Siwz po modyfikacjiPobieranie 293,33 Kb.
Data26.05.2018
Rozmiar293,33 Kb.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym


na świadczenie usług cateringowych towarzyszących operacji
pn.
Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego

CPV – 55300000-3

CPV – 55520000-1

dla Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego


w Minikowie.

Zatwierdził:

Dyrektor
Roman Sass

26.02.2015r.
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89 – 122 Minikowo

II. Tryb udzielania zamówienia


 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy Pzp.

 3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

 1. „Zamawiający” – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  w Minikowie;

 2. ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

 3. „Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.);

 4. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

 5. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej SIWZ;

 6. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w rozdziale III SIWZ.


III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych tj. przygotowanie


i dostarczenie wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń w ramach operacji pn. Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie
z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – realizacja zamówienia w powiecie aleksandrowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Zadanie 2 – realizacja zamówienia w powiecie bydgoskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Zadanie 3 – realizacja zamówienia w powiecie chełmińskim

(4 szkolenia trzydniowe)

Zadanie 4 – realizacja zamówienia w powiecie golubsko-dobrzyńskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Zadanie 5 – realizacja zamówienia w powiecie grudziądzkim

(2 szkolenia trzydniowe)

Zadanie 6 – realizacja zamówienia w powiecie inowrocławskim

(6 szkoleń trzydniowych)

Zadanie 7 – realizacja zamówienia w powiecie lipnowskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Zadanie 8 – realizacja zamówienia w powiecie radziejowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Zadanie 9 – realizacja zamówienia w powiecie świeckim

(3 szkolenia trzydniowe)

Zadanie 10 – realizacja zamówienia w powiecie toruńskim

(6 szkoleń trzydniowych)
Zadanie 11 – realizacja zamówienia w powiecie wąbrzeskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Zadanie 12 – realizacja zamówienia w powiecie włocławskim

(5 szkoleń trzydniowych)

Zadanie 13 – realizacja zamówienia w powiecie żnińskim

(3 szkolenia trzydniowe)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uwaga! Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi: od zawarcia umowy do 24.06.2015r.
 1. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania.


VI. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca winien również wykazać, że mimo przynależności do jednej grupy kapitałowej, złożenie odrębnych ofert przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w niniejszym postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.

 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału
  w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty podpisanych oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX.


IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 1), których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu
  o zamówieniu oraz w niniejszej siwz – rozdział VIII pkt 3, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:

     1. podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty:

     1. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do siwz);

     2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
      w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

     3. informację zawierającą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację
      o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do siwz).
 1. Wyjaśnienia:

      1. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty dołączają:

  1. pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków np. konsorcjum lub spółki cywilnej, nazwę
   i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. konsorcjum, spółki cywilnej – zgodnie z zasadami reprezentacji;

  2. dokumenty wyszczególnione w pkt 1 oraz w pkt 2, z zastrzeżeniem, że dokumenty określone w pkt 2 ppkt 1-3 składane są przez wszystkich wykonawców.

      1. Wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (warunków określonych w niniejszej siwz w rozdziale VIII pkt 1), wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

      2. Dokument wymieniony w pkt 2 ppkt 2 musi zostać złożony w formie oryginału lub kserokopii. Jeżeli wykonawca przedłoży kserokopię dokumentu to potwierdza go i podpisuje na każdej stronie przez osobę(y) uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

      3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawców są poświadczane za zgodność
       z oryginałem w sposób określony w pkt 3 ppkt 3.

      4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

      1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 • Dokument, o którym mowa w ppkt 5 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
       w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

      2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz
       z tłumaczeniem na język polski.

      3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu, rozstrzygającym jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

      4. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień:

 1. warunkiem podzlecenia wykonania zadań podwykonawcy będzie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi;

 2. za wykonane prace przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

 3. wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za prace zlecone do wykonania podwykonawcy;

 4. podwykonawca nie może powierzyć zleconych prac kolejnemu podwykonawcy.


X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

   1. Zamawiający informuje, że oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być złożona pisemnie.

   2. Zamawiający i wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

   3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

   4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

 • Magdalena Siewkowska w sprawach procedury postępowania tel. 52 386 72 26, e-mail magda.siewkowska@kpodr.pl;

 • Milena Hoffa w sprawach przedmiotu zamówienia tel. 52 386 72 41, e-mail: milena.hoffa@kpodr.pl;

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 800 – 1500 .

 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Pzp.

 2. Jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej, to treść zapytania wraz
  z wyjaśnieniami Zamawiającego również zostaną tam zamieszczone.

 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.XII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
  w siwz i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę i spowodują odrzucenie oferty.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Oferta ma być napisana czytelnie, w języku polskim, a wszystkie wymagane dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, np. pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność
  z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty.

 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty oraz opatrzone kolejnym numerem. W treści oferty winna znajdować się informacja o ilości stron.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być czytelne oraz parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.

 6. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, wraz z ofertą należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

 7. Ofertę należy złożyć w kopercie w sekretariacie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w terminie najpóźniej do dnia 06.03.2015r. do godz. 945.

Koperta musi być zaadresowana na Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo oraz zawierać dopisek „Oferta na świadczenie usług cateringowychDobre praktyki rolnicze” oraz „nie otwierać przed 06.03.2015r. godz. 1030”.
 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem, o którym mowa w pkt 7 ponosi Wykonawca.

 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w:

Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

dnia 06.03.2015r. o godz. 1030.

 1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle informacje
  z sesji otwarcia ofert.

 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503


z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.


Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
 1. Oferta składana jest przez wykonawcę wyłącznie w formie pisemnej, Zamawiający odrzuci ofertę złożoną w innej formie, np. za pomocą faksu lub w formie elektronicznej.

 2. Jeżeli wykonawca zostanie wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów, dostarcza je w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego.

 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    1. poprawnie wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ);

    2. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ);

    3. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ);

    4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
     o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
     w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    5. informację zawierającą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację
     o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ);

    6. wykaz wykonanych usług cateringowych celem wykazania doświadczenia zawodowego (załącznik nr 6 do SIWZ dotyczący kryterium oceny);

    7. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów (np. konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

 1. Wyjaśnienie:

    1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz) wykonawca wpisuje wszystkie informację, jakich żąda w nim Zamawiający.

    2. W przypadku, kiedy oferta konsorcjantów zostanie wybrana ofertą najkorzystniejszą, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie wymagał okazania umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


XIV. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 2. W cenę oferty wlicza się wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł (PLN) słownie i liczbą, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia.

 3. Wykonawca określa stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego – zgodnie z przepisami
  o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
  w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty i nakłady poniesione w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

 6. Jeżeli w ofercie będą znajdowały się omyłki, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia:

      1. oczywiste omyłki pisarskie;

      2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

      3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.       1. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą.

Polski złoty (PLN).
XVI. Kryteria oraz sposób oceny oferty.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena – 70 %


przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert

-------------------------------------------------------- x 100 pkt x 70%cena oferty badanej 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług cateringowych
  o wartości min. 10 000,00 zł netto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – waga: 30%

Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących zasad:

  • doświadczenie w świadczeniu od 1 do 2 usług cateringowych – 10 pkt.

  • doświadczenie w świadczeniu od 3 do 4 usług cateringowych – 20 pkt.

  • doświadczenie w świadczeniu od 5 usług cateringowych – 30 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o przedłożony do oferty wykaz, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług cateringowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.


 1. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 4. Cena oferty winna być skalkulowana na podstawie formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ).

 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne,

 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
   o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
   w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.


XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

XX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

Środek ochrony prawnej – odwołanie, przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Druk oferty

3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp

4. Oświadczenie z art. 24 Pzp

5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

6. Wykaz wykonanych usług

7. Projekt umowyZałącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia


 • Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług cateringowych tj. przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń w ramach operacji pn. „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z podziałem na zadania.

 • Usługa będzie świadczona podczas trzydniowych szkoleń, zgodnie z podziałem na zadania.

 • Usługa będzie świadczona dla grup max 30-osobowych podczas trzydniowych szkoleń, zgodnie
  z podziałem na zadnia.

 • Liczba uczestników szkolenia może ulec zmianie +/- 2 osoby, wówczas Wykonawca zostanie o tym poinformowany z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, na adres mailowy lub faksem.

 • Usługa będzie świadczona w następujących miejscach:

Zadanie 1 – realizacja zamówienia w powiecie aleksandrowskim:

 1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek

 2. Miejskie Centrum Kultury, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski x2

 3. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Włocławska 11, 87-704 Bądkowo

 4. Budynek Zaplecza Socjalnego w Zbrachlinie, 87-731 Waganiec

 5. Gminny Ośrodek Kultury, Koneck 24, 87-702 Koneck

 6. Dom Kultury, ul. Dworcowa 1, 87-707, Zakrzewo

Zadanie 2 – realizacja zamówienia w powiecie bydgoskim

 1. Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz x2

Zadanie 3 – realizacja zamówienia w powiecie chełmińskim

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Papowo Biskupie 129, 86-221 Papowo Biskupie

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybnie, 86-260 Unisław

 3. Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo

 4. Zespół Szkół Rolniczych w Grubnie, 88-212 Grubno

Zadanie 4 – realizacja zamówienia w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 1. Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart, ul. Kościuszki 687-410 Kowalewo Pomorskie

Zadanie 5 – realizacja zamówienia w powiecie grudziądzkim

 1. Ośrodek Wypoczynkowy CASUS, ul. Sportowa 1, 86-320 Łasin x2

Zadanie 6 – realizacja zamówienia w powiecie inowrocławskim

 1. Dwór Biesiadny, Rojewo 13, 88-111 Rojewo

 2. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku, Sławęcinek 12, 88-100 Inowrocław x3

 3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, ul. Długa 48 , 88-133 Dąbrowie Biskupiej

 4. Restauracja "EDEN", ul. Jana III Sobieskiego 25, 88-140 Gniewkowo

Zadanie 7 – realizacja zamówienia w powiecie lipnowskim

 1. Urząd Gminy, ul. Sierpecka 10 A, 87-605 Tłuchowo

Zadanie 8 – realizacja zamówienia w powiecie radziejowskim

 1. Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

 2. Zespół Szkół Rolniczych – Internat, Przemystka 21, 88-200 Radziejów

 3. Remiza OSP, ul. Strażacka 1, 88-230 Piotrków Kujawski

 4. Urząd Gminy, Bytoń 72, 88-231 Bytoń

 5. Gminny Ośrodek Kultury, ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

 6. Gminny Ośrodek Kultury, Topólka 19, 87-875 Topólka

 7. Gminny Ośrodek Kultury, ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

Zadanie 9 – realizacja zamówienia w powiecie świeckim

 1. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 7, 86-122 Bukowiec

 2. Świetlica wiejska, ul. Koronowska 7,86-182 Świekatowo

 3. Urząd Gminy, ul. Główna 33 ,86-120 Pruszcz

Zadanie 10 – realizacja zamówienia w powiecie toruńskim

 1. Gimnazjum im. Jana Pawła II, Pluskowęsy, 87-140 Chełmża

 2. Zespół Szkół nr 1, ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

 3. Szkoła Podstawowa, ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka

 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gronowo 128, 87-162 Lubicz

 5. Centrum Informacji Konsumenckiej, ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

 6. Zajazd Dom Weselny Martyna, Plac Kościuszki 7, 87-640 Steklin

Zadanie 11 – realizacja zamówienia w powiecie wąbrzeskim

 1. Świetlica wiejska, ul. Jaszczurkowców 1, 87-213 Ryńsk

 2. Urząd Gminy, 87-214 Płużnica

Zadanie 12 – realizacja zamówienia w powiecie włocławskim

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 22, 87-840 Lubień Kujawski

 2. Gminny Ośrodek Kultury, Lubanie 12, 87-732 Lubanie

 3. Urząd Miejski, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec

 4. Urząd Miejski, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz

 5. Brzeskie Centrum Kultury, ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski

Zadanie 13 – realizacja zamówienia w powiecie żnińskim

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Żnińska 6, 88-410 Gąsawa x3 • Zamawiający powiadomi Wykonawcę z min. 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie miejsca świadczenia usługi.

 • Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 24.06.2015r.

 • Dokładne daty wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dane osób do kontaktu będą podawane Wykonawcy przez Zamawiającego z min. 7-dniowym wyprzedzeniem, na adres mailowy lub faksem. Dokładne godziny świadczenia usług będą ustalane przez osoby organizujące dane szkolenie (określone jako „osoby do kontaktu” w informacji od Zamawiającego).

 • W jednym dniu będą odbywać się maksymalnie 3 szkolenia w różnych miejscach
  w jednym powiecie – oznacza to świadczenie przez Wykonawcę usług jednocześnie w 3 różnych miejscowościach w danym powiecie. Jeśli Wykonawca będzie realizował więcej niż jedną część zamówienia (zadanie) liczba szkoleń, które mogą odbywać się jednocześnie wzrasta proporcjonalnie.

 • Wykonawca realizuje zamówienie łącznie z zapewnieniem obsługi.

 • Wykonawca zapewnia śniadanie, obiad, bufet kawowy oraz kolację dla całej grupy, z tym że kolacja będzie serwowana w pierwszych dwóch dniach szkolenia. Z uwagi na fakt, że trzeci dzień szkolenia stanowi wyjazd do gospodarstwa demonstracyjnego, Wykonawca przygotuje dla uczestników prowiant w miejsce obiadu i bufetu kawowego. Wykonawca dostarczy zestawy w postaci lunch box’ów.

 • Wykonawca musi się liczyć z koniecznością kilkukrotnego dojazdu do miejsca szkolenia. Dokładne godziny serwowania wyżywienia zostaną ustalone przez osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.

 • Śniadanie i kolacja są serwowane w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem naczyń i sztućców jednorazowych oraz serwetek jednorazowych.

 • Bufet kawowy jest serwowany w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem naczyń i sztućców jednorazowych oraz serwetek jednorazowych.

 • Obiad jest serwowany w formie przygotowanych zestawów obiadowych – po 1 dla każdej osoby. Zestaw obiadowy składa się z zupy i drugiego dania. Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce jednorazowe, zestawy przyprawowe (sól, pieprz, maggi) oraz serwetki papierowe.

 • Wymagania odnośnie bufetu kawowego na 1 dzień szkoleniowy:

a) gorąca kawa, podana w termosach,

b) gorąca herbata, podana w termosach,

c) ciasto porcjowane (np. sernik, makowiec, ciasto z kremem typu tortowego, ciasto kruche/piaskowe z owocami),

d) woda mineralna – min. 1 butelka wody o poj. 0,3 – 0,5 l/osobę,

e) sok owocowy – min. 2 rodzaje, po 200 ml/osobę,

f) dodatki – cukier, śmietanka do kawy w płynie, cytryna w plasterkach – proporcjonalnie do ilości napojów. • Wymagania odnośnie śniadania i kolacji:

a) gorąca kawa podana w termosach,

b) gorąca herbata podana w termosach,

c) pieczywo białe/ ciemne (minimum 150 gram/osobę)

Wykonawca zaoferuje różne warianty wyżywienia z uwzględnieniem wymienionych poniżej produktów przy zachowaniu wskazanych gramatur: • wędlina krojona wieprzowa 100 gram/osobę,

 • wędlina krojona drobiowa 100 gram/osobę,

 • ser żółty krojony 100 gram/osobę,

 • twarożek 70 gram/osobę,

 • 1 pomidor/osobę,

 • 1/2 ogórka/osobę,

 • jogurt/osobę,

 • 1 jajko gotowane/osobę,

 • 2 parówki wieprzowe na ciepło/osobę,

 • dżem 50 gram/osobę

 • miód 50 gram/osobę

Każde śniadanie i kolacja musi zawierać minimum 6 produktów spośród wyżej wymienionych, tak aby posiłek był urozmaicony.

 1. dodatki – cukier, śmietanka do kawy w płynie, cytryna w plasterkach – proporcjonalnie do ilości napojów, ketchup, majonez, musztarda,

 2. zestawy przyprawowe (sól, pieprz).

 • Wymagania odnośnie obiadu na jeden dzień szkoleniowy:

a) zupa (1 rodzaj z wymienionych: jarzynowa, pomidorowa, ogórkowa, krupnik, grochowa, grzybowa),

b) drugie danie:

- porcja mięsa (za wyjątkiem mięsa mielonego),

- porcja ziemniaków (gotowane, pieczone lub frytki) lub ryżu lub kaszy (jęczmienna, gryczana),

- porcja surówek,

- woda mineralna – min. 1 butelka wody o poj. 0,3 – 0,5 l/osobę. • Obiad ma być serwowany gorący.

 • Obiad dnia trzeciego w postaci lunch box o parametrach do wyboru:

Lunch box 1:

 1. kanapka z kajzerki (dodatki: szynka, ser, sałata)

 2. kanapka z bagietki francuskiej (dodatki: szynka, ser, sałata)

 3. wafelek przekładany kremem kakaowym oblany mleczną czekoladą ok. 50 g

 4. jabłko/banan

 5. sok 100% 0,33 l

Lunch box 2:

 1. 2x kanapka z bagietki (dodatki: szynka, ser, sałata)

 2. sałatka (mix sałat + dodatki: feta, jajko, tuńczyk + dresing: winegret, ziołowy)

 3. wafelek przekładany kremem kakaowym oblany mleczną czekoladą ok. 50 g

 4. jabłko/banan

 5. woda mineralna 0,5 l.

 • Wykonawca musi zapewnić różnorodność składników, tak aby poczęstunek był urozmaicony
  i smaczny.

 • Menu w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia musi się różnić.

 • Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie odebrać i zagospodarować odpady spożywcze (pokonsumpcyjne) powstałe w trakcie świadczenia usługi.

 • Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie
  z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami).

 • Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek pokarmowych zgodnie
  z przepisami sanitarnymi.

 • W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania wyżywienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na swój koszt i ryzyko, we właściwym czasie i miejscu wymaganego posiłku przez podmiot/osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

 • Podane wymogi stanowią minimum warunków, jakie musi spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia.Zamówienie będzie finansowane z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Załącznik nr 2


……………………, dnia …………….. r.

………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)
………………………………………...

(adres Wykonawcy)


………………………………………..

(numer identyfikacji podatkowej)


………………………………………..

(adres e-mail)


Kujawsko – Pomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89 – 122 Minikowo

OFERTA

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych tj. przygotowanie


i dostarczenie wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń w ramach operacji pn. Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 3. świadczenie usług odbywać będzie się zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą,

 4. zapoznałem się ze wzorem umowy zawartej w SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 1 – realizacja zamówienia w powiecie aleksandrowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Zadanie 2 – realizacja zamówienia w powiecie bydgoskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 3 – realizacja zamówienia w powiecie chełmińskim

(4 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Zadanie 4 – realizacja zamówienia w powiecie golubsko-dobrzyńskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Zadanie 5 – realizacja zamówienia w powiecie grudziądzkim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 6 – realizacja zamówienia w powiecie inowrocławskim

(6 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 7 – realizacja zamówienia w powiecie lipnowskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Zadanie 8 – realizacja zamówienia w powiecie radziejowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Zadanie 9 – realizacja zamówienia w powiecie świeckim

(3 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 10 – realizacja zamówienia w powiecie toruńskim

(6 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 11 – realizacja zamówienia w powiecie wąbrzeskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 12 – realizacja zamówienia w powiecie włocławskim

(5 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Zadanie 13 – realizacja zamówienia w powiecie żnińskim

(3 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p. …………………….

………………………………………….

nr tel. …………………………………..

fax. ……………………………………..

e-mail…………………………………..

Ofertę niniejszą złożono na …………. stronach kolejno ponumerowanych; strony należy ponumerować łącznie z wszystkimi dokumentami załączonymi do oferty (zaświadczenia, odpisy, pełnomocnictwa, itp.).
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:
........................................................................................................................

(określenie części zamówienia)

........................................................................................................................

(określenie części zamówienia)


……………………………………….

(podpis Wykonawcy)
Załączniki:


 1. …………………………………..

 2. .................................................

 3. .................................................

 4. .................................................

 5. …………………………………..

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych


Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................................

tel. …………………………….

fax..........................................

e-mail………………………….

Składając ofertę na .......................................................................... oświadczam, że:

spełniam następujące warunki jako Wykonawca dotyczące :
 1. 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4O Ś W I A D C Z E N I E

dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Nazwa wykonawcy...................................................................................................................

Adres wykonawcy.....................................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu.............................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:


 1. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) (uchylony)

1a)(uchylony)2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

................................................

(podpis Wykonawcy)

- 2 -
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału


w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem


o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.


o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.


................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

.....................................


miejscowość, dataO Ś W I A D C Z E N I E

w ramach art. 26 ust. 2d ustawy Pzp


Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................................
Składając ofertę na………………………………………………………………….:………..

(nazwa przedmiotu zamówienia)

□ załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp;

□ informuję o tym, że nie należę do grupy kapitałowej.*

.....................................................

(podpis Wykonawcy)


* zaznaczyć właściwe

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6


.....................................

miejscowość, dataWykaz wykonanych usług cateringowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości min. 10 000,00 zł netto każda

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………….


Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………..


L.p.

Przedmiot zamówienia (określić przedmiot zamówienia)

Termin realizacji usługi

Wartość przedmiotu zamówienia
(netto w zł)


Nazwa i adres odbiorcy usługi

1.

2.

3.

4.

5.
….….…………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 7


Projekt umowy nr …….. /15

dotyczy realizacji operacji w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900497/14 w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie” zawartą 30.01.2015r.

zawarta w dniu …………………… w Minikowie pomiędzy:

Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, z siedzibą
w Minikowie, NIP …………………………………………………, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez
 1. ……………………………………………………...,

 2. ……………………………………………………...,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….. NIP ………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez
 1. ……………………………………………………………………..,

 2. ……………………………………………………………………..,

§ 1


Przedmiot umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)


w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych tj. przygotowanie
i dostarczenie wyżywienia dla uczestników i wykładowców szkoleń w ramach operacji pn. Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. OSN na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 2

Czas realizacji zamówienia wynosi: od zawarcia umowy do 24.06.2015r.


§ 3

1. Wykonawca ustanawia .......... jako osobę do kontaktów roboczych


z Zamawiającym.

2. Zamawiający ustanawia .......... jako osobę do kontaktów roboczych


z Wykonawcą.
§ 4

Wartość przedmiotu umowy wynosi:Zadanie 1 – realizacja zamówienia w powiecie aleksandrowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)


Zadanie 2 – realizacja zamówienia w powiecie bydgoskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 3 – realizacja zamówienia w powiecie chełmińskim

(4 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 4 – realizacja zamówienia w powiecie golubsko-dobrzyńskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 5 – realizacja zamówienia w powiecie grudziądzkim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)


Zadanie 6 – realizacja zamówienia w powiecie inowrocławskim

(6 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 7 – realizacja zamówienia w powiecie lipnowskim

(1 szkolenie trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 8 – realizacja zamówienia w powiecie radziejowskim

(7 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 9 – realizacja zamówienia w powiecie świeckim

(3 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 10 – realizacja zamówienia w powiecie toruńskim

(6 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)


Zadanie 11 – realizacja zamówienia w powiecie wąbrzeskim

(2 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 12 – realizacja zamówienia w powiecie włocławskim

(5 szkoleń trzydniowych)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)

Zadanie 13 – realizacja zamówienia w powiecie żnińskim

(3 szkolenia trzydniowe)

Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za poniższe ceny:


kwota netto …..................... zł (słownie ……………………………………………... zł)
kwota brutto ……………. zł (słownie …………………………………………………..zł)
zgodnie ze złożoną ofertą.

Podane ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.


§ 5

 1. Zamawiający oświadcza, że nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek.

 2. SIWZ i oferta stanowią integralną część umowy.

§ 6


Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

 1. Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury częściowe za wykonane usługi po zakończeniu każdego miesiąca, w którym były świadczone, z wyszczególnieniem miejsc i dat realizacji usługi.

 2. Cena za realizację usługi podczas jednego szkolenia tj. za 3 dni świadczenia usługi wynosi ……… zł brutto (zgodnie z obliczeniem: kwota oferty brutto podzielona przez ilość szkoleń).

 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

 4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem od towarów i usług VAT i posiada NIP ................................

 5. Zamawiający dokona zapłaty należności za usługę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

§ 7


Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności:

 1. Wykonawca popadł w stan likwidacji,

 2. Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zadań, określonych niniejszą umową.

§ 8


Kary umowne

 1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 4 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

 1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy
  w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni wykonania zamówienia, Zamawiający obciąży go kosztami zapewnienia usługi cateringowej na danym szkoleniu przez inny podmiot, ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% oferty za zadanie, w ramach którego Wykonawca nie zapewnił wykonania usługi.

 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

§ 9


Zmiany w umowie

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.

 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy:

   1. zmiana w zakresie stawki podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

   2. zmiany miejsc świadczenia usługi – w takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę z min. 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie.

§ 10


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.


§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. …………………………..1. ……………………………


2. …………………………..


2. ………………...………….©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna