1. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – każda organizacja pozarządowa
 1. obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków (art. 152 uofp), - pozycja księgowania na dokumentach !,

Sprawozdanie:

 1. sprawozdanie jest kompletne jeżeli zostały wypełnione adekwatnie do opisu wszystkie pola sprawozdania !,
 1. sprawozdanie jest prawidłowe jeżeli wykreślono niepotrzebne zapisy (* POUCZENIE sprawozdania opis przypisu 1) niepotrzebne skreślić),
 1. sprawozdanie musi być wypełnione czytelnie tj. maszynowo, komputerowo lub pisemnie, ale jednolicie i w całości tzn. nie może być np. częściowo w pisemnie a częściowo komputerowo,
 1. w części II pkt 4 sprawozdania, w kolumnie pod nazwą "Numer dokumentu księgowego" wpisujemy numer faktury, rachunku a nie numer pozycji księgowania (* POUCZENIE sprawozdania opis przypisu 9) )!,
 1. część II pkt 4 sprawozdania wypełniamy analitycznie pozycjami kwotami faktur/rachunków (wg numeru faktury, data wystawienia, kwota, data zapłaty itp. ) a nie zbiorczo tak jak w kosztorysie!,
 1. sprawozdanie podpisują osoby uprawnione (tak jak na umowie i jak wynika z dokumentów rejestrowych),
 1. dokuszczalne są jedynie POJEDYNCZE drobne odręczne - pisemne korekty na sprawozdaniu (w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym),
 1. wszelkie "odręczne – pisemne" korekty na sprawozdaniu muszą być przy każdej pozycji podpisane przez osoby upoważnione (wszystkie te które podpisały sprawozdanie) z datą dokonania korekty,
 1. sprawozdanie nie może zawierać błędów rachunkowych!,
 1. inne niż pojedyncze błędy w sprawozdaniu wymagają złożenia formalnej korekty sprawozdania,
 1. należy pamiętać, iż rozliczeniu podlegają zarówno środki z dotacji jak i wkład własny zapisany w umowie, gdyż wspólnie stanowią środki zadaniowe!, 1. Art. 9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

  1)   wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;

  2)   (13) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;

  3)   (14) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości .


Załączniki do sprawozdania (kserokopie faktur i innych dokumentów) :

 1. elementy dowodu księgowego zgodnie z art.21 ust. 1 uor – zwrócić uwagę na:

* datę sprzedaży (w terminie realizacji zadania),

* wystawienia (do 7 dni od sprzedaży),

* termin płatności,

* sposób zapłaty (jeżeli gotówkowo to na fakturze musi być adnotacja zapłacono gotówką, data i podpis lub stwierdzenie pozostało do zapłaty: 0,00 złotych lub podobne jednoznacznie wskazujace, że płatność została dokonana (dokument KP – dokument kasowy odbiorcy płatności czyli wystawiającego fakturę czy rachunek) , jeżeli bezgotówkowo to zawsze z podaniem ostatecznego terminu zapłaty),* nazwę, adres (taki jak w dokumentach rejestrowych a nie taki gdzie ulokowana jest organizacja!) i NIP Zleceniobiorcy (dokładnie takie jak w umowie, bo to wynika z KRS chyba, że zmienił się status prawny, co należy udokumentować nowym KRS),

* treść opisu zakupu towarów czy wykonania usługi (tj. usługa w terminie realizacji zadania np. noclegi, dla ilu osób i w jakim terminie od‑do, usługa transportowa, w jakim terminie, przewóz na trasie np. Oświecim - ....)
 1. kserokopie faktur i rachunków (także delegacje sędziowskie!) dokumentujących poniesione koszty ze środków pochodzących z dotacji – opatrzone na odwrocie pieczęcią organizacji (oferenta), zawierające sporządzone w sposób trwały opis (zamieszczony na oryginalnym dokumencie!):

- nazwy zadania, na jakie została przeznaczona dotacja (dokładna nazwa z umowy, jeżeli jest obszerna to takie sformułowanie aby jednoznacznie identyfikowało nazwę zadania),

- numeru umowy dotacyjnej i daty jej zawarcia,

- jakie było przeznaczenie wydatkowanych środków,

- w jakiej wysokości płatność została dokonana ze środków pochodzących z dotacji a w jakiej wysokości z innych źródeł (jakich?),

- formułę "sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym" z podpisem osoby/osób odpowiedzialnej/ch za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji/podmiotu,

- numer pozycji księgowania z opisem "Pozycja księgowania nr..." - a nie przypadkowo wpisanym numerem, w losowo wybranym miejscu na dokumencie ! (paragraf 7 pkt 1 umowy),

- formułę ZP "ustawy prawo zamówień publicznych nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt 8.",

- dokument delegacji sędziowskiej musi zawierać uzupełnione pole numer delegacji, nazwy drużyn meczu, datę, "czytelny podpis przedstawiciela klubu – potwierdzenie prowadzenia zawodów",- dwustronne kserokopie tak opisanych faktur muszą być obustronnie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" z datą i podpisem osoby uprawnionej (jedna z osób podpisujących sprawozdanie) oraz pieczęcią organizacji/podmiotu,


 1. dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej = wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, dowody księgowe wystawione poza granicami kraju winny zostać wiarygodnie przetłumaczone na jezyk polski,
 1. instnieje możliwość udzielenia przez zarząd/osoby uprawnione upoważnienia dla wskazanej osoby, do potwierdzania "za zgodność z oryginałem" kserokopii dokumentów załączanych do sprawozdania, takie upoważnienie winno zostać w oryginale dołączone do sprawozdania,
 1. kserokopie list płac ze szczególnym uwzglednieniem na opisie:

 • kwot części wynagrodzenia (netto, brutto, brutto ze składkami pracodawcy) faktycznie płaconych ze środków pochodzących z dotacji, błędnym jest podawanie na opisie listy płac tylko np. kwoty brutto albo netto a w sprawozdaniu ujmowanie takiej pozycji jako kwotę brutto ze składkami pracodawcy tzn. wysokość opisu kwoty na liście płac musi być tożsama z kwotą wpisaną w sprawozdaniu cz. II pkt. 4 Zestawienie faktur (rachunków),

 • do czytelnych kserokopii rachunków związanych z umowami zlecenie itp. zawartymi w związku z realizacją zadania i opłacanymi środkami z dotacji należy dołączyć czytelne kserokopie tych umów (oczywiście w standardzie potwierdzania dokumentów za zgodność),
 1. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności bezgotówkowej:

 • czytelna kserokopia wyciągu z rachunku bankowego organizacji/podmiotu (wyciąg musi zawierać informację o nazwie posiadacza rachunku i numerze rachunku bankowego), wszystkie strony wyciągu muszą mieć podpis "za zgodność z oryginałem" osoby uprawnionej ze strony organizacji (tak jak na umowie), oraz pieczęć organizacji/podmiotu, pozycje wyciagu potwierdzające dokonanie płatności (data i kwota) powinny zostać zaznaczone,

 • czytelna kserokopia wypełnionego formularza przelewu bankowego z czytelną pieczęcią potwierdzającą datę realizacji przelewu z podpisem "za zgodność z oryginałem" osoby uprawnionej ze strony organizacji (tak jak na umowie), oraz pieczęć organizacji/podmiotu),

 • czytelny wydruk potwierdzenia dokonania przelewu z systemu bankowości internetowej lub jego czytelna kserokopia z podpisem "za zgodność z oryginałem" osoby uprawnionionej ze strony organizacji (tak jak na umowie), oraz pieczęć organizacji/podmiotu),

 • dokumentując płatności ZUS i US należy podać -opisać jaką wartość w kwocie zrealizowanego przelewu stanowią zobowiązanaia z tytułu umów z pracownikami realizującymi zadanie dotacyjne (w przypadku jeżeli przelew zawiera zbiorczą kwotę wszystkich należnych składek także innych pracowników).
/

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna