Siwz nowela 2016 dużaPobieranie 0,85 Mb.
Strona1/8
Data17.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego


im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego


DZP/465/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

DLA


PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity z dnia 26.11.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści SIWZ PZP

na

Wyroby medyczne jednorazowego użytku


L.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa TomówTom I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Tom II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.Tom III

Opis przedmiotu zamówienia.


TOM I – SIWZ


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

tel. +48 618691651, +48 0618691756

fax. +48 618691847

Adres internetowy: www.spsk2.plAdres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl


 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 39 PZP, powyżej wartości wskazanej w art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są: Wyroby medyczne jednorazowego użytku

 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 3. Główny przedmiot: 33100000-0

 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z wybranych przez siebie pakietów stanowiących przedmiot postępowania.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.
 1. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych i równoważnych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 1. Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.


 1. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.


 1. Informacje na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


 1. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 PZP).


 1. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania
  w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
 1. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.


 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu).

 3. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider) Wykonawców składających wspólną ofertę.
 1. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty oraz sekcję D w części II i pkt 10) sekcji C w części IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
 1. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres: 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.


 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu;

  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 1. Podstawy wykluczenia:

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

  2. Zamawiający nie będzie stosował przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 5 PZP.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b PZP:

  1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisóww tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku

  2. sytuacji ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.

  3. zdolność techniczna lub zawodowa – wykonali co najmniej dwie (2) dostawy wyrobów medycznych, każda
   o wartości co najmniej wskazanej poniżej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

Pakiet nr1 200,00 zł

Pakiet nr19 000,00 zł

Pakiet nr36 000,00 zł

Pakiet nr42 950,00 zł

Pakiet nr41 299,00 zł

Pakiet nr3 200,00 zł

Pakiet nr2 250,00 zł

Pakiet nr1 485,00 zł

Pakiet nr72 840,00 zł

Pakiet nr22 156,00 zł

Pakiet nr4 050,00 zł

Pakiet nr4 200,00 zł

Pakiet nr48 387,50 zł

Pakiet nr2 292,25 zł

Pakiet nr52 100,00 zł

Pakiet nr11 915,00 zł

Pakiet nr3 000,00 zł

Pakiet nr14 875,00 zł

Pakiet nr31 500,00 zł

Pakiet nr8 100,00 zł

Pakiet nr29 912,50 zł

Pakiet nr85 796,25 zł

Pakiet nr10 500,00 zł

Pakiet nr10 473,25 zł

Pakiet nr17 550,00 zł

Pakiet nr12 240,00 zł

Pakiet nr10 975,00 zł

Pakiet nr5 250,00 zł

Pakiet nr8 700,00 zł

Pakiet nr13 720,00 zł

Pakiet nr2 062,50 zł

Pakiet nr112 762,50 zł

Pakiet nr1 950,00 zł

Pakiet nr21 125,00 zł

Pakiet nr29 694,95 zł

Pakiet nr46 800,00 zł


Uwaga: dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowane będą następujące zasady w zakresie przeliczania:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
 1. Wykaz oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w XIII pkt 3:  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w XIII pkt 3, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że JEDZ możliwy do wypełnienia i ponownego wykorzystania dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
   1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
   1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
    z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,
    że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   1. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
    w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   1. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
   1. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
   1. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 PZP (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
    w postępowaniu;Uwaga dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2.1 – 4.2.5 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału
   w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

   1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
    i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;


Uwaga:

 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
  lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji (art. 26 ust. 2c PZP), jeżeli dotyczy.

 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
  lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z dnia 26.06.2014r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.),

 3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

 4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

 5. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie
  z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.


Uwaga: dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów:

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.


W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w JEDZ.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna